2018-07-13 - València

null 2018-07-13

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
13-07-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 13 DE JULIO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 6 de juliol de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana que declara acabat el Recurs PO núm. 1/66/17, interposat contra Decret del Consell núm. 16/17 pel qual es va aprovar el canvi de denominació del municipi de València per la forma exclusiva en valencià de València.
Expediente: E-00501-2018-000262-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara acabat el Recurs PA núm. 140/18, interposat contra liquidacions de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2018-000243-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que declara acabat el Recurs PO núm. 188/17, interposat contra la liquidació del cànon del segon quinquenni de vigència de la concessió corresponent a l'aparcament situat als carrers de Luis García Berlanga i de Menorca.
Expediente: E-00501-2018-000246-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, que no admet el Recurs PA núm. 507/17, seguit contra desestimació presumpta de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per rectificació d'autoliquidacions de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000253-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7 en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 6/18), que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000260-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que té per desistit el demandant en el Recurs PA núm. 103/18, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra l'aprovació d'una liquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000257-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PO núm. 309/14, sobre responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000255-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, desestimatòria del Recurs PO núm. 364/16, interposat contra resolució del Jurat Tributari dictada en reclamació economicoadministrativa relativa a l'impost sobre béns immobles 2008 a 2010.
Expediente: E-00501-2018-000239-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 8, desestimatòria del Recurs PA núm. 456/16, interposat contra desestimació d'una sol·licitud de percepció de diferències retributives per realitzar funcions de superior categoria.
Expediente: E-00501-2018-000261-00 - Quedar assabentat
0011 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PO núm. 122/17, interposat contra desestimació de petició de nul·litat de la concessió d'una llicència d'ocupació de via pública.
Expediente: E-00501-2018-000247-00 - Quedar assabentat
0012 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 312/17, interposat contra declaració de caducitat d'una llicència d'obertura d'activitat de discoteca.
Expediente: E-00501-2018-000250-00 - Quedar assabentat
0013 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del Recurs PA núm. 465/17, sobre imposició d'una primera multa coercitiva per incompliment de requeriment de retirada de suport publicitari.
Expediente: E-00501-2018-000256-00 - Quedar assabentat
0014 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 60/18, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2018-000249-00 - Quedar assabentat
0015 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del Recurs PA núm. 47/17, interposat contra estimació parcial de la reposició en relació al destinatari d'una ordre de demolició.
Expediente: E-00501-2018-000241-00 - Quedar assabentat
0016 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, estimatòria del Recurs PA núm. 141/17, interposat contra la imposició d'una sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de l'exercici de la prostitució a la via pública.
Expediente: E-00501-2018-000259-00 - Quedar assabentat
0017 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 856/17, interposat contra desestimació d'una sol·licitud d'abonament del complement de perillositat.
Expediente: E-00501-2018-000258-00 - Quedar assabentat
0018 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte dels informes de fiscalització posterior relatius a les nòmines de juliol a desembre de 2016.
Expediente: E-04404-2018-000002-00 - Quedar assabentat
0019 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de juny de 2018.
Expediente: E-01101-2018-002180-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar un nomenament interí.
Expediente: E-01101-2018-002418-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal d'auxiliar administrativa, referència núm. 372, en el Gabinet de Comunicacions.
Expediente: E-01101-2018-002458-00 - Aprovat
0022 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert per a contractar el servici de menjador i monitors als col·legis municipals 'Profesor Santiago Grisolía', 'Benimaclet' i 'Fernando de los Ríos' (3 lots), classificar les proposicions i requerir les ofertes econòmicament més avantatjoses prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000117-00 - Aprovat
0023 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment obert celebrat per a contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 3 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, en relació al lot núm. 1, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000167-00 - Aprovat
0024 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar vàlid el procediment per a contractar l'execució de les obres de rehabilitació de la nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València, classificar les proposicions i requerir l'oferta econòmicament més avantatjosa prèviament a l'adjudicació del contracte.
Expediente: E-04101-2017-000171-00 - Aprovat
0025 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a l'execució de les obres de camp de futbol i edifici de vestidors a Malilla.
