S'està cercant, espereu....

2021-11-18 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-11-18

Tornar

Plens:

Data:
18-11-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 18 NOVIEMBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 d'octubre de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 22 i 29 d'octubre, i de 5 de novembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació del PGOU per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer del Pare Antón Martín i l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Text Refós de la modificació puntual del PGOU de València de la parcel·la dotacional situada als carrers d'Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis.
Expediente: E-03001-2021-000262-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI Entrada Sant Pau.
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el projecte del marc pressupostari plurianual per als exercicis 2022-2024, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2021-000011-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2022, i demés terminis continguts en la proposta (Núm. expediente E-01101-2021-003842-00).
Expediente: E-05501-2021-000027-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto pels Pressupostos inicials 2022 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2021-000008-00 - Quedar assabentat
0010 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de Tècnic especialista en Projecte d'Investigació del l'Institut de Física Corpuscular - IFIC (CSIC-UV).
Expediente: E-01101-2021-002688-00 - Aprovat
0011 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista en cicle formatiu de Grau Superior d'Emergències i Protección Civil.
Expediente: E-01101-2021-004077-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0012 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, el Sr. Ballester i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre accessos i suport al Mercat Central de València.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
0013 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre mesures urgents en matèria de manteniment, posada en valor i difusió del patrimoni cultural de la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Rebutjat
0014 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, en defensa de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Aprovada proposta alternativa
0015 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de l'ampliació de la declaració de la Llotja com a Patrimoni Cultural de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Rebutjat
0016 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Beamud, regidora d'Igualtat I Polítiques de Gènere I LGTBI, el Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels gups Compromís i Socialista respectivament, sobre el 25 novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Expediente: O-C1910-2021-000205-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la paralització del traspàs de la Banda Municipal de València a l'organisme autònom.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, per un finançament just.
Expediente: E-C1911-2021-000012-00 - Aprovat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, per demanar que es possibilite la implementació d'una taxa turística municipal a la ciutat de València.
Expediente: E-C1911-2021-000011-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia d'innovació social i els abonaments d'impacte social.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre l'Orde HFP/1030/2021, de 29 de setembre, Compliance.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i la Sra. Bernabé, portaveu i regidora d'Emprenedoria i Innovació Econòmica respectivamente, sobre la reactivació de la Fira de València.
Expediente: E-01910-2021-000003-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el respecte pel Senat a la Constitució i l'Estatut d'Autonomia.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0024 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre inclusió i accessibilitat a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000326-00 - Contestada
0025 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Giner, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre l'hospital de campanya instal·lat en La Fe.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
PREGUNTES
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la incidència del Reglament d'estrangeria nou.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre accions i estratègies de foment i promoció de l'economia platejada.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'augment del programa pressupostari 2022 destinat al control de la població de coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la introducció d'aus depredadores per al control de la població de coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el foment i promoció del cohousing per a persones majors.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els acords de col·laboració, conveni o contracte amb el Col·legi de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els acords de col·laboració, conveni o contracte amb l'Associació Víctor Frankl.
Expediente: O-89CIU-2021-000327-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els problemes d'accés dels membres d'associacions culturals i festives a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels emissaris submarins de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció de poda i parcs i jardins.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convocatòries del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre TransFira.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la capitalitat europea del turisme intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, Grup Ciutadans, sobre el servici Taronja sencera.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, Grup Ciutadans, sobre la Unitat d'Igualtat de Torrefiel-Orriols.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, Grup Popular, sobre els servicis sanitaris en les pedanies o pobles del Palmar, el Perellonet i Pinedo.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres de clavegueram en la pedania o poble de Castellar-l'Oliveral.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la pedania de la Punta.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les ajudes a les falles.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la delinquència en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres en Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el vestuari de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'Oficina Parla amb Joan Ribó.