S'està cercant, espereu....

2019-09-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-09-26

Tornar

Plens:

Data:
26-09-2019
Hora:
09:45
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 SEPTIEMBRE 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, del regidor Vicente Montañez Valenzuela.
Expediente: E-00401-2019-000122-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 31 de juliol de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 26 de juliol i 6 i 13 de setembre de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. Blasco Ibáñez-pl. Xúquer.
Expediente: E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa delimitada pels carrers de Jorge Comín, Hernández Lázaro i Evaristo Crespo Azorín, al districte de Campanar.
Expediente: E-03001-2018-000177-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'área edificable núm. 12 del Campus de Vera (Universitat Politécnica de València).
Expediente: E-03001-2019-000026-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correció d'errors del PGOU al carrer de Lleida, 20.
Expediente: E-03001-2019-000097-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa no admetre els recursos de reposició interposats contra l'acord plenari de 31 de gener de 2019 pel qual es va aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
Expediente: E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa inadmetre els recursos de reposió interposats contra l'acord plenari de 28 de febrer de 2019 que va aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar l'aplicació del criteri interpretatiu transitori per a la intervenció en el Nucli Històric Tradicional de Sant Isidre.
Expediente: E-03001-2017-000179-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades del Pla Parcial NPR-5 Moreres II.
Expediente: E-03001-2019-000218-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU en la parcel·la dotacional situada als carrers d'Àngel de Villena, Bomber Ramón Duart i Antonio Ferrandis (València Arena).
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE Única del PRI Sector M-5 Drassanes-Grau, en règim de gestió pels propietaris.
Expediente: E-03003-2018-000022-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT I RENOVACIÓ URBANA, HABITATGE I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el Reglament de l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-003029-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar la 6na Relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000026-00 - Aprovat
0017 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-04301-2019-000061-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte dels informes anuals de la Intervenció General de les actuacions de control en matèria d'ingressos, de control financer permanent en matèria de despeses i auditories, exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000021-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre compliment del principi d'estabilitat pressupostària per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València que no formen part del sector administracions públiques, corresponent a l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000020-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'Informe del Servici Economicopressupostari relatiu a la relació de conceptes econòmics d'ingressos i despeses creades en el segon trimestre de 2019 de crèdit zero.
Expediente: E-05501-2019-000011-00 - Quedar assabentat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2019-000003-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000002-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la imposició de la taxa per utilització o aprofitament especial del domini públic local per vehicles de mobilitat personal i altres vehicles, i de l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2019-000018-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici de clavegueram, col·lectors i estacions de bombament.
Expediente: E-H4969-2019-000010-00 - Aprovat amb esmenes
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual.
Expediente: E-H4969-2019-000017-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2019-000008-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Expediente: E-H4969-2019-000007-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, intal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2019-000016-00 - Aprovat
0029 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques.
Expediente: E-H4969-2019-000006-00 - Aprovat
0030 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2019-000005-00 - Aprovat
0031 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenanza reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2019-000004-00 - Aprovat
0032 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL, DESENVOLUPAMENT INNOVADOR DELS SECTORS ECONÒMICS I OCUPACIÓ. Dóna compte de l'acord de Junta de Govern Local de data 6 de setembre de 2019, sobre designació de vocals en el Consell d'Administració del Palau de Congressos.
Expediente: E-00401-2019-000111-00 - Quedar assabentat
0033 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I PROTECCIÓ CIUTADANA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2019 sobre nomenament dels membres de la Junta Local de Protecció Civil.
Expediente: E-00401-2019-000108-00 - Quedar assabentat
0034 - ECOLOGIA URBANA, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local sobre la proposta de nomenament dels membres d'EMIVASA en representació de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00401-2019-000107-00 - Quedar assabentat
0035 - BENESTAR I DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS. Proposa aprovar les festes locals per a l'any 2020.
Expediente: E-01904-2019-000867-00 - Aprovat
0036 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2018.
