S'està cercant, espereu....

2022-02-24 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2022-02-24

Tornar

Plens:

Data:
24-02-2022
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 24 FEBRERO 2022

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de gener de 2022.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de gener, i 4 i 11 de febrer de 2022, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 15 de desembre de 2021, pel qual s'aprova definitivament la Modificació del Pla Parcial Font Sant Lluís de caràcter estructural relativa a torres d'alta tensió.
Expediente: E-03001-2019-000263-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial d'Infraestructures Sanitàries Campanar-Ernest Lluch.
Expediente: E-03001-2021-000171-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa modificar l'acord plenari de 29 de juliol de 2021 de creació de la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural i determinació de la seua composició, règim de funcionament i periodicitat de les sessions.
Expediente: E-03502-2020-000036-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'informe definitiu de la Sindicatura de Comptes referent a l'auditoria operativa de les polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible i intermodalitat del transport públic metropolità, exercicis 2015-2019.
Expediente: E-01801-2021-012357-00 - Quedar assabentat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'adhesió a la Xarxa de Ciutats per una Mobilitat amb Baixes Emissions.
Expediente: E-01801-2022-001671-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 411/2018, interposat contra l'aprovació de l'Ordenança reguladora dels mercats de districte.
Expediente: E-00501-2022-000071-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2022.
Expediente: E-05501-2022-000004-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2022-000001-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2022-000002-00 - Aprovat
0013 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa presentar candidatura de la Ciutat de València al guardó de Capitalitat Verda Europea 2024.
Expediente: E-04001-2022-000144-00 - Aprovat
0014 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de gener de 2022, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2020.
Expediente: E-05303-2021-000001-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0015 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, de suport al Manifest de la Societat Civil Valenciana de 10 de febrer de 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000057-00 - Rebutjat
0016 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre actuacions a realitzar per l'Ajuntament de València després de la Interlocutòria 30/2022 del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de 8 de febrer de 2022, que afecta el barri de Penya-roja, pertanyent a Camins al Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Rebutjat
0017 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner, el Sr. Estellés i el Sr. Pardo, portaveu i regidors respectivament del Grup Ciutadans, sobre compliment de l'acord relatiu a la compensació de cinc dies per al personal municipal de serveis essencials que va prestar serveis en la modalitat presencial entre els dies 14 de març i 9 d'abril de 2020.
Expediente: O-89CIU-2022-000057-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, el Sr. Galiana i la Sa. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista respectivament, sobre el 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
Expediente: O-C1910-2022-000068-00 - Aprovat amb esmenes
0019 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, de suport a l'America's Cup.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivamente del Grup Ciutadans, sobre sol·licitud de pronunciament al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, constitució d'una comissió jurídicotècnica i obertura d'una taula de diàleg amb els veïns, en relació amb l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000057-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de l'enderrocament de l'hotel Sidi Saler i densenvolupament d'actuacions pendents en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista respectivament, sobre la condemna de l'assalt a l'Ajuntament de Lorca i en defensa de la convivència.
Expediente: E-C1911-2022-000007-00 - Aprovat
0023 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Bernabé, regidora de Formació i Ocupació, el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista respectivament, sobre igualtat salarial.
Expediente: O-C1906-2022-000056-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0024 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la Interlocutòria núm. 30/2022, dictada per la Secció 1a de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en data 8 de febrer de 2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000056-00 - Contestada
0025 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre inseguretat ciutadana en els barris de València.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
PREGUNTES
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre espai reservat en la plaça de l'Ajuntament per a persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2022-000044-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la nova Ordre ministerial TMA/851/2021, de 23 de juliol, per la qual es desenvolupa el document tècnic de condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació per a l'accés i la utilització dels espais públics urbanitzats.
Expediente: O-89CIU-2022-000044-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'aprovació d'un protocol de col·laboració entre València Activa, València Inserix i les entitats més representatives del sector de la discapacitat per a generar sinergies i millorar el foment de l'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2022-000044-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre ampliació del servei d'assessorament i acompanyament de la cerca activa d'ocupació per a persones amb discapacitat, també en l'àmbit de l'emprenedoria, així com la promoció dels programes i plans de Labora en esta matèria.
Expediente: O-89CIU-2022-000044-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els estudis de barri que realitzen els equips de Benestar Social i Integració.
Expediente: O-89CIU-2022-000044-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Almoina, la Casa Museu Conxa Piquer, el Palau de Cervelló i el Museu de Ciències Naturals.
Expediente: O-89CIU-2022-000049-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions al Teatre el Musical i la Mutant.
Expediente: O-89CIU-2022-000049-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres a la muralla musulmana del tram de la plaça de l'Àngel.
Expediente: O-89CIU-2022-000049-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels retaules, rellotges de sol, creus de terme i fumerals.
Expediente: O-89CIU-2022-000049-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el solar i restes del carrer del Salvador.
Expediente: O-89CIU-2022-000049-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els residus impropis dipositats en els contenidors marrons de matèria orgànica.
Expediente: O-89CIU-2022-000045-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les colònies felines controlades en solars municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000045-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre desperfectes en les voreres per presència d'arrels de l'arbratge en la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el control d'abocaments industrials.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Avancem! d'Ocupació Juvenil 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2022-000052-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servici d'Orientació Professional de València Activa.
