S'està cercant, espereu....

2022-04-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-04-28

Tornar

Plens:

Data:
28-04-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 ABRIL 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de març de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 25 de març i 1 i 8 d'abril de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a la reordenació urbanística de l'illa de cases en la qual se situa l'Alqueria dels Frares i incorporació de la fitxa de protecció BRL.
Expediente: E-03001-2016-000147-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU relativa a l'ampliació de l'hospital Clínic Universitari de València.
Expediente: E-03001-2021-000160-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Vil·la de Nostra Senyora de la Mercé (Casino de l'Americà).
Expediente: E-03001-2021-000275-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU relativa a la desafecció del subsol en la plaça de Nicolás María Garelly.
Expediente: E-03001-2021-000433-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa rebutjar el requeriment formulat per la Comissió Nacional del Mercat i la Competència.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'any 2021.
Expediente: E-00408-2022-000350-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Juristidcció Contenciosa Administrativa núm. 9, estimatòria parcial del recurs de Protecció de Drets Fonamentals PO 347/2019, interposat contra acord plenari relatiu al suport a la causa del poble palestí.
Expediente: E-00501-2020-000359-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de fiscalització de les inversions financerament sostenibles realitzades pels ajuntaments en l'exercici 2019, emés pel Tribunal de Comptes.
Expediente: E-04302-2021-000006-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe resum del control intern de l'Ajuntament de València de l'exercici 2021.
Expediente: E-00201-2022-000024-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de Tresoreria a 31 de març de 2022.
Expediente: E-04302-2022-000004-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 1r trimestre de 2022 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2022-000008-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000008-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000001-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la regularització de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball (RlT) de l'OA Fundació Esportiva Municipal, corresponent a l'exercici 2022. Processos d'estabilització de la Llei 20/2021, de 28 de desembre.
Expediente: E-70014-2022-000034-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la primera modificació de plantilla 2022.
Expediente: E-01101-2022-001097-00 - Aprovat
0019 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat de docència en acadèmia privada.
Expediente: E-01101-2022-000795-00 - Aprovat
0020 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat de docència en acadèmia privada.
Expediente: E-01101-2022-001317-00 - Aprovat
0021 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'un empleat de l'EMT.
Expediente: E-01101-2022-001320-00 - Aprovat
0022 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública la modificació de l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica.
Expediente: E-02610-2018-000060-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0023 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la taxa turística.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre escoles lliures de violència.
Expediente: O-89CIU-2022-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre promoció turística de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000112-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i portaveu adjunta respectivament del Grup Popular, sobre solució de problemàtiques, carències i deficiències en Beniferri-Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre incompliments de millores en els centres educatius municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000112-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i portaveu adjunta respectivament del Grup Popular, sobre aplicació dels principis de bon govern per a la utilització no partidista de les institucions i els espais públics.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre mesures per al foment de la maternitat.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre compromís deontològic de bones pràctiques en l'ús dels contractes menors.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000107-00 - Contestada
0032 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la situació del cicle polític.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
PREGUNTES
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre programes i iniciatives europees per als joves.
Expediente: O-89CIU-2022-000100-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inspecció de la neteja viària.
Expediente: O-89CIU-2022-000100-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre ajudes directes per a víctimes de la violència de gènere.
Expediente: O-89CIU-2022-000100-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre abocadors il·legals en el terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000100-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre autoritzacions de gual.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre recuperació de l'import de sobrecostos en el contracte de la grua.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre DecidimVLC 2022-2023.
Expediente: O-89CIU-2022-000103-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre processos d'estabilització d'ocupació temporal en el sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2022-000101-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000101-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al comerç 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000101-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre ajuda a ciutadans ucraïnesos en matèria d'ocupació i emprenedoria.
Expediente: O-89CIU-2022-000101-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre queixes i denúncies per les campanades i tocs de rellotge.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre revisions excepcionals de preus en contractes públics d'obra.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre recursos pressupostaris gestionats pels districtes i compliment de l'article 73.4 del ROGA.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convocatòria d'ajudes i manifestacions d'interés en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el templet del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000104-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre accions dutes a terme per suggeriments i/o recomanacions del Síndic sobre revetles en Falles.
Expediente: O-89CIU-2022-000104-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actes o festejos ajornats des de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000104-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes als sectors tradicionals valencians.
Expediente: O-89CIU-2022-000104-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2022-000104-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre monument dissenyat i construït pels artistes fallers en record als immigrants morts i desapareguts en la mar Mediterrània.
Expediente: O-89CIU-2022-000103-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre subvencions nominatives de les delegacions de Benestar Social i Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: O-89CIU-2022-000103-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vulnerabilitat de les dones amb discapacitat davant l'explotació sexual i violència de gènere.
