S'està cercant, espereu....

2022-07-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-07-28

Tornar

Plens:

Data:
28-07-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 JULIO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 30 de juny de 2022 i extraordinària de 13 de juliol de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 de juny i 1, 8 i 15 de juliol de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU "Remodelació de l'Estadi Ciutat de València".
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU sobre desafecció de subsòl en la plaça de Nicolás María Garelly.
Expediente: E-03001-2021-000433-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU relativa a l'ampliació de l'Hospital Clínic Universitari en l'illa de cases dotacional configurada pels carrers de Menéndez y Pelayo, Doctor Moliner, Gascó Oliag i l'av. de Blasco Ibáñez.
Expediente: E-03001-2021-000160-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la moció subscrita per la regidora delegada de Planificació i Gestió Urbana de data 18 de juliol de 2022, que proposa establir les noves directrius per a garantir un adequat desenvolupament urbanístic del Sector del Grau.
Expediente: E-03001-2011-000014-00 - Aprovat amb esmenes
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 2n trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000012-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels Estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 30 de juny de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000005-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 7a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost municipal de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000014-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa reconéixer les obligacions extrajudicials de crèdit i el pagament d'una indemnització substitutòria de les despeses incloses en la 5a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdit 2022.
Expediente: E-05501-2022-000015-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 2a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2022, finançada amb el romanent liquid de tresoreria disponible de l'exercici 2021.
Expediente: E-70008-2022-000066-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal, finançats amb la incorporació del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de l'exercici 2021.
Expediente: E-70002-2022-000518-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2022-000012-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2022-000011-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics.
Expediente: E-H4969-2022-000013-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de mercats.
Expediente: E-H4969-2022-000014-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les actuacions tendents a la liquidació de dos societats mercantils municipals (Fent de Tot, SL, i Fet de Vidre, SL).
Expediente: E-02902-2021-003897-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Comunitat Climate-KIC com a membre Drive.
Expediente: E-00202-2022-000023-00 - Aprovat
0020 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la 2a modificació de Plantilla 2022.
Expediente: E-01101-2022-002887-00 - Aprovat
0021 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a l'activitat de professor associat a temps parcial.
Expediente: E-70008-2022-000098-00 - Aprovat
0022 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada en l'assistència en cine d'estiu de Tècnica de preimpressió del programa EMPUJU 2021.
Expediente: E-01101-2022-001846-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa l'adhesió del municipi de València a la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme.
Expediente: E-02230-2022-000068-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió del municipi de València a l'Associació de municipis de la Línia de Defensa Immediata.
Expediente: E-02001-2022-000790-00 - Aprovat
0025 - ECOLOGIA URBANA I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar la tala d'un exemplar de palmera datilera monumental situada a la mitgera del carrer de Jacinto Benavente.
Expediente: E-04001-2022-000651-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0026 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre reforços sanitaris.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita conjuntament per la Sra Catalá i la Sra. Torrado, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el tancament de les piscines municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre accions en homenatge als moviments socials a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2022-000215-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'adopció d'un pla d'acció per a la regularització de les pròrrogues indefinides en les instal·lacions esportives i la reobertura de les piscines d'Abastos i Aiora.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'adopció d'un pla d'acció per a resoldre el col·lapse social que pateix l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'increment d'ajudes a les escoles infantils de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000215-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre el Sector del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntamente pel Sr. Giner i Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament d'un nou pla que regule i determine les accions per a la millora del sistema municipal de serveis socials municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000215-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0034 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la instal·lació d'un centre de menors a Benimàmet.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0035 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la gestió de la Marina.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de compromisos de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context post-Covid 19, homenatge a les víctimes de la Covid 19 i actuacions davant la setena ona.
Expediente: O-89CIU-2022-000215-00 - Contestada
PREGUNTES
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre processos d'incorporació de plantilla de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre accions per a la protecció dels animals de companyia.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les millores dels serveis de les contractes de neteja i recollida de residus urbans durant 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un registre general per a l'Espai Dones.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la utilització del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves (SIAJ) de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la prostitució.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els costos i l'execució del Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2022-000208-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia d'intervenció social per a persones sense llar 2021-2025.
Expediente: O-89CIU-2022-000209-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la situació actual de les persones ucraïneses acollides a la nostra ciutat dependents dels serveis municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000209-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre programes d'inserció laboral per a persones refugiades ucraïneses acollides per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000209-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de l'increment del parc d'habitatges municipals amb la finalitat d'oferir-les com a recurs residencial a persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2022-000209-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures d'atenció a les condicions psicològiques de la població juvenil.
Expediente: O-89CIU-2022-000209-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007 i el futur de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2022-000208-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el protocol general de col·laboració entre administracions per a la celebració de la Copa Davis a València.
Expediente: O-89CIU-2022-000208-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les bases generals per a la convocatòria de processos d'estabilització d'ocupació temporal.
Expediente: O-89CIU-2022-000213-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre ajudes municipals al comerç 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000213-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el punt d'intercanvi de llibres al mercat del Grau.
