2018-09-07 - València

null 2018-09-07

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
07-09-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 27 de juliol de 2018.
Aprovat
0002 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Patrimoni Històric i Artístic pels servicis especials prestats amb motiu de la festivitat del 'Nou d'Octubre' 2017.
Expediente: E-01101-2017-001827-00 - Aprovat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa abonar una quantitat a favor de determinat personal del Servici de Patrimoni Històric i Artístic pels servicis especials prestats a la Casa Vestuari amb motiu d''Ofrena de Flors' 2017.
Expediente: E-01101-2017-001828-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de personal tècnic superior AE referència núm. 8386 en el Servici de Societat de la Informació.
Expediente: E-01101-2018-000892-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal de lloc de cos oficial servicis genèrics, referència núm. 3488 en el Servici de Qualitat, Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges.
Expediente: E-01101-2018-000955-00 - Aprovat
0006 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa requerir la documentació preceptiva, a l'oferta econòmicament més avantatjosa, en el procediment seguit per a la contractació dels servicis postals.
Expediente: E-04101-2017-000070-00 - Aprovat
0007 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de l'execució de les obres de construcció dels carrils bici (dividit en 5 lots), seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri.
Expediente: E-04101-2017-000128-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar el projecte d'execució relatiu a l'aparcament subterrani situat al subsòl públic del carrer del Canonge Tárrega, cantó amb carrer de la Borrasca, i adjudicar directament la concessió administrativa, en els termes establits en el plec de condicions tècniques, jurídiques i economicoadministratives aprovat per acord de la Junta de Govern Local de 14 de maig de 2004.
Expediente: E-05304-2017-000048-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'adscripció d'una parcel·la de domini públic situada al carrer de Guillem de Castro, a la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: E-05304-2018-000058-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar, a petició de la mercantil 'Prosval Mediterrani, SL', prescrit el possible dret de reversió que consta inscrit com a afecció registral, sobre la finca núm. 38933 del Registre de la Propietat núm. 10 de València, de la que formava part la parcel·la inventariada al codi 1.S2.05.535, comprada per la citada mercantil per raó de contigüitat, per mitjà de l'acord de Junta de Govern Local de 13 d'abril de 2007.
Expediente: E-05305-2018-000015-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa agrupar i segregar unes parcel·les a fi de conformar una parcel·la qualificada com a educatiu cultural pel PGOU on s'ubica l'IES 'Serpis', situat al carrer de José María Haro (Magistrat), i carrer del Serpis, a efectes de la seua regularització en el Registre de la Propietat i posterior cessió a la Generalitat.
Expediente: E-05307-2016-000004-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000066-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la justificació i la devolució de l'aval d'un beneficiari de les ajudes d'innovació social 2016.
Expediente: E-00202-2016-000033-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració amb la Fundació Red de Apoyo a la Integración Sociolaboral (RAIS) per a la posada en marxa del programa Hàbitat.
Expediente: E-00202-2018-000002-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici d'atenció ciutadana Telèfon Ajuntament de València 010.
Expediente: E-00910-2018-000011-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent al contracte de subministrament de ferramenta i pintura exterior en ejercici 2017.
Expediente: E-01201-2018-000463-00 - Aprovat
0017 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar les factures corresponents a servicis postals del passat mes d'abril.
Expediente: E-01201-2018-000504-00 - Aprovat
0018 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa estimar parcialment la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00101 2015 3619.
Expediente: E-01305-2015-000607-00 - Aprovat
0019 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa deixar sense efecte la Resolució núm. GO-3619, de 16 de maig de 2018, i estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb número de registre 00110 2017 22429.
Expediente: E-01305-2017-000125-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament per a exercir l'opció de compra de quatre automòbils.
Expediente: E-01401-2018-005135-00 - Aprovat
0021 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de tres vehicles.
Expediente: E-01501-2018-000344-00 - Aprovat
0022 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un vehicle pick up.
Expediente: E-01501-2018-000345-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a una certificació del servici de gestió del servici públic d'estacionament de vehicles en la via pública davall control horari a la ciutat de València (ORA).
Expediente: E-01801-2018-002834-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de l'aportació econòmica realitzada a favor de la Universitat de València, en virtut del conveni de col·laboració subscrit per a la realització del programa emergents.
Expediente: E-01902-2017-000012-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida dins del programa de suport a entitats que realitzen activitats dirigides a la infància i a la joventut de la ciutat de València l'any 2017.
Expediente: E-01902-2017-000040-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'execució de la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1 en el Procediment Ordinari 314/14.
