S'està cercant, espereu....

2021-09-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-09-30

Tornar

Plens:

Data:
30-09-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 SEPTIEMBRE 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de setembre 2021.
Expediente: E-00401-2021-000083-00 - Aprovat
0002 - Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 29 de juliol de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 30 de juliol i 3, 10 i 17 de setembre, i extraordinària de 29 de juliol de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits per a incorporació de fitxa de protecció BRL del Mòdul Llotja, situat en Fira València.
Expediente: E-03001-2021-000146-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual de l'article 5.20.3 de les Normes Urbanístiques del Pla Parcial del Sector PRR-14 de Beniferri.
Expediente: E-03001-2020-000213-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual de l'Ordenació Detallada del PGOU de València de l'Eix Sapadors.
Expediente: E-03001-2020-000277-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU per a canvi d'ús de parcel·la dotacional GIS-5 en l'av. del Port, 269.
Expediente: E-03001-2021-000111-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la Modificació del PGOU relativa al canvi de qualificació detallada d'educativocultural a servei públic del centre Juan de Dios Montañés, de Russafa.
Expediente: E-03001-2021-000186-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa declarar desert el concurs tramitat per a l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada de gestió indirecta per al desenvolupament de la Unitat d'Execució 22 del PEPRI del barri del Carme.
Expediente: E-03502-2006-000211-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels permisos per naixement i adopció de regidores i regidor de la corporació, respectivament.
Expediente: E-00401-2021-000079-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000080-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria Municipal Anual 2020.
Expediente: E-00401-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0014 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-04301-2021-000060-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions publiques, corresponent a l'exercici 2020.
Expediente: E-00407-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 7a Relació d''expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000024-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 7a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdits del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000023-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar parcialment l'al·legació presentada i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000005-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2021-000021-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-H4969-2021-000023-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2021-000024-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2021-000025-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles.
Expediente: E-H4969-2021-000022-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Estratègic d'Ocupació, Formació i Emprenedoria 2021-2024.
Expediente: E-02902-2021-000833-00 - Aprovat
0025 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa resoldre el recurs potestatiu de reposició presentat pel Sr. Ballester, regidor del Grup Municipal Popular, contra l'acord plenari de 25 de març de 2021, relatiu a la creació de quatre mercats nous de venda no sedentària de producte agroalimentari.
Expediente: E-02310-2019-000171-00 - Aprovat
0026 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0027 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en la Universitat Politècnica de València.
Expediente: E-01101-2021-002248-00 - Aprovat
0028 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada de caràcter professional de col·laboració com a membre de la Comissió de Selecció Artística del Festival Terrassa Noves Tendències.
Expediente: E-01101-2021-002642-00 - Aprovat
0029 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada d'una empleada de l'EMT València.
Expediente: E-01101-2021-001867-00 - Aprovat
0030 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora especialista de Cicle Formatiu Tècnic Superior en Coordinació d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2021-002700-00 - Aprovat
0031 - SERVICI DE PERSONAL. Proposa acceptar las recomanacions de l' Agència Valenciana Antifrau. (Pendent de ratificar la seua inclusió, article 58.1 del ROP)
Expediente: E-01101-2021-003228-00 - Retirat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0032 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Ballester i la Sra. Catalá, regidor i portaveu respectivament del Grup Popular, sobre proposta de reprovació del diputat del Congrés dels Diputats, Sr. Joan Baldoví i Roda.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Picó i el Sr. Giner, regidora i portaveu respectivament del Grup Ciutadans, sobre el suport incondicional de l'Ajuntament de València a la sàtira fallera.
Expediente: O-89CIU-2021-000263-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Picó i el Sr. Giner, regidora i portaveu respectivament del Grup Ciutadans, sobre la sol·licitud d'ajudes econòmiques al Ministeri de Cultura per als artistes fallers.
Expediente: O-89CIU-2021-000263-00 - Aprovat amb esmenes
0035 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Estellés i el Sr. Giner, regidor i portaveu resepctivament del Grup Ciutadans, sobre solucions urgents davant els problemes de seguretat i convivència que estan patint nombrosos barris i poblacions de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000263-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Ballester i la Sra. Catalá, regidor i portaveu respectivament del Grup Popular, sobre la inseguretat ciutadana en barris de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Llobet i la Sra. Catalá, regidora i portaveu respectivament del Grup Popular, sobre rebaixa fiscal.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Rebutjat
0038 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre places d'aparcament a la ciutat.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre solució a la inseguretat als barris de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre adequar els recursos humans i tècnics dels centres municipals de servicis socials.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0041 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la declaració de Patrimoni Mundial de la Humanitat de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2021-000263-00 - Contestada
0042 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la candidatura de València a la 37a America's Cup.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0043 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre la Setmana de la Mobilitat.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
PREGUNTES
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el desplegament d'una pancarta d'Stalin al balcó de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les estacions fixes de control de contaminació de la xarxa de sanejament.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'alumnat de l'Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els punts violeta en les festes de Falles.
Expediente: O-89CIU-2021-000247-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'Informe de la Secretaria General sobre la Memòria 2020 del Consell Jurídic Consultiu.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament orgànic del Ple.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el monòlit que es va situar a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre una pancarta d'Stalin al balcó de l'Ajuntament.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2021-000276-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la recollida municipal de matalassos usats.
Expediente: O-89CIU-2021-000276-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les taules d'infància.
Expediente: O-89CIU-2021-000276-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els equips d'intervenció familiar (violència filioparental i violència de gènere).
Expediente: O-89CIU-2021-000276-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els equips d'atenció a menors en acolliment familiar en família extensa.
Expediente: O-89CIU-2021-000276-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les parades vacants en els diferents mercats municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000279-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu Faller.