Expediente: O-89CIU-2022-000213-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000213-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les piscines municipals de gestió directa i indirecta.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inversions, el poliesportiu de Nou Moles i la travessia Nadant al Port.
Expediente: O-89CIU-2022-000202-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'abandó de motos elèctriques a la via pública.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actes i activitats de la Gran Fira de Juliol 2022 i 2019.
Expediente: O-89CIU-2022-000214-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'obtenció de títol habilitant per a col·locació d'un cartell.
Expediente: O-89CIU-2022-000208-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de Resolució final d'investigació de l'Agència Valenciana Antifrau (contractes menors relacionats amb la campanya València Canvia pel Clima).
Expediente: O-89CIU-2022-000208-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les obres als mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000208-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els permisos de reducció de jornada sense reducció d'havers.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses en subministraments del segon trimestre de l'any 2022, amb càrrec a la unitat CD110 Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses de servicis del segon trimestre de l'any 2022 amb càrrec a la unitat CD110 Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre una sentència del TSJ de reducció de jornada per fills menors de dotze anys.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els índexs d'absentisme en el primer semestre de l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les recomanacions del Síndic de Greuges en relació amb les Torres de Quart i el Centre d'Interpretació del Palau del Real.
Expediente: O-89CIU-2022-000214-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb la Coordinadora de Societats Musicals Federades de la Ciutat de València (Cosumuval).
Expediente: O-89CIU-2022-000214-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el foment de les activitats teatrals.
Expediente: O-89CIU-2022-000214-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació d'immobles de Patrimoni Històric i activitats l'Any Benlliure.
Expediente: O-89CIU-2022-000214-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa Menjar a casa.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el SAD Dependència.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres de dia de majors.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el catamarà Alinghi 5.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Comisió Municipal d'Absentisme Escolar i el Consell Municipal Escolar.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Junta Rectora Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a tallar les molèsties per soroll en Russafa.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el motosharing.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes ARRU, EDUSI i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els instruments d'intervenció administrativa ambiental.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre ocupants d'habitatge de propietat municipal al carrer dels Blocs Portuaris, 6-9.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la llicència ambiental de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació del concurs de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: O-89CIU-2022-000201-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació del Teatre la Mutant.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre un pou protegit al carrer de Viciana.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'import abonat per l'ajuntament i els vehicles retirats per l'empresa de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'adjudicació del servei de la grua municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la ubicació d'un centre de dia en Marxalenes.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre una plaça d'auxiliar administratiu per a la Fundació de la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre actuacions del servei de drogodependències a menors denunciats per realitzar botellot a la via pública.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre sanciosns en l'àrea de prioritat residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la despesa en electricitat.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la despesa de combustible en tots els vehicles municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000042-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre llicències o autoritzacions pendents en les pedanies o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la cessió d'ús de locals a associacions de veïns o altres entitats sense ànim de lucre.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el procés d'estabilització del personal interí.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la reducció del consum de plàstic.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla de Sostenibilitat Turística 2022-2024.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els Fons EDUSI.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Comissió Municipal de Coordinació Turística.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les rebaixes fiscals a comerços afectats per les obres de la plaça de la Reina i el Mercat.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions als barris i pobles de València.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les reclamacions i/o recursos presentats per l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IVTNU).
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contracte de manteniment de la senyalització de trànsit i l'abalisament.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la ZAL.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el pàrquing de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre modificació de les instruccions relatives al dret a la informació dels membres de la corporació.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la plaça de subdirecció de València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el control de plagues en vies i espais públics.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del grup Popular, sobre el contracte per a les obres del soterrament dels contenidors de residus de la plaça de Rodrigo Botet.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del grup Popular, sobre el vandalisme sobre el mobiliari urbà i la crema de contenidors.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el foment de la renaturalització de balcons i terrats.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el vestuari i material tècnic de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la tira de contar en els mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre ofegaments i rescats a les platges de València.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els projectes europeus a la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el consum d'alcohol i de drogues a la via pública.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Consell Local d'Emprenedoria i Innovació.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0123 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa sol·licitar la renúncia de la vigent delegació de competències subscrita pel conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per a l'actuació Nova construcció de l'IES núm. 41 (Patraix), i atorgar una nova delegació.
Expediente: E-02101-2019-000393-00 - Aprovat
MOCIONS URGENTS
0124 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el XXV aniversari del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco.
Expediente: O-89POP-2022-000078-00 - Aprovat amb esmenes
PRECS I PREGUNTES
0125 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les recomanacions de l'Agència Antifrau respecte dels contractes menors.
Contestada
0126 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el concert celebrat a Paris per l'Orquestra de València.
Contestada
0127 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els processos d'estabilització del personal interí de l'OAM Palau de la Música.
Quedar assabentat
0128 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la revisió dels protocols de la PLV davant les agressions sexuals que es produïxen durant les aglomeracions als espais públics.
Contestada
0129 - Prec formulat in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'adopció de mesures preventives davant les altes temperatures de la mar i la possibilitat de fortes precipitacions en un futur pròxim.
Quedar assabentat