Expediente: E-01903-2013-000429-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació a favor d'Imesapi, SA, corresponent a la factura del passat mes de juny del contracte de manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2018-000162-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Esportiu Sala d'Esgrima Marítim València.
Expediente: E-01903-2017-000174-00 - Aprovat
0029 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Polideportivo Les Abelles.
Expediente: E-01903-2017-000191-00 - Aprovat
0030 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Baloncesto Grao.
Expediente: E-01903-2017-000223-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000233-00 - Aprovat
0032 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Bádminton Atlético Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000238-00 - Aprovat
0033 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Gym-Val 77.
Expediente: E-01903-2017-000245-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federación de Vela de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000257-00 - Aprovat
0035 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Basilio.
Expediente: E-01903-2017-000262-00 - Aprovat
0036 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Natación Delfín.
Expediente: E-01903-2017-000290-00 - Aprovat
0037 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Deportivo Serranos.
Expediente: E-01903-2017-000302-00 - Aprovat
0038 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Club Bádminton San Fernando Valencia.
Expediente: E-01903-2017-000315-00 - Aprovat
0039 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir al CB Teodoro Llorente Abastos una ajuda econòmica destinada a sufragar els gastos derivats de la temporada 2016-2017.
Expediente: E-01903-2017-000272-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de l'ajuda concedida a Lo Rat Penat.
Expediente: E-01904-2017-000379-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de les subvencions concedides a determinades comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les Falles 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0042 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament a favor de Nessys It Consulting Services, SLU.
Expediente: E-01905-2018-000234-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer una obligació de pagament a favor de Àudio-Net Lloguer Professional, SL, pel lloguer de torre elevadora per al Festival Internacional del Circ de València.
Expediente: E-01905-2018-000374-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació Chirivella Soriano en 2017.
Expediente: E-02000-2017-000075-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la composició dels jurats dels premis literaris 'Ciutat de València' XXXVI edició.
Expediente: E-02000-2018-000014-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'entitat Mostra Viva Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-02000-2018-000019-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Institut Valencià de Cultura per a la realització del XXXIII Festival Internacional de Cine València-Cinema Jove 2018.
Expediente: E-02000-2018-000020-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos per l'ocupació d'una parcel·la situada al carrer del Mestre Gozalbo.
Expediente: E-02101-2010-000427-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la concessió de les ajudes del pla de subvencions 'Ciutat Educadora' 2017/2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes del Pla de Subvencions 'Ciutat Educadora'.
Expediente: E-02101-2018-000301-00 - Aprovat
0051 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria d'ajudes de material escolar per al segon cicle d'educació infantil, curs 2018/2019.
Expediente: E-02101-2018-000333-00 - Aprovat
0052 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa continuar la prestació del servici d'escola infantil a les instal·lacions municipals situades a l'avenguda de Pío Baroja.
Expediente: E-02101-2018-000357-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura en concepte d'indemnització substitutiva relativa a servicis prestats al Punt de Trobada Familiar el proppassat mes de juliol.
Expediente: E-02201-2018-000064-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de les factures del mes d'abril i maig de 2018 del contracte de servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a diversos treballs realitzats en centres municipals de persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000496-00 - Aprovat
0056 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa reconéixer l'obligació del pagament del 40 %, així com aprovar la justificació de la primera pròrroga i procedir a prorrogar un segon any el conveni de col·laboració amb el Col·lectiu Lambda per al desenvolupament de les activitats del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.
Expediente: E-02230-2017-000015-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió de subvencions a favor de diverses associacions per al desenvolupament del programa 'Xarxa puja el to contra el racisme', durant el curs 2017/2018.
Expediente: E-02250-2018-000066-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic específic aplicable a la concessió de la subvenció a favor de l'entitat Acción Contra el Hambre per al desenvolupament del projecte 'Atenció nutricional per l'emergència ocasionada per l'erupció del volcà de Fuego a Guatemala'.
Expediente: E-02250-2018-000215-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la manutenció de les persones que van ocupar plaça al Casal d'Acollida de Rocafort entre els dies 15 al 31 de maig de 2018.
Expediente: E-02250-2018-000238-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 20 d'abril de 2018.
Expediente: E-02310-2018-000095-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació de València per a la realització d'Inversions Financierament Sostenibles (IFS) per a l'exercici 2018.
Expediente: E-02310-2018-000253-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent als servicis complementaris a la contracta de control de plagues.
Expediente: E-02401-2018-001081-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent al servici de publicitat d'anuncis en premsa en matèria de benestar animal.
Expediente: E-02401-2018-001902-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE QUALITAT I ANÀLISI MEDIAMBIENTAL, CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I PLATGES. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del servici.
