S'està cercant, espereu....

2021-07-29 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-07-29

Tornar

Plens:

Data:
29-07-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 29 JULIO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària ordinària de 29 de juliol de 2021 de tres regidores per causa justificada.
Expediente: E-00401-2021-000076-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de juny de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 18 i 28 de juny, i de 2, 9 i 16 de juliol de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte del balanç de l'Acord Marc per a la Recuperació i la Reconstrucció de la ciutat de València en el context postCOVID (Ratificar la seua inclusió, art. 58.1 ROP).
Expediente: E-00201-2021-000037-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa modificar la composició i règim de funcionament de la Ponència Tècnica de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats.
Expediente: E-03901-2021-001271-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'acord plenari de 28 de gener de 2021 i aprovar el Conveni entre la Generalitat i l'Ajuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats al decret-llei 6/2020.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment la modificació de l'Ordenança de mobilitat.
Expediente: E-01801-2019-001850-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a l'Agencia Valenciana de Protecció del Territori.
Expediente: E-03501-2021-001852-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PGOU relativa a la incorporació de la fitxa de protecció del Depòsit de Gas Lebón al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València.
Expediente: E-03001-2020-000233-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València Conveni de l'Almoina.
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual de l'ordenació detallada del PGOU de València i del PRI Entrada de Sant Pau.
Expediente: E-03001-2020-000252-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU de València en la parcel·la situada entre els carrers Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis (Text refós).
Expediente: E-03001-2021-000262-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual detallada del PGOU de València per a l'assignació d'usos de les parcel·les dotacionals situades al carrer del Pare Antón Martín i l'avinguda de la Malva-rosa.
Expediente: E-03001-2019-000274-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la creació, composició i règim de funcionament de la Comissió Mixta de Patrimoni Cultural.
Expediente: E-03502-2020-000036-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 2n trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000012-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'informe del 2n trimestre sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000011-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar els nous models de declaracions de béns i activitats, i la incorporació d'un qüestionari sobre dades tributàries.
Expediente: E-00401-2021-000009-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000022-00 - Aprovat amb esmenes
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000020-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la 1a Modificació pressupostària de l'exercici 2021 del tipus crèdits extraordinaris finançats amb romanent líquid de tresoreria de l'OAM Junta Central Fallera.
Expediente: E-70006-2021-000075-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la 2a Modificació pressupostària de l'exercici 2021 del tipus suplement de crèdit per incorporació del romament líquid de tresoreria de l'OAM Junta Central Fallera.
Expediente: E-70006-2021-000094-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la 2a Modificació de crèdits del Pressupost de 2021 finançat a càrrec del romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2020 de l'OAM Universitat Popular.
Expediente: E-70008-2021-000063-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la 2a Modificació de crèdits de l'exercici 2021 de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria.
Expediente: E-70110-2021-000029-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment la 3a Modificació de crèdits de l'exercici 2021 de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria.
Expediente: E-70110-2021-000032-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa reconvertir el lloc de tècnic/a núm. E1600 a lloc de director/a juridicoadministratiu en l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria.
Expediente: E-70010-2021-000065-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa reclassificar tres places de peó a operaris de servicis complementaris en l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria.
Expediente: E-70010-2021-000075-00 - Aprovat
0029 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa canviar la denominació en la plantilla pressupostària de 2021 de jardiners de 1a i peons especialistes, unificant-les sota la denominació jardiner/a de primera / peons especialistes.
Expediente: E-70010-2021-000040-00 - Aprovat
0030 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la modificació de l'article 11 dels Estatuts de la Fundació Municipal del sector públic local Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-02350-2020-000041-00 - Aprovat
0031 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la proposta de la Comissió Permanent del Consell Alimentari Municipal de València de 9 de març de 2021 relativa a la introducció de la perspectiva de gènere en l'Estratègia Agroalimentària de València 2025.
Expediente: E-02310-2018-000176-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el nomenament de la defensora de les persones amb discapacitat de la ciutat de València.
Expediente: E-02221-2021-000469-00 - Aprovat
0033 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament d'avaluació de l'exercici i rendiment i la carrera professional horitzontal del personal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00210-2021-000044-00 - Aprovat
0034 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat laboral a temps parcial.
Expediente: E-01101-2021-002257-00 - Aprovat
0035 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat docent de professor especialista del cicle formatiu Grau Mitjà d'Emergències i Protecció Civil en el CIP FP CE Xest.
