2018-01-19 - València

null 2018-01-19

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
19-01-2018
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 19 DE ENERO DE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 12 de gener de 2018.
Aprovat
0002 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a l'Associació Parkinson València.
Expediente: E-00201-2017-000033-00 - Aprovat
0003 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a l'Associació Comunitat Valenciana d'Esclerosi Múltiple.
Expediente: E-00201-2017-000035-00 - Aprovat
0004 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Providència, dictada pel Tribunal Suprem, que no admet el Recurs de Cassació seguit contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, estimatòria parcial del Recurs PO núm. 4/312/15, interposat contra un acord del Jurat Provincial d'Expropiació Forçosa.
Expediente: E-00501-2017-000157-00 - Quedar assabentat
0005 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada per la Sala del Social del Tribunal Suprem, que no admet el Recurs de Cassació interposat contra Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana desestimatòria del Recurs de Suplicació seguit contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Social núm. 8, estimatòria parcial de la demanda núm. 485/12 relativa a la qualificació de la contingència que va originar una declaració d'incapacitat.
Expediente: E-00501-2014-000101-00 - Quedar assabentat
0006 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Recurs PA núm. 152/17, sobre imposició de sanció per infracció de l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0007 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Interlocutòria, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 1, que anul·la la Sentència recaiguda en el Recurs PA núm. 171/17, interposat contra la desestimació d'una reclamació economicoadministrativa seguida contra la devolució d'ingressos indeguts relatius a l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2017-000231-00 - Quedar assabentat
0008 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 663/12, interposat contra l'aprovació del projecte de reparcel·lació forçosa corresponent al PAI de la unitat d'execució única del sector de sòl urbanitzable no programat 'Font de Sant Lluís'.
Expediente: E-00501-2012-000531-00 - Quedar assabentat
0009 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4, desestimatòria del Recurs PO núm. 83/13, en matèria de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-00501-2013-000108-00 - Quedar assabentat
0010 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 3, estimatòria del Recurs PA núm. 171/17, interposat contra desestimació d'una reclamació economicoadministrativa relativa a una sol·licitud de rectificació d'autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-00501-2018-000009-00 - Quedar assabentat
0011 - INTERVENCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS. Proposa publicar les dades del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de desembre de 2017.
Expediente: E-04302-2018-000001-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar una substitució per baixa maternal en el projecte formatiu 'T'Avalem Dinamitzant la Ciutat'.
Expediente: E-01101-2017-000713-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa convalidar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de desembre de 2017, pel qual es contracta l'execució de les obres de retoping de l'anell complet de la pista d'atletisme de l'Estadi del Túria.
Expediente: E-04101-2017-000131-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa alienar, per raó de contigüitat, una parcel·la municipal situada al carrer de Sant Pere.
Expediente: E-05305-2017-000065-00 - Aprovat
0015 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa posar a disposició de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica una parcel·la municipal situada entre la carrera de Malilla i el carrer de Bernat Descoll mentres es realitza la seua regularització jurídicpatrimonial per a dur a terme la seua cessió.
Expediente: E-05307-2017-000018-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat de la concessió atorgada a la societat 'Marina Auxiliante de Patronos Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar' sobre un terreny situat al Nord de la Casa dels Bous i del carrer dels Pescadors.
Expediente: E-05307-2017-000022-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat de la concessió atorgada a la societat 'Marina Auxiliante de Patronos Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar' de la denomidad 'Casa dels Bous'.
Expediente: E-05307-2017-000025-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa declarar la caducitat de la concessió atorgada a la societat 'Marina Auxiliante de Patronos Pescadores del Pueblo Nuevo del Mar' sobre la parcel·la municipal on s'ubica l'immoble conegut com a Llotja de Pescadors.
Expediente: E-05307-2017-000046-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar el recurs de reposició contra l'acord de la Junta de Govern Local de 5 de maig de 2017.
Expediente: E-05307-2017-000039-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar l'autorització per a transmetre la concessió existent sobre el sòl municipal d'un immoble situat al carrer de Pavia.
Expediente: E-05307-2018-000002-00 - Aprovat
0021 - SERVICI D'INNOVACIÓ. Proposa aprovar la concessió i denegació de subvencions per a la realització de projectes d'innovació social 2017.
Expediente: E-00202-2017-000039-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-00702-2016-000020-00 - Aprovat
0023 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa convalidar la Resolució núm. GO-6757, de 14 de novembre de 2017, estimatòria parcial d'una reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: E-01305-2014-000086-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa acceptar el segon pagament de la subvenció concedida per la Comissió Europea destinada al projecte europeu 'HASP'.
Expediente: E-01401-2018-000180-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa reconéixer l'obligació de pagament a favor de l'Empresa Municipal de Transports (EMT), corresponent als gastos ocasionats per servicis prestats pel personal de la dita empresa en les dependències municipals durant el primer i segon trimestre de 2017.
Expediente: E-01801-2017-003239-00 - Aprovat
0026 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació d'Hoquei de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000295-00 - Aprovat
0027 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció al Club Esportiu Podium.
Expediente: E-01903-2017-000375-00 - Aprovat
0028 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa concedir una subvenció a la Federació de Tennis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2017-000466-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla JJ Dòmine-Port, relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2017-000627-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa accedir a la sol·licitud presentada per l'Associació Cultural Falla Plaça del Negret, relativa a la cancel·lació de la hipoteca constituïda a favor de l'Ajuntament sobre el local adquirit per a casal faller.
Expediente: E-01904-2017-000631-00 - Aprovat
0031 - SERVICI D'ACCIÓ CULTURAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació de servicis de promoció d'activitats organitzades pel servici.
Expediente: E-01905-2017-000233-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació Alanna i per la Fundació APIP-ACAM, en relació amb el conveni 'València Inserix III' 2016-2017.
