S'està cercant, espereu....

2021-06-23 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-06-23

Tornar

Plens:

Data:
23-06-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 JUNIO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de maig, i 4 i 11 de juny de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.
Expediente: E-03501-2021-001852-00 - Retirat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 21 de març de 2021, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial i Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València Natzaret-Est.
Expediente: E-03001-2019-000050-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'acord plenari de 28 de gener de 2021 i aprovar el Conveni entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats al Decret-llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Retirat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la correcció d'error material de l'article 59.1, lletra b) i j), del Reglament Orgànic de Govern i Administració.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el cofinançament per l'Ajuntament de València del projecte Pla rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer, el Cabanyal c/ de Sant Pere, 25.
Expediente: E-03910-2018-001084-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el cofinançament per part d'Ajuntament de València del projecte Pla rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer, el Cabanyal, plaça de la Mare de Déu de la Vallivana, 6.
Expediente: E-03910-2019-000078-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general sobre justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals amb càrrec al Pressupost Municipal de 2020.
Expediente: E-00409-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000017-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost Municipal 2021 i donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021.
Expediente: E-01903-2021-000468-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a modificació de crèdit del pressupost del Consell Agrari municipal per suplement de crèdit finançat amb la diferència entre el romanent líquid de tresoreria 2020 i el superàvit.
Expediente: E-70009-2021-000132-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 2a modificació de crèdits del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal per aplicació del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70002-2021-000170-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a modificació de crèdits del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal per aplicació del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70002-2021-000171-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació de l'Annex de subvencions nominatives del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal 2021.
Expediente: E-70002-2020-000468-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
Expediente: E-H4969-2021-000015-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per instal·lacions de quioscos en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000016-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de València.
Expediente: E-H4969-2021-000017-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics.
Expediente: E-H4969-2021-000018-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
Expediente: E-H4969-2021-000019-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal per part de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal per part de la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes (FCAPA).
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la nova programació 2021-2024 del Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes.
Expediente: E-02230-2021-000042-00 - Aprovat
0025 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el nomenament del Defensor o Defensora de les persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000061-00 - Aprovat
0026 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. Vicente Enguídanos Grancha.
Expediente: E-02000-2021-000256-00 - Aprovat
0027 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Cristina Durán Costell.
Expediente: E-02000-2021-000333-00 - Aprovat
0028 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Josefa Carrión Rodrigo.
Expediente: E-02000-2021-000335-00 - Aprovat
0029 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat València a favor del Sr. Francisco Montesinos Gil, Francis Montesinos.
Expediente: E-02000-2021-000257-00 - Aprovat
0030 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. Ricard Camarena.
Expediente: E-02000-2021-000258-00 - Aprovat
0031 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Juan Alfonso Gil Albors.
Expediente: E-02000-2021-000336-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a Mira'm Fundació.
Expediente: E-02000-2021-000259-00 - Aprovat
0033 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la plantilla de treballadores i treballadors de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02000-2021-000337-00 - Aprovat
0034 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa instar la Generalitat Valenciana perquè declare Festa d'Interés Turístic Provincial les Festes de Campanar.
Expediente: O-00601-2021-000001-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0035 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre exigir al Govern d'Espanya que respecte les decisions judicials i no concedisca l'indult als líders independentistes catalans condemnats per sedició.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre millores i inversions als pobles de la zona sud de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000191-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre la concessió d'indults a condemnats pel procés.
Expediente: O-89CIU-2021-000191-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre inseguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre finançament autonòmic.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0040 - Moció subscrita per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, i els portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sr. Sanjuan, sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTB+.
Expediente: O-C1910-2021-000116-00 - Aprovat
0041 - Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Esports, Sra. Bernabé, i els portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sr. Sanjuán, sobre reconeixement a la Fundació Esportiva Municipal en el seu 40 aniversari i a l'Oficina del Voluntariat en el seu 10 aniversari.
Expediente: O-C1906-2021-000176-00 - Aprovat
0042 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Pardo i el Sr. Giner, regidor i portaveu respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'excessiva utilització de les comissions de servei a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000191-00 - Rebutjat
0043 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sr. Sanjuán, sobre instar el Govern de l'Estat a la millora de la xarxa valenciana de Rodalíes.
Expediente: E-C1911-2021-000009-00 - Aprovat
0044 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre control de l'EMT.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Rebutjat
0045 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre desocupació en la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Aprovada proposta alternativa
0046 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'increment de la dotació d'efectius de Policia Nacional i Local a la nostra ciutat, a fi de garantir la protecció i seguretat de tots els valencians, les seues famílies, negocis i propietats.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0047 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'encariment de la factura elèctrica en les llars valencianes.
Expediente: O-89CIU-2021-000188-00 - Contestada
0048 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, a l'alcalde, sobre Next Generation EU.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Retirat
0049 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, el Sr. Giner i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre vivenda pública.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
PREGUNTES
