S'està cercant, espereu....

2022-03-31 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-03-31

Tornar

Plens:

Data:
31-03-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 MARZO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 24 de febrer de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 18 i 25 de febrer, i 4 i 11 de març de 2022, i extraordinària de 23 de març de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de Naturalesa Urbana de València per a la incorporació de la fitxa de protecció BRL Antiga Presó de Dones.
Expediente: E-03001-2020-000045-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU Remodelació de l'Estadi Ciutat de València.
Expediente: E-03001-2021-000084-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa alçar la suspensió del termini per a resoldre el procediment d'aprovació de la Modificació Puntual de Reordenació de Volums Edificables al carrer del Pare Barranco núm. 34.
Expediente: E-03001-2015-000217-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar les Bases de Programació per a l'adjudicació per gestió indirecta del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.5.2. Camí Reial, de València.
Expediente: E-03003-2020-000016-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament orgànic del Ple de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2021-000087-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació puntual del Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2022-000004-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'actual Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge, i d'ara en avant Organisme Autònom Municipal de Parcs, Jardins i Biodiversitat Urbana.
Expediente: E-00400-2015-000006-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal Universitat Popular.
Expediente: E-00400-2021-000009-00 - Aprovat
0012 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 75, de 25 de febrer de 2022, sobre la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici de 2021.
Expediente: E-04301-2022-000012-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu a l'avaluació del compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa per l'Ajuntament de València i el seu sector d'organismes i entitats dependents classificats com a administracions públiques, en l'exercici 2021.
Expediente: E-00407-2022-000001-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions i acords adoptats contraris a les objeccions formulades, de les omissions del tràmit de fiscalització prèvia i del resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com dels resultats obtinguts del control dels comptes justificatius de les ordres de pagament a justificar i de les bestretes de caixa fixa, corresponent a l'exercici 2021.
Expediente: E-00409-2022-000002-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000006-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a. Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2022.
Expediente: E-05501-2022-000007-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud d'adhesió al consorci Casa del Mediterrani.
Expediente: E-01909-2022-000042-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓN DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA, PERSONAL Y CONTROL ADMINISTRATIVO. Proposa denegar la sol·licitud de compatibilitat per a l'exercici d'activitat de docent col·laborador de Dret Penal de Grau de Dret.
Expediente: E-01101-2021-003760-00 - Aprovat
0019 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament d'un membre del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0020 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dona compte de l'Informe anual corresponent a l'exercici de 2021 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions, i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2022-000081-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0021 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, de rebuig a la supressió de l'estació d'Atocha com a punt d'eixida i arribada a Madrid de les línies d'alta velocitat a i des de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2022-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre millores i inversió al barri de Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre mesures fiscals.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre un projecte de desenvolupament de programes mitjançant una plataforma OTT/IPTV, per a atenció sociosanitària, d'educació i serveis d'acompanyament a persones en risc d'exclusió social, persones dependents, persones amb discapacitat, persones majors i altres col·lectius.
Expediente: O-89CIU-2022-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre línies d'ajudes a les falles i modificació de les lleis de mecenatge cultural.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre els drets de la ciutadania al final de la vida.
Expediente: E-C1911-2022-000008-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, pel reconeixement de la República Àrab Sahrauí Democràtica i en solidaritat amb el poble sahrauí.
Expediente: E-C1911-2022-000009-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre València, ciutat lliure d'ocupació il·legal.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre la xarxa d'infraestructures.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre contractes.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, sobre València com a pol logístic i innovació.
Expediente: E-01910-2022-000001-00 - Aprovat amb esmenes
0032 - Moció subscrita pel regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Sr. Ramón, i pels portaveus dels Grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez respectivament, per a instar el Govern de l'Estat a regular determinades circumstàncies que afavorisquen el desplegament de les comunitats energètiques locals.
Expediente: E-C1914-2022-000004-00 - Aprovat
0033 - Moció subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre ajuda extraordinària a les comissions falleres i a les altres entitats festeres de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0034 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial i Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2022-000076-00 - Contestada
0035 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre llicències.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0036 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre conservació i respecte del ric patrimoni cultural de la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
PREGUNTES
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de Benimàmet com a entitat local menor.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en relació amb l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre llicències ambientals, d'obertura, declaracions responsables ambientals i comunicacions d'activitats innòcues.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sol·licituds d'autorització d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'inici de la temporada de bany per Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de renaturalització del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre pagaments a l'EMTRE.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un registre general per a l'Espai Dones.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja a les platges de València durant la Setmana Santa.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pont de Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les borses de treball específiques en les figures professionals de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la inclusió en l'oferta de València Activa de formació a empreses, la de foment en la contractació de persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre informació d'un expedient del Servici de Llicències Urbanístiques.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els punts accessibles i servici d'assistència al bany per a persones amb discapacitat a les platges de València per a la temporada de 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria pròxima de DecidimVLC.
