S'està cercant, espereu....

2020-10-29 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-10-29

Tornar

Plens:

Data:
29-10-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 29 OCTUBRE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions següents: ordinària de 24 de setembre de 2020 i extraordinàries de 23 i 24 de setembre de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de setembre i el 15 d'octubre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 18 i 25 de setembre, i 2, 8 i 16 d'octubre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte del nomenament de President de la Junta Municipal de Pobles del Sud i de Vicepresident de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: E-00401-2020-000074-00 - Quedar assabentat
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de les comissions Permanent Especial de Suggeriments i Reclamacions, Observatori de Contractació i Informativa de Benestar i Drets Socials, Educació, Cultura i Esports.
Expediente: E-00401-2019-000105-00 - Quedar assabentat
0006 - VICESECRETARIA GENERAL. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. Z-309, de 2 d'octubre de 2020, relativa al nomenament del secretari general i del Ple.
Expediente: E-00413-2020-000001-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació pública de la modificació puntual del PGOU sobre usos permesos en peces habitables sota rasant.
Expediente: E-03001-2019-000220-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs PO 133/2015, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient que va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial Malilla Nord i PRIM Camí de Montcada.
Expediente: E-00501-2020-000259-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència, del TSJ, dictada en el PO 79/2017 contra aprovació de la Modificació del Pla de Reforma Interior del Parc Central (UE A4-1), que no admet les pretensions relatives a la determinació de l'aprofitament tipus i la delimitació de la Unitat d'Execució, i ho desestima en tota la resta.
Expediente: E-00501-2020-000226-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València, exercici 2019.
Expediente: E-00401-2020-000001-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar inicialment el Reglament orgànic de govern i administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2020-000052-00 - Aprovat amb esmenes
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'informe de l'interventor general sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del sector administracions públiques, corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-00407-2020-000012-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 3r trimestre de 2020 sobre compliment de termini de pagaments de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2020-000017-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de setembre del 2020.
Expediente: E-04302-2020-000008-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 3r trimestre de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000026-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 17a Modificació del Pressupost de 2020 per Suplement de Crèdits i Crèdits Extraordinaris.
Expediente: E-05501-2020-000035-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Modificació al pressupost 2020 de l'organisme autònom Junta Central Fallera, del tipus crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria.
Expediente: E-70006-2020-000226-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Modificació pressupostària de l'organisme autònom Consell Agrari Municipal, del tipus crèdits extraordinaris finançats amb el romanent líquid de tresoreria de 2019.
Expediente: E-70009-2020-000239-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 1a Modificació de crèdits extraordinaris del pressupost de l'organisme autònom Universitat Popular, finançada amb el romanent líquid de tresoreria de l'exercici 2019.
Expediente: E-70008-2020-000103-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el conveni de col·laboració amb la Gestora de concerts per a la contribució als servicis d'extinció d'incendis AIE.
Expediente: E-H4969-2020-000010-00 - Aprovat
0021 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar un conseller del Consell Social de la ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0022 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la Generalitat Valenciana a favor de l'Ajuntament de València relativa a l'actuació de rehabilitació del CEIP Salvador Tuset (Pla edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0023 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa sol·licitar la delegació de competències de la Generalitat Valenciana a favor de l'Ajuntament de València relativa a l'actuació de rehabilitació del CEIP Lluís Vives (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0024 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament del Consell Local d'Immigració i Interculturalitat de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02250-2020-000018-00 - Aprovat
0025 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la desestimació d'una sol·licitud de compatibilitat per a actividad privada d'instrucció, formació i guía d'activitats subaquàtiques.
Expediente: E-01101-2020-002837-00 - Aprovat
0026 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Expediente: E-01101-2020-002759-00 - Aprovat
0027 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-002963-00 - Aprovat
0028 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Superior d'Emergències i Protecció Civil.
Expediente: E-01101-2020-003139-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0029 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, amb motiu de la fusió de les entitats bancàries Bankia i Caixabank.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre l'adopció de mesures contra problemes d'olors al camí Reial.
