2017-12-22 - València

null 2017-12-22

Tornar

Junta de Govern Local:

Data:
22-12-2017
Hora:
09:30
Òrgan:
00002
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE 22 DE DICIEMBRE DE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió que va tindre lloc el dia 15 de desembre de 2017.
Aprovat
0002 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada del Decret, dictat pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9, que declara acabat el Procediment de Drets Fonamentals núm. 420/17, interposat contra la inadmissió per extemporània d'una sol·licitud d'ocupació temporal de diversos punts del domini públic municipal.
Expediente: E-00501-2017-000359-00 - Quedar assabentat
0003 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'abonament d'endarreriments del subfactor F2 a una agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-000484-00 - Aprovat
0004 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 3646, a lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1).
Expediente: E-01101-2017-000433-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic auxiliar servicis socials, referència núm. 7481, a lloc de personal tècnic auxiliar servicis socials (JP1).
Expediente: E-01101-2017-000434-00 - Aprovat
0006 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la transformació del lloc de treball de personal tècnic mitjà, referència núm. 1406, en el Servici d'Educació, Secció Centres Educatius.
Expediente: E-01101-2017-001424-00 - Aprovat
0007 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Dipsico, SL
Expediente: E-01101-2017-002004-00 - Aprovat
0008 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a les factures derivades de processos selectius de constitució de borses de treball.
Expediente: E-01101-2017-001688-00 - Aprovat
0009 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació del concepte d'atenció al públic en el Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: E-01101-2017-001888-00 - Aprovat
0010 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció en comissió de servicis a lloc de treball de personal tècnic mitjà (direcció col·legi) (MD-JP1).
Expediente: E-01101-2017-001905-00 - Aprovat
0011 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar substitucions per renúncia de personal laboral del taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania'.
Expediente: E-01101-2017-001968-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa contractar substitucions per renúncia de personal laboral del taller d'ocupació 'T'Atenem'.
Expediente: E-01101-2017-001970-00 - Aprovat
0013 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa ET FORMEM 'Adaptació de peces de roba tradicionals'.
Expediente: E-01101-2017-001986-00 - Aprovat
0014 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'un auxiliar administratiu per al Servici de Vivenda.
Expediente: E-01101-2017-001997-00 - Aprovat
0015 - MESA DE CONTRACTACIÓ. Proposa adjudicar el contracte per a la prestació dels servicis complementaris als servicis de control de plagues per l'Ajuntament de València.
Expediente: E-04101-2017-000047-00 - Aprovat
0016 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa declarar la caducitat i aprovar la represa del procediment de la resolució del contracte d'obra ampliació del carril bici 2015.
Expediente: E-04101-2017-000049-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar el servici de col·laboració en la gestió integral administrativa dels expedients sancionadors per infraccions de les normes reguladores de trànsit, circulació de vehicles i seguretat vial, així com la col·laboració en la gestió de cobrament de la sanció corresponent, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000034-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de l'EMT i del projecte de millora de l'accessibilitat en parades de transport urbà de l'Eixample, Algirós, Rascanya, Pobles de l'Oest i Pobles del Sud, dividit en 2 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2016, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000134-00 - Aprovat
0019 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda de Jesús Morante Borràs.
Expediente: E-05302-2017-000496-00 - Aprovat
0020 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Vicent Canet.
Expediente: E-05302-2017-000498-00 - Aprovat
0021 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el lloguer de dos places d'aparcament per a vehicles oficials ubicades en l'aparcament 'Oest Parcent' situat a la plaça de la Ciutat de Bruges.
Expediente: E-05302-2017-000500-00 - Aprovat
0022 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Dibuixant Manuel Gago.
Expediente: E-05302-2017-000504-00 - Aprovat
0023 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer del Músic Penella.
Expediente: E-05302-2017-000510-00 - Aprovat
0024 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer d'Utiel.
Expediente: E-05302-2017-000513-00 - Aprovat
0025 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de Berenguer de Montoliu.
Expediente: E-05302-2017-000519-00 - Aprovat
0026 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05302-2017-000520-00 - Aprovat
0027 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament d'un local situat a l'avinguda del Doctor Peset Aleixandre.
