S'està cercant, espereu....

2021-03-25 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2021-03-25

Tornar

Plens:

Data:
25-03-2021
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 MARZO 2021

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 25 de març de 2021.
Expediente: E-00401-2021-000030-00 - Retirat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 25 de febrer de 2021.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de febrer i 5 i 12 de març, i extraordinàries i urgents de 24 de febrer i 3 de març de 2021, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU de València Conveni de l'Almoina.
Expediente: E-03001-2020-000183-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Junta de Govern Local relatiu a l'actualització del quadre de preus d'urbanització dels projectes d'urbanització vinculats als programes d'actuació integrada.
Expediente: E-03003-2020-000027-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 35-Z, d'1 de març de 2021, sobre la liquidació del Pressupost municipal de l'exercici de 2020.
Expediente: E-04301-2021-000007-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions adoptades pel president de la corporació municipal contràries a les objeccions formulades, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2020.
Expediente: E-00409-2021-000004-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels pressupostos consolidats de 2020.
Expediente: E-00407-2021-000002-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2021.
Expediente: E-05501-2021-000011-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Modificació de Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit del Pressupost Municipal 2021.
Expediente: E-05501-2021-000009-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de gestió cadastral entre la Direcció General del Cadastre i l'Ajuntament de València.
Expediente: E-H4950-2020-000002-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Memòria del Jurat Tributari corresponent a l'any 2020.
Expediente: E-00408-2021-000061-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'adhesió del municipi de València a la Xarxa de municipis europeus Eurocities.
Expediente: E-00212-2021-000005-00 - Aprovat
0015 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament regulador del servici municipal d'ajuda a domicili.
Expediente: E-02201-2017-000405-00 - Aprovat
0016 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa autoritzar l'execució de les obres corresponents al projecte anomenat 'Substitució de canonada arterial DN 600 en l'avinguda de Peris i Valero (València)', en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
Expediente: E-02701-2020-000261-00 - Aprovat
0017 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la creació de quatre mercats nous de venda no sedentària de tipologia alimentària.
Expediente: E-02310-2019-000171-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2021-000667-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0019 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la revisió i suspensió de la requalificació dels solars públics de Penya-roja i cerca d'una nova solució en consens amb el veïnat.
Expediente: O-89CIU-2021-000086-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, sobre salvaguardar les Falles i els sectors vinculats a la festa.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre els fons europeus.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre bonificacions, concessions i ajudes municipals a famílies nombroses, sobre la base del criteri de metres quadrats, número, consum i renda per càpita dels membres integrants de la unitat familiar.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'adopció de mesures per a augmentar la natalitat.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Montáñez, regidor del Grupo Vox, sobre el Pla Verd Real, ecologia mediterrània i neteja unit a un transport públic i plans de mobilitat responsables.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Llobet i la Sra. Catalá, regidora i portaveu respectivament del Grup Popular, sobre mesures fiscals per al foment de l'ocupació.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita conjuntament pel vicealcalde i titular de l'àrea d'Ecologia Urbana, Sr. Campillo, la vicealcaldessa i portaveu del Grup Socialista, Sa. Gómez, i el portaveu del Grup Compromís, Sr. Galiana, sobre l'Acord per una Ciutat Verda.
Expediente: E-C1902-2021-000005-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita conjuntament per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre el Dia Internacional de l'Eliminació de la Discriminació Racial.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0028 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre la línia COVID d'ajudes directes a autònoms i empreses.
Expediente: O-89CIU-2021-000101-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0029 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la greu situació del sector de la pirotècnia.
Expediente: O-89CIU-2021-000099-00 - Contestada
0030 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre polítiques d'igualtat.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
PREGUNTES
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre casos de dengue, zika o chikungunya.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el control sanitari i poblacional dels coloms urbans.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de l'execució de pressupostos dels organismes autònoms i empreses municipals.
Expediente: O-89CIU-2021-000085-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Municipal pel Dret a l'Habitatge.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una oficina d'intermediació de voluntariat.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'atenció detallada i telemàtica als menors víctimes de violència o en risc a través de les TIC.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'un pla d'inclusió i cohesió social.
Expediente: O-89CIU-2021-000083-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre estudis de la recollida de l'oli usat.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les mesures dutes a terme pel Govern municipal per a implementar progressivament en tots els espais municipals senyalització viària i senyalística mitjançant pictogrames.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de bioremediació de l'antic llit del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat dels itineraris del parc de la Devesa-Albufera.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els parcs infantils accessibles i adaptats.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els centres municipals de joventut nous.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'habitatge assequible per a joves.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el brot del virus de rinopneumonitis entre els equins de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre compliment dels objectius col·lectius per al 2020.
Expediente: O-89CIU-2021-000091-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reurbanització de l'entorn de l'IVAM i de la Beneficència.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la reobertura de l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre desfibril·ladors en les instal·lacions esportives i les ajudes a esportistes.
Expediente: O-89CIU-2021-000090-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ensenyament dels oficis i les tècniques artesanals.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la beca anual de creació artística.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu del Corpus – Casa de les Roques.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Pla de la Muralla i altres actuacions arqueològiques, així com unes altres qüestions de la Delegació de Patrimoni Històric.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració del Dia del Teatre en 2020 i 2021.
