S'està cercant, espereu....

2021-04-29 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-04-29

Tornar

Plens:

Data:
29-04-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 29 ABRIL 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 25 de març de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 17, 26 i 31 de març i de 9 i 16 d'abril de 2021, i extraordinàries i urgents d'1 i 6 d'abril de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa quedar assabentat de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el document de Correcció d'Errors del PGOU de València (Catàleg de Béns i Espais Protegits) al carrer de Joan Llorens núm. 36.
Expediente: E-03001-2020-000308-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar la modificació parcial dels mecanismes de compensació de l'actuació de dotació per canvi d'ús de l'edifici situat al carrer de l'Antiga Senda d'en Senent núm. 4.
Expediente: E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del tresorer general del primer trimestre de 2021 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2021-000006-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal de rectificació d'errors materials continguts en l'Informe anual de les resolucions i acords adoptats pel president de l'entitat local contraris a objeccions formulades, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos en l'exercici 2020.
Expediente: E-00409-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el primer trimestre de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març del 2021.
Expediente: E-04302-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2021.
Expediente: E-05501-2021-000013-00 - Aprovat amb esmenes
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la primera modificació pressupostària del Consell Agrari Municipal del tipus crèdit extraordinari finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2020.
Expediente: E-70009-2021-000127-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment el Reglament per a la concessió de les distincions honorífiques de Llaurador i Llauradora Exemplars i l'Alta Distinció del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-70009-2020-000326-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les Instruccions que, en el marc del Pla Programa d'Harmonització i Homologació de les entitats del Sector Públic Local, han de regular el procediment d'autorizació de la massa salarial del sector públic local, així com el circuit de compres-pagament que hauran d'implementar-les.
Expediente: O-00400-2021-000016-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana el cofinançament del projecte de rehabilitació del mercat del Grau (Plan Confianza).
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'Acord Marc Estratègic València 2030.
Expediente: E-C1904-2021-000005-00 - Aprovat
0017 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa sol·licitar la delegació de competències per a la rehabilitació del CEIP Teodor Llorente en el marc del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0018 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa la modificació del nomenament d'un conseller del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0019 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar compatibilitat per a activitat pública de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-000906-00 - Aprovat
0020 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de veterinari assessor de la presidència de festejos taurins.
Expediente: E-01101-2021-001041-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0021 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i el Sr Galiana, regidor i portaveu respectivament del Grup Compromís, sobre l'accés universal a les vacunes de la COVID-19 per a la població mundial.
Expediente: O-C1903-2021-000035-00 - Aprovat
0022 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Copoví i el Sr. Giner, regidor i portaveu respectivament del Grup Ciutadans, sobre el Pla de formació en tracte adequat a les persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000126-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Ballester, la Sra. Ferrer i la Sra. Catalá, regidor, regidora i portaveu respectivament del Grup Municipal Popular, sobre la suspensió de l' execució del projecte Arcs d'entrada al barri Xinés i diàleg amb el veïnat.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre projectes d'inversió per a la regeneració de les platges del sud de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000126-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Bernabé, regidora d'Esports, i la Sra. Gómez, portaveu del Grup Socialista, contra el racisme i la violència en l'esport.
Expediente: O-C1906-2021-000110-00 - Aprovat amb esmenes
0026 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la senda ecològica per a la platja del Recatí, en el Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2021-000126-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i els Srs. Giner i Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, sobre la regeneració de les platges del sud de la ciutat i la finalització de l'ampliació del port de València.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la millora de la seguretat ciutadana, eradicació de l'ocupació il·legal i major implicació municipal en l'atenció a les necessitats dels veïns del districte de Benimàmet-Beniferri.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá, la Sra. Climent i el Sr. Mundina, portaveu i regidors respectivament del Grup Popular, en defensa, suport i reconeixement del sector arrosser en l'àmbit del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, sobre l'Albufera.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, regidor del Grup Vox, de suport al Port de València com a motor de l'economia de la ciutat.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Valía, regidora del Cicle Integral de l'Aigua, i la Sra. Gómez i el Sr. Galiana, portaveus dels grups Socialista i Compromís, sobre l'execució de les mesures del Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: E-C1916-2021-000001-00 - Aprovat
0033 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Lozano, regidora d'Habitatge, i la Sra. Gómez i el Sr. Galiana, portaveus dels grups Socialista i Compromís, de suport a la Llei estatal que garantisca el dret a l'habitatge.
Expediente: E-C1905-2021-000002-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0034 - Interpel·lació formulada pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre Balanç de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del postCOVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000128-00 - Contestada
0035 - Interpel·lació formulada la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre el projecte del nou llit del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
PREGUNTES
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el compliment de l'acord de protocol de vacunació.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de construcció d'uns arcs asiàtics dins dels pressupostos participatius.
Expediente: O-89CIU-2021-000118-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre un projecte educatiu de diversos cursos de duració dels valors del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89CIU-2021-000118-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un grup tècnic de treball transversal socioeducatiu i sanitari.
Expediente: O-89CIU-2021-000118-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les famílies monoparentals i la conciliació laboral.
Expediente: O-89CIU-2021-000118-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ensenyament dels oficis i tècniques artesanals.
Expediente: O-89CIU-2021-000125-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la implantació de contenidors de recollida d'oli domèstic.
Expediente: O-89CIU-2021-000120-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2021-000120-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre abocadors il·legals.
Expediente: O-89CIU-2021-000120-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre ajudes directes per a víctimes de la violència de gènere.
Expediente: O-89CIU-2021-000120-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre informació en relació amb l'informe d'auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministrament i servicis.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de servicis i subministraments dels mesos del primer trimestre del 2021 amb càrrec a la CD110 Servici de Arquitectura i Servicis Centrals Técnics del pressupost municipal de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el personal empleat municipal amb grau reconegut de discapacitat superior al 33 %.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els vehicles de propietat municipal i en rènting.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre l'ús del servei de taxi amb càrrec al pressupost municipal pels regidors i regidores de la corporació en els mesos de gener, febrer i març del 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Fira València.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre pedanies o pobles.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el procediment sancionador de l'acte de vacunació organitzat per l'Ajuntament al CDMPMD Tres Forques.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les obres en les IEE, cesió a la Federació de Boxa i situació del Servici d'Esports, així com dels documents de cessió de les IEE.
