S'està cercant, espereu....

2019-12-19 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-12-19

Tornar

Plens:

Data:
19-12-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 19 DICIEMBRE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinàries de 31 d'octubre i 14 de novembre de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dona compte de les resolucions corresponents al període comprés entre l'11 de novembre i el 15 de desembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dona compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 8, 15, 22 i 29 de novembre de 2019, i de 5 de desembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dona compte de la seua resolució relativa a nomenament de presidències i vicepresidències de les juntes municipals de districte.
Expediente: E-00401-2019-000149-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Dona compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme pel qual s'aprova definitivament la Modificació del PGOU La Ceramo.
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar el Pla Normatiu Municipal de l'Ajuntament de València per a l'any 2020.
Expediente: E-00401-2019-000130-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte del Pla Anual de Control Financer 2020 i actualització del Model de Control Intern de la Intervenció General de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00407-2019-000024-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dona compte de l'Informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals, a càrrec del Pressupost Municipal 2019, fins el 14 de juny de 2019, final del mandat 2015-2019.
Expediente: E-00407-2019-000015-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 8a Relació d'expedients de reconeixements de crèdits i obligacions de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000033-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 2a Modificació de crèdits per aplicació del superàvit de l'OAM Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: E-70010-2019-000076-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar amb caràcter definitiu el Pressupost General Municipal, les Bases d'Execució del Pressupost, els seus Annexos i la Plantilla de Personal per al 2020.
Expediente: E-05501-2019-000031-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les alegacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa resoldre les alegacions presentades i aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la imposició de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, així com l'Ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de les taxes per la prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar definitivament la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, així com de l'Ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT, SAU, per al 2020.
Expediente: E-01801-2019-004423-00 - Aprovat
0024 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Propsa aprovar inicialment la modificació del Reglament d'Avaluació de l'acompliment i del rendiment i la carrera professional horitzontal del personal empleat públic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Aprovat
0025 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Propone autoritzar la compatibilitat per a exercici segona activitat pública com a professor associat en el Departament de Dret Processal i Administratiu de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-004287-00 - Aprovat
0026 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professor associat en el Departament de Dret Administratiu de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-004660-00 - Aprovat
0027 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat a temps parcial en el Departament de Treball Social de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-002356-00 - Aprovat
0028 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar inicialment el projecte d'Ordenança municipal del servei de Teleassistència domiciliària de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02201-2019-000103-00 - Aprovat
0029 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar el canvi de titulars del Pla Edifcant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0030 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar la creació del Consell Municipal de les Persones amb Discapacitat/Diversitat funcional i aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat i Estatut del/de la Defensor/a de les Persones amb Discapacitat.
Expediente: E-02201-2018-000210-00 - Aprovat
0031 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proponsa aprovar inicialment l'Ordenança per al control de mosquits amb rellevància per a la salut pública en el municipi de València.
Expediente: E-02401-2018-001352-00 - Aprovat
0032 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa reconéixer la singularitat de la professió d'artista faller/a.
Expediente: O-00606-2019-000011-00 - Aprovat
0033 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Proposa modificar el nomenament de membres del Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-02301-2019-000313-00 - Aprovat
0034 - SERVICI D'ARQUITECTURA I DE SERVICIS CENTRALS TÈCNICS. Proposa sol·licitar l'ampliació de termini de la delegació de competències i reajustament d'anualitats del Pla de Cooperació per a l'Adequació de Centres Docents Públics (ratificar la seua inclusió en l'orde del dia, art 58.1 del Reglament orgànic del Ple).
Expediente: E-01201-2019-000297-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0035 - Moció subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, sobre conscienciació de la població sobre la necessitat del reciclatge i adquisició de contenidors per a recollida d'oli usat.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita pel Sr. Gosalbez, portaveu del Grup Vox, per a sol·licitar la senyalització (pictogrames) en espais públics adaptats a persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme (TEA).
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0037 - Moció subscrita pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Port de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000213-00 - Aprovada proposta alternativa
0038 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, per a adoptar mesures a l'entorn de l'Albufera sobre la palla de l'arròs i Pla Rector de l'Albufera.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Retirat
0039 - Moció subscrita pel delegat de Comerç, Sr. Galiana, i el i la portaveu del grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre el Día Mundial del Xicotet Comerç.
Expediente: E-C1911-2019-000008-00 - Retirat
0040 - Moció subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. Catalá i Sra. Climent, en defensa de les llibertats educatives consagrades en la Constitució.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjat
0041 - Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Mundina, sobre l'adopció de mesures a l'EMT, SAU (mitjà propi).
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Aprovada proposta alternativa
0042 - Moció subscrita per la portaveu i el regidor del Grup Popular, Sra. Catalá i Sr. Ballester, sobre l'operatiu extraordinari de Nadal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjat
0043 - Moció subscrita per la regidora d'Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Sra. Beamud, i el i la portaveu del grups Compromís i Socialista, Sr. Fuset i Sra. Gómez, sobre condemna de l'atemptat terrorista sofert pel Centre d'Hortaleza, en Madrid.
Expediente: O-C1910-2019-000081-00 - Aprovat
0044 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Ibáñez, i el i la portaveu dels grups Compromís i Socialista, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i el Dia Internacional de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1913-2019-000040-00 - Aprovat
0045 - Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Copoví, sobre l'accessibilitat universal en la infància.
Expediente: O-89CIU-2019-000229-00 - Aprovada proposta alternativa
0046 - Moció subscrita pel portaveu i el regidor del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sr. Estellés, sobre mesures urgents d'aplicació immediata en la gestió de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89CIU-2019-000229-00 - Aprovada proposta alternativa
INTERPEL·LACIONS
0047 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de mesures d'acció positiva per a persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0048 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, de valoració del mandat present.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
PREGUNTES