Expediente: E-05302-2017-000556-00 - Aprovat
0028 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte de diversos locals adscrits al Servici de Educació.
Expediente: E-05302-2017-000573-00 - Aprovat
0029 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa prorrogar el contracte d'arrendament de diversos locals situats al carrer de l'Enginyer Joaquim Benlloch.
Expediente: E-05302-2017-000593-00 - Aprovat
0030 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa adscriure a la Delegació de Servicis Socials un immoble municipal situat als carrers de la Reina i de la Barraca.
Expediente: E-05304-2017-000144-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa desestimar la sol·licitud de compra per contigüitat d'una parcel·la situada al carrer de Gilet.
Expediente: E-05305-2016-000091-00 - Aprovat
0032 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa estimar la venda per contigüitat de dos parcel·les municipals situades al carrer del Comte de Melito.
Expediente: E-05305-2017-000016-00 - Aprovat
0033 - SERVICI DE PATRIMONI. Proposa acceptar la cessió efectuada per la Generalitat de dos parcel·les de cessió obligatòria amb destinació a vials i adquirir onerosament les parcel·les que no són de cessió obligatòria, necessàries per a l'execució del projecte d'urbanització i obertura dels carrers de la volta del Rossinyol, del Pintor Genaro Lahuerta i de Flora.
Expediente: E-05307-2013-000019-00 - Aprovat
0034 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura emesa per International Business Machines, SA.
Expediente: E-00801-2017-000199-00 - Aprovat
0035 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al manteniment d'impressores Oki.
Expediente: E-01201-2017-000632-00 - Aprovat
0036 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar diverses factures emeses en concepte de subministrament d'electricitat en baixa tensió en enllumenat públic, dependències i col·legis municipals.
Expediente: E-01201-2017-000716-00 - Aprovat
0037 - OFICINA DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL. Proposa executar la Sentència dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 9 en el Procediment Abreviat núm. 43/17 i aprovar el gasto corresponent.
Expediente: E-01305-2016-000244-00 - Aprovat
0038 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor del Banco Santander, SA.
Expediente: E-01401-2017-007196-00 - Aprovat
0039 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar la reserva de crèdit destinada al període transitori del servici de retirada de vehicles.
Expediente: E-01401-2017-007538-00 - Aprovat
0040 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar els preus contradictoris del projecte 'Obres del pas inferior de vianants a la Gran Via de les Germanies i a la Gran Via de Ramón y Cajal'.
Expediente: E-01801-2016-000249-00 - Aprovat
0041 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 2 del contracte de redacció del projecte d'obres per a la instal·lació de sis elevadors en aparcaments públics.
Expediente: E-01801-2017-003405-00 - Aprovat
0042 - SERVICI DE JOVENTUT. Proposa disposar i reconéixer l'obligació del gasto per al pagament de vint-i-cinc beques concedides en virtut del conveni de col·laboració firmat amb la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per al desenvolupament de dos projectes de Formació Professional Dual del Sistema Educatiu a la Comunitat Valenciana, corresponent al proppassat mes de novembre.
Expediente: E-01902-2016-000156-00 - Aprovat
0043 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'espais a la Ciutat de les Arts i de les Ciències per a la 37a edició de la Marató de València Trinidad Alfonso i activitats complementàries.
Expediente: E-01903-2017-000136-00 - Aprovat
0044 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Gráficas Sedaví, SL-2017.
Expediente: E-01903-2017-000461-00 - Aprovat
0045 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'Associació d'Amics del Corpus de la ciutat de València.
Expediente: E-01904-2017-000582-00 - Aprovat
0046 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa aprovar la convocatòria del Premi per a estudis a l'estranger destinat a l'alumnat del Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-02101-2017-000522-00 - Aprovat
0047 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura del servici de transport en els centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2015-000041-00 - Aprovat
0048 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a l'Associació '10 Sentits'.
Expediente: E-02201-2016-000439-00 - Aprovat
0049 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el règim jurídic per a atorgar ajudes directes a persones en situació d'emergència social.
Expediente: E-02201-2016-000502-00 - Aprovat
0050 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a servicis prestats en el Punt de Trobada Familiar 2017.
Expediente: E-02201-2017-000134-00 - Aprovat
0051 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'ajudes de la convocatòria per a 2017 a entitats per a la intervenció en l'àmbit de l'acció social al municipi de València.