Expediente: O-89CIU-2021-000120-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el foment de la igualtat en les polítiques municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000120-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el desviament de línies de l'EMT al carrer de Xàtiva.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament de Parcent.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Consell Agrari Municipal i l'adquisició de vehicles elèctrics.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la sentència del pagament de l'EMTRE de 8 milions d'euros a la UTE Los Hornillos.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre programes d'ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla d'accessibilitat de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Informe d'apartaments turístics elaborat per Castro Consulting.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre Next Generation.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la inspecció d'habitatges d'ús turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la Mesa de Transició Energètica.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre Antifrau i la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els retards en les llicències.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el Pla d'Acció.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre contaminació acústica.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre nomenaments d'alts càrrecs.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre borses de treball de diferents places per a possibles incorporacions mitjançant nomenament interí.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre cursos del Pla de formació municipal 2021 de capacitació per al tracte de persones amb Trastorn de l'Espectre de l'Autisme (TEA).
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les persones sense sostre en el complex d'Abastos.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els cursos de formació específics impartits a la plantilla de Policia Local l'any 2020 i primer trimestre del 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les meses tècniques de Policia celebrades l'any 2020 i primer trimestre del 2021
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les meses tècniques de Bombers celebrades l'any 2020 i primer trimestre del 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les meses tècniques de Benestar Social celebrades l'any 2020 i primer trimestre del 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les meses tècniques d'Educació celebrades l'any 2020 i primer trimestre del 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les intervencions front a casos de suïcidi.
Expediente: O-89VOX-2021-000029-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés selectiu de la bossa de millora d'ocupació per a comissari principal de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les contribucions especials de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ràtio de Policia Local i Bombers a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els sistemes de mobilitat a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Edusi, Arru i Confiança.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avantprojecte del poliesportiu de Benicalap i represa de les obres del Nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la suspensió de llicències en el barri de Patraix i el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés de conversió de Benimàmet en entitat local menor.
Expediente: O-89CIU-2021-000130-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la devolució de part de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
Expediente: O-89CIU-2021-000121-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els col·legis municipals cardioprotegits.
Expediente: O-89CIU-2021-000121-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre contractes adjudicades per l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000121-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el progrés dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2021-000121-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre manifestacions d'interés en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
Expediente: O-89CIU-2021-000121-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la indemnització a empreses que presten serveis per a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000121-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre Barris per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2021-000124-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic d'Ocupació, Emprenedoria i Formació de la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2021-000124-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobrel'acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del postCOVID-19, aprovat pel Ple municipal el 7 de juliol de 2020, inclòs en l'Eix 02. Reactivació econòmica; Línia 2. Planificació i implementació de programes; Mesura 16. Suport al turisme.
Expediente: O-89CIU-2021-000124-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la venda no sedentària en el passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2021-000124-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els comerços tradicionals.
Expediente: O-89CIU-2021-000124-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la prevenció del suïcidi.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Benestar Animal.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla Convivint.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre retolació d'un carrer al Crist de la Fe, sobre arqueologia, del nou Reglament d'honors i distincions, sobre col·lectius jueus o altres, i sobre l'Associació de Municipis de la Línia de Defensa Immediata.
Expediente: O-89CIU-2021-000125-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Igualtat.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les barraques de Panach.
Expediente: O-89CIU-2021-000125-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el peveter de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2021-000125-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el monestir de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2021-000125-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Joventut.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les ajudes a les Falles.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Gabinet Psicològic de la PLV.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre atenció de la PLV per suïcidis.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre botellot.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els llocs lliures en els mercats.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la millora i culminació del jardí de l'Hospital.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els fons de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Centenari de l'homenatge municipal a Vicente Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Comissió Interdepartamental del Pla Local d'Incendis Forestals.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les activitats de l'Ajuntament de València en l'Any Berlanga.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el ritme de vacunació.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'ajornament del rebut de l'aigua.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les inversions en infraestructures socials.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la temporada de platges 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000118-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
MOCIONS URGENTS
0128 - Moció urgent que presenta el Govern municipal en defensa dels valors democràtics.
Aprovat amb esmenes
0129 - Moció urgent subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre l'agressió patida per una agent del CNP en el complex policial de Sapadors.
Aprovat
0130 - Moció urgent subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre mesures adoptar per reclamar els imports corresponents a la mensualitat pendent de l'IVA de l'any 2017.
Expediente: O-89POP-2021-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
PRECS I PREGUNTES
0131 - Prec formulat pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega d'una documentació sol·licitada a l'EMT.
Quedar assabentat
0132 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la despesa en campanyes publicitàries institucionals sobre la gestió municipal.
A contestar en pròxima sessió