S'està cercant, espereu....

2022-03-31 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2022-03-31

Tornar

Plens:

Data:
31-03-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 MARZO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 18 i 25 de febrer, i 4 i 11 de març de 2022, i extraordinària de 23 de març de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Antiga Presó de Dones.
Expediente: E-03001-2020-000045-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Remodelació de l'Estadi Ciutat de València.
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa alçar la suspensió del termini per a resoldre el procediment d'aprovació de la Modificació Puntual de Reordenació de Volums Edificables al carrer del Pare Barranco núm. 34.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar les Bases de Programació per a l'adjudicació per gestió indirecta del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.5.2. Camí Reial, de València.
Expediente: E-03003-2020-000016-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2021-000087-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2022-000004-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'actual Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, i d'ara en avant Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana.
Expediente: E-00400-2015-000006-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular.
Expediente: E-00400-2021-000009-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 75, de 25 de febrer de 2022, sobre la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici de 2021.
Expediente: E-04301-2022-000012-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu a l'avaluació del compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa per l'Ajuntament de València i el seu sector d'organismes i entitats dependents classificats com a administracions públiques, en l'exercici 2021.
Expediente: E-00407-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions i acords adoptats contraris a les objeccions formulades, de les omissions del tràmit de fiscalització prèvia i del resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com dels resultats obtinguts del control dels comptes justificatius de les ordres de pagament a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00409-2022-000002-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000006-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a. Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000007-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió al consorci Casa del Mediterrani.
Expediente: E-01909-2022-000042-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓN DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PERSONAL Y CONTROL ADMINISTRATIVO. Proposa denegar la sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'activitat de docent col·laborador de Dret Penal de Grau de Dret.
Expediente: E-01101-2021-003760-00 - Aprovat
0019 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament d'un membre del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0020 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dona compte de l'Informe anual corresponent a l'exercici de 2021 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions, i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000081-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0021 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, de rebuig a la supressió de l'estació d'Atocha com a punt d'eixida i arribada a Madrid de les línies d'alta velocitat a i des de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2022-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre millores i inversió al barri de Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre mesures fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre un projecte de desenvolupament de programes mitjançant una plataforma OTT/IPTV, per a atenció sociosanitària, d'educació i serveis d'acompanyament a persones en risc d'exclusió social, persones dependents, persones amb discapacitat, persones majors i altres col·lectius.
Expediente: O-89CIU-2022-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre línies d'ajudes a les falles i modificació de les lleis de mecenatge cultural.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre els drets de la ciutadania al final de la vida.
Expediente: E-C1911-2022-000008-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, pel reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica i en solidaritat amb el poble sahrauí.
Expediente: E-C1911-2022-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre València, ciutat lliure d'ocupació il·legal.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre la xarxa d'infraestructures.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre contractes.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, sobre València com a pol logístic i innovació.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat amb esmenes
0032 - Moció subscrita pel regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Sr. Ramón, i pels portaveus dels Grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez respectivament, per a instar el Govern de l'Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals.
Expediente: E-C1914-2022-000004-00 - Aprovat
0033 - Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre ajuda extraordinària a les comissions falleres i a les altres entitats festeres de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0034 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial i Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2022-000076-00 - Contestada
0035 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre llicències.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre conservació i respecte del ric patrimoni cultural de la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
PREGUNTES
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de Benimàmet com a entitat local menor.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en relació amb l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències ambientals, d'obertura, declaracions responsables ambientals i comunicacions d'activitats innòcues.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sol·licituds d'autorització d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'inici de la temporada de bany per Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de renaturalització del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre pagaments a l'EMTRE.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un registre general per a l'Espai Dones.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja a les platges de València durant la Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pont de Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les borses de treball específiques en les figures professionals de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la inclusió en l'oferta de València Activa de formació a empreses, la de foment en la contractació de persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre informació d'un expedient del Servici de Llicències Urbanístiques.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els punts accessibles i servici d'assistència al bany per a persones amb discapacitat a les platges de València per a la temporada de 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria pròxima de DecidimVLC.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reducció de l'import dels cànons/arrendaments per entitats que hagen cessat la seua activitat en immobles municipals com a conseqüència de les mesures adoptades per a fer front a la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de la contracta de demolició d'edificis.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de quads per a la Policia Local i la reparació de comissaries.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'abandó de les obligacions de l'adjudicatària de les instal·lacions esportives d'Abastos i Aiora.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre intervencions dels punts violeta i grup Gama de la Policia Local durant les Falles 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre banys i lavabos públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les revisions excepcionals de preus en els contractes públics d'obra.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'aprovació i publicació de les actes de la Mesa General de Negociació.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els reintegraments de les ajudes Parèntesi.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la selecció i nomenament del personal funcionari interí i personal laboral.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al comerç 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ús del templet del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les reunions de la Comissió de Valoració Documental.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies a comissions falleres per incompliment d'horari o altres normatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les làmines de les falles municipals de la Meditadora de 2020 i les de 2022, que es corresponen amb les adjudicades per a 2021, i els quadres de les falleres majors de 2020.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de les falles municipals de 2023 i ajudes a les comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda per la crisi humanitària a ciutadans ucraïnesos.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades en barris i districtes els primers mesos de 2022, i el desenvolupament del Pla de Pobles amb Inversió de la Diputació.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de compromisos per part del València Club de Futbol, SAD.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre persones refugiades ucraïneses.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres de majors de la Unió Democràtica de Pensionistes.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre patrocinis de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre dispositiu especial de Falles 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els punts violeta i les actuacions del grup Gama en Falles.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre una ordre d'allunyament dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 15 de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre informació d'actuacions per una ordre d'allunyament.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tramitació del projecte del Parc d'Aventura Bioparc Explora, de Rain Forest València, SA.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la gestió d'expedients en PIAE i el visor en la carpeta ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la convocatòria de lloc de subdirector de la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el sistema d'indexació de vídeoactes.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la información en PIAE dels ens del Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la digitalització dels registres d'entrada.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa Per tu, dona.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre vehicles elèctrics.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la retirada de mobiliari en les àrees d'esbarjo del Muntanyar de la Mona i del poble del Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el protocol d'escolarització de menors procedents d'Ucraïna.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la cessió del port del Saler a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'adquisició de la Casa de la Demanà.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el banc de terres de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pressupost Municipal de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les previsions turístiques per a Setmana Santa.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el balanç turístic de les Falles 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes Re-Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes Parèntesi.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre ajudes Complement.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les instàncies de mediació i intermediació presentades en el segon semestre del 2021 en la Delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre d'empleats municipals de la plantilla ocupada en cadascun dels grups de clasificació funcionarial.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb operatius especials en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de jornada partida en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de nocturnitat en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció 2021 i 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la revisió de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a usuaris de bicicletes.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a usuaris de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de contaminació acústica tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els menjars dels jurats de Falles.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les instàncies i denúncies veïnals per pintades i grafits en edificis històrics i béns de rellevància local.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'adquisició de fons bibliogràfics per a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el dispositiu de seguretat estàtica en la Llotja durant les Falles.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la instal·lació de detectors òptics de prevenció d'incendis en vivendes precàries.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ocupació il·legal d'immobles municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Banda Simfónica Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0121 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el cost de la Copa América 2024.
Contestada
0122 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el desglossament dels càlculos d'inversió de la Copa América 2024.
Quedar assabentat