2018-02-02 - València

null 2018-02-02

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
02-02-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GOBIERNO LOCAL DE 2 DE FEBRERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 26 de gener de 2018.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que estima l'apel·lació seguida contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, que va desestimar el Recurs PO núm. 274/13, interposat contra denegació de llicència per a estació base de telefonia mòbil.
Expediente: E-00501-2013-000235-00 - Quedar assabentat
0003 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PO núm. 682/12, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000001-00 - Quedar assabentat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, desestimatòria del Recurs PA núm. 381/16, interposat contra la no admissió d'una proposta de legalització d'obres.
Expediente: E-00501-2018-000022-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, desestimatòria del Recurs PA núm. 365/17, interposat contra acord del Jurat Tributari que va desestimar una reclamació contra liquidació de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-00501-2018-000025-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que declara la inadmissibilitat del Recurs PA núm. 392/17, seguit contra desestimació de sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts corresponents a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000018-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les quanties de la carrera administrativa 2018.
Expediente: E-01101-2018-000190-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials un local municipal situat als carrers de Lluís Despuig i de Millars.
Expediente: E-05304-2017-000140-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació d'Acció Cultural l'Auditori-LN3 situat al carrer de Joan Verdeguer, núm. 22 al 24.
Expediente: E-05304-2017-000145-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000007-00 - Aprovat
0011 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa sol·licitar la renovació de la distinció 'Ciutat de la Ciència i la Innovació' atorgada a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00202-2018-000007-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida al Gremi Artesà d'Artistes Fallers.
Expediente: E-01904-2017-000377-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats amb motiu de la festa de Cap d'Any 2017 a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-01904-2017-000536-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació Valenciana de Moros i Cristians.
Expediente: E-01904-2017-000584-00 - Aprovat
0015 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar definitivament la liquidació del contracte per a la gestió i explotació del Teatre El Musical.
Expediente: E-01905-2014-000138-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, INTERNACIONALITZACIÓ I TURISME. Proposa sol·licitar una subvenció a l'Agència Valenciana de Turisme per al projecte de reforma de l'Oficina de Turisme situada a la planta baixa de la casa consistorial.
Expediente: E-01909-2018-000014-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació Espai de No Ficció, Nofic, DocsValència en l'any 2017.
Expediente: E-02000-2017-000045-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament i muntatge d'una placa commemorativa.
Expediente: E-02001-2018-000016-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les justificacions presentades per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les modificacions presentades per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de cinc estandards brodats per a la I edició dels premis CALIU.
Expediente: E-02230-2017-000047-00 - Aprovat
0022 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització del taller 'Com ens movem al Marítim' amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Mobilitat Sostenible.
Expediente: E-02230-2017-000053-00 - Aprovat
0023 - SERVICI D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'un taller infantil sobre els noms de dones rellevants de la ciutat de València dins de les activitats per a la celebració del Dia Mundial contra la Violència de Gènere (Igual-Ment Fest).
Expediente: E-02230-2017-000063-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar les sol·licituds d'ampliació del termini d'execució i de justificació de dos projectes subvencionats en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Retirat
0025 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de gener de 2018.
Expediente: E-02310-2017-000355-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de control de plagues al municipi de València.
Expediente: E-02401-2018-000116-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa no admetre, per extemporani, el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-3528, de 18 d'agost de 2017, sobre una factura d'aigua potable.
Expediente: E-02701-2016-000171-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Sectorització de la xarxa de distribució d'aigua potable de la ciutat de València. Exercicis 2016-2017'.
Expediente: E-02701-2016-000194-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6 en el Procediment Abreviat núm. 139/17.
Expediente: E-02901-2016-000307-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-5754, de 27 de setembre de 2017, per la qual es va disposar extingir una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària al mercat periòdic festiu de Vell.
Expediente: E-02901-2017-000825-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa prorrogar el termini d'execució de les obres 'Reurbanització del carrer de la Murta, 1a fase'.
Expediente: E-03301-2017-000257-00 - Aprovat
0032 - SERVICI GESTIÓ DEL CENTRE HISTÒRIC. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 8 de setembre de 2006 i aprovar el projecte de reparcel·lació voluntària a l'àmbit del programa d'actuació aïllada entre els carrers de les Garrigues i del Músic Peydró.
