2019-05-17 - València

null 2019-05-17

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
17-05-2019
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 17 DE MAYO DE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 10 de maig de 2019.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 1/493/16, interposat contra acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va fixar el preu just per expropiació d'una finca.
Expediente: E-00501-2019-000144-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 47/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2019-000138-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PO núm. 88/19, interposat contra acord del Jurat Tributari que no va admetre una reclamació seguida contra liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2019-000147-00 - Quedar assabentat
0005 - TRESORERIA GENERAL. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors d'abril de 2019.
Expediente: E-04906-2019-000012-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 2219.
Expediente: E-01101-2018-000075-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació dels membres del tribunal selectiu de la convocatòria per a proveir en propietat dos places de tècnic/a de prevenció de riscos laborals.
Expediente: E-01101-2018-000872-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament provisional per millora d'ocupació de nou administratius/ives per a diversos servicis.
Expediente: E-01101-2019-001181-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a proveir en propietat huit places de tècnic/a de participació ciutadana i transparència.
Expediente: E-01101-2019-002256-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra les bases de la convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de tècnic/a gestió de patrimoni històric i cultura per a futurs nomenaments per millora d'ocupació i interinitats.
Expediente: E-01101-2019-002280-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar de servicis.
Expediente: E-01101-2019-002411-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de 'Servici d'assistència tècnica per a la governança, el partenariat i la coordinació i comunicació entre tots els agents involucrats en la implementació de l'estratègia EDUSI3C (Operació 13.1) finançada amb fons FEDER dins de l'eix 12: Desenvolupament Urbà del Programa Operatiu Creixement Sostenible 2014-2020'.
Expediente: E-04101-2018-000052-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'assegurances de responsabilitat civil i patrimonial; responsabilitat d'autoritats i personal; responsabilitat civil professional dels tècnics; danys materials; responsabilitat civil i accidents pels actes festius organitzats per l'Ajuntament, els seus organismes autònoms i fundacions.
Expediente: E-04101-2018-000118-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació dels servicis de gestió, informació i dinamització en els tretze centres municipals de joventut que contribuïsquen al desenvolupament integral de la joventut de la ciutat de València, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000136-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de millora de l'accessibilitat i la vertebració per als vianants del barri de Sagunt amb la conversió en zona de vianants de l'entorn del mercat municipal de Sant Pere Nolasc, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2019-000081-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte del canvi de denominació social de la mercantil Lubasa Aparcamientos, SLU, concessionària del contracte de construcció i posterior explotació de l'aparcament subterrani de vehicles situat al carrer de l'Explorador Andrés, que es passa a denominar APK80 Aparcamientos, SLU.
Expediente: E-04101-2019-000079-00 - Quedar assabentat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte del canvi de denominació social de la mercantil Lubasa Aparcamientos, SLU, concessionària del contracte de construcció i posterior explotació de l'aparcament subterrani de vehicles situat al carrer de l'Enginyer Rafael Janini, que es passa a denominar APK80 Aparcamientos, SLU.
Expediente: E-04101-2019-000084-00 - Quedar assabentat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de l'extinta Comissió de Govern de data 18 de juliol de 2003, sobre la naturalesa jurídica del 'Centre municipal de pilota valenciana de Borbotó'.
Expediente: E-05303-2019-000123-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa cedir l'ús a favor d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, dels terrenys municipals que formen part d'una parcel·la escolar situada al carrer de Luis García Berlanga Martí.
Expediente: E-05307-2019-000046-00 - Aprovat
0020 - OFICINA D'AJUDA TÈCNICA PER A PROJECTES EUROPEUS. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari de l'oficina.
Expediente: E-00212-2019-000008-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis informàtics de manteniment del software de la signatura Novell/Microfocus i Net IQ instal·lat en els sistemes d'informació de l'Ajuntament.
Expediente: E-00801-2018-000050-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures de diversos proveïdors.