Expediente: E-02201-2017-000196-00 - Aprovat
0052 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de les factures relatives a la celebració del Dia Internacional de la Infància.
Expediente: E-02201-2017-000319-00 - Aprovat
0053 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de menjador dels centres ocupacionals municipals.
Expediente: E-02201-2017-000323-00 - Aprovat
0054 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb l'associació Ámbit per a donar suport a les accions d'integració social que realitza en matèria de drets humans i justícia social, donant espais habitacionals a col·lectius vulnerables per mitjà de la rehabilitació de vivendes en la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000345-00 - Aprovat
0055 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un conveni de col·laboració amb la Fundació de la Comunitat Valenciana de Pacte per a l'Ocupació per a desenvolupar un programa d'integració sociolaboral de les persones provinents de la prostitució.
Expediente: E-02201-2017-000376-00 - Aprovat
0056 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar una orde de pagament a justificar per a atendre el pagament de les ajudes d'emergència social de gener i febrer de 2018.
Expediente: E-02201-2017-000402-00 - Aprovat
0057 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar l'adjudicació de contractes d'arrendament de vivendes municipals adscrites al programa d'accés a la vivenda municipal.
Expediente: E-02201-2017-000420-00 - Aprovat
0058 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa concedir una subvenció a favor de l'associació Hogares Compartidos.
Expediente: E-02224-2017-000490-00 - Aprovat
0059 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització d'una representació teatral i musical en el teatre Olympia.
Expediente: E-02224-2017-000498-00 - Aprovat
0060 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la gestió i execució del servici de visites culturals per a persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000554-00 - Aprovat
0061 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per diverses entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria de sensibilització social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000429-00 - Aprovat
0062 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió directa d'una subvenció a favor d'Oxfam Intermon per al desenvolupament d'un projecte d'ajuda humanitària d'emergència a la República Dominicana.
Expediente: E-02250-2017-000168-00 - Aprovat
0063 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació pel servici d'assistència, recepció i acollida d'usuaris del casal d'esplai de Rocafort.
Expediente: E-02250-2017-000198-00 - Aprovat
0064 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la realització de l'activitat 'Festa de la Infantesa' organitzada per la Junta Municipal de Ciutat Vella.
Expediente: E-02301-2017-000936-00 - Aprovat
0065 - SERVICI DE DESCENTRALITZACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de gastos ocasionats amb motiu de la modificació del pressupost de licitació de l'execució de l'obra de rehabilitació i condicionament de l'edifici municipal situat a la plaça d'Alfons el Magnànim.
Expediente: E-02301-2017-000940-00 - Aprovat
0066 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació a favor de Secanim Bio Industries, SAU.
Expediente: E-02401-2017-002933-00 - Aprovat
0067 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de presentació de l'acte de Reconeixement a Entitats i Associacions de Cures Pal·liatives.
Expediente: E-02401-2017-003105-00 - Aprovat
0068 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura corresponent a la prestació del servici de subministrament d'aliments per als animals del Centre d'Acollida d'Animals de Natzaret.
Expediente: E-02401-2017-003202-00 - Aprovat
0069 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a treballs realitzats en els centres d'acollida d'animals de Benimàmet i Natzaret.
Expediente: E-02401-2017-003203-00 - Aprovat
0070 - SERVICI DE SANITAT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament d'una factura emesa en concepte de prestació del servici de publicitat de la campanya nadalenca de benestar animal 'No l'abandones'.
Expediente: E-02401-2017-003215-00 - Aprovat
0071 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació de la subvenció concedida a la Universitat de València en l'exercici 2017 i reconéixer l'obligació del tercer pagament.
Expediente: E-02501-2016-000027-00 - Aprovat
0072 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la justificació del gasto de la pròrroga per a l'any 2017 del conveni de col·laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E-02501-2016-000028-00 - Aprovat
0073 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa autoritzar i disposar un major gasto en l'aplicació pressupostària FU290 16000 21000.
Expediente: E-02701-2017-000166-00 - Aprovat
0074 - SERVICI DEL CICLE INTEGRAL DE L'AIGUA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació final de les obres de renovació del clavegueram al barri de Patraix.