Expediente: E-03502-2003-000391-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa aprovar una transferència corrent a favor de l'organisme autònom municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-04001-2018-000005-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE GESTIÓ D'EMISSIONS I RECAPTACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis prestats relatius al subministrament de paper i a la impressió, acabat i depòsit en Correus de notificacions en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs i la resta d'ingressos municipals.
Expediente: O-H4980-2018-000001-00 - Aprovat
0034 - PRECS I PREGUNTES
0035 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2017-000037-00 - Aprovat
0036 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir als grups polítics municipals l'aportació econòmica corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-00201-2018-000001-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2 en el Procediment Abreviat núm. 37/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2015-000367-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa declarar la caducitat del procediment disciplinari incoat a dos agents de la Policia Local i incoar nou expedient disciplinari.
Expediente: E-01404-2016-000161-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa autoritzar, disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-01801-2018-000201-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de treballs de hosting, emmagatzemament i manteniment de la web de la Delegació de Cultura Festiva.
Expediente: E-01904-2017-000447-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al treball de fabricació de l'espolí de la fallera major infantil 2018.
Expediente: E-01904-2017-000480-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió de subvencions a determinades entitats culturals sense ànim de lucre que duen a terme activitats culturals i artístiques que contribuïsquen a la conservació, recuperació, investigació, difusió, dinamització i expressió d'aspectes de la cultura i el patrimoni festius.
Expediente: E-01904-2017-000503-00 - Aprovat
0043 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió de subvencions per a la contractació d'agrupacions musicals per les comissions falleres amb motiu de les festes falleres de 2018.
Expediente: E-01904-2018-000118-00 - Aprovat
0044 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs de Falles Innovadores i Experimentals per a l'any 2018.
Expediente: E-01904-2018-000399-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa autoritzar i disposar un gasto i reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'organisme autònom municipal Junta Central Fallera, en concepte d'aportació municipal corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-01904-2018-000525-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a factures de subministrament de gasoil per a calefacció en els centres docents de València.
Expediente: E-02101-2015-000564-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar les ajudes per al Programa d'Atenció a l'Exclusió Social (PAES) 2018.
Expediente: E-02201-2018-000019-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures de 2017.
Expediente: E-02310-2017-000351-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprovar la convocatòria del Concurs fotogràfic de promoció dels mercats municipals de València 2018.
Expediente: E-02901-2017-002098-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa l'execució del desdonament administratiu en diverses finques del Projecte de Reparcel·lació Forçosa de la Unitat d'Execució A4-1 'Parc Central'.
Expediente: E-03102-2017-000013-00 - Aprovat
0051 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar per mitjà de procediment negociat sense publicitat (Directe) el subministrament i instal·lació del sistema de monitoratge i domotitzatió SIDEINFO® de defensa contra incendis forestals al parc natural de la Devesa-Albufera.
Expediente: E-04101-2017-000093-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar la prestació del servici d'atenció ciutadana (010), convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000085-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa admetre a tràmit la petició amb vista a la concessió administrativa per a aparcament d'ús privat en subsòl públic amb la finalitat de vincular-lo a un edifici que s'ha de construir al carrer del Canonge Tàrrega, cantó amb el carrer de la Borrasca.
Expediente: E-05304-2017-000048-00 - Aprovat
0054 - REGIDOR DELEGAT D'HISENDA. Dóna compte del procediment seguit com a conseqüència de la Sentència del Tribunal Constitucional d'11 de maig de 2017, referent a l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
Expediente: E-C1512-2018-000004-00 - Quedar assabentat
0055 - REGIDOR DELEGAT D'HISENDA. Dóna compte de la nota de la Intervenció General Municipal i de la Instrucció del regidor d'Hisenda sobre fiscalització dels contractes menors.
Expediente: E-C1512-2018-000005-00 - Quedar assabentat
0056 - MOCIÓ de la regidora delegada de Cultura de Patrimoni i Recursos Culturals per a posar en funcionament l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals de l'Ajuntament de València per a l'organització de la 'Mostra de València Cinema del Mediterrani'.
Expediente: E-00400-2018-000002-00 - Aprovat