S'està cercant, espereu....

2021-03-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2021-03-25

Tornar

Plens:

Data:
25-03-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 MARZO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 25 de març de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000030-00 - Retirat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de febrer i 5 i 12 de març, i extraordinàries i urgents de 24 de febrer i 3 de març de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU de València Conveni de l'Almoina.
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a l'actualització del quadre de preus d'urbanització dels projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada.
Expediente: E-03003-2020-000027-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 35-Z, d'1 de març de 2021, sobre la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici de 2020.
Expediente: E-04301-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions adoptades pel president de la corporació municipal contràries a les objeccions formulades, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2020.
Expediente: E-00409-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels pressupostos consolidats de 2020.
Expediente: E-00407-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000011-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost Municipal 2021.
Expediente: E-05501-2021-000009-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de València.
Expediente: E-H4950-2020-000002-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'any 2020.
Expediente: E-00408-2021-000061-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió del municipi de València a la Xarxa de municipis europeus Eurocities.
Expediente: E-00212-2021-000005-00 - Aprovat
0015 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servici municipal d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'execució de les obres corresponents al projecte anomenat 'Substitució de canonada arterial DN 600 en l'avinguda de Peris i Valero (València)', en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
Expediente: E-02701-2020-000261-00 - Aprovat
0017 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la creació de quatre mercats nous de venda no sedentària de tipologia alimentària.
Expediente: E-02310-2019-000171-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-000667-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0019 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la revisió i suspensió de la requalificació dels solars públics de Penya-roja i cerca d'una nova solució en consens amb el veïnat.
Expediente: O-89CIU-2021-000086-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre salvaguardar les Falles i els sectors vinculats a la festa.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre els fons europeus.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre bonificacions, concessions i ajudes municipals a famílies nombroses, sobre la base del criteri de metres quadrats, número, consum i renda per càpita dels membres integrants de la unitat familiar.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'adopció de mesures per a augmentar la natalitat.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Montáñez, regidor del Grupo Vox, sobre el Pla Verd Real, ecologia mediterrània i neteja unit a un transport públic i plans de mobilitat responsables.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Llobet i la Sra. Catalá, regidora i portaveu respectivament del Grup Popular, sobre mesures fiscals per al foment de l'ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament pel vicealcalde i titular de l'àrea d'Ecologia Urbana, Sr. Campillo, la vicealcaldessa i portaveu del Grup Socialista, Sa. Gómez, i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, sobre l'Acord per una Ciutat Verda.
Expediente: E-C1902-2021-000005-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita conjuntament per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0028 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000101-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0029 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la greu situació del sector de la pirotècnia.
Expediente: O-89CIU-2021-000099-00 - Contestada
0030 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre polítiques d'igualtat.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
PREGUNTES
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre casos de dengue, zika o chikungunya.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el control sanitari i poblacional dels coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de l'execució de pressupostos dels organismes autònoms i empreses municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000085-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Municipal pel Dret a l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una oficina d'intermediació de voluntariat.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'atenció detallada i telemàtica als menors víctimes de violència o en risc a través de les TIC.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'un pla d'inclusió i cohesió social.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre estudis de la recollida de l'oli usat.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les mesures dutes a terme pel Govern municipal per a implementar progressivament en tots els espais municipals senyalització viària i senyalística mitjançant pictogrames.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de bioremediació de l'antic llit del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat dels itineraris del parc de la Devesa-Albufera.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els parcs infantils accessibles i adaptats.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els centres municipals de joventut nous.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'habitatge assequible per a joves.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el brot del virus de rinopneumonitis entre els equins de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre compliment dels objectius col·lectius per al 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000091-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reurbanització de l'entorn de l'IVAM i de la Beneficència.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre desfibril·ladors en les instal·lacions esportives i les ajudes a esportistes.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ensenyament dels oficis i les tècniques artesanals.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la beca anual de creació artística.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Corpus – Casa de les Roques.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Pla de la Muralla i altres actuacions arqueològiques, així com unes altres qüestions de la Delegació de Patrimoni Històric.