Expediente: O-89CIU-2021-000089-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre informació amb relació a l'Informe d'Auditoria del PACF2020 sobre la Fundació València Activa.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'emmagatzematge de residus i material relacionats amb la Covid en les instal·lacions de Fira València.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el pressupost del Servici de Sanitat i Consum i del Servici d'Addiccions.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, Grup Popular, sobre les restes descobertes de l'antiga tortada de Goerlich.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, Grup Popular, sobre menors víctimes de violència.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, Grup Popular, sobre la joventut.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el dragatge i manteniment de les séquies de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Arxiu Valencià del Disseny.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la remodelació del camp de futbol en el camí de Montcada i procedir en la forma de votació.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Edusi, Arru, Pla Confiança i altres.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la suspensió de llicències en Patraix i el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de control del trànsit a Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ocupació del local situat al carrer del Pintor Sorolla núm. 18.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els romanents de crèdit existents en les contribucions especials de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les accions davant el València CF en cas d'incomplir-se l'ATE.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre els pobles o pedanies.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre implantació de la PIAE en el sector públic local.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reclamacions en relació a la neteja de dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els proveïdors amb contractes menors adjudicats en els mesos de gener, febrer i març de 2021.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les reformes en edificis municipals en 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pla d'expropiació de les casetes roses.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els contractes mitjançant procediment d'emergència per a la realització de test de proves PCR.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la vacunació del personal de centres educatius.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el Pla Verd.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'eix 1 - ciutat saludable i sostenible de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'eix 2 – reactivació econòmica de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'eix 3 – equitat i drets socials de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment dels elements transversals de l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del post COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre convenis subscrits amb la Junta de Desaigüe i l'Estratègia de la Punta.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els diferents assumptes educatius de centres de titularitat municipal i personal.
Expediente: O-89CIU-2021-000095-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2021-000091-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els expedients de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els edificis municipals que no estan adaptats íntegrament o en part a l'accessibilitat del personal discapacitat físic.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els cursos formatius de capacitació en llenguatge de signes i braille inclosos en el Pla de Formació Municipal de 2021.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de bàculs de lluminària de carretera a les places i carrers de la nostra ciutat.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades per parada, estacionament o circulació indeguda pels carrils bus.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a persones usuàries de bicicletes.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre de sancions tramitades a persones usuàries de patinets elèctrics.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els expedients del Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de contaminació acústica tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les sancions de botellots en via pública tramitades pel Servici Central de Procediment Sancionador.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el grau d'execució pressupostària.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'Agència Valenciana Antifrau.
Expediente: O-89VOX-2021-000024-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la vacunació contra la COVID-19 en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2021-000096-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la liquidació del pressupost de 2020.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el ritme de vacunació contra la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'afectació de bombers de València a la xarxa d'hidrants de l'EMT de Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la secció de cavalleria de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les mesures de seguretat contra incendis en el CDP-Sertic.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la reunió de la Comissió Interdepartamental de març.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0107 - Pregunta suscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la iniciativa europea Acord Ciutat Verda.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la renaturalització de València.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contenidor marró de recollida de residus orgànics.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'ATE del València, CF.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el saldo de Tresoreria.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els índex de consum.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la taxa per ocupació de la via pública amb taules i cadires.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte Grow Green.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla d'Estímul Turístic.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els fons Next Generation.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques de menjador.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita por la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el cànon d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre mesures contra la pol·lució adoptada per l'EMT, SAU (Medi Propi) en l'entorn de la Finca de Ferro i l'Institut Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'ampliació de les terrasses de l'hostaleria.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la gestió del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2021-000034-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0124 - Moció urgent subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadanas, per a condemnar la repressió militar i policial ontra les manifestacions civils a Myannmar (antiga Birmània) com a conseqüència del colp d'Estat militar.
Aprovat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0125 - Declaració Institucional a favor de la promoció de l'acolliment familiar per a menors tutelats per la Generalitat Valenciana.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0126 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, regidor del Grup Popular, sobre problemes de convivència al barri de Soternes.
Contestada
0127 - Pregunta formulada pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre la defensa de les senyes d'identitat del poble valencià i en particular del valencià.
Contestada
0128 - Prec formulat in voce pel Sr. Mundina, regidor del Grup Popular, sobre la creació d'una comissió d'investigació pels vessaments a les platges del nord de la ciutat.
Quedar assabentat
0129 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Mundina, regidor del Grup Popular, sobre vessaments a les platges del nord de la ciutat.
Contestada