Expediente: E-02701-2017-000193-00 - Aprovat
0075 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació final del contracte d'obres de construcció de lavabos adaptats i reforma dels existents al mercat de Russafa.
Expediente: E-02901-2016-001078-00 - Aprovat
0076 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa aprovar la convocatòria per a concedir distincions a projectes participants en l'Itinerari per a la creació i consolidació d'empreses.
Expediente: E-02902-2017-001370-00 - Aprovat
0077 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa desestimar la sol·licitud de repercussió de l'IVA en relació amb l'expropiació d'una parcel·la situada a la senda de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: E-03103-2011-000014-00 - Aprovat
0078 - SERVICI DE GESTIÓ URBANÍSTICA. Proposa iniciar expedient d'expropiació d'una parcel·la situada a l'avinguda dels Salesians.
Expediente: E-03103-2014-000071-00 - Aprovat
0079 - SERVICI DEVESA-ALBUFERA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte d'execució de les obres de construcció d'un hivernacle als Vivers Municipals del Saler.
Expediente: E-03602-2016-000107-00 - Aprovat
0080 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de prestació de servicis d'assessorament, mediació i intermediació per a persones en risc residencial per execucions hipotecàries o de lloguer.
Expediente: E-03910-2017-000584-00 - Aprovat
0081 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa modificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2017.
Expediente: E-03910-2017-000673-00 - Aprovat
0082 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici de l'avinguda de la Mediterrània.
Expediente: E-03910-2017-000754-00 - Aprovat
0083 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la rehabilitació duta a terme en un edifici del carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2017-000755-00 - Aprovat
0084 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa aprovar els abonaments a compte de la subvenció per a rehabilitació en l'àrea de regeneració i renovació urbana del Cabanyal-el Canyamelar per la substitució edificatòria duta a terme en un edifici del carrer d'Escalante.
Expediente: E-03910-2017-000757-00 - Aprovat
0085 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 4, per acumulació de materials, relativa a les obres del jardí Ermita de Sant Jeroni.
Expediente: E-04001-2016-000571-00 - Aprovat
0086 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 1, per acumulació de materials, relativa a les obres dels horts de la Rambleta.
Expediente: E-04001-2017-000043-00 - Aprovat
0087 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de la certificació núm. 1, per acumulació de materials, relativa a les obres de remodelació del jardí a la plaça de Joaquín Dualde.
Expediente: E-04001-2017-000044-00 - Aprovat
0088 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04001-2017-001150-00 - Aprovat
0089 - SERVICI DE JARDINERIA. Proposa reconéixer l'obligació de pagament de diverses factures.
Expediente: E-04001-2017-001177-00 - Aprovat
0090 - GABINET DE COMUNICACIONS. Proposa aprovar la realització d'una campanya de publicitat sobre joguets no sexistes.
Expediente: E-04103-2017-000092-00 - Aprovat
0090 - PRECS I PREGUNTES
0091 - GABINET D'ALCALDIA. Proposa concedir una subvenció al Centre de Recursos Just Ramírez-Ca Revolta.
Expediente: E-00201-2017-000027-00 - Aprovat
0092 - ASSESSORIA JURÍDICA MUNICIPAL. Proposa quedar assabentada de la Sentència, dictada pel Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 7, desestimatòria del Recurs PA núm. 169/13, interposat contra la imposició de dos sancions de suspensió de funcions i pèrdua de remuneració.
Expediente: E-00501-2013-000337-00 - Quedar assabentat
0093 - SERVICI DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ. Proposa aprovar el reajustament d'anualitats del contracte de servicis informàtics de manteniment dels sistemes informàtics de gestió municipal desenvolupats en la plataforma Natural-Adabas i les seues infraestructures SOA/J2EE de suport.
Expediente: E-04101-2017-000035-00 - Aprovat
0094 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa reconéixer drets en concepte de préstec reembossable de l'Institut per a la Diversificació i l'Estalvi d'Energia.
Expediente: E-01201-2016-000354-00 - Aprovat
0095 - SERVICI DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del contracte de manteniment de mercats, centres educatius, cementeris i edificis municipals.
Expediente: E-01201-2017-000709-00 - Aprovat
0096 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al lloguer d'un conjunt modular necessari perquè la Policia Local prestara el servici de platges.