Expediente: O-89CIU-2021-000278-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les festes de Moros i Cristians.
Expediente: O-89CIU-2021-000278-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pla anual de contractació de la JCF.
Expediente: O-89CIU-2021-000278-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el desplegament de l'Administració Electrònica en l'Ajuntament i el seu sector públic local.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el trànsit i les inundacions en Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions previstes d'EDUSI, ARRU i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la urbanització de places, superilles de cases i remodelacions d'avingudes.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de càmeres a l'alqueria del Moro.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els darrers episodis de violència en Orriols i el grup conjunt de la PLV i la Policia Nacional.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de delictes de gener a juliol de 2021 respecte al mateix període de 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Centre Cívic del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i servicis, a 18 de setembre de 2021, en el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'increment de la despesa d'electricitat durant els mesos de juliol i agost del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la plantilla de professorat de música del Conservatori Municipal José Iturbi.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el personal empleat municipal que presta teletreball a 18 de setembre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre quioscs de venda de premsa de propietat municipal instal·lats a la via pública.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions territorialitzades per barris i districtes.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les accions dutes a terme per substituir el monòlit de la plaça de l'Ajuntament i rutes culturals i històriques.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia integral de la Punta i inversions en pedanies.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el denominat precontracte climàtic i les iniciatives per aconseguir la neutralitat climàtica l'any 2030.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una taca apareguda en el Centre Arqueològic de l'Almoina (CAA) i inversions en el CAA i altres museus i monuments.
Expediente: O-89CIU-2021-000278-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació artística de La Mutant i el TEM i la gestió amb la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2021-000278-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de neteja de pintades i/o grafits d'escultures i edificis tant protegits com no.
Expediente: O-89CIU-2021-000278-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'informe de l'Agència Valenciana Antifrau relacionada amb la gestió i/o adjudicació de la grua.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Ordenança de captació solar per a usos tèrmics nova.
Expediente: O-89CIU-2021-000246-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els clubs gestors d'instal·lacions esportives i formes de gestió.
Expediente: O-89CIU-2021-000281-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la gestió i situació dels cementeris municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000281-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus amb plataformes mòbils a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000281-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la residència La Nostra Casa - Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'Abonament Social.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les colònies felines.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'Associació Ananda Maitreya.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre dependència.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el 092.
Expediente: O-89CIU-2021-000280-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre una plaga de rates en l'av. de Blasco Ibáñez i l'Illa Perduda.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la previsió d'ingressos per al 2022.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IAE.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la candidatura de l'America's Cup.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre habitatge.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la inversió en la xarxa municipal de sanejament.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'itinerari formatiu Haca i Mans.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les ubicacions del sistema de recollida de residus en l'àmbit de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contracte de jardineria nou.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Comissionat Especial de València Music City.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre activitats musicals en València.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la sala municipal d'exposicions del carrer del Micalet.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la cessió del port del Saler a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte europeu Matchup.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Any Jubilar.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Ordenança municipal de captació solar per a usos tèrmics.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre innovació.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre projectes 5G.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de botellots en via pública tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre ocupacions il·legals.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el número total d'empadronaments especials.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre d'habitatges de la nostra ciutat amb més de 15 persones empadronades.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les telefonades ateses i el temps mitjà d'espera en el servici d'atenció ciutadana 010 durant els mesos de maig, juny, juliol i agost de 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el període mitjà de concesió en les sol·licituds de la renda valenciana d'inserció.
Expediente: O-89VOX-2021-000073-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Banda Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Unitat de Drons.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la UCOS.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els mercats extraordinaris.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre permutes d'agents i inspectors.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el botellot en l'entorn de la pl. d'Honduras i l'av. de Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el South Summit Health and Wellbeing.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'assumpció de la gestió directa del Centre d'Acolliment d'Animals Domèstics situat a Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2021-000247-00 - Contestada
0128 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, del Grup Popular, en la sessió plenària ordinària de 29 de juliol de 2021, sobre la llicència de l'hospital de campaya de La Fe.
Expediente: O-00606-2021-000005-00 - Contestada
0128 - MOCIONS URGENTS
0129 - Moció urgent subscrita conjuntament per la Sra. Ferrer i la Sra. Catalá, regidora i portaveu respectivament del Grup Popular, de condemna de la pancarta d'Stalin al balcó municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000093-00 - Rebutjada l'urgència
0130 - Moció urgent subscrita pel regidor Sr. Sanjuán, del Grup Municipal Socialista contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquets i xiquetes.
Expediente: E-C1904-2021-000022-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0131 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, regidor del Grup Popular sobre la convocatòria del Consell d'Administració de l'EMT.
Contestada
0132 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre els sediments del llac de l'Albufera.
Contestada
0133 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat d'informar al Consell d'Administració de l'EMT.
Quedar assabentat
0134 - Prec formulat in voce pel Sr. Gosáblez, portaveu del Grup Vox, sobre l'informació municipal pel que fa a l'acte d'arribada de la Senyera restaurada.
Quedar assabentat
0135 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el col·legi Fernando de los Ríos.
Contestada