Expediente: O-89CIU-2022-000052-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre dades de transparència de la Fundació València Activa.
Expediente: O-89CIU-2022-000052-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'autorització del Servici d'Ocupació de Domini Públic a la Societat Coral el Micalet per a celebrar la Cavalcada de les Magues de Gener.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la informació i posada en marxa de la PIAE en diversos ens del sector públic local.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la propera arribada de la fibra òptica/banda ampla a Poble Nou, la Devesa del Saler i xicotets nuclis de Castellar i Pinedo.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el perill pel trànsit i les voreres estretes en la pedania o poble de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'obra i declaracions responsables d'obra.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les llicències ambientals i posada en funcionament.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la declaració de Benimàmet com a entitat local menor.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007, la constitució del futur consorci i esdeveniments previstos.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes EDUSI, ARRU, Pla Confiança i altres.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Catàleg Municipal de Béns immobles del Cabanyal, elaborat per la Secció de Patrimoni de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2022-000055-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el temps de concessió de cita prèvia per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les notificacions de la Regidoria de Policia Local a empreses propietàries per a exigir que tallen l'ocupació dels seus habitatges.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la falta de mestres als col·legis municipals.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el Centre d'Interpretació del Palau Reial.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els robatoris de trapes, coure i reixetes d'embornals.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la ciberseguretat municipal.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les telefonades i el temps mitjà d'espera en el servei d'atenció ciutadana 010 en cadascun dels mesos del segon semestre del 2021.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les actuacions de la Policia Local front als botellots.
Expediente: O-89VOX-2022-000013-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el llibre faller.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el cartell de Falles.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les multes per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els índexs d'absentisme en el 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els simulacres d'evacuació i despeses del servei alié de prevenció de riscos laborals en cadascun dels mesos del 2021.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments en desembre de l'any 2021 amb càrrec a la CD110 Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la creació de superilles de cases a València.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el programa ARRU en el barri del Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre robatoris en els camps del terme municipal i la guarderia rural.
Expediente: O-89CIU-2022-000052-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla d'Acció Integral per a la promoció de l'activitat i l'espai agrícola municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000052-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre sanitat.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el poliesportiu nau 1 del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la pobresa energètica.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el projecte del refugi d'animals nou.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre obres del Pla d'Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants de la Diputació Provincial i desenvolupament d'estratègies participatives i projectes en la Punta.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades en barris i districtes els primers mesos de 2021.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó i el Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions de la Primavera Valenciana, en l'Institut Lluis Vives, i de la Primavera Àrab, en la Sala del Tossal.
Expediente: O-89CIU-2022-000047-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre assentaments il·legals en la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la 1a modificació de crèdits per incorporació de romanents al Pressupost 2022.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la devolució de l'IVA de 2017.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el projecte de restauració dunar a la platja de la Creu del Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Banda Simfònica Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la convocatòria del lloc de subdirector/a de la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les obres del poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2022-000045-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les dades de transparència de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2022-000045-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Dia Internacional de la Dona.
Expediente: O-89CIU-2022-000045-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la seguretat en el barri del Pilar.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del pont de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la regeneració dels terrenys de l'antic poliesportiu del Saler.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ordenació Forestal del Mont de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Copa Amèrica de Vela.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte MatchUp.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els establiments hostalers situats a la Marina.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre València Investment Office.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte alternatiu al parc aquàtic projectat per Rain Forest.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la terminal de creuers.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la moratòria d'apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el PAI del Camí Fondo del Grau.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'execució del jardí del carrer de Setaigües.
Expediente: O-89POP-2022-000028-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0108 - Moció urgent subscrita pels portaveus dels grups Compromís, Popular, Socialista i Ciutadans de condemna de l'agressió de la Federació Russa a Ucraïna.
Aprovat
0109 - Moció urgent subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, respecte de l'assentament de persones sense llar a la platja de la Garrofera.
Aprovat amb esmenes
0110 - Moció urgent subscrita per la Sra. Català, portaveu del Grup Popular, sobre la manca de material de protecció front a la COVID del personal sanitari durant la primera onada de la pandèmia.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0111 - Prec formulat in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la supervivència del camp valencià.
Quedar assabentat
0112 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el traspàs de la Banda Municipal a l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Contestada