Expediente: E-01401-2017-007200-00 - Aprovat
0097 - SERVICI DE POLICIA LOCAL. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació en concepte de manutenció i estabulació dels cavalls de la Policia Local.
Expediente: E-01401-2017-007301-00 - Aprovat
0098 - BANDA MUNICIPAL. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per a finançar diverses activitats culturals.
Expediente: E-01601-2017-000040-00 - Aprovat
0099 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada i reconéixer l'obligació en relació a la subvenció concedida al Club de Tennis València per a l'organizació del 'BBVA Open Ciutat de València-Torneig ITF 25.000K'.
Expediente: E-01903-2017-000365-00 - Aprovat
0100 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent al subministrament de distints elements de publicitat amb motiu de la Gala de presentació del nou logo de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-01903-2017-000472-00 - Aprovat
0101 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa donar la conformitat a la proposta de concessió de subvenció a diverses entitats esportives.
Expediente: E-01903-2017-000484-00 - Aprovat
0102 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa acceptar l'ampliació de la subvenció per a reposició de llibres en col·legis municipals, curs 2017/2018.
Expediente: E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
0103 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa declarar beneficiaris de la Xarxa Llibres 2017-2018.
Expediente: E-02101-2017-000327-00 - Aprovat
0104 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local d'1 de desembre de 2017.
Expediente: E-02201-2015-000227-00 - Aprovat
0105 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per la Fundació del Secretariat Gitano en relació a la primera pròrroga del conveni de col·laboració per a l'execució del programa d'intervenció social amb població gitana immigrant procedent de països de l'Est.
Expediente: E-02201-2015-000357-00 - Aprovat
0106 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la justificació presentada per dos entitats dels projectes subvencionats en la convocatòria d'acció social de l'any 2016.
Expediente: E-02201-2016-000362-00 - Aprovat
0107 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa rectificar l'acord de la Junta de Govern Local de 17 de novembre de 2017.
Expediente: E-02201-2016-000448-00 - Aprovat
0108 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura del servici de suport a la intervenció integral amb famílies del cens de vivenda precària a la ciutat de València.
Expediente: E-02201-2017-000305-00 - Aprovat
0109 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar el reconeixement d'obligació d'una factura corresponent a la gestió integral de la residència i centre de dia de persones amb discapacitat intel·lectual 'La Nostra Casa-Vall de la Ballestera'.
Expediente: E-02201-2017-000375-00 - Aprovat
0110 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar la concessió d'una subvenció directa a favor de l'Associació '10 Sentits'.
Expediente: E-02201-2017-000409-00 - Aprovat
0111 - SERVICI DE BENESTAR SOCIAL I INTEGRACIÓ. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a una factura del servici de reparacions menors en vivendes adscrites al Programa d'Accés a la Vivenda.
Expediente: E-02201-2017-000410-00 - Aprovat
0112 - SERVICI DE PERSONES MAJORS. Proposa aprovar la continuïtat per interés general del contracte de gestió integral del centre de dia per a persones majors 'Arniches'.
Expediente: E-02201-2010-008754-00 - Aprovat
0113 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa donar la conformitat a la concessió de subvencions a diverses entitats per a la realització de projectes d'educació per al desenvolupament i la ciutadania global 2017.
Expediente: E-02250-2017-000004-00 - Aprovat
0114 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa acceptar la subvenció concedida per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en matèria de comerç, consum i artesania.
Expediente: E-02901-2017-000657-00 - Aprovat
0115 - SERVICI DE COMERÇ I ABASTIMENT. Proposa aprobar el projecte d'Ordenança reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
0116 - SERVICI D'OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA. Proposa acceptar la subvenció concedida per al desenvolupament del projecte de taller d'ocupació 'Atenció a la ciutadania' i aprovar la corresponent modificació de crèdits.
Expediente: E-02902-2017-000018-00 - Aprovat
0117 - SERVICI D'OBRES D'INFRAESTRUCTURA. Proposa aprovar l'acta de recepció i reconéixer l'obligació de pagament de la factura corresponent a la certificació segona i final de les obres d'urbanització del carrer de l'Aurora.