Expediente: E-04101-2018-000006-00 - Aprovat
0026 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte de servici de menjador i monitors a les escoles infantils 'Gent Menuda', 'Quatre Carreres' i 'Solc'.
Expediente: E-04101-2018-000012-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Dóna compte de la Resolució núm. 631/18, de 29 de juny, del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.
Expediente: E-04101-2017-000034-00 - Quedar assabentat
0028 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa sol·licitar al Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals l'alçament de la suspensió d'un procediment de contractació.
Expediente: E-04101-2017-000124-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució del 'Projecte parcial de demolició, fitació i conservació de façana i estabilització parcial d'estructura dels edificis protegits de la plaça del Doctor Collado, 2 i 3, del barri del Mercat, Entorn Llotja de la Seda', finançat amb càrrec al Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, convocar procediment obert simplificat i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2018-000033-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa regularitzar en l'Inventari Municipal de Béns els codis 1.S3.10.066 i 1.S5.10.030 i donar d'alta la parcel·la per a centre de salut a la carrera de Malilla i la parcel·la de servici públic al carrer de Bernat Descoll.
Expediente: E-05303-2018-000039-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Vivenda un solar municipal situat al carrer dels Àngels per a la construcció de quatre vivendes de consum energètic quasi nul (Operació EDUSI 1.14).
Expediente: E-05304-2018-000069-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Mobilitat Sostenible l'immoble municipal situat en una planta baixa dels carrers del Llavador i de Joan Mercader.
Expediente: E-05304-2018-000085-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer d'Eugènia Viñes.
Expediente: E-05307-2018-000035-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de servidors amb els seus corresponents complements hardware i software.
Expediente: E-00801-2018-000091-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de complements servidors.
Expediente: E-00801-2018-000092-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de 580 PC's i 20 ordinadors portàtils.
Expediente: E-00801-2018-000093-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de 580 monitors i llicències de SW Ofimàtic.
Expediente: E-00801-2018-000094-00 - Aprovat
0038 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00108 2015 398 01.
Expediente: E-01305-2015-000288-00 - Retirat
0039 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada amb el número de registre 00110 2015 99578.
Expediente: E-01305-2015-000461-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament corresponent a la tercera anualitat del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per a l'entrega i explotació de l'aparcament subterrani situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-01801-2016-000667-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar diversos projectes d'obres de construcció de carril bici.
Expediente: E-01801-2018-000417-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a certificacions del contracte d'obres d'actuacions preparatòries, fermes i paviments per a carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar'.
Expediente: E-01801-2018-001460-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de juny.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'actualització de l'app de les festes de València.
Expediente: E-01904-2017-000613-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a la realització d'accions conjuntes d'acostament entre les societats valenciana i xinesa.
Expediente: E-01909-2018-000011-00 - Aprovat
0046 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Universitat de València per a donar continuïtat a la Càtedra Model Econòmic Sostenible de València i Entorn (Càtedra MESVAL).
Expediente: E-01909-2018-000012-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa subscriure el Codi Ètic de Turisme Valencià.
Expediente: E-01909-2018-000067-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Fundació General de la Universitat de València.
Expediente: E-02000-2017-000070-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'aportació econòmica a favor de la Fundación Valenciana de Estudios Avanzados per a l'any 2018.
Expediente: E-02000-2018-000016-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar l'addenda per a l'any 2018 al conveni de col·laboració cultural amb l'Ateneo Marítimo de València.
Expediente: E-02000-2018-000018-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes d'abril del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2018-000576-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de maig del contracte de manteniment de la font Almoina.
Expediente: E-02001-2018-000768-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures corresponents a conferències del 150 aniversari del naixement de Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2018-000586-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'associació d'ames de casa i consumidors Tyrius del projecte subvencionat en la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici d'intervenció social, capacitació professional en l'especialitat de mantenidor rehabilitador de vivendes i inserció laboral de persones inserides en programes de servicis socials.
Expediente: E-02201-2018-000161-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a la concessió directa d'ajudes de servicis socials per a alimentació i estança de menors en centres educatius o entitats en període estival 2018.