Expediente: E-02201-2014-000754-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per l'Associació de Futbolistes del València, CF, en relació al conveni de col·laboració firmat per al desenvolupament del programa 'Futbol als poblats marítims'.
Expediente: E-02201-2016-000420-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió dels premis del 'XXII Certamen de targetes de Nadal elaborat des dels centres municipals d'atenció a les persones amb diversitat funcional intel·lectual 2017'.
Expediente: E-02201-2017-000347-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat per interés general de la prestació del servici de gestió i execució del programa d'activitats físiques per a persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2013-003291-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la primera pròrroga del contracte de gestió del servici de bar, cafeteria i menjador als centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: E-02201-2014-000900-00 - Aprovat
0037 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar a les premiades en el Concurs de Còmic de la Junta Municipal de Russafa 2017.
Expediente: E-02301-2017-000178-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Foment al comerç de proximitat' organitzada per la Junta Municipal d'Abastos.
Expediente: E-02301-2017-000868-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa sol·licitar a la Delegació de Govern per al Pla Nacional sobre Drogues una subvenció destinada al programa denominat 'Viu l'estiu 2018'.
Expediente: E-02501-2018-000003-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa sol·licitar a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública una subvenció en matèria d'atenció i prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2018.
Expediente: E-02501-2018-000004-00 - Aprovat
0041 - SERVICI LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES OBRES D'EDIFICACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. SM-2293, de 8 de juny de 2017, de denegació de legalització d'obres.
Expediente: E-03501-2012-000470-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04001-2017-001153-00 - Aprovat
0043 - SERVICI FINANCER. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2017.
Expediente: E-05201-2017-000023-00 - Aprovat
0044 - MOCIÓ de la regidora delegada d'Acció Cultural sobre la programació del Teatre El Musical per al primer semestre de 2018.
Expediente: E-01905-2018-000029-00 - Aprovat
0044 - PRECS I PREGUNTES
0045 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 6, desestimatòria del Recurs PA núm. 139/17, interposat contra extinció de l'autorització d'explotació de diverses parades del mercat de Russafa.
Expediente: E-00501-2018-000007-00 - Quedar assabentat
0046 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, estimatòria del Recurs PA núm. 55/17, interposat contra la imposició d'una sanció de suspensió de funcions per cinc dies per infracció disciplinària greu.
Expediente: E-00501-2018-000008-00 - Quedar assabentat
0047 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de desenvolupament i implantació d'un sistema d'informació per a la gestió de subvencions a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00801-2017-000191-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa incoar expedient disciplinari a tres agents de la Policia Local.
Expediente: E-01404-2018-000008-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la justificació i concessió a determinades comissions falleres de les ajudes econòmiques per a la contractació d'agrupacions musicals amb motiu de les Falles 2017.
Expediente: E-01904-2017-000368-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000474-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la concessió de subvencions a entitats organitzadores de festes de caràcter tradicional, singular o popular.
Expediente: E-01904-2017-000495-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE RECURSOS CULTURALS. Proposa aprovar la justificació i el pagament de les subvencions per a la realització de programacions i projectes culturals al municipi de València en 2017.
Expediente: E-02000-2017-000019-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar la memòria d'activitats de 2016, els justificants de gastos corresponents i la proposta d'activitats per al 2017 de la Fundació Centre d'Estudis Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: E-02001-2012-000277-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa declarar les persones beneficiàries en el Concurs de Fotografia de la Junta Municipal de Patraix 2017.
Expediente: E-02301-2017-000531-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE POBLES DE VALÈNCIA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 29 de desembre de 2017.
Expediente: E-02310-2017-000355-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa concedir una pròrroga en el termini d'execució del projecte 'Renovació i obra nova dels col·lectors arterials del barri del Cabanyal-el Canyamelar', finançat amb càrrec al pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02701-2014-000702-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra la Resolució núm. GO-7143, de 27 de novembre de 2017, per la qual es va disposar revocar una autorització per a l'exercici de la venda no sedentària a la platja de la Malva-rosa.
Expediente: E-02901-2017-001116-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de servicis d'assessorament, suport tecnològic i artístic per al desenvolupament d'un projecte d'execució de tres pintures murals al barri del Cabanyal de València.
Expediente: E-05301-2017-000006-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord de la Junta de Govern Local de 16 de juny de 2017, sobre dos nomenaments interins i un nomenament provisional per millora d'ocupació d'oficials de bombers/es.
Expediente: E-01101-2017-000843-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc de treball d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 3634, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, Grup Municipal Ciutadans-Partit de la Ciutadania.
Expediente: E-01101-2018-000140-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases i la convocatòria de quatre places de tècnic/a lingüista.
Expediente: E-01101-2018-000134-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar les bases i la convocatòria d'una plaça de tècnic/a de cooperació.
Expediente: E-01101-2018-000136-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa corregir un error material contingut en l'acord de la Junta de Govern Local de 15 de desembre de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000337-00 - Aprovat
0064 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Universitat de València.
Expediente: E-00201-2017-000029-00 - Aprovat
0065 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a l'Associació de Veïns i Cultural Patraix.
Expediente: E-00201-2017-000032-00 - Aprovat
0066 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a la Societat Coral El Micalet.
Expediente: E-00201-2017-000037-00 - Aprovat
0067 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la concessió d'una subvenció a l'associació Plataforma Intercultural d'Espanya.
Expediente: E-01903-2017-000373-00 - Aprovat
0068 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Federació d'Esgrima de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01903-2014-000395-00 - Aprovat
0069 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de les ajudes del pla de subvencions 'Ciutat Educadora', per al curs 2017/2018.
Expediente: E-02101-2017-000351-00 - Aprovat