S'està cercant, espereu....

Pressupost 2023 | Ajuntament de València - València

Pressupost 2023

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València, que inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals, corresponent a 2023 fou aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió de 17 de novembre de 2022.

Una vegada publicat en el BOP s’obri un procés d’informació pública i després de l’examen i consideració de les al·legacions que puguen presentar-se, serà aprovat definitivament en una nova sessió plenària.

Pressupostos 2023. Tom Resum (pdf 7,4 Mb)Pressuposts 2023. Format reutilitzable (ods 337 kb)

Aprovació definitiva

Acord d'aprovació definitiva del Ple de la Corporació de data 22 de desembre de 2022 (pdf 350 Kb).

Publicació de l'acord al BOP n. 250 de 30 de desembre de 2022 (pdf 1,1 Mb).

Aprovació inicial

De conformitat amb el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, article 169.1, en relació amb als articles 170 i 171; s'exposa l'expedient del pressupost general de la corporació (expt. 05501-2022-21) del Servei Econòmic Pressupostari i la plantilla de personal  (expedient 01101-2022-4015).
Anunci publicat en el BOP n. 222 de 18 de novembre de 2022.
Periode d’exposició: del 21 de novembre fins al 13 de desembre.
LLoc: pça. de l'Ajuntament num. 1, 2n pis, Servici Econòmic Pressupostari.

Acuerdo de aprobación inicial BOP 18 noviembre 2022 (Pdf 121 Kb)

Impacte de Gènere

Informe Impacte de Gènere (pdf 2351 kb).

Modificacions de crèdit

Modificacions de crèdit - PleModificacions de crèdit - Junta de Govern

Modificacions de crèdit - Junta de Govern

Tercer Trimestre de 2023

CI 18a B Social 02201-23-52CI 19a Innovació 00202-23-112CI 20a B Social 02201-23-84CI 21a Mobilitat 01801-23-1067CI 22a Pobles València 02310-23-361CI 23a Emerg Climàtica 08001-23-62CI 24a Esports 01903-23-109CI 27a Ocupament 02902-23-1516CI 29a Millora Climàtica 08001-23-67CI 30a Pjtes Europeus 00212-23-21TA-TB 54a Cementeris 02802-23-445TA-TB 55a Envelliment Actiu 02224-23-109TA-TB 56a SerTic 00801-23-188TA-TB 57a Pobles València 02310-23-366TA-TB 59a Acció Cultural 01905-23-369TA-TB 60a Patrimoni O-05301-22-50TA-TB 61a Sanitat 02401-23-2141TA-TB 62a y CI 25a Ocupament 02902-23-375TA-TB 63a Bombers 01501-23-405TA-TB 64a Comerç 02901-23-2929TA-TB 65a B Social 02201-23-30TA-TB 66a y CI 28a Ocupament 02902-23-374

Segon Trimestre de 2023

CI 8a Patr Històric 02201-23-239

CI 10a Coop 02250-23-531CI 11a Patr Històric 02201-23-378CI 13a Comerç 02901-23-1179CI 14a Pjtes Europeus 00212-22-45CI 15a Esports 01903-22-437CI 17a CIA 02701-20-456IR 7a SEP 05501-23-17TA-TB 31a i CI 9a Ocupament 02902-23-1TA-TB 32a Sanitat 02401-23-856TA-TB 33a Igualtat 02230-23-104TA-TB 34a Joventut 01902-23-70TA-TB 35a Jardins 04001-23-321TA-TB 36a Of Publicitat 04103-23-20TA-TB 37a Ocupament 02902-22-342TA-TB 38a Ocupament 02902-22-1140TA-TB 39a Innov Econ 01911-23-1350TA-TB 40a Ocupament 02902-22-1141TA-TB 41a Ocupament 02902-22-1139TA-TB 42a SEA Àrea Participació 00706-23-19TA-TB 43a CIA 02701-23-34TA-TB 44a Turisme 01909-23-42TA-TB 45a Educació 02101-23-351TA-TB 46a Personal 01101-23-2431TA-TB 47a Patrimoni O-05301-22-50TA-TB 48a Tresoreria 04901-23-270TA-TB 49a SCT 01201-23-330TA-TB 50a SCT 01201-23-376TA-TB 51a SCT 01201-23-374TA-TB 52a SEA Àrea Participació 06001-23-28

Primer Trimestre de 2023

CI 3a B Social 02201-22-132

CI 4a Esports 01903-23-45CI 5a Adiccions 02501-22-19CI 6a Proj.Urbans 03201-23-3CI 7a Educació 02101-22-472IR 1a y TA-TB 20a SEP 05501-23-6IR 2a SEP 05501-23-7IR 3a SEP 05501-23-8IR 4a SEP 05501-23-11IR 5a SEP 05501-23-12IR 6a SEP 05501-23-13TA-TB 1a i CI 1a Ocupament 02902-22-2212TA-TB 2a i CI 2a Ocupament 02902-22-2836TA-TB 3a Devesa 03602-23-5TA-TB 4a SEP 05501-23-2TA-TB 5a Acc Cultural 01905-23-42TA-TB 6a Jardins 04001-23-75TA-TB 7a SCT 01201-23-49TA-TB 8a SEP 05501-23-3TA-TB 9a Ocupament 02902-21-2393TA-TB 10a Ocupament 02902-21-2394TA-TB 11a Normalització Ling 01304-23-4TA-TB 12a Igualtat 02230-23-33TA-TB 14a Ocupament 02902-21-1111TA-TB 15a Ocupament 02902-21-1112TA-TB 16a Ocupament 02902-21-1113TA-TB 17a Ocupament 02902-21-1114TA-TB 18a Igualdad 02230-23-43TA-TB 19a Igualtat 02230-23-44TA-TB 21a Innovació 00202-23-6TA-TB 22a Ocupament 02902-22-1039TA-TB 23a Jardins 04001-23-75TA-TB 24a SEP 05501-23-9TA-TB 25a Ocupament 02902-22-308TA-TB 26a Personal 01101-23-1069TA-TB 27a Ocupament 02902-23-81TA-TB 28a SCT 01201-23-159TA-TB 29a Formació 00208-23-10TA-TB 30a Cementeris 02802-23-177