S'està cercant, espereu....

2019-12-19 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2019-12-19

Tornar

Plens:

Data:
19-12-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 DICIEMBRE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinàries de 31 d'octubre i 14 de novembre de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre l'11 de novembre i el 15 de desembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2019, i de 5 de desembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la seua resolució relativa a nomenament de presidències i vicepresidències de les juntes municipals de districte.
Expediente: E-00401-2019-000149-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació del PGOU La Ceramo.
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2020.
Expediente: E-00401-2019-000130-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer 2020 i actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00407-2019-000024-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal 2019, fins el 14 de juny de 2019, final del mandat 2015-2019.
Expediente: E-00407-2019-000015-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 8a Relació d'expedients de reconeixements de crèdits i obligacions de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000033-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits per aplicació del superàvit de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-70010-2019-000076-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost General Municipal, les Bases d'Execució del Pressupost, els seus Annexos i la Plantilla de Personal per al 2020.
Expediente: E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les alegacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les alegacions presentades i aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, així com l'Ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, així com de l'Ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU, per al 2020.
Expediente: E-01801-2019-004423-00 - Aprovat
0024 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Propsa aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Avaluació de l'acompliment i del rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
0025 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Propone autoritzar la compatibilitat per a exercici segona activitat pública com a professor associat en el Departament de Dret Processal i Administratiu de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-004287-00 - Aprovat
0026 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professor associat en el Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-004660-00 - Aprovat
0027 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-002356-00 - Aprovat
0028 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment el projecte d'Ordenança municipal del servei de Teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
0029 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de titulars del Pla Edifcant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0030 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la creació del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat/Diversitat funcional i aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat.
Expediente: E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
0031 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proponsa aprovar inicialment l'Ordenança per al control de mosquits amb rellevància per a la salut pública en el municipi de València.
Expediente: E-02401-2018-001352-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa reconéixer la singularitat de la professió d'artista faller/a.
Expediente: O-00606-2019-000011-00 - Aprovat
0033 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar l'ampliació de termini de la delegació de competències i reajustament d'anualitats del Pla de Cooperació per a l'Adequació de Centres Docents Públics (ratificar la seua inclusió en l'orde del dia, art 58.1 del Reglament orgànic del Ple).
Expediente: E-01201-2019-000297-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0035 - Moció subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, sobre conscienciació de la població sobre la necessitat del reciclatge i adquisició de contenidors per a recollida d'oli usat.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, per a sol·licitar la senyalització (pictogrames) en espais públics adaptats a persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA).
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0037 - Moció subscrita pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Port de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000213-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per a adoptar mesures a l'entorn de l'Albufera sobre la palla de l'arròs i Pla Rector de l'Albufera.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Retirat
0039 - Moció subscrita pel delegat de Comerç, Sr. Galiana, i el i la portaveu del grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre el Día Mundial del Xicotet Comerç.
Expediente: E-C1911-2019-000008-00 - Retirat
0040 - Moció subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Climent, en defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjat
0041 - Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre l'adopció de mesures a l'EMT, SAU (mitjà propi).
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
0042 - Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Ballester, sobre l'operatiu extraordinari de Nadal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjat
0043 - Moció subscrita per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, i el i la portaveu del grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre condemna de l'atemptat terrorista sofert pel Centre d'Hortaleza, en Madrid.
Expediente: O-C1910-2019-000081-00 - Aprovat
0044 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0045 - Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Copoví, sobre l'accessibilitat universal en la infància.
Expediente: O-89CIU-2019-000229-00 - Aprovada proposta alternativa
0046 - Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Estellés, sobre mesures urgents d'aplicació immediata en la gestió de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89CIU-2019-000229-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0047 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de mesures d'acció positiva per a persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0048 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, de valoració del mandat present.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
PREGUNTES
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre d'interins en els darrers cinc anys.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la llicència d'activitat de Ruedas y Lavado, SL, en l'av. Ausias March, 48 i 52 i en el c/ de Bernat Descoll, 3.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els trages de valenciana per a la Cort d'Honor.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les obres en el Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reurbanització del carrer de Jorge Juan.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la seu nova de la Delegació d'Hisenda..