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el conveni marc de col·laboració amb l'Institut Mèdic Valencià.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les deficiències higienicosanitàries en immobles de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els habitatges de propietat municipal com a recurs per a les persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'acord del Ple de desembre de 2019 sobre l'accessibilitat universal en la infància i el projecte NORMAL.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de la Comissió de Benestar Social sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a les Torres de Quart.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre recurs en la redacció del projecte del CEIP 106 Malilla.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre parc de jocs infantils inclusius al parc de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre control de la qualitat de l'aigua al Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els contractes de patrocini publicitari realitzats per la Regidoria de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics il·legals.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els expedients d'investigació de l'Agència Valenciana Antifrau amb l'Ajuntament de València i el seu sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la restauració de l'estàtua del fundador de Lo Rat Penat.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el traspàs de les competències municipals del Punt de Trobada Familiar a la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els costos de gestió dels centres de dia municipals de la Puríssima, Tres Forques, Arniches i l'Amistat.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre contractes menors.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la Nit de Sant Joan.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el seguiment de quarantenes per COVID-19 per part de la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el temps de concessió de cita prèvia als veïns demandants per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la protecció en espais inclosos en Xarxa Natura 2000.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre denúncies falses en la inspecció.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Falles 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les penalitats per incompliment de les obligacions amb la Seguretat Social de les contractacions d'obres, serveis i subministraments.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social de les contractacions d'obres, serveis i subministraments.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la llicència municipal del teatre i la cafeteria de la Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre joventut.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre violència de gènere.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre dependència.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre esports.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els programes, inversions i transferències de crèdit impulsades per la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les propietats de la Diputació de València a la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les carreteres i viàries titularitat de la Diputació Provincial de València.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre las concessions d'Aumsa en el Mercat de Colón.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les aportacions d'aigua a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les mesures de protecció del búnquer del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació del Teatre Escalante.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el tancament de zones en l'àmbit de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els treballs de poda en la Devesa.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els encàrrecs als cronistes de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la titularitat dels Jardins del Real de la Diputació i el manteniment de les escultures.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la distinció a Rafael Pla i a Bernardo España Edo, Espanyeta.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la transparència en l'elaboració de plecs per a la nova contracta de neteja i recollida de residus urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia en les voreres.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les places oferides en les activitats d'Estiu Urbà i Estiu Jove.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de neteja durant la Nit de Sant Joan.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Ciutadans, sobre la fibra òptica i wifi en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la assistència mèdica presencial en Benifaraig i reobertura del consultori.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el trànsit en la pedania de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el creixement de l'atur en València i les seues pedanies.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions per a educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les licitacions d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades efectuades al 092 per part dels veïns i veïnes dels barris del Cabanyal-Canyamelar, la Malva-rosa, Orriols i Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els habitatges ocupats il·legalment en els barris del Cabanyal, el Canyamelar, la Malva-rosa, Orriols i Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei de mediació policial efectuada per la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tendal de propietat municipal instal·lat en la Basílica de la Verge.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres d'urbanització en barris.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estudi demogràfic i plantejament a la Conselleria d'Educació.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la subvenció concedida a la UGT.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el laboratori públic BASE 5G.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Sant Greal.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el programa València Laboratori Urbà.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Popular, sobre les Falles 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la situació administrativa dels llocs agrícoles en el Mercat de Colón i altres.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contracte de neteja nou.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el parc en el carrer de la Reina Violant, de Campanar.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el funcionament de la nova línia C-1 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la sentència dictada per l'Alt Tribunal de la Regió Administrativa Especial de Hong Kong.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la candidatura València Capital Verda Europea 2024.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre rebaixes fiscals als comerços afectats per les obres de la plaça de la Reina i el Mercat.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el romanent de tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Unitat de Drons de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2021-000065-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les instal·lacions del grup GAMA.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la validació i ús de bodycam en la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les propostes de multes realitzades per la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres i reparacions als parcs i jardins.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les ajudes al transport públic interurbà.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0132 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la transferència del personal de la Banda de Música a l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Contestada
0133 - Prec formulat in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'horari de l'ORA.
Quedar assabentat
0134 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el preu d'opció de compra de vivenda d'AUMSA.
A contestar en pròxima sessió
0135 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el projecte de reforma de Guillem de Castro.
Contestada