S'està cercant, espereu....

2021-05-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-05-27

Tornar

Plens:

Data:
27-05-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 27 MAYO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 29 d'abril de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 30 d'abril, i de 7 i 14 de maig de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA-PRESIDÈNCIA. Proposa modificar el règim de sessions del Ple pel mes de juny de 2021 amb motiu de la festivitat de Sant Joan.
Expediente: E-00401-2021-000052-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord.
Expediente: E-03001-2017-000134-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada pels carrers del Miniaturista Meseguer i de Rafael Tenes Escrich.
Expediente: E-03001-2009-000157-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa alçar la suspensió temporal del PAI UE A Benifaraig.
Expediente: E-03001-2001-000487-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal del PAI UE del PRIM Hierros Turia.
Expediente: E-03001-2004-000114-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament el Reglament orgànic i funcional de l'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00501-2020-000160-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del TSJ, desestimatòria del recurs PO 300/2020 interposat per El Corte Inglés, SA, contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de l'IAE, en el seu art. 15 relatiu al coeficient de situació.
Expediente: E-00501-2021-000155-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2020.
Expediente: E-00409-2021-000005-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits al Pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2021, per transferir el superàvit de l'exercici 2020 a l'Ajuntament de València.
Expediente: E-70008-2021-000048-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Modificació pressupostària de la Mostra de València i Iniciatives Audiovisuals del tipus crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2020.
Expediente: E-70017-2021-000021-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Modificació de Crèdits de l'Organisme Autònom Municipal Palau de la Música, Congressos i Orquestra de València, de l'exercici 2021, del tipus crèdit extraordinari finançat pel romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2020.
Expediente: E-70020-2021-000027-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000016-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Presupost de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000014-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa renunciar a la subvenció concedida per l'IVACE destinada al projecte de millora, modernització i dotació de servicis del polígon de Mercavalència.
Expediente: E-02901-2021-000083-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament de vehicles en la via pública.
Expediente: E-H4969-2021-000005-00 - Aprovat
0019 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar l'autorització de la tala d'un exemplar de palmera canària monumental situada als carrers del General Palanca-General Tovar, Jardins de la Glorieta.
Expediente: E-04001-2021-000287-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0020 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la promoció del Camí del Sant Grial.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre reconeixement a les societats musicals.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre la retirada immediata del monòlit en homenatge al 15-M.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la implicació municipal per a donar resposta a les necessitats dels veïns dels districtes de Pla del Real, Benimaclet i el barri d'Orriols.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita conjuntament per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre petició del cessament de la violència contra la població palestina.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana i la Sra. Gomez, portaveus respectivament dels grups Compromís i Socialista, per tal d'instar el Ministeri d'Hisenda a què en els Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2022 es modifique la regulació que determina el procediment de devolució per part de les corporacions locals dels saldos negatius derivats de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l'Estat.
Expediente: E-C1911-2021-000008-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre millores en el cultiu i potenciació de l'horta.
Expediente: O-89CIU-2021-000168-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora respectivamente del Grup Ciutadans, sobre la situació actual de la joventut.
Expediente: O-89CIU-2021-000168-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Socialista, Sra. Gómez, sobre homenatge inclusiu a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: E-01910-2021-000003-00 - Aprovat amb esmenes
0030 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, per instar el Govern de l'Estat a què retire el plan per a implantar peatges a les carreteres a partir de 2024.
Expediente: E-C1911-2021-000007-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivamente del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat als habitatges i la modificació de la Llei de la propietat horitzontal.
Expediente: O-89CIU-2021-000168-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0032 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre balanç de la gestió del Govern municipal.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0033 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la situació de Mercavalència.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0034 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la discriminació educativa en el Col·legi Municipal Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89CIU-2021-000163-00 - Contestada
PREGUNTES
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la situació del projecte del Centre Cívic Cultural de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2021-000149-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les borses de tela personalitzades en distintes campanyes.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les llicèncias o autoritzacions d'activitat al barri de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'itinerari alternatiu per a descongestionar el trànsit de la CV-308 a la travessia de Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pedanies o pobles.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre una modificació de crèdit del Servici de Comerç al Servici de Turisme.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un centre d'assistència social dins del mercat de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres del mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les proves d'accés al cos de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la instal·lació del SIDEINFO.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el conveni nou amb la Junta de Desguàs.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el nomenament del director general de la Devesa-Albufera nou.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Dia Internacional dels Museus 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la convocatòria d'ajudes per al material escolar 2021-2022.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Institut Francés de València.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Congrés Internacional 'Pensar el feminisme, una mirada global'.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els Premis per la Igualtat de València.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Programa d'oci saludable i formatiu per a joves.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els comerços tradicionals del centre històric.
Expediente: O-89CIU-2021-000160-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la venda no sedentària en el passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2021-000160-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans sobre, la venda no sedentària a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2021-000160-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el personal als mercats municipals denominats placeros o oficials.
Expediente: O-89CIU-2021-000160-00 - Contestada
