2018-09-14 - València

null 2018-09-14

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
14-09-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 7 de setembre de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que desestima el recurs d'apel·lació seguit i confirma la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 que va estimar el Recurs PA núm. 33/14, interposat contra la imposició de sanció per infracció de l'ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2018-000288-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria del recurs d'apel·lació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, i estimatòria parcial del Procediment de Drets Fonamentals núm. 37/2017 interposat contra desestimació de reclamació en exercici del dret de petició.
Expediente: E-00501-2018-000302-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 321/13, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000283-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PA núm. 241/17, interposat contra desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000284-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatoria parcial del Recurs PA núm. 323/17, interposat contra estimació parcial de reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000300-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència i Interlocutòria d'aclariment del Jutjat de Primer Instància núm. 6, estimatòria parcial del Procediment Civil núm. 1458/2015 de la acció de partició sobre dos parcel·les integrades en una finca registral del terme de Benimàmet.
Expediente: E-00501-2018-000289-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 58/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000291-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 47/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000292-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 34/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000293-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 55/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000295-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 39/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000303-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 40/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000304-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que declara la no admissibilitat del Recurs PA 207/2018 contra desestimació de la rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana i de devolució dels corresponents ingressos indeguts.
Expediente: E-00501-2018-000290-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara la no admissibilitat del Recurs PA 522/2017 contra desestimació de la sol·licitud d'ingressos indeguts corresponent a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000299-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la no admissibilitat del Recurs PA 202/2018 contra desestimació de la rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000294-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, que declara caducat el Recurs PO núm. 109/2018, interposat contra la denegació de llicencia d'obres de rehabilitació integral d'edifici catalogat nivell 2 al carrer dels Cabillers.
Expediente: E-00501-2018-000298-00 - Quedar assabentat
0018 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PO núm. 451/17, interposat contra ordre de suspensió d'equip d'ambientació musical a la terrassa l'Umbracle i a la discoteca MYA situades al complex de la Ciutat de les Arts i les Ciències.
Expediente: E-00501-2018-000305-00 - Quedar assabentat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa autoritzar i disposar el gasto corresponent a l'increment retributiu de l'1,5 per cent del personal funcionari en pràctiques com a inspectors/ores de Policia Local.
Expediente: E-01101-2016-000297-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar la indemnització per finalització de contracte al personal del programa EMPUJU 2017-2018.
Expediente: E-01101-2017-001110-00 - Aprovat
0021 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar els lots 2, 5, i 6 del contracte de gestió del servici públic municipal de les escoles infantils de primer cicle de titularitat municipal.
Expediente: E-04101-2017-000124-00 - Aprovat
0022 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de construcció del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de l'EMT corresponent al lot núm. 2.
Expediente: E-04101-2017-000134-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar el gasto complementari en relació a l'execució de les obres 'Adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València', i convalidar l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2018 pel qual s'adjudica el contracte per a l'execució de les obres.
Expediente: E-04101-2017-000172-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de diverses factures corresponents a la prestació de servicis informàtics.
Expediente: E-00801-2018-000083-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el segon reajustament provisional del gasto del contracte de servicis postals.
Expediente: E-01201-2018-000321-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa declarar béns privatius i efectes no utilitzables diversos vehicles municipals.
Expediente: E-01201-2018-000530-00 - Aprovat
0027 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 33050.
Expediente: E-01305-2015-000120-00 - Aprovat
0028 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 76881.
Expediente: E-01305-2015-000308-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un conjunt modular necessari perquè la Policia Local prestara el servici al barri del Cabanyal.
Expediente: E-01401-2018-004265-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-003146-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club de Atletismo Poblats Marítims.
Expediente: E-01903-2017-000219-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Federació Valenciana de Moros i Cristians amb la finalitat de coordinar, organitzar i desenvolupar la festa de Moros i Cristians amb motiu del Nou d'Octubre.
Expediente: E-01904-2018-001323-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la programació del quart trimestre de 2018 del Centre Cultural la Rambleta.
Expediente: E-01905-2017-000237-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el projecte de normes d'utilització de les instal·lacions del Teatre El Musical (TEM) de València.