Expediente: E-00401-2019-000001-00 - Aprovat
0037 - GESTIÓ DE RECURSOS, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici del càrrec de regidora amb dedicació a temps parcial a l'Ajuntament de Montserrat.
Expediente: E-01101-2019-003913-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0038 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre implantació del Districte Únic Escolar.
Expediente: E-89VOX-2019-000006-00 - Rebutjat
0039 - Moció subscrita pel Sr. Gosálbez, del Grup Vox, sobre la llibertat d'educació.
Expediente: E-89VOX-2019-000008-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre millores i adequació de vies ciclistes en l'entorn urbà de València, implantació de seguretat i estudis tècnics, i viabilitat dels itineraris.
Expediente: O-00401-2019-000010-00 - Retirat
0041 - Moció subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre garantir el finançament local i l'autonomia i suficiència financera de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Aprovada proposta alternativa
0042 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i el Sr. Ballester, portaveu i regidor del Grup Popular respectivament, de suport al model d'autogestió del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Aprovada proposta alternativa
0043 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Catalá i la Sra. Ferrer, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre la creació d'una comissió extraordinària d'estudi sobre els vessaments incontrolats, l'estat de la xarxa de sanejament i el tancament de les platges.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Rebutjat
0044 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i la Sra. Gil, portaveu i regidora del Grup Ciutadans respectivament, de condemna de la discriminació i dels actes d'odi i violència per motius ideològics patits per representants de Ciutadans durant les celebracions de l'Orgull LGTBI.
Expediente: O-89CIU-2019-000148-00 - Retirat
0045 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Fuset i la Sra. Gómez, portaveus dels grups Compromís i Socialista respectivament, sobre la declaració d'emergència climàtica
Expediente: O-C1903-2019-000019-00 - Aprovat amb esmenes
0046 - Moció subscrita conjuntament pels sis regidors i regidores del Grup Ciutadans sobre la regeneració i els problemes de convivència als carrers afectats dels barris del Cabanyal-el Canyanelar i adjacents.
Expediente: O-89CIU-2019-000150-00 - Aprovada proposta alternativa
0047 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Copoví, portaveu i regidor del Grup Ciudadans respectivament, sobre actuacions en matèria de salut mental i prevenció del suïcidi.
Expediente: O-89CIU-2019-000149-00 - Aprovada proposta alternativa
0048 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Gómez i el Sr. Fuset, portaveus dels grups Socialista i Compromís respectivament, per un municipi lliure de tràfic de dones, xiquetes i xiquets amb destinació a la prostitució, i per adherir-nos a la Xarxa de Ciutats Lliures de la Tracta de Dones, Xiquets i Xiquetes destinades a la Prostitució.
Expediente: O-C1901-2019-000067-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0049 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre les llicències.
Expediente: O-89CIU-2019-000138-00 - Contestada
0050 - Interpel·lació subscrita per la portaveu del Grup Popular, Sra. Catalá, sobre la pujada d'impostos.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
PREGUNTES
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la posada en marxa de la PIAE en l'OAM Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el parc de vehicles de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre la fallida del sistema de comunicacions del Cos de Bombers.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les barreres arquitectòniques en els edificis municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el personal formador en dolçaina de la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre el contracte del servei de suport a la intervenció integral amb famílies de cens d'habitatge precari.
Expediente: O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre contracte de serveis del Servici de Cooperació al Desenvolupament i Migració.
Expediente: O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre les mesures de seguretat als centres municipals de serveis socials.
Expediente: O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre el grau de compliment de l'acord plenari de 27 de juliol de 2017 sobre ambulàncies per a urgències/emergències.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de la seguretat i el control d'aforaments per a la campanya Bonic/a Fest 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre les clàusules d'incentivació contractual a la instal·lació de fibra òptica a les pedanies o pobles de València.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la implantació de la PIAE al sector públic local.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre desfibril·ladors a les unitats mòbils de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre la caiguda d'un fanal a la zona del complex administratiu Nou d'Octubre.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes d'obres de Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics en l'exercici pressupostari 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre el pressupost executat a 1 de setembre de 2019 pel Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis en la Delegació de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis en la Delegació de Patrimoni Municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre els locals cedits a precari.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre un solar propietat municipal al carrer d'Antonio Suárez.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, en relació amb un col·loqui sobre la menstruació digna.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre la Sentència del Jutjat núm. 5 de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa per la qual s'obliga a la FDM a modificar la RLT i adequar-la a l'establit a la Llei 2/2011.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'una taula de diàleg civil d'acció social.
