2018-04-20 - València

null 2018-04-20

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
20-04-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 20 DE ABRIL DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 13 d'abril de 2018.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a Aspaym Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00201-2017-000013-00 - Aprovat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria de l'apel·lació seguida contra Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria del Recurs PA núm. 594/12, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-00501-2012-000486-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, desestimatòria del Recurs PO núm. 4/1087/15, interposat contra resolució del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa que va establir el preu just per una expropiació al carrer de Carolina Álvarez.
Expediente: E-00501-2018-000139-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 5, desestimatòria del Recurs PA núm. 170/17, interposat contra la desestimació de diverses sol·licituds formulades en relació amb el gaudi de dies de lliure disposició.
Expediente: E-00501-2018-000133-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria d'extensió d'efectes de Sentència dictada en el Recurs PA núm. 423/16 (peça núm. 8/18) del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, que reconeix el dret a disfrutar o al fet que es retribuïsquen les hores per reducció de jornada no disfrutades.
Expediente: E-00501-2018-000138-00 - Quedar assabentat
0007 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000006-00 - Quedar assabentat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar una petició de nomenament de caporal de bomber/a.
Expediente: E-01101-2018-001097-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat en relació amb el procediment obert per a contractar la substitució del sistema de climatització del mercat del Cabanyal.
Expediente: E-04101-2016-000208-00 - Aprovat
0010 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la imposició d'una penalitat a Ferrovial Servicios, SA.
Expediente: E-01201-2016-000354-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar la imposició d'una penalitat a Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas, SA.
Expediente: E-01201-2016-000354-00 - Aprovat
0012 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar una pròrroga del termini de presentació de la documentació requerida en relació amb la subvenció concedida per la Diputació Provincial de València per a finançar les inversions en la millora de les condicions d'habitabilitat i eficiència energètica en diversos centres d'educació.
Expediente: E-01201-2017-000699-00 - Aprovat
0013 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servici de llavat de vehicles i motos.
Expediente: E-01201-2018-000200-00 - Aprovat
0014 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de servicis postals de correu ordinari (lot 1) i de correu certificat (lot 2).
Expediente: E-01201-2018-000222-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat de l'enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2018-000250-00 - Aprovat
0016 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar i abonar una factura del contracte de subministrament de material fungible d'informàtica.
Expediente: E-01201-2018-000274-00 - Aprovat
0017 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del passat mes de gener del servici de manteniment de vehicles del Parc de Bombers.
Expediente: E-01501-2018-000093-00 - Aprovat
0018 - DEPARTAMENT DE BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES I PROTECCIÓ CIVIL. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la factura del proppassat mes de febrer del servici de manteniment de vehicles del Parc de Bombers.
Expediente: E-01501-2018-000137-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte de 'Redacció del projecte per a la remodelació del carril bici de l'avinguda del Port, tram Serradora-Port'.
Expediente: E-01801-2017-004099-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una certificació corresponent al servici de 'Control de l'execució del contracte de gestió del trànsit de la ciutat de València'.
Expediente: E-01801-2017-004318-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprobar el reintegrament total de la subvenció concedida al CF Unió Esportiva Benicalap.
Expediente: E-01903-2017-000131-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida a l'Associació de Veïns Torrefiel i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000162-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar el procés de selecció de projectes de les Falles municipals gran i infantil 2019.
Expediente: E-01904-2018-001227-00 - Aprovat
0024 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar la justificació d'una subvenció concedida a la producció escènica, convocatòria 2017.
Expediente: E-01905-2017-000045-00 - Aprovat
0025 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del taller del programa Forma-Tem del passat mes de gener.
Expediente: E-01905-2018-000073-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'elaboració d'un estudi arqueològic a l'edifici denominat l'Escorxador.
Expediente: E-02001-2017-000956-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la prestació del servici especialitzat d'atenció a la família i infància (SEAFI).
Expediente: E-02201-2011-006389-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per DASYC del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació del conveni específic de col·laboració amb la Universitat de València-Estudi General per a la Investigació Social Local.
