S'està cercant, espereu....

2020-01-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2020-01-30

Tornar

Plens:

Data:
30-01-2020
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 30 ENERO 2020

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinària i urgent, i extraordinària de 5 de desembre de 2019, i ordinària de 19 de desembre de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2019 i el 15 de gener de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 13, 20 i 27 de desembre de 2019, i 10 i 17 de gener de 2020, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'illa delimitada per l'av. Blasco Ibáñez i els carrers de Dr. Gómez Ferrer, Menéndez i Pelayo i Jaume Roig.
Expediente: E-03001-2015-000071-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de juny de 2019, pel qual s'aprova definitivament el Pla de Reforma Interior Modificatiu Pere Cabanes.
Expediente: E-03001-2014-000104-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el document de correcció d'errors del PGOU de València en la parcel·la 3 BP-1 del Pla Parcial PRR-1 Ademús.
Expediente: E-03001-2019-000365-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2020 i quedar assabentat de l'Acord de l'Assemblea de l'EMSHI relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2020-2024.
Expediente: E-02701-2019-000363-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat pel Grup Municipal Ciutadans contra votació en sessió plenària de 14 de novembre de 2019.
Expediente: E-00606-2019-000024-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la Sentència del TSJ desestimatòria del recurs PO 1/155/2017, interposat per Immobiliària Promociones Juan Valero Yagüe, SL, contra aprovació de l'Estudi de Detall del PRI Quatre Carreres, av. dels Germans Maristes i carrer del General Urrutia.
Expediente: E-00501-2020-000023-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte dels informes anuals de la Intervenció General de les actuacions de control financer permanent en matèria de gastos i auditories, exercici 2018, elaborats amb posterioritat al Ple de setembre del 2019.
Expediente: E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe del 4t trimestre 2019 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2020-000002-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de la relació de subconceptes de crèdit zero creats en el 4t trimestre de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000029-00 - Quedar assabentat
0013 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi d'un representant del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0014 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana que reconega la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal (SIAM) com a Servici d'Arqueologia.
Expediente: E-02001-2019-000644-00 - Aprovat
0015 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat privada a temps parcial.
Expediente: E-01101-2020-000619-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0016 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre atenció per mitjà de missatges d'Instagram per a les víctimes d'assetjament escolar.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el suport i respecte a l'ordenament jurídic espanyol i a tots els òrgans constitucionals, inclòs el cap de l'Estat.
Expediente: O-89CIU-2020-000001-00 - Rebutjat
0018 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre reprovació al Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE).
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
0019 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre la llibertat d'educació i contra el Decret del bilingüisme.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Rebutjat
0020 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciutadans respectivament, sobre solució als problemes d'accessibilitat de persones majors i persones amb mobilitat reduïda al Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2020-000024-00 - Aprovat
0021 - Moció subscrita conjuntamente per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre modificacions en paràmetres i bases reguladores dels pressupostos participatius DecidimVLC.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita conjuntament per la regidora d'Educació, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre l'anomenat pin parental.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0023 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Picó, portaveu i regidora del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració d'un pla d'actuació d'eradicació de delictes en edificis protegits de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre l'EMT, SAU (Mitjà Propi).
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita conjuntament per la portaveu i les regidores del Grup Popular, Sra. Catalá, Sra. Climent i Sra. Llobet, sobre accions per a la recuperació de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita conjuntament per la i pel portaveu dels grups Socialista i Compromís, Sra. Gómez i Sr. Fuset, sobre atacs perpetrats per grups extremistes.
Expediente: O-01910-2020-000001-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0027 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les principals línies d'actuació municipal per als primers mesos de 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
PREGUNTES
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre l'aprovació de les llistes provisionals en les oposicions de Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la unitat UCOS del Servici de Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre dotació pressupostària per a uniformitat dels agents de la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre jupetins antibales de la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre diverses qüestions referides a la Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre diverses preguntes respecte al personal de bombers.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre comissaris principals del Servici de Policia Local.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0035 - "Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el tuit ""m'agrada"" de la Policia Local en xarxes socials.
Expediente: O-89VOX-2019-000016-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la condició de conseller de l'Autoritat Portuària de València del Sr. Joan Ribó.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre indicacions del Sr. Ribó al personal funcionari.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les reunions del Sr. Joan Ribó amb els i les ministres.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els plans de comunicació i webs oficials de què disposa l'Ajuntament de València i les entitats del sector públic local.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de recollida de taronges de l'arbratge de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'acció contra la contaminació acústica.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre conferències sobre igualtat de gènere a les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el programa Repara de la Delegació d'Igualtat.
Expediente: O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de l'Entitat Metropolitana de Tractament de Residus (EMTRE).
