S'està cercant, espereu....

2022-10-31 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-10-31

Tornar

Plens:

Data:
31-10-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 OCTUBRE 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària i extraordinària de 29 de setembre de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 30 de setembre, i 7 i 14 d'octubre de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la substitució de vocal titular en la Comissió Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la modificació puntual del PEP-EBIC 8-Museu de Belles Arts Sant Pius Vé-Palau de Justícia-Església i Convent de Sant Domènec-Monestir del Temple-Ex convent del Carme i Església de la Santa Creu-Torres dels Serrans i Palau dels Comtes de Cervelló.
Expediente: E-03001-2017-000220-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual en l'àmbit del Pla de Reforma Interior PN1 de la Unitat d'Execució núm. 1 de Massarrojos.
Expediente: E-03001-2020-000072-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla de Reforma Interior PN1 de Massarrojos per al canvi de qualificació detallada i adequació del límit de terme municipal amb Montcada en l'àmbit situat al carrer d'Extremadura, s/n.
Expediente: E-03001-2021-000443-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU per a la reordenació de diferents espais i zones esportives: instal·lacions esportives de Tarongers, el poliesportiu d'Orriols, el poliesportiu de Marxalenes i la piscina d'Aiora.
Expediente: E-03001-2022-000239-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual d'ordenació detallada del PGOU de reordenació de volums edificables al carrer del Pare Barranco.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el Pla Especial Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: E-03001-2016-000223-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de la tresoreria a 30 de setembre de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000008-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 3r trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000016-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 9a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000019-00 - Aprovat amb esmenes
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Acord de la Junta de Govern de l'EMSHI relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2022-2026.
Expediente: E-02701-2021-000312-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000011-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2022-000012-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats.
Expediente: E-H4969-2022-000014-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2022-000015-00 - Aprovat
0019 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió del Conservatori Municipal de Música José Iturbi a la Societat per a l'Educació Musical de l'Estat Espanyol.
Expediente: E-02101-2022-000597-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0020 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la desratització d'un bloc de cases del barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2022-000250-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre els Pressupostos Generals de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, que proposa implantar mesures municipals per a aconseguir barris segurs en València i tolerància zero front als okupes.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, que proposa garantir la llibertat d'elecció dels ciutadans en dirigir-se o accedir a la informació municipal en espanyol, sense exclusió ni cap marginació.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament per les Sres. Catalá i Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la millora de les condicions actuals de conservació de les restes arqueològiques custodiades en magatzems de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'activació i implementació urgent de l'estratègia municipal d'atenció a persones sense llar i la comissió de treball sobre assentaments segregats.
Expediente: O-89CIU-2022-000250-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament per les Sres. Catalá i Torrado, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la posada en marxa d'un pla control de plagues per barris.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, de suport a projectes clau per a València en els Pressupostos Generals de l'Estat de 2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000250-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, de recolzament a la plena integració d'altres cultures i nacionalitats a la nostra ciutat, i de rebuig a les actituts i missatges d'odi.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat
0029 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, i la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, de reconeixement a les persones que han dignificat la memòria del nostre país.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0030 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre projectes de la Marina de València.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Retirat
0031 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la millora del carrer de Colón.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
PREGUNTES
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la licitació del contracte de servei de neteja de l'espai públic, recollida i transport de residus urbans.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament dels projectes Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la grua municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el tipus d'activitats extraescolars que subvenciona l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les activitats extraescolars que subvenciona l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'abonament de les ajudes de material escolar 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els "bancs amigables" per a les persones majors.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria d'ajudes per a material escolar 2022-2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000263-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'APR de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació i les sancions de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2022-000258-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions imposades per la Policia Local en cadascú dels mesos dels tres primers trimestres del 2021-2022 d'acord amb l'Ordenança d'ocupació de via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els tallers d'habilitats i competències bàsiques per a població en situació d'exclusió social els anys 2019, 2020, 2021 i 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el conveni subscrit amb el Col·legi Oficial de Detectius de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les residències públiques o concertades per a persones amb discapacitat.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre comparativa de gasto econòmic en combustible de vehicles, gas natural i electricitat d'enllumenat en els tres primers trimestres de 2021-2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000058-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre alleujaments en l'EDAR de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Riu Nou-Llit Nou.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despesa econòmica i consum en quilovats per subministrament d'energia elèctrica el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses econòmiques de servicis de neteja i manteniment en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses econòmiques per subministraments postals, gas, telefonia fixa, telefonia mòbil i material fungible no inventariable en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despesa econòmica i consum per combustible al parc mòbil en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses econòmiques, conceptes i empreses amb càrrec a les partides de Servicis Centrals Tècnics en el tercer trimestre de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els problemes per als veïns i veïnes per manca o retirada de caixers automàtics en pedanies de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la manca d'execució en inversions del pressupost municipal 2022 als barris/pedanies de València i previsions per a 2023.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ampliació de personal al padró.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ampliació de personal de la Secció de Població i Territori.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la investigació del Síndic de Greuges pel col·lapse al padró.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la participació en la Plaça del Llibre de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les llicències per a activitat teatral.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la conservació dels fons de la RACV.
Expediente: O-89CIU-2022-000267-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre queixes relacionades amb rosegadors.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el consum de llum elèctrica.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre il·luminació de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2022-000264-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la prova pilot de la jornada laboral de 4 dies.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació d'un punt d'intercanvi de llibres al mercat del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Avancem! d'ocupació juvenil 2022-2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de terrasses per no tindre llicència.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre terrenys rústics de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000266-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre envelliment actiu.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la instal·lació esportiva del carrer de la Reina Violant.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els serveis socials.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el control de plagues.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el personal a destinar en l'edifici de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques d'emancipació per als joves.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques de retorn de talent jove.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'adaptació d'instal·lacions esportives al PGOU.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la realització d'actes als cementeris en homenatge a persones il·lustres mortes.
Expediente: O-89CIU-2022-000255-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'abonament temporal jove gratuït.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana - IVTNU.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el laboratori urbà SmartLighting.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la taxa d'habitatges d'ús turístic nova.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'esborrany de l'Ordenança reguladora dels habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els cementeris.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les propostes de sanció per estacionament indegut en les zones ORA (verda, taronja i blava) al barri de Russafa.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el condicionament de camí rural en la pedania de Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la catalogació d'unes naus industrials al barri Sant Antoni (la Saidia).
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la plantilla del Servici de Bombers, Prevenció, Intervenció en Emergències i Protecció Civil.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre sancions per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre segona activitat en la Delegació de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les despeses amb motiu de la celebració de l'elecció de les corts al pavelló de la Fonteta de Sant Lluís.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les sancions per pintades i grafits en monuments.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la reparació dels desperfectes de la Llotja de la Seda.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la vacant de la Direcció de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monòlit inaugural de la plaça del Patriarca.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes arqueològiques de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000102-00 - Contestada
0108 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària de 29 de setembre pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ús terciari del Palau dels Eixarchs.
Expediente: O-00606-2022-000003-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0109 - Moció urgent subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís, Popular, Socialista i Ciutadans, sobre l'adjudicació de l'obra d'un centre de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives en Benimàmet.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0110 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la placa en record a les víctimes del COVID al Cementeri General de València.
A contestar en pròxima sessió