Expediente: E-01905-2018-000187-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar el projecte de normes d'utilització de les instal·lacions de les biblioteques municipals de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01905-2018-000188-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de diverses subvencions.
Expediente: E-02000-2018-000013-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar el preu de venda al públic de diverses publicacions municipals.
Expediente: E-02000-2018-000086-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris/àries del xec escolar 2018-2019.
Expediente: E-02101-2018-000061-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici d'atenció i suport al Punt de Trobada Familiar a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-002143-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar diverses modificacions de projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa no acceptar la subvenció per al finançament del 'Projecte d'itineraris d'inserció sociolaboral en el barri d'Orriols' per a l'exercici 2018, atorgada per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives al resultar insuficient el termini per a l'execució i justificació del projecte des de la seua concessió.
Expediente: E-02201-2018-000046-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar la concessió dels premis CALIU a les falles igualitàries i diverses 2018.
Expediente: E-02230-2017-000047-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a JARIT Associació Civil per al desenvolupament del projecte 'Carpeta educativa: tots a una per la diversitat' de l'any 2017.
Expediente: E-02250-2017-000001-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació Pau i Solidaritat del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament de l'any 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia Francisco Jarque 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2018-000370-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Poesia Curta 2018 de la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2018-000382-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'annex I del Pla estratègic de subvencions 2017-2019 i aprovar el conveni de col·laboració amb la Universitat Politècnica de València per a les activitats de la 'Cátedra Tierra Ciudadana', amb la finalitat de desenvolupar i fomentar sistemes agroalimentaris urbans sostenibles.
Expediente: E-02310-2018-000078-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la concessió de subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2018-000017-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar les noves unitats d'obra i preus del projecte 'Renovació canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per canonada FD DN 600 València'.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al subministrament d'infraestructures i prestació de servicis en la Campanya Comerç Tour Nadal.
Expediente: E-02901-2018-001043-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E-03103-2015-000061-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada al carrer del Músic Chapí.
Expediente: E-03103-2016-000101-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada a l'avinguda real de Madrid.
Expediente: E-03103-2016-000105-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una parcel·la situada davant i esquerra d'un edifici situat a l'avinguda real de Madrid.
Expediente: E-03103-2016-000106-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'unes séquies denominades braç d'Estadella.
Expediente: E-03103-2016-000107-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar la subvenció per rehabilitació a l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana el Cabanyal-el Canyamelar d'un edifici situat al carrer de Just Vilar.
Expediente: E-03910-2018-000873-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2017 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Nord.
Expediente: E-04001-2018-000278-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar la revisió definitiva de preus per a l'exercici 2017 aplicables a les certificacions de la contracta de manteniment de jardins de la zona Sud.
Expediente: E-04001-2018-000382-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte d'imposició de contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i aprovar el projecte de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2018-000015-00 - Aprovat
0062 - PRECS I PREGUNTES
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar l'arxiu de l'expedient disciplinari incoat a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000136-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el projecte bàsic i d'execució i estudi bàsic de seguretat i salut de l'obra de construcció d'un centre de dia per a joves al barri del Cabanyal, al solar municipal situat a la plaça de Llorenç de la Flor, finançat amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02201-2016-000499-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa resoldre la convocatòria d'ajudes de servicis socials per a sufragar gastos de menjador escolar durant el curs 2018/2019.
Expediente: E-02201-2018-000079-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per al finançament dels gastos derivats del funcionament dels centres i programes de servicis socials i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02250-2018-000211-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la manutenció de les persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 30 del proppassat mes de juny.
Expediente: E-02250-2018-000238-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la concessió de subvencions per a la realització de projectes de participació ciutadana dirigits al foment de l'associacionisme a favor de diverses entitats inscrites en la Junta Municipal de Marítim.
Expediente: E-02301-2018-000220-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic d'execució per a les obres de reforma de la instal·lació de fred industrial al mercat de Rojas Clemente.
Expediente: E-02901-2016-001412-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar el projecte tècnic d'execució de plaça enjardinada a l'avinguda dels Tarongers a la cantonada amb el carrer de Lluís Peixó.