Expediente: O-89VOX-2020-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre el cessament del regidor Sr. Giuseppe Grezzi en les seues funcions com a regidor delegat de Mobilitat Sostenible i president del Consell d'Administració d'EMT per les seues responsabilitats polítiques al voltant del frau comés contra l'Empresa Municipal de Transports de València i reprovació de l'alcalde de València, Sr. Joan Ribó i Canut, per idèntica causa.
Expediente: O-89CIU-2020-000294-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre la dimissió o el cessament del regidor Sr. Carlos Galiana.
Expediente: O-89CIU-2020-000294-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora respectivament del Grup Popular, sobre atenció primària sanitària i social.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
0034 - Moció subscrita pel Sr. Giner, regidor del Grup Popular, sobre que en el pressupost 2021, els aproximadament 17 milions d'euros de disponibilitat de crèdits de vacants i incapacitats temporals (IT) del 2020 vagen exclusivament a noves incorporacions o, si no és possible, a beques, pràctiques remunerades o a suplementar les contractacions que ja patiren una reducció de l'11,1 % en el capítol I de l'exercici 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grupo Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, i per la regidora-delegada d'Esports, Sra. Bernabé, de suport a la candidatura dels Gay Games València 2026.
Expediente: E-C1906-2020-000003-00 - Aprovat amb esmenes
0036 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, i per la regidora-delegada d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, contra l'odi i la intolerància a la ciutat de València.
Expediente: O-C1910-2020-000146-00 - Aprovat
0037 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre les rutes del Sant Calze.
Expediente: O-89VOX-2020-000042-00 - Retirat
0038 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans, sobre distinció a Rafael Pla Albiach i a Bernardo España Edo, 'Espanyeta'.
Expediente: O-89CIU-2020-000294-00 - Retirat
0039 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre suport al comerç tradicional de València.
Expediente: O-89VOX-2020-000042-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, i pel regidor d'Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta, Sr. Ramón, sobre l'aprovació de la Declaració de Valladolid per a l'impuls dels sistemes agroalimentaris locals front als riscos globals.
Expediente: O-C1914-2020-000122-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0041 - Interpel·lació subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora respectivament del Grup Ciutadans, sobre el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2020-000303-00 - Contestada
0042 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre el Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
PREGUNTES
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de vacunació contra la grip.
Expediente: O-89CIU-2020-000302-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre mesures sanitàries de propagació de la COVID-19 als botellots.
Expediente: O-89CIU-2020-000302-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les labors preventives de control del mosquit tigre.
Expediente: O-89CIU-2020-000302-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els jardins de la Casa Museu Benlliure.
Expediente: O-89CIU-2020-000303-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els jardins de la Casa Museu Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89CIU-2020-000303-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del pont del Real.
Expediente: O-89CIU-2020-000303-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs dels menjars oficials de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2020-000303-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el reforç de neteja i recollida de residus durant la campanya de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2020-000299-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques d'emancipació per als joves valencians.
Expediente: O-89CIU-2020-000299-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el paper de la Regidoria d'Igualtat en l'Espai Lidera.
Expediente: O-89CIU-2020-000299-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la certificació energètica als edificis municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000300-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els projectes a presentar per a captar fons del Pla Europeu de Recuperació.
Expediente: O-89CIU-2020-000300-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la qualitat de l'aigua per al consum humà.
Expediente: O-89CIU-2020-000300-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la poda de la vegetació confrontant amb el carril bici de Pinedo-el Saler.
Expediente: O-89CIU-2020-000300-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'Hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els policies locals en segona activitat i rangs d'edat del Cos de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els temps de demora dels serveis d'emergència a la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de vehicles històrics i places d'aparcament lliure de superfície a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la retirada per la grua de patinets elèctrics i vehicles.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el retard en la licitació del servei de grua municipal nou.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les prospeccions durant les obres de reordenació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un edifici de 100 habitatges de VPP per a lloguer social i jove.