Expediente: E-03301-2016-000142-00 - Aprovat
0118 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres de construcció dels carrils bici, dividit en 3 lots, seleccionats a través de la consulta ciutadana d'inversions en barri 2017, convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000167-00 - Aprovat
0119 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Rehabilitació de la nau 2 de Demetrio Ribes al Parc Central per a la Universitat Popular de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000171-00 - Aprovat
0120 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa contractar l'execució de les obres 'Adaptació de la nau 3 del Parc Central a equipament cultural de l'Ajuntament de València', convocar procediment obert i aprovar els plecs de condicions i el gasto corresponent.
Expediente: E-04101-2017-000172-00 - Aprovat
0121 - SERVICI DE CONTRACTACIÓ. Proposa instruccions i terminis previs a l'entrada en vigor de la nova Llei de Contractes del Sector Públic.
Expediente: E-04101-2017-000181-00 - Aprovat
0122 - SERVICI DE VIVENDA. Proposa deixar sense efecte parcialment l'acord de la Junta de Govern Local de 19 de maig de 2017.
Expediente: E-03910-2016-000037-00 - Aprovat
0123 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la reincorporació al lloc de treball reservat de personal tècnic mitjà (JP3) en el Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2016-001869-00 - Aprovat
0124 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa modificar la borsa de treball d'informàtics/ques.
Expediente: E-01101-2016-002014-00 - Aprovat
0125 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa regularitzar el subfactor específic 'Dedicació especial Policia Local (DE3)' corresponent a les Falles de 2017.
Expediente: E-01101-2017-000844-00 - Aprovat
0126 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al projecte 'Activa jove VLC 2017-2018'.
Expediente: E-01101-2017-001455-00 - Aprovat
0127 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'aplicació del concepte d'atenció al públic.
Expediente: E-01101-2017-001864-00 - Aprovat
0128 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament provisional per millora d'ocupació de cinc informàtics/ques per al Servici de Tecnologia de la informació i Comunicació.
Expediente: E-01101-2017-001909-00 - Aprovat
0129 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa no procedir a diversos nomenaments interins per falta de titulació.
Expediente: E-01101-2017-002050-00 - Aprovat
0130 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de dos auxiliares administratius/ives per als Servicis de Personal i de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació.
Expediente: E-01101-2017-002076-00 - Aprovat
0131 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de set auxiliares administratius/ives per als Servicis de Benestar Social i Integració (1) i de Descentralització i Participació Ciutadana (6).
Expediente: E-01101-2017-002077-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la certificació núm. 2/17 del contracte de servicis de 'Redacció del projecte d'un carril EMT a l'avinguda de Navarro Reverter i carrer del Palau de Justícia. Intercanviador Porta de la Mar'.
Expediente: E-01801-2017-003866-00 - Aprovat
0133 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici de restauració i preparació de set plecs de premsa històrica de 1937.
Expediente: E-02001-2017-001491-00 - Aprovat
0134 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000592-00 - Aprovat
0135 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació de factures corresponents a la realització de festivitats i esdeveniments de 2017.
Expediente: E-01904-2017-000625-00 - Aprovat
0136 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa adoptar el compromís d'habilitar crèdit en els pressupostos dels exercicis 2018-2020 per a atendre el 50 % del gasto subvencionable sol·licitat en diversos projectes cofinançats pel FEDER de la Unió Europea.
Expediente: E-01904-2017-000791-00 - Aprovat
0137 - Regidor delegat d'Hisenda. Dóna compte de l'informe remés a l'Autoritat Independent de la Responsabilitat Fiscal relatiu a la intenció de l'Ajuntament de València de complir la Regla de Gasto al finalitzar l'exercici 2017.
Expediente: E-C1512-2017-000005-00 - Quedar assabentat
0138 - SERVICI D'ESPORTS. Proposa aprovar la justificació presentada i reconéixer l'obligació en relació a la subvenció concedida a la Federació de Natació de la Comunitat Valenciana per a l'organizació de l'esdeveniment 'XXV Travessia nadant al Port de València'.
Expediente: E-01903-2017-000384-00 - Aprovat
0139 - SERVICI DE PATRIMONI HISTÒRIC I ARTÍSTIC. Proposa adoptar el compromís d'habilitar crèdit en els pressupostos dels exercicis 2018-2020 per a atendre el 50 % del gasto subvencionable sol·licitat en diversos projectes cofinançats pel FEDER de la Unió Europea.