Expediente: E-02901-2017-000111-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un ramal de la séquia de Rascanya.
Expediente: E-03103-2015-000018-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'un immoble situat al carrer de José Martí (escriptor).
Expediente: E-03103-2016-000028-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa declarar el desistiment de la sol·licitud d'iniciar expedient de preu just d'una reserva d'aprofitament sobre determinats viaris del carrer del Músic Ginés.
Expediente: E-03103-2017-000001-00 - Aprovat
0074 - SERVICI D'OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL. Proposa estimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5959, de 2 d'agost de 2018.
Expediente: E-03530-2018-002671-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa instar a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori perquè sol·licite al Ministeri de Foment una ampliació del termini per a l'execució de les actuacions de l'Àrea de Regeneració i Renovació Urbana del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: E-03910-2016-000010-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el projecte per a l'execució de les obres 'Una València més verda, reposició d'arbrat urbà en escocells buits al terme municipal de la ciutat de València'.
Expediente: E-04001-2018-000542-00 - Aprovat
0077 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a treballs de publicitat i subscripcions anuals a periòdics en paper.
Expediente: E-04103-2018-000051-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar les normes i terminis aplicables a les operacions de tancament de la comptabilitat i de la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2018.
Expediente: E-04301-2018-000132-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la productivitat de setembre 2018.
Expediente: E-01101-2018-002887-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la constitució d'una borsa de treball d'arquitectes tècnics/tècniques.
Expediente: E-01101-2016-002010-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar la renúncia a un nomenament interí com a auxiliar administrativa.
Expediente: E-01101-2018-003274-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de cap de secció adjunta a cap servici (TD), referència núm. 97, en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2018-003198-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de bomber, referència núm. 2754.
Expediente: E-01101-2018-002062-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis al lloc de treball de bomber, referència núm. 2757.
Expediente: E-01101-2018-002161-00 - Aprovat
0085 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de maig del servici de manteniment de vehicles.
Expediente: E-01501-2018-000386-00 - Aprovat
0086 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de juny del servici de manteniment de vehicles.
Expediente: E-01501-2018-000385-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar la concessió administrativa a favor de l'Ajuntament per a l'ocupació del domini públic ferroviari d'una parcel·la situada al camí fondo del Grau.
Expediente: E-05307-2018-000045-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 1 al 15 del proppassat mes de juliol.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'acolliment de Rocafort entre els dies 16 al 31 del proppassat mes de juliol.
Expediente: E-02250-2018-000208-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la realització del programa de beques 'Juan Castelló'.
Expediente: E-02250-2018-000008-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el pla d'ocupació 'OPORTUNITATS +55' dirigit a la contractació de huitanta persones desocupades del municipi de València majors de 55 anys.
Expediente: E-02902-2018-000719-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació puntual del PGOU de València 'Antiga Fàbrica de Tabacs'.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0093 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa declarar disponible part del crèdit i aprovar el reajustament plurianual relatiu al 'Contracte de servici de redacció de l'estudi historicoarqueològic, estudis previs, estudi geotècnic i projecte bàsic de les obres de rehabilitació de l'Alqueria de la Torre'.
Expediente: O-03201-2017-000019-00 - Aprovat
0094 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual corresponent a la modificació del planejament del PEPRI i gestió de la UE 12 del barri del Carme.
Expediente: E-03502-2016-000007-00 - Aprovat
0095 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar la reprogramació del gasto plurianual corresponent a la redacció del text refós del planejament del Centre Històric de València.
Expediente: E-03502-2016-000017-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure diverses propietats municipals a la Delegació d'Inserció Socio-Laboral per a projectes EDUSI.
Expediente: E-05304-2018-000115-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0098 - OFICINA DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa el reajustament d'anualitats del contracte 'Llicència d'un sistema d'informació per a la gestió, recaptació i inspecció dels ingressos municipals de l'Ajuntament de València, així com dels servicis integrals, professionals i tecnològics, necessaris per a la seua posada en marxa i explotació del sistema davall el model 'Cloud computing' o 'En el núvol'.
Expediente: E-H4990-2017-000002-00 - Aprovat