0058 - Pregunta suscrita pel Sr. Pardo, del Grupo Ciutadans, sobre el mercat extraordinari en la zona terrestre del passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2021-000160-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els efectius sanitaris del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les intervencions de les ambulàncies del Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els límits nous de velocitat a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'ATE amb el València CF i el poliesportiu municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subestació de Patraix i la seua futura reubicació al barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectos Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la llicència de l'immoble de l'antic Cinema Metropol i de l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre empleats muncipals del Servei d'Educació que ja s'han vacunat per la seua condició de personal docent.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Sistema ECON-FRO i RH.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'abonament d'interessos de demora del Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre mesuradors de diòxid de carboni en dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'informe de valoració de cessió o venda de solars municipals per a pisos de lloguer assequible.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita por el Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la zona enjardinada Espai Natzaret.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el projecte Llit nou, riu nou.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre telefonades i temps mitjà d'espera en el servei d'atenció ciutadana 010 en cadascun dels quatre primers mesos del 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre habitatges de la nostra ciutat amb més de 15 persones empadronades.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els barris de la nostra ciutat que estan pendents d'intervenció en la modernització del seu enllumenat públic.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el número que en l'actualitat ocupa, en cadascuna de les borses de treball, el pròxim candidat per a incorporacions mitjançant nomenament interí.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre sol·licituds del personal funcionari per disfunció de retribucions per concepte de carrera professional.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre actuacions de la Policia Local front els botellots.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre sancions en estacionaments d'ordenació i regulació d'aparcaments de la via pública (ORA) a la zona blava.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita peel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el personal funcionari de carrera de la plantilla ocupada que se li ha autoritzat comissió de servei per a prestar funcions en altres administracions.
Expediente: O-89VOX-2021-000034-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la necessitat de finançament del Palau de Congressos.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible (PACES).
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la iniciativa Barris per l'ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el model Co-Create.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grupo Popular, sobre l'antiga estació marítima.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el parc infantil del Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2021-000161-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre inversions als pobles del terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000161-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el concurs de nomenaments de personal director de centrs educatius municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000161-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del patrimoni arbori monumental de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000161-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'informe de l'itinerari ecològic a la platja del Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2021-000161-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla d'Infraestructures de Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre llista d'espera en els programes socials.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el canal d'accés i el túnel passant de l'estació Joaquín Sorolla.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre habitatges públics al carrer dels Juristes.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Programa Municipal Reviure 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2021-000159-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Exposició del Ninot.
Expediente: O-89CIU-2021-000159-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el bust de Constantí Llombart i altres danys vandàlics.
Expediente: O-89CIU-2021-000159-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular sobre l'EMT, SAU (Mitjà Propi), ingressos i despeses del primer trimestre de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Sant Isidre i l'EuroBasket Femení.
Expediente: O-89CIU-2021-000162-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre obres als cementeris municipals i tràmits sobre la futura contracta.
Expediente: O-89CIU-2021-000162-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els canvis d'ubicació de contenidors de residus per les obres a la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2021-000162-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el foment de la igualtat en les polítiques municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000162-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grupo Ciutadans, sobre neteja del passeig Marítim durant els caps de setmana i la temporada d'estiu.
Expediente: O-89CIU-2021-000162-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grupo Ciutadans, sobre abocadors il·legals.
Expediente: O-89CIU-2021-000162-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la prolongació sur del túnel de la Serradora.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita prr la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el romanent de tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l' Oficina Valenciana d'Inversions.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre liquidació d'impuestos per part de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantiles.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre places de personal educador/docent per a l'alumnat amb necessitats especials.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0112 - Pregunta susbcrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de tramitació de la Llei de Carta Municipal de Capitalitat per a València.
Expediente: O-89CIU-2021-000161-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre punts de recàrrega elèctrica per a vehícles.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grupo Popular, sobre ritme de vacunació contra la Covid-19.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre situació dels assentaments existents en el terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2021-000149-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el projecte pilot Salut als barris.
Expediente: O-89CIU-2021-000149-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre col·lectius sahrauís.
Expediente: O-89CIU-2021-000149-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutradans, sobre mesures adoptades després de l'acord de la Comissió de Desenvolupament i Renovació Urbana.
Expediente: O-89CIU-2021-000149-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre els contractes de patrocini publicitari realitzats per la Regidoria de Salut i Consum.
Expediente: O-89CIU-2021-000149-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre targetes de crèdit corporatives.
Expediente: O-89CIU-2021-000158-00 - Contestada
0121 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, en la sessió plenària ordinària de 29 d'abril de 2021, sobre la despesa en campanyes publicitàries institucionals sobre la gestió municipal.
Expediente: O-00606-2021-000003-00 - Contestada
MOCIONS URGENTS
0122 - Moció subscrita pel Grup Popular de suport als treballadors autònoms.
Expediente: O-89POP-2021-000061-00 - Rebutjada l'urgència
0123 - Moció subscrita pel Grup Popular sobre llicències urbanístiques.
Rebutjada l'urgència
0124 - Moció urgent subscrita pel Grup Ciutadans sobre corrupció.
Rebutjada l'urgència
0125 - Moció subscrita pel Grup Ciudadanos sobre l'indult a polítics catalans presos.
Rebutjada l'urgència
PRECS I PREGUNTES
0126 - Pregunta formulada in voce per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la llicència d'obres per a instal·lar l'equip de radiocirugia craneal i braquiteràpia a l'Hospital Clínic.
Contestada
0127 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre la conservació, neteja i manteniment dels ponts històrics.
Contestada
0128 - Prec formulat in voce per la Sra. Ferrer, regidora del Grup Popular, per tal que es respecte el ROP en les sol·licituts perquè un assumpte quede sobre la taula.
Quedar assabentat
0129 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'informe del TS relatiu a l'indult dels polítics catalans presos.
Contestada