Expediente: E-02001-2017-001564-00 - Aprovat
0140 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa concedir una subvenció a favor de l'Associació Ciutat de l'Esperança.
Expediente: E-02227-2017-000022-00 - Aprovat
0141 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa l'adscripció temporal del lloc d'auxiliar administratiu/iva, referència núm. 7530, en No Inclosos en Unitats Orgàniques, Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: E-01101-2017-002094-00 - Aprovat
0142 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa el cessament d'un funcionari de l'Ajuntament de València per nomenament per torn de mobilitat com a funcionari de carrera del Consorci Provincial per al Servici de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament d'Alacant.
Expediente: E-01101-2017-002100-00 - Aprovat
0143 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2018 del conveni de col·laboració amb la Universitat de València (Estudi General).
Expediente: E-02501-2017-000035-00 - Aprovat
0144 - SERVICI DE DROGODEPENDÈNCIES. Proposa aprovar la pròrroga per a l'any 2018 del conveni de col·laboració amb la Fundació d'Ajuda contra la Drogoaddicció (FAD).
Expediente: E-02501-2017-000036-00 - Aprovat
0145 - SERVICI DE CULTURA FESTIVA. Proposa aprovar la convocatòria per a la concessió d'ajudes a les comissions falleres per a la construcció dels seus monuments amb motiu de les festes falleres de 2018.
Expediente: E-01904-2017-000541-00 - Aprovat
0146 - SERVICI DE SANITAT. Proposa aprovar un reconeixement d'obligació corresponent a la prestació del servici d'anuncis en premsa.
Expediente: E-02401-2017-003186-00 - Aprovat
0147 - SERVICI DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I MIGRACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud de reformulació econòmica presentada per ATELIER del projecte subvencionat en la convocatòria d'educació per al desenvolupament 2016.
Expediente: E-02201-2016-000430-00 - Aprovat
0148 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORD.
Expediente: E-01101-2017-002080-00 - Aprovat
0149 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa la contractació laboral del personal amb destinació al programa EMCORP.
Expediente: E-01101-2017-002081-00 - Aprovat
0150 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí de quatre tècnics/iques educadors/es socials.
Expediente: E-01101-2017-001805-00 - Aprovat
0151 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar el nomenament interí d'una auxiliar de servicis per al Servici d'Acció Cultural.
Expediente: E-01101-2017-001896-00 - Aprovat
0152 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa aprovar la designació dels membres del tribunal selectiu de la convocatòria de trenta places d'agent de la Policia Local.
Expediente: E-01101-2017-000742-00 - Aprovat
0153 - SERVICI DE PROJECTES URBANS. Proposa adoptar el compromís d'habilitar crèdit en els pressupostos dels exercicis 2018-2020 per a atendre el 50 % del gasto subvencionable sol·licitat en diversos projectes cofinançats pel FEDER de la Unió Europea.
Expediente: E-03201-2017-000099-00 - Aprovat
0154 - INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL. Dóna compte del Pla d'Actuació de la Intervenció General de l'Ajuntament de València per a l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2017-000023-00 - Quedar assabentat
0155 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició d'un autobús elèctric.
Expediente: E-01801-2017-004289-00 - Aprovat
0156 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a l'adquisició de dos autobusos articulats.
Expediente: E-01801-2017-004290-00 - Aprovat
0157 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda de la Constitució.
Expediente: E-01801-2017-004239-00 - Aprovat
0158 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de la marginal esquerra, Pont de les Arts-Pont de Fusta.
Expediente: E-01801-2017-004243-00 - Aprovat
0159 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici dels carrers de Manuel Candela-de Tomàs Montañana.
Expediente: E-01801-2017-004240-00 - Aprovat
0160 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda del Mestre Rodrigo.
Expediente: E-01801-2017-004236-00 - Aprovat
0161 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici dels carrers de Vicent Sancho Tello-de Jeroni de Montsoriu.
Expediente: E-01801-2017-004241-00 - Aprovat
0162 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar una subvenció del Programa Operatiu FEDER destinada a la construcció del carril bici de l'avinguda del Regne de València.
Expediente: E-01801-2017-004242-00 - Aprovat