Expediente: E-02201-2018-000190-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Valencia (AFAV).
Expediente: E-02224-2018-000271-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació derivat de la celebració de la XII Fira de la Salut.
Expediente: E-02401-2018-001262-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2018-000250-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-3162, de 2 de maig de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-000869-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-4478, de 14 de juny de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització municipal per a l'exercici de la venda no sedentària als mercats extraordinaris de València.
Expediente: E-02901-2018-001689-00 - Aprovat
0062 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa retornar al Servef la quantitat transferida i no gastada i abonar els interessos de demora de la subvenció concedida per al programa d'incentius a la contractació de persones jóvens qualificades per entitats locals en el marc del Sistema Nacional de Garantia Juvenil (EMCUJU 2017-2018).
Expediente: E-02902-2017-000123-00 - Aprovat
0063 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa la resolució del procediment d'abonament d'interessos d'una quantitat percebuda pel concepte d'ajudes municipals 'València Activa Emprén 2017'.
Expediente: E-02902-2018-000144-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa tindre per efectuada la devolució de l'import que s'ha de reintegrar i dels interessos d'una subvenció concedida en concepte d'ajuda municipal 'València Activa Ocupa' 2016.
Expediente: E-02902-2018-000400-00 - Aprovat
0065 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2018-000539-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU que afecta a una parcel·la que recau a l'avinguda de Blasco Ibáñez-Plaça Xúquer de València.
Expediente: E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ASSESSORAMENT URBANÍSTIC I PROGRAMACIÓ. Proposa alçar la suspensió de llicències en uns solars situats al carrer de Jesús.
Expediente: E-03A01-2017-000015-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: E-03103-2015-000001-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada al camí de Montcada.
Expediente: E-03103-2015-000002-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada a l'interior d'illa de cases delimitada pels carrers de Doménec Gómez, de Gayano Lluch i de Félix del Río i l'avinguda de Joan XXIII.
Expediente: E-03103-2015-000082-00 - Aprovat
0071 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar el projecte modificat núm. 1 de les obres d'urbanització i obertura del carrer del Pintor Genaro Lahuerta i carrer de Flora, adaptació per a vianants de la volta del Rossinyol i execució de zona enjardinada als Jardins del Real a la ciutat de València, finançades amb càrrec al Pla de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i determinar la procedència de reconèixer l'obligació de pagament.
Expediente: E-03301-2015-000138-00 - Aprovat
0072 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra la no admissió de la declaració responsable d'obres per a la instal·lació d'un equip de telecomunicacions.
Expediente: E-03501-2017-000580-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer de la Reina.
Expediente: E-03910-2017-000762-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança Fiscal General.
Expediente: E-H4969-2018-000004-00 - Aprovat
0076 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat amb esmenes
0077 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de retirada de vehicles de la via pública i subsegüent custòdia d'estos.
Expediente: E-H4969-2018-000008-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA ESPECÍFICA-ACTIVITATS ECONÒMIQUES. Proposa aprovar el projecte de modificació de la Ordenança reguladora de la taxa per utilització privativa i aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Expediente: E-H4969-2018-000012-00 - Aprovat
0081 - PRECS I PREGUNTES
0082 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa adjudicar, mitjançant el procediment de contractació centralitzada de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament d'un nou servidor AIX.
Expediente: E-00801-2018-000089-00 - Aprovat
0083 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa la contractació del subministrament de gas natural mitjançant contracte basat en l'Acord Marc de la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Expediente: E-01201-2018-000455-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un agent de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2018-000022-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un oficial responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu i arxivar l'expedient sense responsabilitat disciplinària respecte de tres agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000071-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar un oficial de la Policia Local responsable en concepte d'autor d'una infracció disciplinària de caràcter lleu.
Expediente: E-01404-2018-000074-00 - Aprovat
0087 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa adjudicar, mitjançant procediment de contractació centralitzada de béns i servicis de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, el subministrament de divers material informàtic.
