S'està cercant, espereu....

2020-09-24 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-09-24

Tornar

Plens:

Data:
24-09-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 24 SEPTIEMBRE 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinària de 24 de juliol i ordinària de 30 de juliol de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 24 i 31 de juliol, i 11 de setembre i en sessió extraordinària de 24 de juliol de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar la modificació del règim de sessions del Ple dels mesos de novembre i desembre de 2020.
Expediente: E-00401-2020-000055-00 - Aprovat
0005 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2019.
Expediente: E-04301-2020-000054-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Memoràndum d'enteniment entre la ciutat de Xi'an, capital de la província de Shaanxi, República Popular de la Xina, i la ciutat de València, Comunitat Valenciana, Regne d'Espanya, per a l'agermanament entre ambdues ciutats.
Expediente: E-01909-2020-000039-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa quedar assabentada del Decret del TSJCV pel qual es declara acabat el PO 3/212/2020 interposat contra l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de serveis en centre municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-00501-2020-000188-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa quedar assabentada del Decret del TSJCV que declara acabat el recurs PO 3/299/2020, interposat contra l'aprovació de la modificació de l'Ordenança fiscal de l'IBI, exercici 2020.
Expediente: E-00501-2020-000205-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa quedar assabentada de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PO 494/2018, interposat contra resolució de l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la UE D del PEPRI de Benimàmet.
Expediente: E-00501-2020-000207-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2020-000007-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2020-000008-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 16a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit Pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000031-00 - Aprovat
0013 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa estimar el recurs de reposició i declarar la nul·litat de ple dret de l'acord del Ple de l'Ajuntament de València de data 30 de juliol de 2020.
Expediente: E-02350-2020-000032-00 - Aprovat
0014 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Proposa aprovar la constitució de la fundació municipal del sector públic local Centre Mundial de València per a l'Alimentació Urbana Sostenible, Fundació de la Comunitat Valenciana, així com els seus Estatuts..
Expediente: E-02350-2020-000041-00 - Aprovat
0015 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar l'adhesió a l'Aliança per a l'Eliminació de les Hepatitis Virèmiques a Espanya (AEHVE).
Expediente: E-02401-2020-001882-00 - Aprovat
0016 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Expediente: E-01101-2020-002699-00 - Aprovat
0017 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Superior.
Expediente: E-01101-2020-002720-00 - Aprovat
0018 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor especialista de Cicle Formatiu de Grau Mitjà.
Expediente: E-01101-2020-002740-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa l'extinció de mutu acord del Conveni de Col·laboració entre l'Ajuntament de València i el Llevant Unió Esportiva, SAD, per a la reordenació urbanística dels terrenys on se situa l'actual estadi Ciutat de València.
Expediente: E-03A01-2020-000025-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU de València relativa a la reserva d'aparcaments en l'avinguda del Primat Reig núm. 177.
Expediente: E-03001-2019-000266-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU de València relativa al grup d'habitatges Sant Jeroni, situat a la plaça de Salvador Allende.
Expediente: E-03001-2019-000379-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la sol·licitud l'adhesió a la Xarxa Medcities.
Expediente: E-01909-2020-000040-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la finalització de règim de monopoli de l'activitat majorista de pescateria i escorxador municipal en Mercavalència.
Expediente: E-02901-2020-000184-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0024 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre mesures per a la detenció de la immigració il·legal.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre l'eixida de la FEMP.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la presentació de projectes candidats a rebre fons del Pla de recuperació per a Europa.
Expediente: O-89CIU-2020-000258-00 - Aprovat
0027 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, en defensa de l'autonomia local financera.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu i els regidors del Grup Ciutadans, Srs. Giner, Estellés i Pardo, sobre l'aprovació d'un pla transversal de reactivació del centre de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000266-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita conjuntament pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Picó, sobre la constitució de comissions de treball multisectorials de cara a possibles celebracions de les Falles i principals festes de la ciutat el 2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000267-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita conjuntament per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Llobet, sobre l'ocupació juvenil a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita conjuntament per la portaveu i la regidora i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá, Sra. Ferrer i Sr. Ballester respectivament, sobre major seguretat i protecció.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel regidor del Grup Vox, Sr. Montañez, sobre la plaça del Coronavirus.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Rebutjat
0033 - Moció subscrita conjuntament pels portaveus dels Grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, i per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, per un municipi contra l'explotació sexual i el tràfic de dones, xiquetes i xiquets destinades a la prostitució.
Expediente: O-C1910-2020-000122-00 - Aprovat amb esmenes
0034 - Moció subscrita per l'alcalde Sr. Ribó i els portaveus dels grups Compromís i Socialista, Sr. Galiana i Sra. Gómez, sobre l'estratègia de ciutat València 2030.
Expediente: O-00201-2020-000017-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0035 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre l'EMT.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
PREGUNTES
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre incompliments de l'Ordenança municipal de parcs i jardins.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Observatori Municipal de l'Arbre.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de responsabilitat patrimonial relatius a danys produïts pel mal estat de l'arbratge i els jardins de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre alleugeriments en l'EDAR de Pinedo de juliol a setembre de 2020.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les accions per a frenar els contagis per la COVID-19.
Expediente: O-89CIU-2020-000256-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el conveni marc de col·laboració entre l'Ajuntament de València i l'Institut Mèdic Valencià.
Expediente: O-89CIU-2020-000256-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del comerç just.
Expediente: O-89CIU-2020-000256-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de platges 2021.
Expediente: O-89CIU-2020-000256-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la constitució del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2020-000256-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la creació del Registre de Patrimoni de Dades Municipal de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre inspeccions i neteja de solars abandonats.
Expediente: O-89CIU-2020-000249-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre sancions i recaptació per incompliment de l'Ordenança municipal de neteja urbana.