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració del Dia del Teatre en 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre informació amb relació a l'Informe d'Auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'emmagatzematge de residus i material relacionats amb la Covid en les instal·lacions de Fira València.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el pressupost del Servici de Sanitat i Consum i del Servici d'Addiccions.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, Grup Popular, sobre les restes descobertes de l'antiga tortada de Goerlich.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, Grup Popular, sobre menors víctimes de violència.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, Grup Popular, sobre la joventut.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el dragatge i manteniment de les séquies de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Arxiu Valencià del Disseny.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la remodelació del camp de futbol en el camí de Montcada i procedir en la forma de votació.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Edusi, Arru, Pla Confiança i altres.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la suspensió de llicències en Patraix i el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ocupació del local situat al carrer del Pintor Sorolla núm. 18.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els romanents de crèdit existents en les contribucions especials de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les accions davant el València CF en cas d'incomplir-se l'ATE.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els pobles o pedanies.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre implantació de la PIAE en el sector públic local.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els proveïdors amb contractes menors adjudicats en els mesos de gener, febrer i març de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reformes en edificis municipals en 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pla d'expropiació de les casetes roses.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els contractes mitjançant procediment d'emergència per a la realització de test de proves PCR.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la vacunació del personal de centres educatius.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el Pla Verd.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'eix 1 - ciutat saludable i sostenible de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'eix 2 – reactivació econòmica de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'eix 3 – equitat i drets socials de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels elements transversals de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convenis subscrits amb la Junta de Desaigüe i l'Estratègia de la Punta.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els diferents assumptes educatius de centres de titularitat municipal i personal.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000091-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els expedients de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els edificis municipals que no estan adaptats íntegrament o en part a l'accessibilitat del personal discapacitat físic.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els cursos formatius de capacitació en llenguatge de signes i braille inclosos en el Pla de Formació Municipal de 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de bàculs de lluminària de carretera a les places i carrers de la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades per parada, estacionament o circulació indeguda pels carrils bus.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a persones usuàries de bicicletes.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a persones usuàries de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els expedients del Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de contaminació acústica tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de botellots en via pública tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el grau d'execució pressupostària.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la vacunació contra la COVID-19 en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació del pressupost de 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el ritme de vacunació contra la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'afectació de bombers de València a la xarxa d'hidrants de l'EMT de Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la secció de cavalleria de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les mesures de seguretat contra incendis en el CDP-Sertic.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la reunió de la Comissió Interdepartamental de març.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0107 - Pregunta suscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la iniciativa europea Acord Ciutat Verda.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la renaturalització de València.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contenidor marró de recollida de residus orgànics.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'ATE del València, CF.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els índex de consum.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte Grow Green.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els fons Next Generation.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques de menjador.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita por la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el cànon d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre mesures contra la pol·lució adoptada per l'EMT, SAU (Medi Propi) en l'entorn de la Finca de Ferro i l'Institut Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ampliació de les terrasses de l'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la gestió del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0124 - Moció urgent subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadanas, per a condemnar la repressió militar i policial ontra les manifestacions civils a Myannmar (antiga Birmània) com a conseqüència del colp d'Estat militar.
Aprovat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0125 - Declaració Institucional a favor de la promoció de l'acolliment familiar per a menors tutelats per la Generalitat Valenciana.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0126 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, regidor del Grup Popular, sobre problemes de convivència al barri de Soternes.
Contestada
0127 - Pregunta formulada pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la defensa de les senyes d'identitat del poble valencià i en particular del valencià.
Contestada
0128 - Prec formulat in voce pel Sr. Mundina, regidor del Grup Popular, sobre la creació d'una comissió d'investigació pels vessaments a les platges del nord de la ciutat.
Quedar assabentat
0129 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, regidor del Grup Popular, sobre vessaments a les platges del nord de la ciutat.
Contestada