S'està cercant, espereu....

2023-04-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2023-04-27

Tornar

Plens:

Data:
27-04-2023
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESSIÓ PLENÀRIA

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de març de 2023.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de la renúncia al càrrec de regidora presentada per la Sra. Rocío Gil Uncio.
Expediente: E-00401-2023-000034-00 - Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 31 de març, i 6, 14 i 21 d'abril de 2023, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'Informe de fiscalització de la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València, corresponent a l'exercici 2021, emés per la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2023-000083-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Depòsit d'aigua situat al costat del pont de les Flors.
Expediente: E-03001-2022-000272-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del Pla d'Actuació Territorial Estratègica (ATE) València CF en els àmbits estratègics de qualificació urbana Zona A 'Antic Mestalla' i Zona B 'Corts Valencianes'.
Expediente: E-03001-2023-000036-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU Renaturalització de l'av. d'Ausiàs March.
Expediente: E-03001-2022-000389-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Parcel·la al carrer de la Il·lusió.
Expediente: E-03001-2022-000440-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU per a canvi d'ús de la parcel·la dotacional GIS-5 en l'av. del Port núm. 269.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Ramón Porta Carrasco.
Expediente: E-03001-2019-000295-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes a les administracions públiques afectades en la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, sobre ús terciari habitatge turístic.
Expediente: E-03502-2022-000052-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa prestar la conformitat de l'Ajuntament de València a l'esborrany d'acord transaccional referit a procediments judicials seguits en la Secció Primera de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE 2 de Seu-Xerea del PEP Ciutat Vella, en règim de gestió per les persones propietàries.
Expediente: E-03502-2021-000004-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa alçar la suspensió del Programa d'Actuació Integrada-UE PRIM Hierros Turia (València/Xirivella).
Expediente: E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar els criteris generals que han de ser aplicables a les futures modificacions de planejament en els àmbits dels plans de reforma interior A.4-1 Parc Central i A.5-1 Sant Marcel·lí.
Expediente: E-03001-2023-000122-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit el recurs de reposició interposat contra l'Acord plenari de 31/10/2022 pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual en l'àmbit del PRI PN1 de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
0018 - SERVICI DE MOBILITAT SOSTENIBLE. Proposa aprovar la subscripció de 30.000 accions de l'EMT SAU. (Pendent de ratificar la seua inclusió en l'orde del dia, art. 58.1 ROP).
Expediente: E-01801-2023-005351-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe resum de control intern de l'Ajuntament de València de l'exercici 2022.
Expediente: E-00201-2023-000061-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general relatiu al compliment del principi d'estabilitat per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, enumerades en l'article 2.2 de la Llei orgànica 2/2012, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, corresponent a l'exercici 2022.
Expediente: E-00407-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 1r trimestre de 2023 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2023-000009-00 - Quedar assabentat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels Estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2023.
Expediente: E-04302-2023-000005-00 - Quedar assabentat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general sobre justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals amb càrrec al Pressupost municipal de 2022.
Expediente: E-00409-2023-000002-00 - Quedar assabentat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 4a. Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000015-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2023.
Expediente: E-05501-2023-000016-00 - Aprovat amb esmenes
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència, del TSJ, desestimatòria del recurs PO 1/63/2020, interposat contra Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de la GV, pel qual es va aprovar definitivament el PEP i Catàleg de Proteccions de Ciutat Vella, en el qual l'Ajuntament va comparéixer com a codemandat.
Expediente: E-00501-2023-000131-00 - Quedar assabentat
0027 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar el Pla Verd i de la Biodiversitat de la ciutat de València.
Expediente: E-04001-2023-000342-00 - Aprovat
0028 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera canària monumental (Phoenix canariensis), de propietat municipal, situada en la Gran Via Marques del Túria a l'alçada del núm. 63.
Expediente: E-04001-2023-000261-00 - Aprovat
0029 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació d'ampliació d'aulari i altres del CEIP Raquel Payá (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2022-000603-00 - Aprovat
0030 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de rehabilitació del CEIP Salvador Tuset (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2022-000585-00 - Aprovat
0031 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de rehabilitació del CEIP Teodor Llorente (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2022-000584-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'acceptació de les condicions de la proposta de resolució de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports, de delegació de competències en matèria d'infraestructures educatives per a l'actuació de rehabilitació del CEIP Luis Vives (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2022-000582-00 - Aprovat
0033 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa tindre per desistida la sol·licitud de compatibilitat privada específica de professora de la Universitat Internacional de València.
Expediente: E-01101-2022-004250-00 - Aprovat