Expediente: E-00801-2019-000055-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures.
Expediente: E-00801-2019-000056-00 - Aprovat
0024 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'entitat pública empresarial Red.es per al desenvolupament del Pla nacional de territoris intel·ligents de l'Agenda Digital per a Espanya. Pilots d'edificis intel·ligents.
Expediente: E-00805-2018-000001-00 - Aprovat
0025 - OFICINA DE CIUTAT INTEL·LIGENT. Proposa la participació de l'Ajuntament de València, en qualitat d'amfitrió, en la 9a Setmana de les Normes Verdes.
Expediente: E-00805-2019-000012-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de gener del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2019-000008-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de febrer del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2019-000009-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00102 2015 7025.
Expediente: E-01305-2015-000419-00 - Aprovat
0029 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'interessos en execució de Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 144/13.
Expediente: E-01305-2011-000556-00 - Aprovat
0030 - BANDA MUNICIPAL. Proposa declarar disponible el crèdit retingut en l'aplicació pressupostària EP630 33020 22609, denominada 'Activitats culturals i esportives'.
Expediente: E-01601-2018-000039-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al passat mes d'abril.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la selecció de les persones i entitats beneficiàries realitzada per la Comissió de Valoració del 'Programa d'ajudes a residències per a joves artistes locals'.
Expediente: E-01902-2018-000104-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa acceptar una subvenció atorgada per l'Institut Valencià de la Joventut i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-01902-2019-000064-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada per la Sociedad Deportiva Correcaminos en relació a la subvenció concedida per a l'organització de la Marató València Trinidad Alfonso EDP 2018.
Expediente: E-01903-2018-000207-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a favor de la Reial Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: E-01904-2018-001430-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació amb motiu de la Fira d'Expojove 2018-2019.
Expediente: E-01904-2018-001443-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponents als 'Balls al carrer'.
Expediente: E-01904-2018-001455-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. FT-20, de 21 de gener de 2019.
Expediente: E-01904-2019-000507-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el preu de venda al públic del llibre 'Celebrar Sant Vicent: festa i literatura. La ciutat de València i les festes dels centenars de la canonització de Sant Vicent Ferrer (1455-1955)'.
Expediente: E-01904-2019-000538-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados per a l'any 2019.
Expediente: E-02000-2019-000056-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. TC-37, de 22 gener de 2019.
Expediente: E-02001-2018-001194-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni amb Sant Joan de Déu Servicis Socials València per al desenvolupament del programa municipal d'atenció a persones sense sostre.
Expediente: E-02201-2016-000472-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per La Casa Grande del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de teleassistència de l'Ajuntament.
Expediente: E-02201-2018-000076-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2019-000020-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de gestió i execució d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2019-000277-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2019-000282-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02230-2018-000063-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació de Dones amb Discapacitat Xarxa.
Expediente: E-02230-2018-000065-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundación Viento del Pueblo.
Expediente: E-02230-2018-000093-00 - Aprovat
0054 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a la prestació d'un servici de catering.
Expediente: E-02230-2018-000094-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud presentada per l'Asociación Amanecer Solidario (ASOL) de modificació econòmica del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2018.
Expediente: E-02250-2018-000039-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió diària del casal d'acolliment a Rocafort.
Expediente: E-02250-2019-000018-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'atenció integral a famílies de protecció internacional en vivendes municipals.
Expediente: E-02250-2019-000047-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de revisió de la instal·lació de gas en diverses viviendes municipals.
Expediente: E-02250-2019-000060-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats de les subvencions concedides en la convocatòria de projectes de promoció de la salut i consum responsable 2018.
Expediente: E-02401-2018-000748-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de diversos servicis destinats al Pla Colonial Felí.
Expediente: E-02401-2019-001125-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar un conveni amb l'entitat Ecovidrio sobre el sector de l'hostaleria i la restauració (Sector Horeca) i la implantació d'un servici pilot de recollida porta a porta.