Expediente: O-89CIU-2022-000103-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajuda a ciutadans ucraïnesos en els àmbits educatiu, assistencial i en matèria d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la resolució del contracte de redacció del projecte i de l'execució de les obres de la cotxera de Safranar de l'EMT i les futures actuacions.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre instruments d'intervenció administrativa ambiental.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament i l'execució dels projectes Arru, Edusi, Confiança i MatchUp.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'ATE del València, CF, de les obres del nou estadi i del poliesportiu.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre nínxols, columbaris o altres espais en els cementeris de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000100-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a famílies ucranïanes.
Expediente: O-89CIU-2022-000103-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades en barris i districtes de la ciutat de València en els quatre primers mesos de 2022 i desenvolupament del Pla de Pobles amb Inversió de la Diputació.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner y el Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el mercat extraordinari de l'Escuraeta.
Expediente: O-89CIU-2022-000099-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grupo Popular, sobre tall del pas per a vianants en la passarel·la que uneix les localitats de Pinedo amb el Tremolar/Petxinar i Castellar-Oliveral.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la instal·lació de caixers automàtics d'atenció bancària en les pedanies o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'estudi de viabilitat de la unió de les pedanies o pobles del Palmar i el Perellonet per mitjà d'una senda.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el complex esportiu cultural d'Abastos.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la piscina d'Aiora.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els actes Diàlegs Mirades de Ciutat i Fòrum Obert de Ciutat.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Convocatòria València Activa Promoció Activitats Econòmiques 2022 Emprén i Emplea.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Observatori d'Oci i Turisme de la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre préstecs bonificats atorgats per l'Institut Valencià de Finances.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de civisme.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el cost de la plantilla de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la prostitució en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre agents de la Policia Local per al servici de platges.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la càmera APR situada en la plaça de la Comunió de Sant Joan.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la recaptació de l'hostaleria, l'oci nocturn i el sector del joc.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el festival Bonica Fest.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre discapacitat.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Malilla.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Sanitat.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis gestionats des del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les borses de treball.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre nous habitatges en règim social i assequible incorporats al parc municipal de vivendes.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre intervencions davant de casos de suïcidi.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les meses tècniques de Benestar Social celebrades en el primer trimestre de 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre d'expedients de llicències d'obres en el Servici de Llicències Urbanístiques Obres d'Edificació en què han intervingut entitats col·laboradores urbanístiques (ECU).
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les actuacions que han derivat de les càmeres de videovigilància de la Llotja per a preservar la seua protecció.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre gastos de servicis del primer trimestre de 2022 amb càrrec a la CD110 Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els treballs de neteja efectuats per les contractes municipals en propietats privades o públiques ocupades il·legalment sense títol.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el gasto pel servici de taxi a regidors, coordinadors i assessors amb càrrec als pressupostos municipals en el primer trimestre de 2022.
Expediente: O-89VOX-2022-000021-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments del primer trimestre de 2022 amb càrrec a la CD110 Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els Docks de la Marina i el projecte de residència d'estudiants.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el túnel de la Serradora.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la prolongació del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'ampliació del port de València.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la taxa turística.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els vehicles de mesurament de la contaminació atmosfèrica i/o acústica.
Expediente: O-89CIU-2022-000102-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella i els honoraris de lletrats.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres en el passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la liquidació del Pressupost del Consell de l'Horta de València de l'exercici 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les ajudes directes del Consell de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte 'Llit nou, riu nou'.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte de foment de l'apicultura urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la ZAL.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurs del Parc de la Desembocadura.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la situació de la Marina de València.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el condicionament de la Farinera del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les càmeres de videovigilància en monuments.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les restes del temporal Cèlia a Pinedo.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació de l'Alqueria dels Moros.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el projecte Biennal del Pensament.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la modificació de crèdits del Pressupost de 2022 per a material i mobiliari d'escoles infantils.
Expediente: O-89POP-2022-000045-00 - Contestada
MOCIÓ URGENT
0118 - Moció urgent subscrita pels grups Compromís, Popular i Socialista per a requerir al Congrés dels Diputats la integritat efectiva de l'autogovern valencià en el 40 aniversari de l'Estatut d'Autonomia i suport a la convocatòria plantejada per l'Associació de Juristes Valencians el 5 de maig per a reclamar la recuperació urgent del Dret Civil Valencià en la plaça de la Mare de Déu.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0119 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la incorporació en pràctiques a la plantilla de la Policia Local d'agents que hagen realitzat els cursos de l'IVASPE.
Contestada
0120 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els terminis de licitació de les obres del canal d'accés i el túnel passant.
Contestada
0121 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la signatura per l'alcalde d'un manifest sobre la guerra d'Ucraïna.
Contestada
0122 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre una clàusula del contracte de Bonica Fest que afecta a la contractació de persones amb discapacitat.
Quedar assabentat