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'informe d'auditoria del PACF2020 pel que fa a la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els equips tècnics de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els centres educatius de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'absentisme i assetjament escolar en els centres educatius municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la publicació del llibre sobre les pedanies i la subvenció de la Diputació.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació d'un contracte negociat sense publicitat de subministrament de mobiliari i infraestructures de l'edició Expojove 2021-2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els acords de continuïtat de contractes públics subscrits per l'Ajuntament i el Sector Públic Local.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el document de valoració de les dades de la desocupació d'octubre de 2021 de la Delegació de Formació i Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2021-000329-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accés als museus, monuments i espais museístics.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la redacció dels estatuts nous dels organismes autònoms Palau de la Música, Mostra del Mediterrani i BSMV, i obres del Palau.
Expediente: O-89CIU-2021-000330-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, la Sra. Gil i el Sr. Pardo, Grup Ciutadans, sobre atenció a jòvens en València Activa.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel SR. Giner, la Sra. Gil i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre ajudes per a l'accés de l'habitatge de persones jòvens.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de subvencions per als clubs esportius de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre cementeris.
Expediente: O-89CIU-2021-000331-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'Habitatge i la situació del lloguer d'habitatges, ajudes i habitatge social.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els impagaments de l'ORA.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els mesuraments de contaminació acústica i l'Observatori de l'Oci i Turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la futura remodelació de l'avinguda d'Ausiàs March.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de contenidors no autoritzats existents en la via pública per orde de Domini Públic.
Expediente: O-89CIU-2021-000332-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'acord intern entre municipis per a la sol·licitud de subvenció convocada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agencia Urbana en virtut de l'Orde TMA/892/2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000328-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els EDUSI.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre TransFira.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla Confiança.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les terrasses d'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurso internacional d'idees per al Parc de Desembocadura.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurs de projectes per a l'obra d'enjardinament de l'anomenat Solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la contracta de gestió intel·ligent del trànsit.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorcio València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el projecte Nou Llit del Túria.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat per a ús hoteler.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'execució de les inversions.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversiones en València per al 2022 de la Vicepresidència i Conselleria de Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'hospital de campanya COVID.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre assentaments.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre empadronaments.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la creació i posada en marxa d'un grup específic integrat per efectius de la Policia Nacional i la PLV a fi d'actuar al barri d'Orriols.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els contractes de publicitat institucional.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre ocupacions il·legals.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de persones sense sostre i sense llar que estan dormint i vivint en vies públiques, sota els ponts, soportals i als jardins.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de persones sense sostre i sense llar que els han oferit i acceptat el desplaçament al seu lloc d'origen o de residència.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les despeses d'il·luminació i disseny de l'Alcaldia.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'oferiment i acceptació d'allotjament a persones sense sostre i sense llar.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els projectes dels pressupostos participatius realitzats en l'any 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000089-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les sol.licitutds d'inscripció i docents en el Curs de Direcció Pública Local 2021/2022.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses en restaurants, cafeteries, càtering i submnistrament d'aliments que va tramitar el Servei de Coordinació Jurídica i Processos Electorals en els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses en restaurants, cafeteries, càtering i submnistraments d'alimentació que va tramitar el Servei de Protocol en els anys 2019, 2020 i 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els projectes d'il·luminació i obres en l'Alcaldia de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el disseny i la decoració del Saló de la Ximenera de l'Alcaldia de la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del BRL Ximenera Industrial Layana.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ordenació dels recursos naturals del PNA.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el condicionamiento del Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el servici de vigilància en museus i monuments municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el conveni de l'Ajuntament amb la Junta de Desguàs.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de l'ocupació del domini públic municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000111-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0107 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Pla Integral del barri de la Punta.
Contestada
0108 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre no inclusió en el Pressupost 2022 de subvencions nominatives a entitats "pancatalanistes".
Quedar assabentat
0109 - Prec formulat pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans,sobre les subvencions nominatives a entitats "pancatalanistes" o separatistes.
Quedar assabentat