Expediente: O-89CIU-2019-000142-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Torrado, del Grup Popular, sobre el Casal d'Esplai de Rocafort.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en monuments.
Expediente: O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'Expojove 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les festes en les pedanies.
Expediente: O-89CIU-2019-000145-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el soterrament de contenidors en nuclis històrics i Extramurs.
Expediente: O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre el transport d'animals del nucli zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre les contractes i els contractes menors de la Regidoria de Benestar Animal.
Expediente: O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre els convenis de gestió de la Regidoria d'Esports.
Expediente: O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Gil, del Grup Ciutadans, sobre la situació de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2019-000144-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre els programes EMPUJU i EMCUJU.
Expediente: O-89CIU-2019-000138-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre actuacions de la Policia Local per venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el dispositiu de preemergència durant l'última DANA.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Ballester, del Grup Popular, sobre el Bonic/a Fest.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'arbratge a l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la declaració d'impacte ambiental nova de l'ampliació futura del port de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre sobre les conclusions i acords de la Comissió Tècnica Permanent constituïda per la Conselleria d'Agricultura i Emergència Climàtica per la contaminació a les platges.
Expediente: O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de personal director dels col·legis municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre la biblioteca les Naus.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el Centre de Ciberseguretat de Telefònica.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre l'estació marítima de la Marina de València.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de la prolongació del túnel de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions urbanístiques en el barri del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obres en el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat d'execució dels projectes/expedients urbanístics, actualitzat a setembre de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Punta.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'emergència i evacuació dels polígons industrials.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre un edifici d'ús terciari a la Marina de València.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics i l'Ordenança de Civisme en l'espai públic.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre els vessaments irregulars i incontrolats a la xarxa i el tancament de platges.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic d'Habitatge per a la Ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el trasllat de les estacions de servei de la pl. d'Alfons el Magnànim i carrer de Xàtiva.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Àrea de Prioritat Residencial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Neteja Urbana nova.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Mundina, del Grup Popular, sobre el llit del Túria nou.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Match-Up.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la condonació del deute de la Marina i el Pla Estratègic.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Especial Natzaret Est.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre les transferències per al transport metropolità.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre el Pacte per la Violència de Genere.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Catalá, del Grup Popular, sobre els contractes menors.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els plans i inversions per al barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2019-000146-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Pardo, del Grup Ciutadans, sobre la taxa de taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2019-000138-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre el projecte MatchUp.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Llobet, del Grup Popular, sobre les ajudes a l'emprenedoria innovadora GVA.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els encàrrecs directes a contractes.
Expediente: O-89CIU-2019-000143-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la cloració de séquies.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre l'Escala Reial del port de València
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre una auditoría global.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre el monument a Joaquín Sorolla.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre les beques de menjador.
Expediente: O-89POP-2019-000053-00 - Contestada
0129 - DESPATX EXTRA
0129 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7a Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000025-00 - Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0130 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Senyera.
Quedar assabentat
0131 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre el concurs de teatre de la Junta Central Fallera.
Contestada
0132 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Montañez, del Grup Vox, sobre l'acte de presentació de les Corts d'Honor de les Falleres Majors 2020.
Contestada
0133 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Climent, del Grup Popular, sobre la Presidència de la Junta de Desaigüe de la Albufera.
Contestada
0134 - Prec formulat in voce pel Sr. Copoví, del Grup Ciutadans, sobre la platja de Pinedo.
Quedar assabentat
0135 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ferrer, del Grup Popular, sobre un contracte relacionat amb el mapa escolar.
A contestar en pròxima sessió