S'està cercant, espereu....

2020-11-19 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-11-19

Tornar

Plens:

Data:
19-11-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 NOVIEMBRE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió extraordinària de 21 d'octubre de 2020 i ordinària de 29 d'octubre de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 30 d'octubre i de 6 de novembre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València per a canvi de qualificació de sistema local espai lliure a sistema local de servei públic sociocultural i administratiu institucional en el carreró Malabuche.
Expediente: E-03001-2019-000291-00 - Aprovat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 4 desestimatòria del recurs PO 42/2018 interposat contra adjudicació del PAI per al desenvolupament de la UE Carrer Periodista Gil Sumbiela, tenint en compte que ha sigut confirmada per Sentència del TSJ.
Expediente: E-00501-2020-000301-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000032-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el marc pressupostari 2021-2023, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2020-000010-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ, I GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2021 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm. expedient E 01101 2020 3232)
Expediente: E-05501-2020-000036-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment del principi d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels Pressupostos inicials 2021 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empreses dependents municipals.
Expediente: E-00407-2020-000014-00 - Quedar assabentat
0010 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes de caràcter local per a incloure en el calendari laboral de l'any 2021.
Expediente: E-01904-2020-001058-00 - Aprovat
0011 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar l'aceptació de la proposta de Resolució de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre de delegació de competències del CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0012 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar l'autorització de l'afecció de les palmeres monumentals en la parcel·la de propietat municipal situada entre els carrers Ángel de Villena, Bomber Ramón Duart, Antonio Ferrandis (actor) i uns altres, com a conseqüència de la construcció i explotació d'un pavelló esportiu multiusos.
Expediente: E-04001-2020-000769-00 - Aprovat
0013 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la proposta de la Comissió Permanent del Consell Alimentari Municipal de 25 de febrer de 2020 relativa a la Compra Pública Alimentària.
Expediente: E-02310-2018-000176-00 - Aprovat
0014 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2020-002858-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0015 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre finançament de màscares.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Aprovada proposta alternativa
0016 - "Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Climent, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre paralització de la LOMLOE i suport i adhesió al manifest de la plataforma ""Més lliures, més plurals, més iguals"".
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Rebutjat
0017 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre la reducció de l'IVA de les màscares i la compra per a col·lectius més necessitats.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre el conveni amb el Banc d'Aliments. Subvenció i local.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Pardo, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre la implementació de bons consum.
Expediente: O-89CIU-2020-000334-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans, sobre la necessitat d'una estratègia integral urgent en la població de la Punta.
Expediente: O-89CIU-2020-000335-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre ajudes al comerç i hostaleria.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans, sobre secunde a la Llei Orgànica per a la protecció de la infància i adolescència enfront de la violència.
Expediente: O-89CIU-2020-000336-00 - Aprovat amb esmenes
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Galiana, la Sra. Gómez i la Sra. Beamud, portaveus dels Grups Compromís i Socialista i regidora delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI respectivament, sobre el Dia Internacional de l'eliminació de la violència contra la dona, 25 de novembre de 2020.
Expediente: O-C1910-2020-000160-00 - Aprovat
0024 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre el pla de rescat per a l'activitat econòmica.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0025 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá i el Sr. Mundina, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la situació de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0026 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, portaveu i regidor del Grup Ciutadans, sobre solucions de mobilitat en relació amb la pandèmia de la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000332-00 - Contestada
PREGUNTES
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la suspensió dels mercats tradicionals de Nadal i Reis.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la caiguda de palmeres al carrer del Botànic Cavanilles.
Expediente: O-89CIU-2020-000326-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la contractació de personal per a Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2020-000323-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de climatització del Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000329-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat dels organismes autònoms.
Expediente: O-89CIU-2020-000329-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les reformes en l'edifici de Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2020-000329-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la concessió del xec escolar i la beca de menjador.
Expediente: O-89CIU-2020-000326-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre components del Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89CIU-2020-000326-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a les indústries culturals i les ajudes Impulsart.
Expediente: O-89CIU-2020-000329-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions de Cooperació Internacional 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000323-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi del barri de la Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2020-000323-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures adoptades davant l'anomenada segona ona de la crisi sanitària.
Expediente: O-89CIU-2020-000323-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de ""l'Operació Fred"".
Expediente: O-89CIU-2020-000323-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el contracte de recollida d'animals en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2020-000327-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els contenidors de recollida d'oli usat amb sensors.
Expediente: O-89CIU-2020-000327-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Conveni amb Protecpol.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la reforma del Museu del Corpus - Casa de les Roques.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre personal interí de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Cultura Festiva.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre temporal de pluges en la setmana del 2 al 8 de novembre.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement de la Conselleria de Cultura de la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal com a Servici d'Arqueologia.
Expediente: O-89CIU-2020-000329-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la plataforma digital formativa educativa per al Servici d'Addiccions.
