S'està cercant, espereu....

2019-04-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-04-25

Tornar

Plens:

Data:
25-04-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 25 ABRIL 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 28 de març de 2019 i extraordinària de 2 d'abril de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 de març i 5 i 12 d'abril de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa aprovar els nous models de declaració de béns i drets patrimonials, declaració d'activitats i causes de possible incompatibilitat i document de publicació de les declaracions de béns i activitats formulades.
Expediente: E-00401-2019-000036-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall al carrer de la Reina Violant, presentat per la mercantil Reina Violante Development, SL.
Expediente: E-03001-2018-000144-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la correcció d'errors del PGOU al carrer de Lleida, 20.
Expediente: E-03001-2019-000097-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació del PGOU en la parcel·la que dóna als carrers d'Ángel Villena, Bomber Ramón Duart i Actor Antonio Ferrandis (València Arena).
Expediente: E-03001-2018-000239-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en la parcel·la que dóna a l'av. de Blasco Ibáñez-pl. del Xúquer.
Expediente: E-03001-2018-000016-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni entre l'Ajuntament de València i la mercantil Repsol per al desmuntatge dels assortidors de combustible situats en la plaça d'Alfons el Magnànim s/n i carrer de Xàtiva, 5.
Expediente: E-03A01-2018-000036-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Programa d'Actuació Integrada de la UE Agustín Lara en règim de gestió pels propietaris, designant urbanitzador a l'Agrupació d'Interés Urbanístic Agustín Lara.
Expediente: E-03003-2017-000013-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial 158 Polígon Vara de Quart.
Expediente: E-03001-2018-000246-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança de mobilitat.
Expediente: E-01801-2015-002428-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe d'Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost Municipal de l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000009-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2019.
Expediente: E-04302-2019-000004-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe corresponent al 1r trimestre 2019 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2019-000010-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000012-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000014-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000015-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació amb conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creades amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2019.
Expediente: E-05501-2019-000001-00 - Quedar assabentat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, desestimatòria del recurs PO 402/2014 interposat contra l'aprovació del PAI de la UE del Pla de Reforma Interior A.4-1 Parc Central.
Expediente: E-00501-2019-000129-00 - Quedar assabentat
0021 - SERVICI FINANCER. Proposa aprovar el projecte VALENCIA CLEAN URBAN TRANSPORT FLEET RENEWAL, la seua repercussió en el Programa Anual d'Actuació, Inversió i Finançament (PAIF) de l'EMT 2019 i en els futurs PAIF dels anys 2020-2022 i autoritzar a l'Empresa Municipal de Transports per a la concertació d'un préstec. (Ratificar la seua inclusió, art. 58 ROP).
Expediente: E-05201-2019-000012-00 - Aprovat
0022 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar una compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professora universitària a temps parcial.
Expediente: E-01101-2019-000264-00 - Aprovat
0023 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir compatibilitat per a l'exercici d'activitat marginal privada.
Expediente: E-01101-2018-000949-00 - Aprovat
0024 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposar autorizar una compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2019-000274-00 - Aprovat
0025 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord del Ple de 31 de gener de 2019, en virtut del qual es declara una incompatibilitat.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
0026 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Modificació de Plantilla 2019.
Expediente: E-01101-2019-001956-00 - Aprovat
0027 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte d'una compareixença de compatibilitat realitzada per personal eventual.
Expediente: E-01101-2019-001967-00 - Quedar assabentat
0028 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa ratificar la Resolució d'Alcaldia Z-91, de 16 d'abril de 2019, per la qual s'acorda no accedir a la sol·licitud de suspensió de l'acte administratiu adoptat per acord plenari de 31 de gener de 2019.
Expediente: E-01101-2018-003851-00 - Aprovat
0029 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Predilecta de la Ciutat de València, a favor de la Sra. Empar Puchades Giner.
Expediente: E-02000-2019-000066-00 - Aprovat
0030 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Predilecte de la Ciutat de València, a títol pòstum, a favor del Sr. Manuel Casanova Safont.