Expediente: E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació de diversos projectes de la convocatòria d'intervenció col·laborativa 'Col·labora' 2017.
Expediente: E-02201-2017-000186-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la modificació sol·licitada per AMBIT del projecte subvencionat en la convocatòria d'acció social de l'any 2017.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de maig i juny de 2018.
Expediente: E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a l'organització, gestió i muntatge de deu exposicions fotogràfiques en centres de majors.
Expediente: E-02224-2017-000066-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'ajudes per a la realització de projectes de cooperació internacional per al desenvolupament de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000190-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'associació Ciudad de la Esperanza.
Expediente: E-02227-2017-000022-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE COOPERACIÓ Al DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa deixar sense efecte l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017 i concedir una subvenció a Psicólogos sin Fronteras.
Expediente: E-02250-2018-000020-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida en 2017 a l'Associació de Voluntaris d'Acolliment Familiar per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana.
Expediente: E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos de transport de l'alumnat del CIPFP Ciutat de l'Aprenent col·laborador en la construcció de la 'Cebera' de Sociòpolis.
Expediente: E-02310-2018-000076-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa sol·licitar una ajuda econòmica a la Diputació de València en el marc del Pla Provincial d'Obres i Servicis (SOM+) 2018-2019.
Expediente: E-02310-2018-000095-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprobar la justificació de la subvenció nominativa 'Premi a tota una vida professional'. Any 2017.
Expediente: E-02401-2017-003151-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de les subvencions del programa 'Intervenció en barris'.
Expediente: E-02501-2017-000014-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana Aigües de València per a la regeneració del tram del riu Túria comprés entre l'Assut de l'Or fins al Pont de les Drassanes.
Expediente: E-02701-2017-000409-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE GESTIÓ DE RESIDUS SÒLIDS URBANS I NETEJA. Proposa aprovar la segona pròrroga del contracte de prestació dels servicis de manteniment i llavat de les papereres de la ciutat.
Expediente: E-02801-2012-000044-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria 2018 d'ajudes a la creació de nous comerços i consolidació dels existents a la ciutat de València.
Expediente: E-02901-2018-001128-00 - Aprovat
0045 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures derivades d'accions formatives subvencionades pel Servef.
Expediente: E-02902-2018-000396-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte per a l'execució del servici d'assistència tècnica i coordinació de seguretat i salut en les obres denominades 'Projecte constructiu de condicionament de la pavimentació en itineraris per als vianants als barris de Patraix i de Tres Forques'.
Expediente: E-03301-2017-000208-00 - Aprovat
0047 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent al contracte per a l'execució del servici de redacció de projecte, assistència tècnica i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres denominades 'Millora de les voreres al carrer de Xalans'.
Expediente: E-03301-2017-000212-00 - Aprovat
0048 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres denominades 'Millora de les voreres al carrer de Xalans'.
Expediente: E-03301-2017-000261-00 - Aprovat
0049 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del contracte per a la prestació del servici de direcció de les obres, assistència tècnica i coordinació en matèria de seguretat i salut en les obres denominades 'Connexió per als vianants al carrer de Just Ramírez'.
Expediente: E-03301-2017-000272-00 - Aprovat
0050 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una certificació de les obres 'Connexió per als vianants al carrer de Just Ramírez'.
Expediente: E-03301-2017-000279-00 - Aprovat
0051 - SERVICI COORDINACIÓ OBRA VIA PÚBLICA I MANTENIMENT INFRAESTRUCTURES. Proposa autoritzar l'inici de l'expedient de modificació del contracte d'obres de 'Renovació d'infraestructures viàries i millores mediambientals i d'accessibilitat amb paviment fonoabsorbent a l'avinguda de la Mediterrània i als carrers de les Columbretes, del Millars, d'Escalante, del Progrés, de Josep Benlliure, dels Àngels i del Pare Lluís Navarro', finançades a càrrec del pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana, i suspendre l'execució d'estes.
