2018-11-30 - València

null 2018-11-30

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
30-11-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 23 de novembre de 2018.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Institució Econòmica i Empresarial Ignasi Villalonga.
Expediente: E-00201-2017-000031-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO núm. 3/384/17, interposat contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2018-000390-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima parcialment el recurs d'apel·lació seguit per l'Ajuntament i confirma la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8 en el Procediment de Drets Fonamentals núm. 138/16.
Expediente: E-00501-2018-000394-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PO núm. 159/13, sobre requeriment d'adopció de mesures precautòries.
Expediente: E-00501-2013-000154-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 826/17, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament de quantitats no percebudes pel concepte de complement específic, factor perillositat.
Expediente: E-00501-2018-000389-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 827/17, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament de quantitats no percebudes pel concepte de complement específic, factor perillositat.
Expediente: E-00501-2018-000388-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 917/17, interposat contra desestimació de sol·licitud d'abonament de quantitats no percebudes pel concepte de complement específic, factor perillositat.
Expediente: E-00501-2018-000387-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 85/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000393-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 245/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació seguida contra liquidacions de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, exercicis 2014 a 2016.
Expediente: E-00501-2018-000385-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 25/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000391-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara acabat el Recurs PA núm. 26/18, interposat contra la no admissió de la declaració responsable presentada per a la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2018-000398-00 - Quedar assabentat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de personal tècnic mitjà, referència núm. 8851, en el Servici de Sanitat.
Expediente: E-01101-2018-003156-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció de llocs de personal subaltern (PH-N1-F1) ocupats, del Servici de Joventut al Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: E-01101-2018-003638-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una subalterna i d'un subaltern per al Servici d'Educació.
Expediente: E-01101-2018-004025-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí com a arquitecta.
Expediente: E-01101-2018-004807-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació dels servicis informàtics de manteniment del software de la firma Novell/Microfocus i Net IQ ja instal·lat en els sistemes d'informació de l'Ajuntament de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2018-000084-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa afectar el servici públic sanitari assistencial i cedir gratuïtament a favor de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública l'immoble denominat 'Casa Socorro Museo'.
Expediente: E-05307-2018-000028-00 - Aprovat
0019 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa donar la conformitat per a tramitar una subvenció a favor de Cruz Roja Española.
Expediente: E-00202-2018-000051-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de matriculació de quatre vehicles Quads.
Expediente: E-01401-2018-006602-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització dels treballs de muntatge de l'escenari i megafonia per als actes del dia del Patró de la Policia Local de 2018.
Expediente: E-01401-2018-006635-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 31 d'octubre de 2018.
Expediente: E-01801-2017-004033-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer drets en el concepte d'ingressos del Pressupost municipal de 2018 relatius a la subvenció de la Diputació Provincial de València destinada a les activitats de la Gran Fira de Juliol i del Dia de la Comunitat Valenciana, 9 d'Octubre de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000471-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'una furgoneta per a la Batalla de Flors de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000520-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 23 de novembre de 2018.
Expediente: E-01904-2018-001308-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions a les comissions falleres per canvi de denominació de carrers i places de la ciutat.
Expediente: E-01904-2018-001433-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa acceptar la renúncia presentada per diverses entitats a la subvenció concedida per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2018.
Expediente: E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota anual a favor de l'Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de Escritores (ACAMFE) corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-02001-2018-000299-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Cooperativa Eléctrica de Castellar, SCV.
Expediente: E-02201-2018-000343-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 21 de gener de 2016 a l'efecte de disminució de la renda d'una vivenda municipal.
Expediente: E-02201-2018-000367-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'la Puríssima'.
Expediente: E-02224-2017-000096-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reajustament del gasto provisional del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors dependents 'Arniches'.
Expediente: E-02224-2017-000152-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa modificar l'Annex 1 del Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-02250-2018-000059-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar deserta la categoria de 'Cinema i Debat' i declarar beneficiària de la categoria 'Premis Institucionals' en relació al concurs de cartells per a aquestes activitats de la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2018-000193-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar beneficiàries del Concurs de Fotografia de la Junta Municipal d'Abastos en la categoria 'Olivereta' i declarar deserta la categoria 'Extramurs'.
Expediente: E-02301-2018-000194-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02301-2018-000218-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02301-2018-000223-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar noves unitats d'obra i preus del projecte 'Nova estació de bombament d'aigua filtrada a la planta potabilitzadora de la Presa (Manises)'.
Expediente: E-02701-2014-000159-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució i aprovar noves unitats d'obra del projecte 'Desdoblament canonada xarxa arterial entre Pinedo i el Perellonet (València). Tram Plexi-Devesa'.
Expediente: E-02701-2015-000716-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de l'estudi de detall de l'illa de cases delimitada pels carrers de la Serradora, de Francesc Cubells, del Consol i de Josep Aguirre.
Expediente: E-03001-2018-000147-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit per la redacció del projecte tècnic d'enderrocament i direcció de les obres per a la demolició dels edificis afectats pel projecte d'expropiació per a zona verda a les Coves Carolines (resta 1a i 2a fase).
Expediente: E-03103-2012-000019-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar el projecte d'intervenció arqueològica al Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: E-03201-2018-000048-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar el projecte 'Plaça del Rosari: font i reurbanització centre plaça'.
Expediente: E-03910-2016-000037-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció i reconèixer l'obligació de l'últim abonament a compte per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2017-000675-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la certificació final de les obres 'Els horts de la Rambleta'.