0034 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa denegar la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat privada per a assessorament jurídic o tècnic com a advocat.
Expediente: E-01101-2022-001840-00 - Aprovat
0035 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'estimació de compatibilitat per a la gestió d'empresa familiar.
Expediente: E-01101-2022-003793-00 - Aprovat
0036 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'estimació de la sol·licitud de compatibilitat per a prestar serveis com a professor d'autoescola.
Expediente: E-01101-2022-004039-00 - Aprovat
0037 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'estimació de la sol·licitud de compatibilitat per a activitat pública de docència com a professor especialista en el CIPFP de Xest.
Expediente: E-01101-2022-004036-00 - Aprovat
0038 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat privada per a prestar serveis com a conductor.
Expediente: E-01101-2022-004040-00 - Aprovat
0039 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat privada per a prestar serveis com a conductor.
Expediente: E-01101-2022-004044-00 - Aprovat
0040 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat privada per a activitat de professor en centre d'educació en l'Escola d'Artesans. Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-01101-2022-004069-00 - Aprovat
0041 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'estimació de compatibilitat privada per a activitat de professor en centre esportiu.
Expediente: E-01101-2022-004082-00 - Aprovat
0042 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat per a activitat de professor d'autoescola.
Expediente: E-01101-2022-004941-00 - Aprovat
0043 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'entrenaments esportius.
Expediente: E-01101-2023-000493-00 - Aprovat
0044 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'estimació de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat d'Alacant.
Expediente: E-01101-2023-002026-00 - Aprovat
0045 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa denegar la sol·licitud de compatibilitat privada per a efectuar esdeveniments musicals.
Expediente: E-01101-2022-002530-00 - Aprovat
0046 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa estimar la sol·licitud de compatibilitat per a activitat privada de gestió de bugaderia en règim d'autoservei.
Expediente: E-01101-2022-004459-00 - Aprovat
MOCIONS
0047 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i el Sr. Ramón, portaveu del Grup Compromís i delegat d'Agricultura i Horta, respectivament, sobre la proposta de Declaració de Bé d'Interés Cultural Immaterial a la Tira de Comptar.
Expediente: O-C1914-2023-000011-00 - Aprovat
0048 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la reforma urgent de la Llei del 'Sólo Sí es Sí' i dimissió de la ministra Irene Montero.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Rebutjat
0049 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Picó, sobre la posada en marxa d'un Museu de les Festes de València.
Expediente: O-89CIU-2023-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
0050 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Pardo respectivamente, sobre la creació de servei municipal de mediació administrativa.
Expediente: O-89CIU-2023-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
0051 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Copoví respectivamente, sobre problemes de salut mental.
Expediente: O-89CIU-2023-000084-00 - Aprovada proposta alternativa
0052 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, la Sra. Ferrer i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre l'anell verd, secció sud, camí del Tremolar.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
0053 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre mesures per facilitar l'accés a la vivenda.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Aprovada proposta alternativa
0054 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la declaració d'"Esdeveniment d'excepcional interés públic" de l'Any Sant Jubilar de la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2023-000020-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0055 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Municipal Vox, sobre la carència de respecte i sensibilitat del Sr. Alcalde amb la nostra cultura, tradicions, llengua regional i nul·la defensa de tot allò valencià.
Expediente: O-89VOX-2023-000020-00 - Contestada
0056 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la prova pilot de la jornada laboral de quatre dies.
Expediente: O-89CIU-2023-000081-00 - Contestada
0057 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el Pla EDUSI.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
PREGUNTES
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de PRI del districte de la Saidía i de la UE del carrer de Sagunt.
Expediente: O-89CIU-2023-000074-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions a patinets elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2023-000074-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels edificis de la plaça del Doctor Collado.
Expediente: O-89CIU-2023-000074-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2023-000074-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Comissió d'Investigació denominada 'Accident durant el muntatge de la grada contractada pels promotors dels concerts de Vivers 2017'.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'enviament de 74.624 cartes publicitàries de la Vicealcaldia en període electoral.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre sancions de trànsit per excés de velocitat.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les jubilacions en la Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les baixes i la segona activitat en la Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre expropiacions en l'àmbit de la Fase I del Parc Coves Carolines.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre sancions imposades segons l'Ordenança de contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'alqueria de la carretera de Sorlí.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre actuacions als museus, monuments i béns patrimonials adscrits a la Delegació de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre sancions per pintades i grafits en monuments.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els treballs de poda en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Llei de Carta Municipal de Capitalitat per a València.
