S'està cercant, espereu....

2021-12-23 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2021-12-23

Tornar

Plens:

Data:
23-12-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 DICIEMBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària de l'11 i ordinària del 18 de novembre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 12, 19 i 26 de novembre, i 3 i 10 de desembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-331, de 12 de novembre de 2021, relativa al nomenament del secretari d'àrea II.
Expediente: E-00413-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU de València per a millorar l'accessibilitat universal i/o eficiència energètica en edificis existents.
Expediente: E-03001-2020-000052-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de mobilitat.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe d'avaluació normativa 2021.
Expediente: E-00401-2021-000066-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Normatiu de l'Ajuntament de València per a l'any 2022.
Expediente: E-00401-2021-000068-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència i Acte d'Aclariment del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 292/2020, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI, tenint en compte que el Tribunal Suprem no ha admés la cassació.
Expediente: E-00501-2021-000401-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa desestimatòria del recurs PO 507/2018, interposat contra la inadmissió de la revisió d'ofici, interessant la declaració de nul·litat del procediment que va aprovar el plec i la convocatòria del contracte de prestació del servei públic Esportiu-Hípic, tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació.
Expediente: E-00501-2021-000405-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència i Interlocutòria del TSJ que estima parcialment el recurs PO 3/263/2018, i declara nul l'art. 5 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, així com l'annex de tarifes.
Expediente: E-00501-2021-000408-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 8a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000029-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les reclamacions al Pressupost inicial de 2022 i aprovar definitivament el Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal de 2022.
Expediente: E-05501-2021-000027-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control financier permanent en matèria de despeses, d'ingressos i d'auditories del Sector Públic Local de l'exercici 2020 (Pla Anual de Control Financier 2021).
Expediente: E-00407-2020-000015-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) per a l'exercici 2022, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00409-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2021-000021-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar parcialment les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000022-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2021-000023-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora d l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2021-000024-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar defintivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2021-000025-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000028-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU, per al 2022.
Expediente: E-01801-2021-010071-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el III Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament de València 2021-2025.
Expediente: E-02201-2020-000120-00 - Aprovat
0025 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-004196-00 - Aprovat
0026 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'Informe final de la Sindicatura de Comptes relatiu als controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València (exercici 2019) després de les al·legacions presentades.
Expediente: E-00801-2019-000193-00 - Quedar assabentat
0027 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el nomenament dels membres que formaran part de la Comissió de Delimitació Municipal.
Expediente: E-00904-2020-000123-00 - Aprovat
0028 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar inicialment el Reglament d'objectes perduts.
Expediente: E-01404-2021-000033-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0029 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, de suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la defensa i protecció dels drets de les persones majors, els serveis de les entitats bancàries i la humanització de la digitalització.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la paralització de la fase de sancions de l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord i l'obertura d'un procés de diàleg i consens ple.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respetivament del Grup Popular, sobre el Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la defensa de l'educació integral de tots els alumnes valencians en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre deixar de celebrar definitivament la Cavalcada de les Magues, per no tindre tradició ni sentit.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0037 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'establiment de mesures de prevenció de problemes de salut mental a la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la congelació de les retribucions l'any 2022 als membres de la corporació i l'eliminació dels privilegis que gaudixen que suposen un gasto amb càrrec al Pressupost municipal 2022.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0039 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'actualització del balanç de l'Acord Marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la Ciutat de València en el context postCOVID.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Contestada
0040 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
PREGUNTES
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'Estudi sobre la participació de les persones d'origen migrant.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el model de residències per a majors.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures de conciliació laboral a famílies monoparentals.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'accessibilitat i inclusió en el futur centre d'interpretació de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un portal associatiu que permeta donar visibilitat i coordinar el teixit associatiu de la ciutat (Xarxa Cívica Local).
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi i sondatges en l'edifici de l'antiga seu d'Hisenda, al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les activitats educatives entorn de les festes que tenen lloc a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres del Pla d'Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants de la Diputació Provincial i desenvolupament d'estratègies participatives.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de les obres del Palau de la Música i la situació de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la licitació per a posar en marxa cinc centres culturals nous.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de l'edició d'ExpoJove 2021 i la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una reunió de la regidora d'Acció Cultural amb diversos col·lectius culturals.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els plans de desenvolupament de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Municipal de Cinema.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els procediments de reintegrament en convocatòries del Pla Resistir-Ajudes Parèntesi.