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres de reparació de patologies estructurals en el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un conveni de la Delegació d'Educació amb la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el contracte menor per a la compra de 29 trages especials d'intervenció per al Servici de Bombers.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la iniciativa València, ciutat lliure de residus plàstics.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pressupost de Turisme per a 2020.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre de majors.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus orgàniques.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus durant la campanya de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats, tallers i cursos impartits en els centres municipals de Joventut en 2018 i 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja durant la 40a Marató.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les memòries dels barris elaborades pels Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància en els centres municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el cens de persones sense sostre.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de Cooperació i previsió per a 2020.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre exclusió social.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adaptació de l'edifici de les Drassanes per a Museu Marítim.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cost del Conveni de col·laboració amb la Universitat de València, Projecte Silknow.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, en relació amb els programes EMPUJU i EMCUJU.
Expediente: O-89CIU-2019-000225-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit en novembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades per districtes i barris.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre transferències de crèdits en Acció Cultural.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions de l'Ajuntament de València al projecte de la CV-500 de la Generalitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0081 - Pregunta suscrita por el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre la col·locació d'estàtues a la pl. del Dr. Llorenç de la Flor.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els honoraris per la rehabilitació de l'edifici de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions a promotors d'edificis destinats a hotels.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la sentència relativa a directors de poliesportius municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les inversions en instal·lacions esportives en 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre cànon d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre concessió demanial a la Federació de Judo de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre condicionament del tram final del vell llit del Riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre qualitat de l'aigua en el tram final del vell llit del Riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina de Recerca i desenvolupament del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la caducitat de l'autorització d'abocaments de l'emissari de Vera.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'inversions per al tram final del vell llit del Riu Túria
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre nou poliesportiu del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost de Desenvolupament i Renovació urbana i Vivenda.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres d'hotel en el carrer de Blanqueries.
Expediente: O-89CIU-2019-000227-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre equipamients municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels projectes i plans en el barri del Cabanyal – Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre espècies exòtiques invasores en el llac de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions de la Generalitat en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament de Valéncia 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servei d'assistència professional de la Fundació de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació València Clima i Energia.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de Visit València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional d'AUMSA.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Patronat de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Palau de la Música i Congressos.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servei d'assistència professional de la Fundació Las Naves.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Palau de Congressos.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'encàrrec de compostatge de palla d'arròs amb restes de vegetals en el Mercat d'Abastos de València (Mercavalència).
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la Memòria d'Activitats de la Guarderia Rural del Consell Agrari Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la llicència d'activitat, subvencions d'Acció Cultural i el Conveni d'Alcaldia amb la Societat Coral el Micalet i la Companyia Teatre El Micalet, SL.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els depòsits pluvials de la pista de Silla.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre el clavegueram.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre despesa en personal.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre ajudes a la maternitat.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre la falta de manteniment en el barri de Benicalap - Ciutat Fallera.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0126 - PRECS I PREGUNTES
0127 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes de publicitat.
A contestar en pròxima sessió
0128 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un alberg nou.
Contestada
0129 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'execució dels projectes EDUSI.
Contestada
0130 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament definitiu d'alcaldes i alcaldesses als pobles de València.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0131 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar els criteris generals per a l'adscripció de personal administratiu als grups polítics municipals.
Expediente: E-00401-2019-000123-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL. Dona compte i ratifica l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2019 relatiu al nomenament del coordinador general de l'àrea d'Educació, Cultura i Esports.
Expediente: E-01101-2019-005284-00 - Aprovat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0133 - Declaració Institucional sobre el Dia Mundial del Xicotet Comerç.
Aprovat
MOCIÓ URGENT
0134 - Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. CAtalá i Sra. Ferrer, sobre la regulació del nomenament dels alcaldes i alcaldesses dels pobles de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjada l'urgència