Expediente: O-89CIU-2020-000323-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el baròmetre municipal d'opinió ciutadana difós a l'octubre de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el repunt de contagis COVID, la contractació de proves diagnòstiques per a la seua detecció de la COVID i l'anul·lació d'estes.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre bilingüisme i ús administratiu i institucional de llengües oficials a l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals de València.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Mesa Territorial de l'Albufera de València.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el no mesurament de nivells de coronavirus en les aigües residuals de les pedanies del districte de Pobles del Nord.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les pedanies o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la reconstrucció de les torretes del xalet d'Aben Al-abbar.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la fase d'execució de les dotacions públiques del Pla d'Actuació Integral de Malilla.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre projectes d'inversió i d'obres previstos d'acord amb el Pressupost Municipal 2021 en el Servici de la Delegació de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius en el mercat de Vell el Dia de Tots Sants.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la distribució del personal dels parcs de Bombers de Campanar i el Saler.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els habitatges ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de vehicles no contaminants.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre retirada d'elements impropis dels ponts històrics protegits.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els danys produïts per l'episodi de pluges torrencials de la DANA dels dies 4 i 5 de novembre de 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000326-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre activitats desenvolupades en l'horta a l'octubre i novembre.
Expediente: O-89CIU-2020-000331-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'itinerari paisatgístic de l'Horta de Sant Miquel.
Expediente: O-89CIU-2020-000331-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la barraca de Cotofio i el servici de Guarderia Rural.
Expediente: O-89CIU-2020-000331-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre enderrocaments realitzats subsidiàriament els mesos de juny a novembre de l'any 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre lluminàries instal·lades per a la renovació i millora energètica de l'enllumenat públic.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre estudis i treballs tècnics amb empreses i altres subministraments generals del Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estatal de Regeneració Urbana i Rural (ARRUR) 2018-2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades en barris i districtes en els 10 primers mesos de 2019 i 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les despeses i pagaments a l'empresa adjudicatària de l'ORA i a l'empresa que ha gestionat el servici entre 2016 i 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit i les conseqüències per a les persones.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de trànsit a la ciutat de València i al carrer de Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000328-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els senyals tipus semàfor per a visualitzar la situació d'alarma.
Expediente: O-89CIU-2020-000326-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Centre Cívic del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els tractaments odontològics.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els centres de majors.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el centre de día L'Amistat.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el concurs de directors de centres educatius.
Expediente: O-89CIU-2020-000326-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el Dia internacional de l'eliminació de la violència contra la dona.
Expediente: O-89CIU-2020-000327-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les emissions de CO2.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el turisme en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els Fons Next Generation.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Acord marc per a la recuperació i la reconstrucció de la ciutat de València en el context del postCOVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Pla de digitalització per a pimes.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el protocol de dol de víctimes masclistes.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre okupes en els districtes de Trànsits i Poblats del Nord.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la Candidatura Gay Games.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre mesures de compliment de l'estat d'alarma.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre informació de la tramitació d'expedients de noms de carrers.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre polítiques per al manteniment i la creació d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2020-000331-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els carrils bici nous.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Setaigües.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les platges del nord.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la instal·lació dels nous contenidors grocs en la via pública.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les anàlisi d'aigües residuals.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació d'equipaments funeraris en els cementeris municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000327-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les inundacions als Poblats Marítims.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el personal director d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2020-000327-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les inundacions als pobles del Saler, el Palmar, el Perellonet i la Punta.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre vivendes públiques sostenibles en Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la valoració de la Dependència i Renda Valenciana d'Inclusió.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions previstes al Pressupost de 2021.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la compensació econòmica pel transport públic.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques de menjador.
Expediente: O-89POP-2020-000113-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre els servicis prestats per la Fundació Amigó.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el acord de col·laboració entre les entitats APIP-ACAM i ALANNA.
Expediente: O-89VOX-2020-000046-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0113 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre l'extensió del servei de fibra òptica a la Devesa del Saler.
Contestada
0114 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques menjador.
Contestada
0115 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre problemes de convivència i deficiències en Montolivet.
Contestada
0116 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre les campanyes publicitàries de l'EMT.
Contestada
0117 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre si s'ha sol·licitat la declaració de zona catastròfica per al Perellonet.
Contestada
MOCIONS URGENTS
0118 - Moció urgent subscrita pel Govern municipal sobre la instauració del Dia d'Homenatge a les Víctimes de la Dictadura.
Aprovat
0119 - Moció urgent subscrita per la Sra. Catalá i la Sra. Llobet, portaveu i regidora respectivamaent pel Grup Popular, sobre la creació d'una Comissió d'Investigació sobre la Fundació València Activa.
Rebutjada l'urgència
0120 - Moció urgent subscrita pel Govern municipal de suport al poble sahrauí.
Aprovat