S'està cercant, espereu....

2020-03-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-03-26

Tornar

Plens:

Data:
26-03-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 MARZO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa autoritzar la participació a distància en la sessió plenària de 26 de març.
Expediente: E-00401-2020-000020-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 27 de febrer de 2020.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries 21 i 28 de febrer, i de 6 i 13 de març de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA. Dona compte de les actuacions municipals realitzades amb ocasió del coronavirus COVID-19.
Quedar assabentat
0006 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dona compte de la modificació de portaveu titular del Grup Municipal Compromís per València.
Expediente: E-00401-2020-000014-00 - Quedar assabentat
0007 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dona compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 34, de 21 de febrer de 2020, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici de 2019.
Expediente: E-04301-2020-000008-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal sobre de la Resolució adoptada per l'alcalde president de la corporació, contrària als inconvenients formulats, informes d'omissió del tràmit de fiscalització prèvia, i resum de les principals anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2019
Expediente: E-00407-2020-000004-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto, per la liquidació dels Pressupostos consolidats de 2019.
Expediente: E-00407-2020-000005-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000007-00 - Aprovat amb esmenes
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2020.
Expediente: E-05501-2020-000008-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 3a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits Pressupost 2020 (suspensió Falles pel COVID-19).
Expediente: E-05501-2020-000010-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 4a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits pressupost 2020.
Expediente: E-05501-2020-000011-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 5a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2020 - COVID-19.
Expediente: E-05501-2020-000012-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de les taxes pels ensenyaments oficials impartits al Conservatori Municipal de Música José Iturbi.
Expediente: E-H4969-2020-000005-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar l'exempció de pagament de taxes de mercats a persones venedores en mercats extraordinaris durant la vigència de l'estat d'alarma.
Expediente: E-02901-2020-000486-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0017 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre solucions per a frenar l'impacte econòmic i social de la crisi provocada pel COVID-19 a la ciutat de València.
Expediente: O-00401-2020-000005-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Vox, Sr. Gosálbez, sobre suspensió de subvenciones per destinar-les a auxiliar als nostres conciutadans més desafavorits, als autònoms i a les pimes.
Expediente: O-89VOX-2020-000010-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre mesures per a pal·liar els efectes de la crisi Covid-19.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0020 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre mesures adoptades per l'Ajuntament de València davant la crisi sanitària del COVID-19.
Expediente: O-89POP-2020-000034-00 - Contestada
0020 - PRECS I PREGUNTES
0021 - Prec formulat in voce pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la protecció dels funcionaris municipals ante la pandèmia.
Quedar assabentat
0022 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la promoció del voluntariat amb motiu de la pandèmia.
Quedar assabentat
0023 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost municipal de 2020 (COVID Social).
Expediente: E-05501-2020-000013-00 - Aprovat