Expediente: E-03401-2017-000507-00 - Aprovat
0052 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa aprovar l'informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa resoldre les renúncies a les ajudes municipals al lloguer social 2017.
Expediente: O-03910-2018-000006-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa accedir a la sol·licitud de subrogació en el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada al carrer del Palau.
Expediente: E-05302-2018-000098-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa accedir a la sol·licitud de subrogació en el contracte d'arrendament d'una vivenda municipal situada a la plaça del Portal de la Valldigna.
Expediente: E-05302-2018-000115-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar el reajustament definitiu del gasto plurianual autoritzat per al contracte del servici de reg, manteniment, neteja i poda d'espais enjardinats de la ciutat.
Expediente: E-04001-2018-000205-00 - Aprovat
0057 - SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Dóna compte de l'informe d'execució del Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària corresponent a l'any 2017.
Expediente: E-H4979-2017-500001-00 - Quedar assabentat
0058 - SERVICI D'INSPECCIÓ DE TRIBUTS I RENDES. Proposa aprovar el Pla de Control Tributari-Pla d'Inspecció Tributària per a l'any 2018.
Expediente: E-H4979-2018-500001-00 - Aprovat
0059 - MOCIÓ conjunta del coordinador general de l'Àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda i de la regidora delegada de Parcs i Jardins i vicepresidenta de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge en relació amb l'enjardinament 'Parc Central'.
Expediente: E-70010-2018-000028-00 - Aprovat
0059 - PRECS I PREGUNTES
0060 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de gener de 2018.
Expediente: E-00201-2017-000031-00 - Aprovat
0061 - SERVICI CENTRAL DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR. Proposa sol·licitar de la Generalitat Valenciana la delegació de la competència per a incoar, instruir i resoldre els procediments sancionadors per infraccions tipificades com a greus i molt greus en la Llei de la Generalitat Valenciana 14/2010, de 3 de desembre, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.
Expediente: E-01306-2018-002617-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar l'octava pròrroga del contracte de lloguer d'un terrat per a la instal·lació de l'equip tècnic per a la xarxa de comunicacions de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2005-000025-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa no admetre el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
Expediente: E-01404-2017-000109-00 - Aprovat
0064 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa iniciar el procediment de reintegrament de la subvenció concedida al Club Esportiu Waterpolo Túria i concedir termini d'al·legacions.
Expediente: E-01903-2017-000241-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa reconéixer drets en el subconcepte 'Reintegraments de pressupostos tancats' a favor de la Falla Bailén-Xàtiva.
Expediente: E-01904-2016-000597-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de costos derivats de la gestió, acollida i atenció social a persones que van ocupar plaça al casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa concedir una subvenció a l'Associació de la Comunitat Valenciana d'Esclerosi Múltiple (ACVEM) per al desenvolupament d'un projecte de participació ciutadana dirigit al foment de l'associacionisme.
Expediente: E-02301-2017-000332-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar una modificació per transferència de crèdits del sector pressupostari del servici.
Expediente: E-02902-2018-000415-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 2 de les obres denominades 'Millora de les voreres al carrer de Xalans'.
Expediente: E-03301-2017-000261-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució en la contractació laboral de personal amb destinació al projecte formatiu 'T'Avalem Dinamitzant la Ciutat'.
Expediente: E-01101-2017-000713-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura emesa per la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01101-2018-000455-00 - Aprovat
0072 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte d'execució de les obres de 'Construcció de l'aparcament a la plaça de Ciutat de Bruges-Mercat Central', finançades amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-04101-2017-000135-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa aprovar la gestió i delegació de competències en els procediments negociats sense publicitat per raó de l'exclusivitat.
Expediente: E-04101-2018-000025-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa modificar el Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019.
Expediente: E-01801-2018-000611-00 - Aprovat
0075 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el període de pagament en voluntària dels tributs posats al cobrament durant el primer semestre de 2018.
Expediente: E-04103-2018-000028-00 - Aprovat
0076 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre el Programa d'Ocupació Juvenil.
Expediente: E-04103-2018-000029-00 - Aprovat