Expediente: E-01501-2018-000294-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa rectificar un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de juliol de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar una transferència de crèdit a l'entitat pública empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals.
Expediente: E-02000-2018-000061-00 - Aprovat
0090 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa alliberar una quantitat de les propostes de gasto del contracte de prestació del servici de disseny i adaptació dels programes educatius, campanyes i concursos de les propostes educatives de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02101-2016-000289-00 - Aprovat
0091 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació del servici d'instructor/a-expert/a per a la realització dels projectes i programes referits a les Àrees d'Educació Ambiental, Consum Responsable i Activitats Educatives Innovadores.
Expediente: E-02101-2016-000573-00 - Aprovat
0092 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa denegar la sol·licitud de pròrroga del termini de finalització d'un projecte subvencionat en la convocatòria 'Ciutat educadora' 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat
0093 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana per al manteniment amb fons públics dels centres docents de titularitat municipal per a l'any 2018.
Expediente: E-02101-2017-000428-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Fotografia 2018 de la Junta Municipal de Patraix.
Expediente: E-02301-2018-000157-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE CEMENTERIS. Proposa autoritzar al concessionari la realització d'obres en relació a la 'Inspecció del Tanatori-Crematori Ciutat de València'.
Expediente: E-02802-2017-000053-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-941, de 5 de febrer de 2018, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-000886-00 - Aprovat
0097 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar les renúncies de diverses persones beneficiàries del programa 'Activa Jove VLC 2017-2018' i adjudicar novament les beques.
Expediente: E-02902-2017-001374-00 - Aprovat
0098 - SERVICI DE PLANEJAMENT. Proposa resoldre favorablement l'avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent a la modificació puntual del PGOU al 'Carrer del Doctor Buen de Benimàmet'.
Expediente: E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
0099 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa portar a efecte l'expropiació d'una parcel·la situada entre els carrers d'Olba, de l'Enginyer la Cierva i de Francesc Tàrrega.
Expediente: E-03103-2010-000064-00 - Aprovat
0100 - OFICINA DE COORDINACIÓ TRIBUTÀRIA. Proposa aprovar la continuitat del contracte de servicis informàtics de manteniment correctiu i evolutiu de l'aplicatiu 'SIGT València'.
Expediente: E-00801-2014-000125-00 - Aprovat
0101 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de dos tècnics d'administració general.
Expediente: E-01101-2018-002064-00 - Aprovat
0102 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el nomenament interí de cinc auxiliars administratius/ives per a diversos Servicis.
Expediente: E-01101-2018-002360-00 - Aprovat
0103 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un subaltern.
Expediente: E-01101-2018-002344-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal en lloc de personal tècnic superior AG, referència núm. 6295, en l'Oficina d'Ajuda Tècnica per a Projectes Europeus.
Expediente: E-01101-2018-002056-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa rectificar un error de fet contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de febrer de 2017.
Expediente: E-01101-2018-002285-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar diversos nomenaments provisionals per millora d'ocupació.
Expediente: E-01101-2018-002408-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el nomenament provisional per millora d'ocupació d'un administratiu.
Expediente: E-01101-2018-002444-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no constituir borsa de treball de tècnic/a Auditoria.
Expediente: E-01101-2018-002483-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 6067.
Expediente: E-01101-2018-002184-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 8251.
Expediente: E-01101-2018-002230-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 2407.
Expediente: E-01101-2018-002307-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc d'agent de la Policia Local (MD-PH-N-F), referència núm. 7869.
Expediente: E-01101-2018-002172-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal dels llocs de cos oficial de servicis genèrics, referència núm. 8509, en el Servici d'Acció Cultural, i referència núm. 7422, en el Servici de Joventut.
Expediente: E-01101-2017-001525-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar el nomenament interí d'un administratiu.
Expediente: E-01101-2018-002560-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa declarar d'emergència humanitària les actuacions necessàries davant l'arribada de migrants a la ciutat de València.
Expediente: E-02250-2018-000209-00 - Aprovat
0116 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a l'espectacle de cavalls a la gropa de la Batalla de Flors de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000520-00 - Aprovat