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre el nombre d'interins en els darrers cinc anys.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la llicència d'activitat de Ruedas y Lavado, SL, en l'av. Ausias March, 48 i 52 i en el c/ de Bernat Descoll, 3.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre els trages de valenciana per a la Cort d'Honor.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les obres en el Museu de la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la reurbanització del carrer de Jorge Juan.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la seu nova de la Delegació d'Hisenda..
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre les obres de reparació de patologies estructurals en el mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un conveni de la Delegació d'Educació amb la Universitat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el contracte menor per a la compra de 29 trages especials d'intervenció per al Servici de Bombers.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la iniciativa València, ciutat lliure de residus plàstics.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el pressupost de Turisme per a 2020.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre de majors.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus orgàniques.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus durant la campanya de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les activitats, tallers i cursos impartits en els centres municipals de Joventut en 2018 i 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el servici de neteja durant la 40a Marató.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les memòries dels barris elaborades pels Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància en els centres municipals de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el cens de persones sense sostre.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Pla de Cooperació i previsió per a 2020.
Expediente: O-89CIU-2019-000223-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre exclusió social.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'adaptació de l'edifici de les Drassanes per a Museu Marítim.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cost del Conveni de col·laboració amb la Universitat de València, Projecte Silknow.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, en relació amb els programes EMPUJU i EMCUJU.
Expediente: O-89CIU-2019-000225-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions de trànsit en novembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les inversions territorialitzades per districtes i barris.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre transferències de crèdits en Acció Cultural.
Expediente: O-89CIU-2019-000222-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions de l'Ajuntament de València al projecte de la CV-500 de la Generalitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0081 - Pregunta suscrita por el Sr. Estellés, del Grupo Ciudadanos, sobre la col·locació d'estàtues a la pl. del Dr. Llorenç de la Flor.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els honoraris per la rehabilitació de l'edifici de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre sancions a promotors d'edificis destinats a hotels.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la sentència relativa a directors de poliesportius municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de les inversions en instal·lacions esportives en 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre cànon d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre concessió demanial a la Federació de Judo de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2019-000221-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre condicionament del tram final del vell llit del Riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre qualitat de l'aigua en el tram final del vell llit del Riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina de Recerca i desenvolupament del Cicle Integral de l'Aigua.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la caducitat de l'autorització d'abocaments de l'emissari de Vera.
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla d'inversions per al tram final del vell llit del Riu Túria
Expediente: O-89CIU-2019-000226-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre nou poliesportiu del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost de Desenvolupament i Renovació urbana i Vivenda.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres d'hotel en el carrer de Blanqueries.
Expediente: O-89CIU-2019-000227-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre equipamients municipals.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat actual dels projectes i plans en el barri del Cabanyal – Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2019-000224-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre espècies exòtiques invasores en el llac de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre inversions de la Generalitat en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre liquidació dels Pressupostos de l'Ajuntament de Valéncia 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servei d'assistència professional de la Fundació de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació València Activa del Pacte per a l'Ocupació de la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació València Clima i Energia.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de Visit València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional d'AUMSA.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'EMT, SAU.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'Organisme Autònom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Patronat de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Palau de la Música i Congressos.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional de l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servei d'assistència professional de la Fundació Las Naves.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada i contractes de servici d'assistència professional del Palau de Congressos.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'encàrrec de compostatge de palla d'arròs amb restes de vegetals en el Mercat d'Abastos de València (Mercavalència).
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la Memòria d'Activitats de la Guarderia Rural del Consell Agrari Municipal de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla de Desenvolupament Agrari de l'Horta de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre la llicència d'activitat, subvencions d'Acció Cultural i el Conveni d'Alcaldia amb la Societat Coral el Micalet i la Companyia Teatre El Micalet, SL.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre els depòsits pluvials de la pista de Silla.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre el clavegueram.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre despesa en personal.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre ajudes a la maternitat.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Gosalbez, del Grup Vox, sobre la falta de manteniment en el barri de Benicalap - Ciutat Fallera.
Expediente: O-89VOX-2019-000013-00 - Contestada
0126 - PRECS I PREGUNTES
0127 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre campanyes de publicitat.
A contestar en pròxima sessió
0128 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre l'obertura d'un alberg nou.
Contestada
0129 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'execució dels projectes EDUSI.
Contestada
0130 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament definitiu d'alcaldes i alcaldesses als pobles de València.
Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI
0131 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar els criteris generals per a l'adscripció de personal administratiu als grups polítics municipals.
Expediente: E-00401-2019-000123-00 - Aprovat
0132 - SERVICI DE PERSONAL. Dona compte i ratifica l'acord de la Junta de Govern Local de data 13 de desembre de 2019 relatiu al nomenament del coordinador general de l'àrea d'Educació, Cultura i Esports.
Expediente: E-01101-2019-005284-00 - Aprovat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0133 - Declaració Institucional sobre el Dia Mundial del Xicotet Comerç.
Aprovat
MOCIÓ URGENT
0134 - Moció urgent subscrita per la portaveu i la regidora del Grup Popular, Sra. CAtalá i Sra. Ferrer, sobre la regulació del nomenament dels alcaldes i alcaldesses dels pobles de València.
Expediente: O-89POP-2019-000090-00 - Rebutjada l'urgència