Expediente: E-02410-2018-000069-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Actuacions en matèria d'infraestructures crítiques planta potabilitzadora de la Presa i depòsits associats a la Presa i el Realó'.
Expediente: E-02701-2016-000055-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa estimar parcialment el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SR-523, de 20 de juny de 2018.
Expediente: E-02802-2018-000011-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació corresponent a una certificació del servici de manteniment, conservació i explotació dels forns crematoris.
Expediente: E-02802-2018-000270-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a l'establiment de punts d'atenció a l'emprenedor (PAE) integrats en la xarxa CIRCE i facultar la regidora delegada d'Ocupació i Emprenedoria per a la firma d'este.
Expediente: E-02902-2018-000395-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte dels servicis prestats com a docents, corresponents a l'Itinerari II en el marc del projecte 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2018-001150-00 - Aprovat
0070 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte dels servicis prestats com a docents, corresponents a l'Itinerari III en el marc del projecte 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2018-001151-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació en concepte dels servicis prestats com a docents, corresponents a l'Itinerari IV en el marc del projecte 'Activa Jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-02902-2018-001153-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2018.
Expediente: E-03103-2015-000001-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 13 de juliol de 2018.
Expediente: E-03103-2015-000002-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció a usuaris del Bioparc València i el reconeixement de l'obligació econòmica a favor de Rain Forest Valencia, SA, corresponent al primer trimestre de l'any 2018.
Expediente: E-03201-2017-000098-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DISCIPLINA URBANÍSTICA. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació de factures corresponents a l'execució de mesures precautòries i de demolició en diversos immobles.
Expediente: O-03801-2018-000031-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte bàsic i d'execució de les obres del 'Pla de rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer. El Cabanyal. C/ Sant Pere 111', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2017-000772-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar tècnicament el projecte d'execució de les obres de rehabilitació i reforma corresponent al projecte 'Pla municipal rehabilitació vivendes en lloguer Sant Pere 33 – Luis Despuig 20. El Cabanyal', finançat amb càrrec al pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03910-2018-000042-00 - Aprovat
0079 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació del pagament a favor de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, per la quota anual d'associat Xarxa Clima 2018.
Expediente: E-08001-2018-000017-00 - Aprovat
0080 - SERVICI D'ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar, disposar el gasto i reconéixer l'obligació del pagament a favor de l'Associació Xarxa Espanyola per al Desenvolupament Sostenible (REDS), per la quota anual 2018.
Expediente: E-08001-2018-000020-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-TAXES. Proposa autoritzar, disposar i aprovar el reconeixement d'obligació de la factura presentada per l'Empresa Mixta Valenciana d'Aigües, SA, per la gestió de cobrament de la taxa de clavegueram del segon semestre de 2017.
Expediente: E-H4962-2018-000003-00 - Aprovat
0082 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació del Teatre El Musical per al quart trimestre de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000029-00 - Aprovat
0083 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural. Proposa aprovar la programació de l'Auditori 'la Mutant' per al quart trimestre de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000128-00 - Aprovat
0083 - PRECS I PREGUNTES
0084 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa autoritzar l'ampliació del gasto corresponent a les ajudes a projectes d'educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: E-00703-2018-000002-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la contractació en règim laboral especial d'alta direcció d'una coordinadora de l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: E-01101-2017-000576-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis en lloc de treball de cap de secció (TD), referència núm. 43, en el Servici de Comptabilitat.
Expediente: E-01101-2018-002717-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal en el Grup Municipal Compromís al lloc de treball referència núm. 8123.
Expediente: E-01101-2018-002953-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un major gasto per a l'adquisició de dos-cents equips de ràdio comunicació amb destí a la Policia Local.
Expediente: E-01401-2018-003400-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al disseny de l'aplicació gràfica als elements de senyalització al carrer d'una ruta temàtica a la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: E-01904-2017-000593-00 - Aprovat
0090 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa autoritzar, disposar i reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a l'exposició 'l'home dibuixat'.
Expediente: E-02001-2018-000915-00 - Aprovat
0091 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa corregir un error material contingut en la convocatòria del procediment d'atorgament d'autoritzacions per a la gestió dels horts urbans al barri de Malilla de la ciutat de València adoptat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de 27 de juliol de 2018.
Expediente: E-04001-2018-000629-00 - Aprovat
0092 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el subministrament, suport i manteniment de llicències SAP, convocar procediment obert, i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000094-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa continuar la prestació del servici d'escola infantil en les instal·lacions municipals situades al carrer de la Canyada.
Expediente: E-02101-2018-000360-00 - Aprovat