Expediente: E-01101-2021-002053-00 - Aprovat
0036 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'aprovació del canvi de dedicació i retribucions dels regidors del Grup Municipal Ciutadans.
Expediente: E-01101-2019-003069-00 - Aprovat
0037 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament al programa Municipis per la tolerància i subscriure la Carta per a la Gestió Municipal de la Diversitat Religiosa.
Expediente: E-01404-2021-000052-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0038 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la restitució dels horaris anteriors de l'ORA.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita conjuntamente pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre mesures de suport al comerç de proximitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000211-00 - Aprovada proposta alternativa
0040 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre inseguretat al barri d'Orriols.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Rebutjat
0041 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, i el Sr. Sanjuán, portaveu adjunt del Grup Socialista, sobre modificació de la Llei 49/2002, de 23 desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge per a adaptar-la a la normativa comunitària evitant les ajudes de l'Estat.
Expediente: E-C1904-2021-000017-00 - Aprovat
0042 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre Mercavalència.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Rebutjat
0043 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre les ajudes econòmiques del superàvit del primer semestre de 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Rebutjat
0044 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Ramon, regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, el Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, i el Sr. Sanjuán, portaveu adjunt del Grup Socialista, sobre les noves tarifes elèctriques.
Expediente: O-C1914-2021-000114-00 - Aprovat
0045 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, la Sra. Ferrer i la Sra. Torrado, portaveu i regidores respectivament del Grup Popular, sobre el Punt de Trobada Familiar de València.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Rebutjat
0046 - Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Igualtat i Politiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, el Sr. Galiana, portaveu del Grup Compromís, i el Sr. Sanjuán, portaveu adjunt del Grup Socialista, sobre comdemnar a les agressions masclistes, LGTBfòbiques, racistes i d'odi.
Expediente: O-C1910-2021-000133-00 - Aprovat
0047 - Moció subscrita conjuntamente pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre les emergències mèdiques extrahospitalàries en els pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000211-00 - Rebutjat
0048 - Moció subscrita conjuntamente pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre parcs infantils inclusius.
Expediente: O-89CIU-2021-000211-00 - Aprovada proposta alternativa
0049 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre les Falles.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0050 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Ferrer, viceportaveu del Grup Popular, sobre el repunt de contagis de COVID-19 a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0051 - Interpel·lació subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Reglament de govern obert: Transparència.
Expediente: O-89CIU-2021-000236-00 - Contestada
0052 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre els projectes Next Generation.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
PREGUNTES
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adscripció dels ponts històrics declarats Bé de Rellevància Local.
Expediente: O-89CIU-2021-000219-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el control sanitari i poblacional de coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compromís de València amb Fast Track Cities Espanya.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa d'un projecte de multicentre municipal d'alta tolerància per a l'atenció integral a les persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'alberg municipal nou al Servei d'Atenció d'Urgències Socials.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la reubicació i ampliació del CAST nou.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els criteris de concessió de les subvencions nominatives.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vacunació a persones residents en assentaments segregats i persones sense llar, persones residents en pisos tutelats i allotjades en albergs.
Expediente: O-89CIU-2021-000226-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les sancions trameses per consum d'alcohol o drogues.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les ajudes a les Falles.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les barres en els concerts dels Vivers.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els accidents de patinets, vianants i bicicletes.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre propostes de multa per botellot i anàlisi de substàncies.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els vehicles de la PLV.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el protocol COVID flexible per a Falles.
Expediente: O-89CIU-2021-000219-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de la JCF.
Expediente: O-89CIU-2021-000219-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre infraccions en matèria de transparència i accés a la informació.
Expediente: O-89CIU-2021-000232-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el cens dels coloms.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Local de Gestió de Residus.
Expediente: O-89CIU-2021-000230-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el reforç de la desinfecció i la neteja dels carrers i el mobiliari urbà amb major presència de la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000230-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de l'execució del projecte Reverse Vending.
Expediente: O-89CIU-2021-000230-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la convivència en Orriols.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre senyals de tipus semàfor per a visualitzar la situació d'alarma.
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre contenidors soterrats a l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades després de l'augment de casos de coronavirus en les aigües residuals
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inverrsions i actuacions en matèria d'educació.
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions i actuacions en mercats.
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions i millores als pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el concurs d'ideas del solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre biblioteques, espais culturals i publicacions.
Expediente: O-89CIU-2021-000219-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de celebració de la prova Deep Blue Series.