Expediente: E-04001-2017-000043-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte modificat de les obres de 'Remodelació, adequació i millora del jardí a la plaça d'Emili Lluch, entre els carrers de José María Mortes Lerma i de Torrent'.
Expediente: E-04001-2017-001087-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació en concepte de quota de l'exercici 2018 per pertinença a la Xarxa Europea d'Energy Cities.
Expediente: E-08001-2018-000038-00 - Aprovat
0049 - MOCIÓ del regidor delegat de Servicis Centrals. Proposa modificar els membres de la Comissió per a l'anàlisi dels diversos aspectes socials, laborals, mediambientals i de comerç just.
Expediente: E-04101-2018-000192-00 - Aprovat
0049 - PRECS I PREGUNTES
0050 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de juliol del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000015-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes d'agost del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000016-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de la factura del passat mes de setembre del servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000017-00 - Aprovat
0053 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la continuïtat de la prestació del servici de manteniment i conservació dels edificis municipals de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01201-2018-000618-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000169-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000170-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000171-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a un inspector de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000172-00 - Aprovat
0058 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club de Béisbol y Sóftbol Antorcha i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000189-00 - Aprovat
0059 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Torrefiel Athletic Club Esportiu i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000267-00 - Aprovat
0060 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club d'Hockei Carpesa i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000273-00 - Aprovat
0061 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de setembre de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000016-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis de vigilància.
Expediente: E-02101-2016-000344-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa la justificació d'una subvenció concedida a favor de la Fundación UNICEF-Comité Español.
Expediente: E-02227-2017-000024-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa la justificació d'una subvenció concedida a favor d'Oxfam Intermon.
Expediente: E-02250-2017-000168-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 15 del passat mes d'agost.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 15 del proppassat mes d'octubre.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la manutenció de les persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 30 del passat mes de setembre.
Expediente: E-02250-2018-000238-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa donar la conformitat a la concessió d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València 2018.
Expediente: E-02901-2018-001128-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-02902-2018-002278-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa l'admissió a tràmit i consulta del procediment d'avaluació ambiental territorial i estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del pla parcial 158 'Polígon Vara de Quart'.
Expediente: E-03001-2018-000246-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte de preu just per l'expropiació d'uns immobles situats al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2009-000052-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa reconéixer una obligació de crèdit en concepte de preu just per l'expropiació d'un immoble situat al carrer d'Olba.
Expediente: E-03103-2009-000054-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de juliol de 2017.
Expediente: E-03103-2014-000030-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'execució per a la construcció d'un equipament sociocultural a la plaça del Bisbe Laguarda del barri de Torrefiel'.
Expediente: E-03201-2016-000040-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor d'Iberdrola Distribución Eléctrica, SA, Sociedad Unipersonal.
Expediente: E-03201-2018-000021-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de subscripció a la revista de divulgació científica 'Quercus' durant 2018.
Expediente: E-03602-2018-000211-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa arxivar l'expedient disciplinari incoat a un funcionari municipal.
Expediente: E-01101-2017-001593-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 2055.
Expediente: E-01101-2018-003779-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de Policia Local (DE1-PH-N-F), referència núm. 2234.
Expediente: E-01101-2018-003780-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 6155.
Expediente: E-01101-2018-000454-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia als nomenaments interins com a subalterna i com a auxiliar d'oficis.
Expediente: E-01101-2018-003916-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a subalterna.
Expediente: E-01101-2018-003952-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la modificació d'un nomenament interí com a arquitecte.
Expediente: E-01101-2018-004809-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la regularització dels subfactors específics N i FS d'octubre de 2018.
Expediente: E-01101-2018-003960-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament de quatre-cents cinquanta vestits d'intervenció, amb les seues corresponents bosses de transport i arnés, amb destinació al Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000174-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el projecte d'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-004251-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el 'Projecte d'adequació a ús escènic de la nau 3 del Parc Central i execució d'instal·lacions addicionals'.
Expediente: E-02001-2018-001483-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa donar conformitat al Pla d'Inversions proposat pel concessionari en relació al Tanatori municipal 'Ciutat de València'.
Expediente: O-02802-2017-000042-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció del carnet i abonament de transport EMT ambTU per a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-004661-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la normativa per a l'obtenció de la Targeta Or del transport col·lectiu urbà de València per a majors de 65 anys, jubilats, discapacitats i pensionistes per a l'any 2019.
Expediente: E-01801-2018-004662-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar la subvenció al transport col·lectiu urbà de viatgers que es presta al municipi de València.
Expediente: E-01801-2018-003927-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa donar la conformitat per a la tramitació de les ajudes dels projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució del condicionament de la Sala d'Exposicions Municipal i de la remodelació del Museu Històric Municipal.
Expediente: E-02001-2018-001132-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa deixar sense efecte el Grau de Desenvolupament Personal (GDP) reconegut a un inspector de Policia Local en pràctiques i declarar un nou GDP.
Expediente: E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa aprovar el programa d'actuació aïllada de gestió directa als carrers de Sant Vicent Màrtir i de la Pianista Empar Iturbi.
Expediente: E-03105-2016-000014-00 - Aprovat
0097 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a favor de la Federació d'Associacions de Veïns de València.
Expediente: E-00201-2018-000011-00 - Aprovat
0098 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2018-000019-00 - Aprovat
0099 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa traslladar la celebració de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local del día 7 de desembre al día 5 de desembre de 2018.
Aprovat