Expediente: E-02000-2019-000032-00 - Aprovat
0031 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València, a títol póstum, a favor de Sra. Carmen Alborch Bataller.
Expediente: E-02000-2019-000064-00 - Aprovat
0032 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del València CF, SAE.
Expediente: E-02000-2019-000063-00 - Aprovat
0033 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de l'associació València Acull.
Expediente: E-02000-2019-000065-00 - Aprovat
0034 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.
Expediente: E-02000-2019-000012-00 - Aprovat
0035 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències per a la rehabilitació del CEIP Sant Josep de Calassanç (Pla Edificant).
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0036 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar un canvi de representant del Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2018-000318-00 - Aprovat
0037 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposta relativa a la declaració de Benimàmet com a Entitat Local Menor.
Expediente: O-00606-2019-000005-00 - Aprovat
0038 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'estratègia municipal del Pla d'Acció per al Clima i l'Energia Sostenible (PACES) de la Ciutat de València.
Expediente: E-08001-2018-000008-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0039 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el CEIP Raquel Payà.
Expediente: E-89CIU-2019-000010-00 - Rebutjat
0040 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Grezzi i la Sra. Oliver, del Grup Compromís i València en Comú respectivament, de rebuig al projecte Intu Mediterrani.
Expediente: O-C1507-2019-000164-00 - Retirat
0041 - Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la implantació de nous punts nets fixos en zones enjardinades de València.
Expediente: O-89CIU-2019-000097-00 - Aprovada proposta alternativa
0042 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les persones amb TEA.
Expediente: O-89CIU-2019-000098-00 - Aprovada proposta alternativa
0043 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el nomenament de nou secretari general del Ple.
Expediente: O-89CIU-2019-000099-00 - Retirat
0044 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Compromís, Sr. Fuset, sobre la limitació dels preus dels habitatges de lloguer.
Expediente: O-C1513-2019-000047-00 - Retirat
0045 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzós, sobre noves inversions per al 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Retirat
0046 - Moció subscrita per la portaveu del Grup València en Comú, Sra. Oliver, per tal de sol·licitar a l'Autoritat Portuària que demane una nova Avaluació d'Impacte Ambiental prèviament a l'adjudicació del concurs per a la construcció i explotació de la nova terminal de contenidors de l'ampliació nord del port de València, a tenor de les modificacions de les obres de les fases I i II de la citada ampliació.
Expediente: O-C1508-2017-000354-00 - Retirat
PREGUNTES
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la reforma de la pescateria del mercat de Russafa.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grupo Popular, sobre el mercat de Sant Pere Nolasc.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la convocatòria de les ajudes per a projectes singulars de modernització comercial 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Fira de Comerç Associat de València.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre entrades i eixides d'animals en el nucli zoològic de Benimàmet en gener, febrer i març de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000089-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciudatans, sobre la declaració de ZAS del Carme.
Expediente: O-89CIU-2019-000089-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la recollida de residus per part de l'EMTRE.
