S'està cercant, espereu....

2022-10-31 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2022-10-31

Tornar

Plens:

Data:
31-10-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 OCTUBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 29 de setembre de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 30 de setembre, i 7 i 14 d'octubre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la substitució de vocal titular en la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PEP-EBIC 8-Museu de Belles Arts Sant Pius Vé-Palau de Justícia-Església i Convent de Sant Domènec-Monestir del Temple-Ex convent del Carme i Església de la Santa Creu-Torres dels Serrans i Palau dels Comtes de Cervelló.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual en l'àmbit del Pla de Reforma Interior PN1 de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla de Reforma Interior PN1 de Massarrojos per al canvi de qualificació detallada i adequació del límit de terme municipal amb Montcada en l'àmbit situat al carrer d'Extremadura, s/n.
Expediente: E-03001-2021-000443-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a la reordenació de diferents espais i zones esportives: instal·lacions esportives de Tarongers, el poliesportiu d'Orriols, el poliesportiu de Marxalenes i la piscina d'Aiora.
Expediente: E-03001-2022-000239-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual d'ordenació detallada del PGOU de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de la tresoreria a 30 de setembre de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000008-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 3r trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000016-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000019-00 - Aprovat amb esmenes
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Acord de la Junta de Govern de l'EMSHI relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2022-2026.
Expediente: E-02701-2021-000312-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000011-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2022-000012-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats.
Expediente: E-H4969-2022-000014-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2022-000015-00 - Aprovat
0019 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió del Conservatori Municipal de Música José Iturbi a la Societat per a l'Educació Musical de l'Estat Espanyol.
Expediente: E-02101-2022-000597-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0020 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la desratització d'un bloc de cases del barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2022-000250-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, que proposa implantar mesures municipals per a aconseguir barris segurs en València i tolerància zero front als okupes.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, que proposa garantir la llibertat d'elecció dels ciutadans en dirigir-se o accedir a la informació municipal en espanyol, sense exclusió ni cap marginació.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament per les Sres. Catalá i Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la millora de les condicions actuals de conservació de les restes arqueològiques custodiades en magatzems de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'activació i implementació urgent de l'estratègia municipal d'atenció a persones sense llar i la comissió de treball sobre assentaments segregats.
Expediente: O-89CIU-2022-000250-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament per les Sres. Catalá i Torrado, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la posada en marxa d'un pla control de plagues per barris.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, de suport a projectes clau per a València en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000250-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, de recolzament a la plena integració d'altres cultures i nacionalitats a la nostra ciutat, i de rebuig a les actituts i missatges d'odi.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat
0029 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, de reconeixement a les persones que han dignificat la memòria del nostre país.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0030 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre projectes de la Marina de València.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Retirat
0031 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la millora del carrer de Colón.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
PREGUNTES
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la licitació del contracte de servei de neteja de l'espai públic, recollida i transport de residus urbans.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament dels projectes Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la grua municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el tipus d'activitats extraescolars que subvenciona l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats extraescolars que subvenciona l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'abonament de les ajudes de material escolar 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els "bancs amigables" per a les persones majors.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria d'ajudes per a material escolar 2022-2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació i les sancions de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions imposades per la Policia Local en cadascú dels mesos dels tres primers trimestres del 2021-2022 d'acord amb l'Ordenança d'ocupació de via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els tallers d'habilitats i competències bàsiques per a població en situació d'exclusió social els anys 2019, 2020, 2021 i 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el conveni subscrit amb el Col·legi Oficial de Detectius de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les residències públiques o concertades per a persones amb discapacitat.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre comparativa de gasto econòmic en combustible de vehicles, gas natural i electricitat d'enllumenat en els tres primers trimestres de 2021-2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre alleujaments en l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Riu Nou-Llit Nou.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despesa econòmica i consum en quilovats per subministrament d'energia elèctrica el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses econòmiques de servicis de neteja i manteniment en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses econòmiques per subministraments postals, gas, telefonia fixa, telefonia mòbil i material fungible no inventariable en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despesa econòmica i consum per combustible al parc mòbil en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses econòmiques, conceptes i empreses amb càrrec a les partides de Servicis Centrals Tècnics en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els problemes per als veïns i veïnes per manca o retirada de caixers automàtics en pedanies de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la manca d'execució en inversions del pressupost municipal 2022 als barris/pedanies de València i previsions per a 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ampliació de personal al padró.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ampliació de personal de la Secció de Població i Territori.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la investigació del Síndic de Greuges pel col·lapse al padró.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la participació en la Plaça del Llibre de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les llicències per a activitat teatral.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la conservació dels fons de la RACV.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre queixes relacionades amb rosegadors.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el consum de llum elèctrica.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre il·luminació de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la prova pilot de la jornada laboral de 4 dies.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació d'un punt d'intercanvi de llibres al mercat del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Avancem! d'ocupació juvenil 2022-2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de terrasses per no tindre llicència.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre terrenys rústics de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre envelliment actiu.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la instal·lació esportiva del carrer de la Reina Violant.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els serveis socials.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el personal a destinar en l'edifici de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques d'emancipació per als joves.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques de retorn de talent jove.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'adaptació d'instal·lacions esportives al PGOU.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la realització d'actes als cementeris en homenatge a persones il·lustres mortes.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'abonament temporal jove gratuït.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana - IVTNU.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el laboratori urbà SmartLighting.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la taxa d'habitatges d'ús turístic nova.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'esborrany de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els cementeris.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les propostes de sanció per estacionament indegut en les zones ORA (verda, taronja i blava) al barri de Russafa.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el condicionament de camí rural en la pedania de Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la catalogació d'unes naus industrials al barri Sant Antoni (la Saidia).
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre sancions per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre segona activitat en la Delegació de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les despeses amb motiu de la celebració de l'elecció de les corts al pavelló de la Fonteta de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les sancions per pintades i grafits en monuments.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la reparació dels desperfectes de la Llotja de la Seda.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la vacant de la Direcció de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monòlit inaugural de la plaça del Patriarca.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes arqueològiques de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0108 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 29 de setembre pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ús terciari del Palau dels Eixarchs.
Expediente: O-00606-2022-000003-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0109 - Moció urgent subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís, Popular, Socialista i Ciutadans, sobre l'adjudicació de l'obra d'un centre de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en Benimàmet.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0110 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la placa en record a les víctimes del COVID al Cementeri General de València.
A contestar en pròxima sessió