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la neteja i conservació dels col·lectors nord i sud.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pobresa energètica a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les obres en instal·lacions esportives elementals i pagament de cànons.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació dels cementeris i desperfectes.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del solar situat entre l'avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer Rubén Darío conegut com el Solar del col·legi del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social en 2021 i 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències per a residències i/o apartaments turístics en l'entorn del carrer de Sagunt i del Pare Urbà, que han generat protestes veïnals i de col·lectius.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la creació de la Comissió de Delimitació Municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de circulació a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el motosharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els nivells de soroll a la ciutat i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València-Natzaret Est i la documentació complementària formulada per l'Autoritat Portuària de Valéncia i la seua repercussió sobre la Punta.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els projectes LIFE presentats per a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la finalització de la implantació del contenidor marró de matèria orgànica en tota la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus amb plataformes mòbils a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els animals en el nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres ocupacionals.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'skatepark Gulliver
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'atenció a persones majors per obtindre el passaport Covid.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Punta.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la pèrgola de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el xec escolar del curs 2021-2022.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el condicionamiento de la Farinera del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Interpretació i Informació de l'Horta.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el gasto pel servici de taxi a regidors, coordinadors i assessors amb càrrec als pressupostos municipals.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els edificis municipals no accessibles al personal discapacitat físic.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'adequació de l'Alqueria Albors per a albergar la Biblioteca municipal del barri d'Orriols.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els treballs de neteja efectuats per les contractes municipals en propietats privades o públiques ocupades il·legalment sense títol.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les restes arqueològiques trobades a la plaça de la Reina.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la targeta València ON, de Visit València.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de la Generalitat de l'edifici de Correus, situat a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els fons europeus dedicats a ocupació.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'Administració Electrònica en el Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el mal funcionament del visor de contractes menors del Portal de Transparència.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la llicència municipal del teatre i cafeteria de la Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de botellots en via pública tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la Renda Valenciana d'Inclusió.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la valoració de la Dependència.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre ocupacions il·legals.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les Prestacions Econòmiques Individualitzades-Ajudes de Necessitat Social.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades del Pressupost de 2022.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades del Pressupost de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els indicadors de Pla Estratègic de Formació i Ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les vivendes d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el part a l'assegurança i valoració econòmica dels danys produïts per un raig en la Casa Consistorial divendres 27 de novembre de 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els propers nomenaments en comissió de servei de personal funcionari d'altres administracions.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de neteja als col·legis.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de manteniment o obres de millora en dependències i instal·lacions de col·legis.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'increment del nombre d'edificis municipals amb la possible adquisició de l'edifici de l'antiga Delegació d'Hisenda, de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla de Gestió Forestal de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els fons de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres al mercat de Rojas Clement.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre delinqüència al Marítim.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'onada de furts a Campanar.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'Operació Fred.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les noves incorporacions a la PLV.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics i hotels, i moratòria.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el sector Camí Fondo del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'EMT, SAU (Mijtà Propi).
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat i espectacles públics.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'arbrat i els escocells.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes administratius amb entitats de la Delegació d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa dels Bous.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el nombre de places d'estacionament per districte.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0126 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre l'ampliació temporal de les terrasses de l'hostaleria.
Rebutjada l'urgència
0127 - Moció urgent subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació extraordinària de les terrasses de l'hostaleria.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0128 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre sol·licitut d'activitat del circ que hi ha instal·lat a la Marina de València.
A contestar en pròxima sessió
0129 - Prec formulat in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre les mesures a adoptar per paralitzar l'activitat del circ que hi ha instal·lat a la Marina de València.
Quedar assabentat
0130 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un monument com a record a les persones immigrants mortes i desaparegudes al Mediterrani.
A contestar en pròxima sessió
0131 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'extensió de les terrasses autoritzades a l'hostaleria a causa de la pandèmia.
Quedar assabentat
0132 - Prec formulat in voce per la Sra. Llobet, del Grupo Popular, sobre l'extensió de les terrasses autoritzades a l'hostaleria a causa de la pandèmia.
Quedar assabentat
0133 - Prec formulat in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ergonomia dels escons i la instal·lació de punts de recàrrega de mòbils en ells.
Quedar assabentat