S'està cercant, espereu....

2021-06-23 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2021-06-23

Tornar

Plens:

Data:
23-06-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 23 JUNIO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de maig de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de maig i el 15 de juny de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de maig, i 4 i 11 de juny de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a l'Agència Valenciana de Protecció del Territori.
Expediente: E-03501-2021-001852-00 - Retirat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 21 de març de 2021, pel qual s'aprova definitivament el Pla Especial i Pla de Mobilitat de la Zona Sud 1 del Port de València Natzaret-Est.
Expediente: E-03001-2019-000050-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa deixar sense efecte l'acord plenari de 28 de gener de 2021 i aprovar el Conveni entre la Generalitat Valenciana i l'Ajuntament de València per a la cessió dels drets de tanteig i retracte regulats al Decret-llei 6/2020, de 5 de juny, del Consell.
Expediente: E-03910-2021-000011-00 - Retirat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la correcció d'error material de l'article 59.1, lletra b) i j), del Reglament Orgànic de Govern i Administració.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el cofinançament per l'Ajuntament de València del projecte Pla rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer, el Cabanyal c/ de Sant Pere, 25.
Expediente: E-03910-2018-001084-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el cofinançament per part d'Ajuntament de València del projecte Pla rehabilitació patrimoni municipal vivendes lloguer, el Cabanyal, plaça de la Mare de Déu de la Vallivana, 6.
Expediente: E-03910-2019-000078-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general sobre justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals amb càrrec al Pressupost Municipal de 2020.
Expediente: E-00409-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 5a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000017-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost Municipal 2021 i donar compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 28 de maig de 2021.
Expediente: E-01903-2021-000468-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a modificació de crèdit del pressupost del Consell Agrari municipal per suplement de crèdit finançat amb la diferència entre el romanent líquid de tresoreria 2020 i el superàvit.
Expediente: E-70009-2021-000132-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 2a modificació de crèdits del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal per aplicació del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70002-2021-000170-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la 3a modificació de crèdits del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal per aplicació del romanent líquid de tresoreria per a gastos generals.
Expediente: E-70002-2021-000171-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la modificació de l'Annex de subvencions nominatives del pressupost de la Fundació Esportiva Municipal 2021.
Expediente: E-70002-2020-000468-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
Expediente: E-H4969-2021-000015-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per instal·lacions de quioscos en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000016-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes aplicables en mercats extraordinaris, mercats ambulants, mercats de vell i qualsevol altre tipus de venda no sedentària a la ciutat de València.
Expediente: E-H4969-2021-000017-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús privatiu o aprofitament especial d'instal·lacions, edificis municipals i espais públics.
Expediente: E-H4969-2021-000018-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per utilització privativa o aprofitament especial de béns de domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, parades, barracons, espectacles i altres instal·lacions anàlogues.
Expediente: E-H4969-2021-000019-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal per part de la Confederació Sindical de Comissions Obreres del País Valencià.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de representant d'un membre del Consell Escolar Municipal per part de la Federació Catòlica d'Associacions de Pares d'Alumnes (FCAPA).
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la nova programació 2021-2024 del Pla Marc d'Igualtat entre dones i homes.
Expediente: E-02230-2021-000042-00 - Aprovat
0025 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el nomenament del Defensor o Defensora de les persones majors de la ciutat de València.
Expediente: E-02224-2021-000061-00 - Aprovat
0026 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Predilecte de la Ciutat de València a favor del Sr. Vicente Enguídanos Grancha.
Expediente: E-02000-2021-000256-00 - Aprovat
0027 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Cristina Durán Costell.
Expediente: E-02000-2021-000333-00 - Aprovat
0028 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Filla Predilecta de la Ciutat de València a favor de la Sra. Josefa Carrión Rodrigo.
Expediente: E-02000-2021-000335-00 - Aprovat
0029 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat València a favor del Sr. Francisco Montesinos Gil, Francis Montesinos.
Expediente: E-02000-2021-000257-00 - Aprovat
0030 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. Ricard Camarena.
Expediente: E-02000-2021-000258-00 - Aprovat
0031 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el títol de Fill Adoptiu de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Juan Alfonso Gil Albors.
Expediente: E-02000-2021-000336-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a Mira'm Fundació.
Expediente: E-02000-2021-000259-00 - Aprovat
0033 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la plantilla de treballadores i treballadors de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02000-2021-000337-00 - Aprovat
0034 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa instar la Generalitat Valenciana perquè declare Festa d'Interés Turístic Provincial les Festes de Campanar.
Expediente: O-00601-2021-000001-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0035 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre exigir al Govern d'Espanya que respecte les decisions judicials i no concedisca l'indult als líders independentistes catalans condemnats per sedició.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre millores i inversions als pobles de la zona sud de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000191-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre la concessió d'indults a condemnats pel procés.
Expediente: O-89CIU-2021-000191-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre inseguretat ciutadana.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre finançament autonòmic.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Aprovada proposta alternativa
0040 - Moció subscrita per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, i els portaveus dels grups municipals Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sr. Sanjuan, sobre el Dia Internacional de l'Orgull LGTB+.
Expediente: O-C1910-2021-000116-00 - Aprovat
0041 - Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Esports, Sra. Bernabé, i els portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sr. Sanjuán, sobre reconeixement a la Fundació Esportiva Municipal en el seu 40 aniversari i a l'Oficina del Voluntariat en el seu 10 aniversari.
Expediente: O-C1906-2021-000176-00 - Aprovat
0042 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Pardo i el Sr. Giner, regidor i portaveu respectivament del Grup Ciutadans, sobre l'excessiva utilització de les comissions de servei a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000191-00 - Rebutjat
0043 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sr. Sanjuán, sobre instar el Govern de l'Estat a la millora de la xarxa valenciana de Rodalíes.
Expediente: E-C1911-2021-000009-00 - Aprovat
0044 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre control de l'EMT.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Rebutjat
0045 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre desocupació en la ciutat de València.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Aprovada proposta alternativa
0046 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'increment de la dotació d'efectius de Policia Nacional i Local a la nostra ciutat, a fi de garantir la protecció i seguretat de tots els valencians, les seues famílies, negocis i propietats.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0047 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre l'encariment de la factura elèctrica en les llars valencianes.
Expediente: O-89CIU-2021-000188-00 - Contestada
0048 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, a l'alcalde, sobre Next Generation EU.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Retirat