Expediente: O-89CIU-2020-000249-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre multes al carrer de Colón.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre serveis a persones majors.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les oposicions a la PLV.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la mendicitat al barri de Velluters.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres al mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0054 - Pregunta suscrita por la Sra. Climent, del Grupo Popular, sobre inversions en les pedanies de Pinedo, el Saler i el Perellonet.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre prestacions socials.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la valoració de la dependència i la renda valenciana d'inclusió.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre les persones majors.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre igualtat.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat a data 15 de setembre de 2020 en el Servei de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes de subministraments i serveis a data 15 de setembre de 2020 en el Servei d'Arquitectura i Serveis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les obres d'inversió en vía pública i d'infraestructures realitzades els anys 2019 i 2020 als barris de Mestalla, Sant Llorenç, Trinitat, Vega Baixa, Pla del Remei, Albors, Tendetes i Ciutat de les Arts i les Ciències.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la plantilla de professors de música del Conservatori Municipal José Iturbi.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les borses de treball per a la provisió de llocs mitjançant nomenament interí.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el funcionament sense llicència municipal del teatre i la cafeteria de la Societat Coral el Micalet.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la problemàtica derivada del trànsit en Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les pedanies o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la contractació i convenis de proves diagnòstiques -PCR, test ràpids, analítica d'anticossos- per a la detecció de la COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre mesures de suport a l'inici del curs escolar 2020-2021.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de col·legis.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre València Emprén.
Expediente: O-89CIU-2020-000252-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes Re-Activa.
Expediente: O-89CIU-2020-000252-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la Llei de treball a distància.
Expediente: O-89CIU-2020-000252-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre destinació del superàvit.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre serveis nous.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els fons EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2020-000248-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat i l'emmagatzematge dels monuments fallers.
Expediente: O-89CIU-2020-000257-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del pont de Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2020-000257-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la reprogramació d'espectacles culturals.
Expediente: O-89CIU-2020-000257-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el catàleg d'espais i itineraris de la memòria.
Expediente: O-89CIU-2020-000257-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre l'agència de col·locació de València Activa i València Activa Exprés.
Expediente: O-89CIU-2020-000252-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la cessió del conjunt monumental de les Sitges.
Expediente: O-89CIU-2020-000257-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de trànsit a la ciutat de València i al carrer de Colón.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les proves diagnòstiques PCR als efectius de la Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de l'Habitatge i el Pla Reviure.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ATE del València, CF, i el futur de l'estadi nou.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les actuacions en l'àmbit de l'Estació Central i Parc Central, i aspectes del funcionament de la zona verda executada del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del solar de Jesuïtes destinat a zona verda.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el recurs de l'empresa Guadalmedina.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució del pla d'obres en les instal·lacions esportives elementals (IEE).
Expediente: O-89CIU-2020-000249-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el tancament d'instal·lacions esportives el mes d'agost.
Expediente: O-89CIU-2020-000249-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de subvencions a entitats esportives de la ciutat de València i Premis Esportius 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000249-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la candidatura de la ciutat de València per celebrar els Jocs Olímpics Gais 2026.
Expediente: O-89CIU-2020-000249-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre les mesures a adoptar davant l'increment de l'atur.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'ajuda a famílies nombroses.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'assegurança de responsabilitat civil a regidors consellers.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre els contractes menors de la Delegació de Cementeris.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre d'interins.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre una pancarta de Stalin a les Torres dels Serrans.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre certificats d'homologació d'equipaments de protecció individual.
Expediente: O-89VOX-2020-000032-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes Grow Green i Match Up.
Expediente: O-89CIU-2020-000254-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'Any Jubilar.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre habilitar hotels per a malalts de COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre ocupació.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre indicadors turístics.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal 2021.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IVTM.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'IAE.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre estalvi energètic.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre residus sòlids.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la ubicació de contenidors per a plàstics agrícoles.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre serveis funeraris.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Programa Reviure.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre una parcel·la d'ús terciari a la Marina.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'aparcament del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0120 - Declaració Institucional sobre l'Any Jubilar.
Aprovat
0121 - Declaració Institucional sobre l'Alzheimer.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0122 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre un furt al Palau de la Música.
Contestada
0123 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre els procesos de contractació i l'estructura organitzativa del Palau de la Música.
Quedar assabentat
0124 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre protocol amb l'Ajuntament de Torrent per a conveniar la creació d'un centre metropolità de protecció d'animals.
Contestada
MOCIONS URGENTS
0125 - Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Ferrer, sobre la reforma urgent de la Constitució espanyola per a la reintegració efectiva del Dret Civil Valencià.
Expediente: O-89POP-2020-000086-00 - Aprovat
0126 - Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Llobet, amb motiu de la fusió de les entitats bancàries Bankia i Caixabank.
Rebutjada l'urgència