S'està cercant, espereu....

2021-12-23 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-12-23

Tornar

Plens:

Data:
23-12-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 DICIEMBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions extraordinària de l'11 i ordinària del 18 de novembre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 12, 19 i 26 de novembre, i 3 i 10 de desembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-331, de 12 de novembre de 2021, relativa al nomenament del secretari d'àrea II.
Expediente: E-00413-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de les Normes Urbanístiques del PGOU de València per a millorar l'accessibilitat universal i/o eficiència energètica en edificis existents.
Expediente: E-03001-2020-000052-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de mobilitat.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe d'avaluació normativa 2021.
Expediente: E-00401-2021-000066-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Normatiu de l'Ajuntament de València per a l'any 2022.
Expediente: E-00401-2021-000068-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència i Acte d'Aclariment del TSJ, desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 292/2020, interposat contra l'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IBI, tenint en compte que el Tribunal Suprem no ha admés la cassació.
Expediente: E-00501-2021-000401-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa desestimatòria del recurs PO 507/2018, interposat contra la inadmissió de la revisió d'ofici, interessant la declaració de nul·litat del procediment que va aprovar el plec i la convocatòria del contracte de prestació del servei públic Esportiu-Hípic, tenint en compte que el TSJ ha desestimat l'apel·lació.
Expediente: E-00501-2021-000405-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència i Interlocutòria del TSJ que estima parcialment el recurs PO 3/263/2018, i declara nul l'art. 5 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en les instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, així com l'annex de tarifes.
Expediente: E-00501-2021-000408-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 8a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000029-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les reclamacions al Pressupost inicial de 2022 i aprovar definitivament el Pressupost General Municipal i la Plantilla de Personal de 2022.
Expediente: E-05501-2021-000027-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels informes anuals d'Intervenció General de les actuacions de control financier permanent en matèria de despeses, d'ingressos i d'auditories del Sector Públic Local de l'exercici 2020 (Pla Anual de Control Financier 2021).
Expediente: E-00407-2020-000015-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer (PACF) per a l'exercici 2022, així com de l'actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00409-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2021-000021-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar parcialment les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000022-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2021-000023-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora d l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2021-000024-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar defintivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2021-000025-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000028-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU, per al 2022.
Expediente: E-01801-2021-010071-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el III Pla d'Inclusió i Cohesió Social de l'Ajuntament de València 2021-2025.
Expediente: E-02201-2020-000120-00 - Aprovat
0025 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública secundària de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-004196-00 - Aprovat
0026 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dona compte de l'Informe final de la Sindicatura de Comptes relatiu als controls bàsics de ciberseguretat de l'Ajuntament de València (exercici 2019) després de les al·legacions presentades.
Expediente: E-00801-2019-000193-00 - Quedar assabentat
0027 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar el nomenament dels membres que formaran part de la Comissió de Delimitació Municipal.
Expediente: E-00904-2020-000123-00 - Aprovat
0028 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar inicialment el Reglament d'objectes perduts.
Expediente: E-01404-2021-000033-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0029 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, de suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la defensa i protecció dels drets de les persones majors, els serveis de les entitats bancàries i la humanització de la digitalització.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la paralització de la fase de sancions de l'Àrea de Prioritat Residencial (APR) de Ciutat Vella Nord i l'obertura d'un procés de diàleg i consens ple.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respetivament del Grup Popular, sobre el Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre la paralització de l'APR Ciutat Vella Nord.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la defensa de l'educació integral de tots els alumnes valencians en les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre deixar de celebrar definitivament la Cavalcada de les Magues, per no tindre tradició ni sentit.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0037 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'establiment de mesures de prevenció de problemes de salut mental a la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la congelació de les retribucions l'any 2022 als membres de la corporació i l'eliminació dels privilegis que gaudixen que suposen un gasto amb càrrec al Pressupost municipal 2022.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0039 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'actualització del balanç de l'Acord Marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la Ciutat de València en el context postCOVID.
Expediente: O-89CIU-2021-000362-00 - Contestada
0040 - Interpel·lació subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
PREGUNTES
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'Estudi sobre la participació de les persones d'origen migrant.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el model de residències per a majors.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures de conciliació laboral a famílies monoparentals.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'accessibilitat i inclusió en el futur centre d'interpretació de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un portal associatiu que permeta donar visibilitat i coordinar el teixit associatiu de la ciutat (Xarxa Cívica Local).
Expediente: O-89CIU-2021-000365-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi i sondatges en l'edifici de l'antiga seu d'Hisenda, al carrer de Guillem de Castro.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les activitats educatives entorn de les festes que tenen lloc a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres del Pla d'Inversions per a municipis de més de 50.000 habitants de la Diputació Provincial i desenvolupament d'estratègies participatives.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la licitació de les obres del Palau de la Música i la situació de la Banda Simfònica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la licitació per a posar en marxa cinc centres culturals nous.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de l'edició d'ExpoJove 2021 i la Cavalcada de Reis.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una reunió de la regidora d'Acció Cultural amb diversos col·lectius culturals.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els plans de desenvolupament de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Municipal de Cinema.