0049 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, el Sr. Giner i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre vivenda pública.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
PREGUNTES
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el conveni marc de col·laboració amb l'Institut Mèdic Valencià.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les deficiències higienicosanitàries en immobles de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els habitatges de propietat municipal com a recurs per a les persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'acord del Ple de desembre de 2019 sobre l'accessibilitat universal en la infància i el projecte NORMAL.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de la Comissió de Benestar Social sobre accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques a les Torres de Quart.
Expediente: O-89CIU-2021-000196-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre recurs en la redacció del projecte del CEIP 106 Malilla.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre parc de jocs infantils inclusius al parc de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre control de la qualitat de l'aigua al Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els contractes de patrocini publicitari realitzats per la Regidoria de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics il·legals.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els expedients d'investigació de l'Agència Valenciana Antifrau amb l'Ajuntament de València i el seu sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la restauració de l'estàtua del fundador de Lo Rat Penat.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el traspàs de les competències municipals del Punt de Trobada Familiar a la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els costos de gestió dels centres de dia municipals de la Puríssima, Tres Forques, Arniches i l'Amistat.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre contractes menors.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la Nit de Sant Joan.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el seguiment de quarantenes per COVID-19 per part de la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el temps de concessió de cita prèvia als veïns demandants per a l'atenció i gestió dels tràmits del padró municipal.
Expediente: O-89VOX-2021-000051-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la protecció en espais inclosos en Xarxa Natura 2000.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre denúncies falses en la inspecció.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Falles 2022.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les penalitats per incompliment de les obligacions amb la Seguretat Social de les contractacions d'obres, serveis i subministraments.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'acreditació del compliment de les obligacions amb la Seguretat Social de les contractacions d'obres, serveis i subministraments.
Expediente: O-89CIU-2021-000199-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la llicència municipal del teatre i la cafeteria de la Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre joventut.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre violència de gènere.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre dependència.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Centres Municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre esports.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els programes, inversions i transferències de crèdit impulsades per la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les propietats de la Diputació de València a la nostra ciutat.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les carreteres i viàries titularitat de la Diputació Provincial de València.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre las concessions d'Aumsa en el Mercat de Colón.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les aportacions d'aigua a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les mesures de protecció del búnquer del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació del Teatre Escalante.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el tancament de zones en l'àmbit de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els treballs de poda en la Devesa.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els encàrrecs als cronistes de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la titularitat dels Jardins del Real de la Diputació i el manteniment de les escultures.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la distinció a Rafael Pla i a Bernardo España Edo, Espanyeta.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la transparència en l'elaboració de plecs per a la nova contracta de neteja i recollida de residus urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la brutícia en les voreres.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les places oferides en les activitats d'Estiu Urbà i Estiu Jove.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de neteja durant la Nit de Sant Joan.
Expediente: O-89CIU-2021-000201-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Ciutadans, sobre la fibra òptica i wifi en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la assistència mèdica presencial en Benifaraig i reobertura del consultori.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el trànsit en la pedania de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el creixement de l'atur en València i les seues pedanies.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions per a educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les licitacions d'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les telefonades efectuades al 092 per part dels veïns i veïnes dels barris del Cabanyal-Canyamelar, la Malva-rosa, Orriols i Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els habitatges ocupats il·legalment en els barris del Cabanyal, el Canyamelar, la Malva-rosa, Orriols i Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei de mediació policial efectuada per la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tendal de propietat municipal instal·lat en la Basílica de la Verge.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres d'urbanització en barris.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estudi demogràfic i plantejament a la Conselleria d'Educació.
Expediente: O-89CIU-2021-000197-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la subvenció concedida a la UGT.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el laboratori públic BASE 5G.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Sant Greal.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el programa València Laboratori Urbà.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Popular, sobre les Falles 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000200-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la situació administrativa dels llocs agrícoles en el Mercat de Colón i altres.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contracte de neteja nou.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el parc en el carrer de la Reina Violant, de Campanar.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el funcionament de la nova línia C-1 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la sentència dictada per l'Alt Tribunal de la Regió Administrativa Especial de Hong Kong.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la candidatura València Capital Verda Europea 2024.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre rebaixes fiscals als comerços afectats per les obres de la plaça de la Reina i el Mercat.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el romanent de tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la Unitat de Drons de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2021-000065-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les instal·lacions del grup GAMA.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la validació i ús de bodycam en la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les propostes de multes realitzades per la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres i reparacions als parcs i jardins.
Expediente: O-89CIU-2021-000192-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les ajudes al transport públic interurbà.
Expediente: O-89POP-2021-000068-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0132 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la transferència del personal de la Banda de Música a l'OAM Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València.
Contestada
0133 - Prec formulat in voce pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'horari de l'ORA.
Quedar assabentat
0134 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el preu d'opció de compra de vivenda d'AUMSA.
A contestar en pròxima sessió
0135 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el projecte de reforma de Guillem de Castro.
Contestada