Expediente: E-02801-2019-000637-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar les bases i iniciar el procés per a la selecció del professorat d'anglés a contractar temporalment per a impartir les accions formatives de cursos intensius d'anglés i competències en llengua estrangera-anglés contemplades en el programa 'València Activa Exprés'.
Expediente: E-02902-2019-000315-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria de les ajudes municipals 'València Activa Impuls Econòmic 2019'.
Expediente: E-02902-2019-000383-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2019-000425-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de divers mobiliari d'oficina.
Expediente: E-02902-2019-000781-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'unes parcel·les situades al carrer de les Neus.
Expediente: E-03103-2013-000002-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa no admetre el full d'estimació respecte a l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Joc de Pilota.
Expediente: E-03103-2014-000066-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la qualificada com a sistema general d'espais lliures.
Expediente: E-03103-2015-000003-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer del Serpis.
Expediente: E-03103-2016-000120-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa acceptar el finançament concedit per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport destinada a la construcció de l'IES Peset Aleixandre al barri de Patraix i aprovar la corresponent modificació de crèdits i el projecte de gasto.
Expediente: E-03201-2019-000039-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte per a l'execució del servici de redacció del projecte de les obres de 'Millora de l'accessibilitat al llit vell del riu Túria a l'entorn del carrer de Velázquez'.
Expediente: E-03301-2018-000152-00 - Aprovat
0072 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar i disposar un gasto necessari per a realitzar obres de reparació puntual del paviment de determinats carrers de la ciutat.
Expediente: E-03401-2019-000197-00 - Aprovat
0073 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-5867, d'11 de desembre de 2018.
Expediente: E-03501-2017-001174-00 - Aprovat
0074 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació al sector pressupostari Servici de Gestió Centre Històric.
Expediente: E-03502-2019-000009-00 - Aprovat
0075 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-2230, d'11 de març de 2019.
Expediente: E-03530-2019-000778-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa acceptar les renúncies a les ajudes municipals al lloguer social 2018.
Expediente: E-03910-2018-000126-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Josep Benlliure.
Expediente: E-03910-2019-000104-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa convocar el procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans en els terrenys contigus amb la primera fase del Parc de la Rambleta de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2019-000209-00 - Aprovat
0079 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa convalidar la Resolució núm. GO-1700, de 21 de febrer de 2019, per la qual es va aprovar la pròrroga del contracte per a la composició, maquetació i publicació dels anuncis oficials.
Expediente: E-04103-2016-000054-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE TRESORERIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Martínez Centro de Gestión, SL, corresponent a la factura del passat mes de març.
Expediente: E-04909-2019-000170-00 - Aprovat
0080 - PRECS I PREGUNTES
0081 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte de la Resolució núm. VZ-3924, de 16 de maig de 2019, per la qual s'estableixen criteris interpretatius de l'Annex II de les bases d'execució del Pressupost 2019.
Expediente: E-04302-2019-000006-00 - Quedar assabentat
0082 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Punt Sistemes, SLU.
Expediente: E-00801-2019-000075-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de març del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2019-000010-00 - Aprovat
0084 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar disponible part de la reserva de crèdit del contracte del servici de telecomunicacions de telefonia mòbil.
Expediente: E-01201-2015-000018-00 - Aprovat
0085 - GABINET DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA. Proposa acceptar l'ajuda econòmica concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport.
Expediente: E-01304-2018-000002-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2019-000064-00 - Aprovat
0087 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa aprovar un concert educatiu amb l'IES Henri Matisse per a la col·laboració en pràctiques formatives.
Expediente: E-01501-2019-000209-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) per a la construcció de carrils bici.
Expediente: E-01801-2019-002153-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis d'impressió i merchandising.
Expediente: E-01902-2018-000235-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una factura del contracte de servicis per a la direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut durant l'execució de les obres del camp de futbol i edifici de vestuaris a Malilla.