Expediente: O-89CIU-2021-000230-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la tramitació o renovació de les concessions als clubs d'instal·lacions esportives i procés de licitació de les de gestió indirecta.
Expediente: O-89CIU-2021-000230-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner y la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la candidatura de València per a la Copa Amèrica.
Expediente: O-89CIU-2021-000228-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses de l'hostaleria.
Expediente: O-89CIU-2021-000234-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses que han baixat a la calçada.
Expediente: O-89CIU-2021-000234-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions a comerços nous.
Expediente: O-89CIU-2021-000234-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els contractes d'emergència adjudicats en l'exercici 2019.
Expediente: O-89CIU-2021-000234-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les escultures de Ponzanelli.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre proves de diagnòstic de la COVID-19 al personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la valoració de dependència i la renda valenciana d'inclusió.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els abocaments de l'Albufera en horari de bany a la platja del Recatí.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els tallers de divulgació dels beneficis de les abelles en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el mobiliari de les platges.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Comissió Interdepartamental del Pla Local d'Incendis Forestals.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses i consum d'electricitat, neteja, manteniment gas i subministraments postals dels mesos del segon trimestre del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de servicis i subministraments dels mesos del segon trimestre del 2021 amb càrrec a la CD110 Servici Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics del Pressupost municipal 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el parc públic de vivendes a data 15 de juliol.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les instàncies de mediació i intermediació presentades en el segon trimestre del 2021 en la Regidoria de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'increment de la despesa d'electricitat en els mesos de juny i juliol del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions patrimonials del Next Generation i altres actuacions en Patrimoni Històric.
Expediente: O-89CIU-2021-000219-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre bonificacions fiscals.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Presupost municipal 2022.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la vacunació de les persones sense llar
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'equipament públic de la plaça del Pilar.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones sense llar.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Joventut.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alternativa 5 del Pla Especial de de la Zona Sud 1 del Port de València i el seu Pla de Mobilitat corresponent.
Expediente: O-89CIU-2021-000235-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre uns altres aspectes generals de les alternatives del Pla Especial de de la Zona Sud 1 del Port de València i el seu Pla de Mobilitat corresponent.
Expediente: O-89CIU-2021-000235-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions previstes d'Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000235-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'ATE del València, CF i el poliesportiu de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2021-000235-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la urbanització de places, grans illes de cases i la remodelació d'avingudes
Expediente: O-89CIU-2021-000235-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grau de Formació Professional en Seguretat.
Expediente: O-89CIU-2021-000235-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'informe d'auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'un sistema de conferències en les sales de les comissions informatives.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un informe jurídic d'Administració Electrònica.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les contractes de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'accessibilitat als jardins.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre banderoles a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la Comissaria de Francs, Marjals i Extremals.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els expedients de responsabilitat patrimonial per absència o presència de tapes d'arquetes trencades a la via pública.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre sancions de botellons en via pública tramitades pel Servei Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre robatori de coure en el cablejat d'enllumenat públic municipal.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre personal funcionari que rep trimestralment productivitat VIP.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre sol·licituds presentades al projecte 50/50 curs 2021-2022.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els organismes autònoms i institucions públiques amb provisions d'incoació per no mantindre els terrenys, construccions i edificis en les degudes condicions de seguretat, salubritat, adorn públic i decor.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la situació actual, previsió de dates per als exercicis restants i presa de possessió de la convocatòria del procés de selecció de places d'agent de la Policia Local, que actualment estan en tràmit
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els efectius de la plantilla ocupada de la Policia Local de baixa.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el desglossament per categories dels efectius del servei de Policia Local que presta funcions en la 5a Unitat de Districte.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el desglossament per categories dels efectius del servei de Policia Local que presta funcions en la I Unitat de Districte.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre accidents de trànsit amb conseqüències a vianants, ciclistes i conductors durant el primer semestre del 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la situació actual i actuacions de la Policia Local en assentaments de la nostra ciutat a 1 de juliol de 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els agents i oficials que integren la Patrulla X4 de serveis socials a 1 de juliol de 2021 i actuacions realitzades de l'1 de maig al 30 de juny del 2021
Expediente: O-89VOX-2021-000059-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre La Marina de València.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre subvencions.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions en innovació.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions relacionades amb l'emergència climàtica.
Expediente: O-89POP-2021-000076-00 - Contestada
0142 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en la sessió plenària ordinària de 23 de juny de 2021, sobre el preu d'opció de compra de vivenda d'AUMSA.
Expediente: O-00606-2021-000004-00 - Contestada