Expediente: O-89CIU-2022-000080-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reducció de l'import dels cànons/arrendaments per entitats que hagen cessat la seua activitat en immobles municipals com a conseqüència de les mesures adoptades per a fer front a la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de la contracta de demolició d'edificis.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de quads per a la Policia Local i la reparació de comissaries.
Expediente: O-89CIU-2022-000068-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'abandó de les obligacions de l'adjudicatària de les instal·lacions esportives d'Abastos i Aiora.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre intervencions dels punts violeta i grup Gama de la Policia Local durant les Falles 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000071-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre banys i lavabos públics.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les revisions excepcionals de preus en els contractes públics d'obra.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'aprovació i publicació de les actes de la Mesa General de Negociació.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Capitalitat Europea del Turisme Intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els reintegraments de les ajudes Parèntesi.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la selecció i nomenament del personal funcionari interí i personal laboral.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al comerç 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000083-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ús del templet del passeig de l'Albereda.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les reunions de la Comissió de Valoració Documental.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les denúncies a comissions falleres per incompliment d'horari o altres normatives.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les làmines de les falles municipals de la Meditadora de 2020 i les de 2022, que es corresponen amb les adjudicades per a 2021, i els quadres de les falleres majors de 2020.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de les falles municipals de 2023 i ajudes a les comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2022-000084-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ajuda per la crisi humanitària a ciutadans ucraïnesos.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades en barris i districtes els primers mesos de 2022, i el desenvolupament del Pla de Pobles amb Inversió de la Diputació.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de compromisos per part del València Club de Futbol, SAD.
Expediente: O-89CIU-2022-000069-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre persones refugiades ucraïneses.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres de majors de la Unió Democràtica de Pensionistes.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre patrocinis de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre dispositiu especial de Falles 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els punts violeta i les actuacions del grup Gama en Falles.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre una ordre d'allunyament dictada pel Jutjat d'Instrucció núm. 15 de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre informació d'actuacions per una ordre d'allunyament.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la tramitació del projecte del Parc d'Aventura Bioparc Explora, de Rain Forest València, SA.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la gestió d'expedients en PIAE i el visor en la carpeta ciutadana.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la convocatòria de lloc de subdirector de la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el sistema d'indexació de vídeoactes.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la información en PIAE dels ens del Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la digitalització dels registres d'entrada.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa Per tu, dona.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les ajudes d'emergència.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre vehicles elèctrics.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la retirada de mobiliari en les àrees d'esbarjo del Muntanyar de la Mona i del poble del Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el protocol d'escolarització de menors procedents d'Ucraïna.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la cessió del port del Saler a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'adquisició de la Casa de la Demanà.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Director de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el banc de terres de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pressupost Municipal de 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les previsions turístiques per a Setmana Santa.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el balanç turístic de les Falles 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes Re-Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes Parèntesi.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre ajudes Complement.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les instàncies de mediació i intermediació presentades en el segon semestre del 2021 en la Delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el nombre d'empleats municipals de la plantilla ocupada en cadascun dels grups de clasificació funcionarial.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb operatius especials en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de jornada partida en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la retribució mensual assignada als llocs amb el complement de nocturnitat en l'any 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció 2021 i 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la revisió de l'Ordenança reguladora de l'ús de l'administració electrònica en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a usuaris de bicicletes.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a usuaris de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de contaminació acústica tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els menjars dels jurats de Falles.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les instàncies i denúncies veïnals per pintades i grafits en edificis històrics i béns de rellevància local.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'adquisició de fons bibliogràfics per a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el dispositiu de seguretat estàtica en la Llotja durant les Falles.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la instal·lació de detectors òptics de prevenció d'incendis en vivendes precàries.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ocupació il·legal d'immobles municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000017-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Banda Simfónica Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000038-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0121 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el cost de la Copa América 2024.
Contestada
0122 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el desglossament dels càlculos d'inversió de la Copa América 2024.
Quedar assabentat