Expediente: E-01903-2018-000016-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a projectes esportius presentats per entitats sense ànim de lucre per a la temporada 2018-2019.
Expediente: E-01903-2019-000110-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de diversos proveïdors amb motiu de la festa de Cap d'Any 2018.
Expediente: E-01904-2018-001486-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria 2019 de la concessió de subvencions dins del Programa Germanor (activitats conjuntes de les comissions de falla amb motiu de la celebració de la nit de Sant Joan).
Expediente: E-01904-2019-000504-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de factures emeses per diversos proveïdors.
Expediente: E-02000-2019-000067-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual a favor de l'Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE) corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-02001-2018-000299-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el projecte de videovigilància dels edificis 'Bé d'Interés Cultural' adscrits a la Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: E-02001-2018-000973-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019, pel qual es va aprovar un conveni de col·laboració amb l'Instituto Social del Trabajo (ISO).
Expediente: E-02250-2019-000050-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Banda de Música de Campanar per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Xarxa d'Entitats del País Valencià-XEPV.
Expediente: E-02301-2019-000118-00 - Aprovat
0100 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4553, d'11 d'octubre de 2017.
Expediente: E-03501-2014-001337-00 - Aprovat
0101 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-5531, d'1 de desembre de 2017.
Expediente: E-03501-2009-000174-00 - Aprovat
0102 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-4722, de 21 de novembre de 2016.
Expediente: E-03501-2014-000784-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa ratificar l'acord de la Comissió Bilateral de 29 d'octubre de 2018, relatiu a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del barri del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03910-2019-000106-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a la concessió administrativa de subsol públic per a aparcament d'ús privat annex a construcció privada situada a l'avinguda d'Ausiàs March.
Expediente: E-05304-2017-000051-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Agricultura, Horta i Pobles de València l'immoble municipal denominat 'Xalet de Sancho' o 'Casal de la Pau'.
Expediente: E-05304-2018-000161-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS de març de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001972-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 18 d'abril de 2019, de designació de les persones que s'integren com a membres del tribunal que ha de jutjar el procés selectiu per a proveir en propietat quatre places de tècnic/a lingüista.
Expediente: E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic superior AG, referència núm. 7620, en el Servici Central del Procediment Sancionador.
Expediente: E-01101-2019-002571-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001463-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001464-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001465-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001466-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001467-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001468-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001469-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001470-00 - Aprovat
0117 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001471-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001472-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001473-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001474-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001611-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001615-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí en lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F).
Expediente: E-01101-2019-001616-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 8251.
Expediente: E-01101-2018-000461-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no admetre a tràmit l'acció de nul·litat exercida en expedient disciplinari.
Expediente: E-01101-2018-001730-00 - Aprovat
0126 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València. Proposa instar a l'Ajuntament a l'adquisició dels immobles Casa de la Demanà (el Saler) i la Trilladora del Tocaio (el Palmar).
Expediente: E-C1504-2019-000005-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball d'agent de Policia Local, referència núm. 2033.
Expediente: E-01101-2018-000589-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 7 de març de 2019.
Expediente: E-01101-2019-001230-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa incoar un expedient de diligències prèvies.
Expediente: E-01101-2019-002581-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig de 2019.
Expediente: E-01101-2019-002390-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2019-002542-00 - Aprovat
0132 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa donar la conformitat a la concessió dels Premis CALIU a favor de diverses comissions falleres.
Expediente: E-02230-2018-000095-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a favor de diverses entitats de la Junta Municipal de Ciutat Vella per al desenvolupament de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme al municipi de València.
Expediente: E-02301-2018-000218-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta d'aprovació d'un conveni de col·laboració amb la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-02301-2019-000127-00 - Aprovat
0135 - MOCIÓ conjunta de l'Alcaldia Presidència i de la coordinadora general de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible. Proposen acceptar que València siga seu del Webit Festival Europe en 2020.
Expediente: E-01909-2019-000069-00 - Aprovat