Expediente: O-89CIU-2020-000306-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la falta de vigilància i de servei en el dispositiu de platja d'octubre.
Expediente: O-89CIU-2020-000302-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'adscripció de dos solars a la Delegació de Serveis Socials.
Expediente: O-89CIU-2020-000302-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre ajudes als mercats Central i Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els actes pirotècnics del Nou d'Octubre.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre botellot.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre vehicles d'atestats.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la ubicació de la 2a Unitat de Districte de la PLV.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del Pla Estratègic d'Esports.
Expediente: O-89CIU-2020-000299-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre compensacions als clubs esportius.
Expediente: O-89CIU-2020-000299-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el programa Reptes VLC 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre esdeveniments tecnològics.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estalvi energètic.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre València, ciutat lliure de residus plàstics.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre projectes i obres incloses en el Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el personal interí.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les pedaníes o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·locació de màscares en estàtues declarades Bé de Rellevància Local.
Expediente: O-89CIU-2020-000303-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el Servei de Guarderia Rural en el terme municipal de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000305-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del capítol 1 en el pressupost de 2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000305-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels interins.
Expediente: O-89CIU-2020-000305-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició d'ordinadors portàtils.
Expediente: O-89CIU-2020-000305-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la denúncia en Fiscalia als responsables d'una web que cobrava per tramitar l'empadronament.
Expediente: O-89CIU-2020-000305-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre dades del padró.
Expediente: O-89CIU-2020-000305-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'Aquarius.
Expediente: O-89VOX-2020-000042-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la VIII edició Plaça del Llibre.
Expediente: O-89VOX-2020-000042-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'anàlisi de les aigües residuals.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre jardins i escocells.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre persones sense llar.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre persones majors.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Serveis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Igualtat.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Esports.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les obres Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la creació d'espais coixí als accesos dels centres educatius.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el servei de poda en la zona nord i sud.
Expediente: O-89CIU-2020-000300-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la situació de l'edifici Sidi Saler.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la cessió de sòl municipal per a cooperatives de vivendes.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Vivenda per a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el cessament del gerent de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la constitució de la borsa de 500 conductors investigada per l'Agència Antifrau.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0106 - "Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre ""Llit nou, riu nou"".
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les obres en la CV-500.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat a data 15 d'octubre de 2020 en el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre empreses de la luminària i les làmpares per a la renovació i millora energètica en la instal·lació de l'enllumenat públic.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre despeses de servicis i subministraments de juny, juliol, agost i setembre amb càrrec a la CD110 Serv. Arquitect. i Servicis Centrals Tècnics del Pressupost municipal 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les llistes provisionals de les ajudes al lloguer (convocatòria 2020).
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre informació de les auditories de seguretat informàtica i implantació del compliance penal en els ens del sector públic local de l'Ajuntament de València, acordado en el ple extraordinari de l'Ajuntament que va tindre lloc el 17 d'octubre de 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre Fira València.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre mesures fiscals.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Palau de Congressos.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Programa Reviure 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Museu del Mar.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'alqueria de Gaspar Bono.
Expediente: O-89POP-2020-000097-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0121 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre reclamar a l'Estat els fons per al 2021.
Contestada
0122 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Catalá, portaveu del Grup Popular, sobre finançament d'infraestructures ferrroviàries.
Contestada
0123 - Pregunta formulada in voce por el Sr. Gosálbez, portaveu del Grup Vox, sobre un brot de COVID-19 en la PLV.
Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0124 - Declaració Institucional sobre l'Any Jubilar del Sant Grial.
Aprovat
0125 - Declaració Institucional sobre la distinció al Sr. Rafael Pla Albiach i al Sr. Bernardo España Edo, Espanyeta.
Aprovat
MOCIONS URGENTS
0126 - Moció urgent subscrita pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor respectivament del Grup Ciutadans, sobre eradicació de l'esterilització forçosa o no consentida a persones amb discapacitat incapacitades judicialment.
Aprovat