Expediente: O-89CIU-2021-000366-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els procediments de reintegrament en convocatòries del Pla Resistir-Ajudes Parèntesi.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la neteja i conservació dels col·lectors nord i sud.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pobresa energètica a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000367-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les obres en instal·lacions esportives elementals i pagament de cànons.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació dels cementeris i desperfectes.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del solar situat entre l'avinguda de Blasco Ibáñez i el carrer Rubén Darío conegut com el Solar del col·legi del Pilar.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Intervenció en Edificis Municipals de Valor Patrimonial i Social en 2021 i 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències per a residències i/o apartaments turístics en l'entorn del carrer de Sagunt i del Pare Urbà, que han generat protestes veïnals i de col·lectius.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la creació de la Comissió de Delimitació Municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accidents de circulació a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el motosharing a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els nivells de soroll a la ciutat i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València-Natzaret Est i la documentació complementària formulada per l'Autoritat Portuària de Valéncia i la seua repercussió sobre la Punta.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els projectes LIFE presentats per a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la finalització de la implantació del contenidor marró de matèria orgànica en tota la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus amb plataformes mòbils a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els animals en el nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2021-000370-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres ocupacionals.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'skatepark Gulliver
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'atenció a persones majors per obtindre el passaport Covid.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la Punta.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la pèrgola de l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el xec escolar del curs 2021-2022.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el condicionamiento de la Farinera del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Centre d'Interpretació i Informació de l'Horta.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el gasto pel servici de taxi a regidors, coordinadors i assessors amb càrrec als pressupostos municipals.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els edificis municipals no accessibles al personal discapacitat físic.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'adequació de l'Alqueria Albors per a albergar la Biblioteca municipal del barri d'Orriols.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els treballs de neteja efectuats per les contractes municipals en propietats privades o públiques ocupades il·legalment sense títol.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les restes arqueològiques trobades a la plaça de la Reina.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la targeta València ON, de Visit València.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de la Generalitat de l'edifici de Correus, situat a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000373-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els fons europeus dedicats a ocupació.
Expediente: O-89CIU-2021-000372-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el desenvolupament de l'Administració Electrònica en el Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el mal funcionament del visor de contractes menors del Portal de Transparència.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la llicència municipal del teatre i cafeteria de la Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de botellots en via pública tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000101-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la Renda Valenciana d'Inclusió.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la valoració de la Dependència.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre ocupacions il·legals.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les Prestacions Econòmiques Individualitzades-Ajudes de Necessitat Social.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades del Pressupost de 2022.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions territorialitzades del Pressupost de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els indicadors de Pla Estratègic de Formació i Ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les vivendes d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el part a l'assegurança i valoració econòmica dels danys produïts per un raig en la Casa Consistorial divendres 27 de novembre de 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els propers nomenaments en comissió de servei de personal funcionari d'altres administracions.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de neteja als col·legis.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre reclamacions de millora de manteniment o obres de millora en dependències i instal·lacions de col·legis.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'increment del nombre d'edificis municipals amb la possible adquisició de l'edifici de l'antiga Delegació d'Hisenda, de Guillem de Castro.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla de Gestió Forestal de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els fons de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres al mercat de Rojas Clement.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre delinqüència al Marítim.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'onada de furts a Campanar.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'Operació Fred.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les noves incorporacions a la PLV.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics i hotels, i moratòria.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el sector Camí Fondo del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'EMT, SAU (Mijtà Propi).
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat i espectacles públics.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'arbrat i els escocells.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contractes administratius amb entitats de la Delegació d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa dels Bous.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el nombre de places d'estacionament per districte.
Expediente: O-89POP-2021-000128-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0126 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre l'ampliació temporal de les terrasses de l'hostaleria.
Rebutjada l'urgència
0127 - Moció urgent subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació extraordinària de les terrasses de l'hostaleria.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0128 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre sol·licitut d'activitat del circ que hi ha instal·lat a la Marina de València.
A contestar en pròxima sessió
0129 - Prec formulat in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre les mesures a adoptar per paralitzar l'activitat del circ que hi ha instal·lat a la Marina de València.
Quedar assabentat
0130 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un monument com a record a les persones immigrants mortes i desaparegudes al Mediterrani.
A contestar en pròxima sessió
0131 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'extensió de les terrasses autoritzades a l'hostaleria a causa de la pandèmia.
Quedar assabentat
0132 - Prec formulat in voce per la Sra. Llobet, del Grupo Popular, sobre l'extensió de les terrasses autoritzades a l'hostaleria a causa de la pandèmia.
Quedar assabentat
0133 - Prec formulat in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'ergonomia dels escons i la instal·lació de punts de recàrrega de mòbils en ells.
Quedar assabentat