Expediente: O-89CIU-2023-000077-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre programació de la poda de l'arbratge.
Expediente: O-89CIU-2023-000077-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grupo Popular, sobre solucions residencials.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grupo Popular, sobre els assentaments de persones sense llar.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grupo Popular, sobre les llistes d'espera en els servicis domiciliaris de Menjar a Casa, Ajuda a Domicili i Teleassistència.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grupo Popular, sobre els centres municipals de servicis socials.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre envelliment actiu.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica i consum en kilowatts per subministrament d'energia elèctrica i combustible al parc mòbil en el primer trimestre del 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa econòmica pels serveis de neteja i manteniment en el primer trimestre de l'any 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses econòmiques, subministraments postals, gas, telefonia fixa i mòbil, conceptes i empreses i material fungible no inventariable en el primer trimestre de l'any 2023.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les modificacions de les bases específiques del concurs i del concurs-oposició en el marc d'estabilització en aplicació de la Llei 20/2021.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les bases generals que regiran els procesos selectius per a l'accés a la funció pública.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les accions de col·laboració, cooperació, ajuda i acolliment de persones damnificades pels terratrèmols de Síria i Turquia.
Expediente: O-89CIU-2023-000082-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre campanyes formatives per al desenvolupament de sistemes de finançament propi de les entitats TSASS.
Expediente: O-89CIU-2023-000082-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament de campanyes de sensibilització i promoció del voluntariat.
Expediente: O-89CIU-2023-000082-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració en activitats formatives amb les entitats TSASS.
Expediente: O-89CIU-2023-000082-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els acords aprovats en maig de 2021 sobre la instal·lació de desfibril·ladors i dispositius anti-ennuegada.
Expediente: O-89CIU-2023-000082-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els actes del 75 aniversari del SIAM i falta de resposta sobre la seua sala d'estudi.
Expediente: O-89CIU-2023-000076-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2023-000076-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre Centenari de la Coronació de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2023-000076-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els equips de climatització en l'edifici de l'Ajuntament de València i del Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2023-000076-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs per adjudicar la neteja de grafits d'edificis i ponts protegits de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2023-000076-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la col·locació de senyalística al mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89CIU-2023-000078-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Inversions Dipu 2021 als pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2023-000077-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la recomanació del Síndic per a evitar inundacions.
Expediente: O-89CIU-2023-000077-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre obres als mercats i parades buides.
Expediente: O-89CIU-2023-000078-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre senyalització específica SISTHO de la Llotja, Patrimoni Mundial de la UNESCO.
Expediente: O-89CIU-2023-000076-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre habitatge assequible per a joves.
Expediente: O-89CIU-2023-000079-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el cost de la retirada de la base de l'Àgora situada a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2023-000078-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el patrimoni arbori.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre transparència.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'instal·lació d'energia fotovoltaica.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la recaptació obtinguda en la zona ORA.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre resolucions de cessament d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre inspeccions realitzades a habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre sancions imposades a propietaris d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els punts de recàrrega elèctrica de vehicles.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les platges del terme municipal.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre delictes contra la propietat i contra la salut pública en la Punta, la Malva-rosa, Natzaret i el Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels projectes Edusi i Next Generation.
Expediente: O-89CIU-2023-000074-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre autobusos elèctrics de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les places de càrrega i descàrrega, i per a persones amb mobilitat reduïda.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la implantació de les zones de baixes emissions en València.
Expediente: O-89POP-2023-000033-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les VTC.
Expediente: O-89CIU-2023-000077-00 - Contestada
MOCIÓ URGENT
0123 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, en suport a les víctimes de sinistres viaris i instal·lació d'un monument en el seu record.
Expediente: E-01910-2023-000001-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0124 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadanas, Sr. Giner, sobre seguretat en la Punta.
Contestada
0125 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'esclerosi lateral amiotròfica (ELA).
Quedar assabentat