Expediente: O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre pròrrogues d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les targetes de crèdit corporatives.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre sancions per falta de neteja en solars d'AUMSA.
Expediente: O-89CIU-2020-000014-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'accés d'animals als edificis municipals.
Expediente: O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la nova convocatòria de Prestacions Econòmiques Individualitzades.
Expediente: O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa número 3 de València, sobre les necessitats especials d'un xiquet amb TDHA.
Expediente: O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció de les necessitats bàsiques i d'allotjament o reallotjament a les persones en risc d'exclusió social i persones sense llar.
Expediente: O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Kaleidos.red.
Expediente: O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de salut pública als barris i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la manca del servici de Pediatria durant les festes nadalenques als pobles del sud.
Expediente: O-89CIU-2020-000021-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de protecció al patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre expedients sancionadors a comissions falleres.
Expediente: O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ruta del patrimoni industrial.
Expediente: O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre rutes històriques de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic Cultural.
Expediente: O-89CIU-2020-000020-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2020-000017-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la proposta de l'ADU Mediterrani per al Mestalla i obres al Nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre accions i iniciatives de la Societat Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els programes urbanístics inclosos en la web d'Urbanisme.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels projectes en els barris del Cabanyal i el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les sancions de trànsit al desembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit i les conseqüències per a les persones.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit de ciclistes i patinets elèctrics els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en l'avinguda del Cid els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2020-000016-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el cablejat en les carreres populars.
Expediente: O-89CIU-2020-000015-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre notificacions d'esmena a expedients de llicències d'obres de nova planta oberts el 2017, 2018 i 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses d'enviament de cartes informatives.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del quart trimestre de 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis en el quart trimestre de 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el quart trimestre de 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Programa d'Absentisme Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el programa d'activitats dirigides als centres educatius de València.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el projecte que combat la soledat no desitjada en persones majors desenrotllat en 2019.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els cursos 2018-2020 de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la presència massiva d'indigents als carrers de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el programa INBAS2019.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Pla de Joventut de València 2019-2023.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el COL·LAB de Las Naves.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el nucli urbà de la Punta.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pressupost assignat a turisme en 2020.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el resultat del diagnòstic energètic.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre els índexs de contaminació atmosfèrica.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'adhesió a la Declaració d'Emergència Climàtica.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el servei d'assessorament per a la recollida sistematitzada, classificació i disseny d'un sistema de posada en valor i divulgació del patrimoni agrícola i rural.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'accessibilitat dels parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el pàrquing de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Oficina del Vianant.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el contingut del Pla Normatiu.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'intercanviador de l'EMT al carrer de Xàtiva.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el plec de prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament de mobles de limitadors i del subministrament i instal·lació de vegetació per a la reestructuració de l'espai plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre l'execució de les inversions territorialitzades.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre Decidim VLC 2019-2020 i el projecte de reurbanització de les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre actuacions i propòsits respecte de les pedanies o pobles de València
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el tancament d'establiments hotelers al Saler.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre la construcció d'habitatges al solar del carrer dels Juristes, 8.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les obres al Museu d'Història.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la creació d'una borsa de treball al Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el Pla de Prevenció d'Incendis Forestals en l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Contestada
0104 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de desembre pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes de publicitat.
Expediente: O-00606-2020-000001-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0105 - Declaració Institucional sobre el temporal Glòria.
Expediente: O-89POP-2020-000007-00 - Aprovat
MOCIONS URGENTS
0106 - Moció urgent sobre el 75 aniversari de l'alliberament del camp d'extermini d'Auschwitz i el Dia Internacional de Commemoració de l'Holocaust.
Aprovat
0107 - Moció urgent sobre la celebració del 150 Aniversari de la Policia Local de València.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0108 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes publicitàries.
A contestar en pròxima sessió
0109 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el destí del pressupost estalviat en centres de dia per a persones majors previstos que finalment realitzarà la Conselleria.
Contestada
0110 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el reintegrament d'una subvenció atorgada a Ca Revolta.
Contestada
0111 - Prec formulat in voce pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre revisió dels emissaris i anàlisi de les aigües.
Quedar assabentat
0112 - Pregunta formula in voce per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la no suspensió de les classes durant el temporal Glòria.
Contestada