Expediente: O-89CIU-2019-000089-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al passeig de la Ciutadella.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de Pedro Juan Núñez.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de la República Argentina.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Menéndez Pidal.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Peris i Valero amb el carrer de Salamanca.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en l'av. de Jacinto Benavente.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reposició d'arbratge al carrer de Joan Senent Anaya.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre una palmera morta a l'av. de les Balears.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministrament de combustible, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de telefonia, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de manteniment d'edificis, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats, primer trimetre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto en energia elèctrica, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la participación en la vaga del 8 de març.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs dels contractes de subministraments i servicis.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les direccions ocupades en la plantilla municipal a 15 d'abril de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos del servei alié de prevenció de riscos laborals, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat en el Servici d'Arquitectura i Servicis Centrals Tècnics, primer trimestre 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal funcionari i laboral que està actualment de baixa.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre art urbà en Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres al CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells al carrer de Sollana.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí dels Germans Maristes.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre balanç de les praderies en el mandat.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre balanç de bardisses en el mandat.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria del Xec Escolar, curs 2019/2020.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les males olors que desprén l'emissari de Vera.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el gasto de l'operatiu de neteja en Falles 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la modificació del Decret de règim jurídic del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la nova cobertura del servei d'ecoparcs mòbils.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte pilot Reciplàstic.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la publicació Bolets i líquens de la Devesa de l'Albufera de València.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació dels veïns afectats per la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la solta de tortuga mediterrània.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de peretes en diferents barris.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la paralització de la compra de la trilladora del Tocaio, al Palmar.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la rebentada d'una canonada de reg al Jardí del Túria, davall del Pont de Fusta.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre de Difusió de l'Horta en l'alqueria dels Moros.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el desbordament dels contenidors de fem al carrer del Mestre Palau, 8.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'adopció urgent de mesures contra el risc d'incendi a la Devesa.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la 15 Conferència Internacional Living Lakes.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot a la Creu Coberta.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els nínxols disponibles.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de les campanyes de conscienciació animal.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el personal de l'alqueria del Dr. Llombart.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la cessió d'un local a la Plataforma d'Afectats d'iDental.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el programa per a majors de revisió de la pell.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conveni per a la construcció d'un refugi d'animals nou.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Estany de Pujol.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment de queixes veïnals per falta de neteja viària.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en Falles a Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanyes de conscienciació contra l'ús de tovalletes higièniques o d'ún sol ús.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els usos dels dos immobles del conjunt de l'alqueria de Coca.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció a projecte cultural.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Secció d'Investigació d'Arqueologia Municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Patrimoni i Recursos Culturals.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea d'Acció Cultural.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Cultura Festiva.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'execució pressupostària de l'àrea de Benestar Social.
Expediente: O-89CIU-2019-000091-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici en deficient estat de conservació al costat de la la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Mobilitat veïnal sostenible. Àrees d'aparcament perifèric.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Pla de Foment i Millora de la Mobilitat de Vianants.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Plaça Hòmens de la Mar - Entorn edifici de la Llotja, Casa dels Bous i Bloc Portuaris.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Recorreguts de preferència de vianants est-oest.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització del carrer de Vicent Brull, entre Justo Vilar i l'av. del Mediterrani.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització del bord oest del barri: la Serradora i Lluís Peixó.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització de l'entorn del mercat.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estratègia EDUSI: Reurbanització i millora paisatgística dels carrers entre la Serradora i Lluís Despuig i entre Martí Grajales i Sánchez Coello.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Ministeri de Foment de les modificacions del projecte d'ampliació V-21.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la investigació d'Antifrau sobre canvis en els plecs del projecte plaça de la Reina ordenats des de l'Alcaldia.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els terminis administratius per al pavelló multiusos Arena.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reunió amb Expo Grupo.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes i línies de finançament al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les despeses imputables al Pressupost.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions en EMT València i les condicions de treball del personal del pàrquing de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de queixes i reclamacions en l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Deute de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte MatchUp.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les estacions i punts de càrrega dels vehicles elèctrics.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el sharing.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el model de participació.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les comissions obertes a la ciutadania i als mitjans de comunicació.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les mesures preses després de la declaració institucional de suport al sector automobilístic valencià.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat de la factoria de Ford i els seus milers de treballadors.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb Ford.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb els proveïdors de Ford.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el full de ruta de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els canvis en el full de ruta de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'elecció de celebrar en la Punta les paelles universitàries.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el futur de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les pròximes reunions del Patronat de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre medicions realitzades en els llocs de treball.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un pavelló tipus Arena.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre avaluació de riscos dels llocs de treball.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'avanç de diversos projectes/expedients.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el lliurament de les claus del solar d'Aragó.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre personal especialment detectat després de l'avaluació de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nou pavelló Arena.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics al Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificación de l'acció preventiva del servei de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subhasta del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal destinat en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la prevenció de riscos laborals en la línia jeràrquica de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
Expediente: O-89CIU-2019-000092-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els accidents greus i molt greus del personal de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la investigació d'accidents i incidents.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria de gestió del Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la protecció a la maternitat que ha d'oferir-se a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura del Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el projecte L'Ull de València.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pressupost 2019 en relació amb diversos projectes turístics.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'import líquid de tresoreria a 15 d'abril de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del pressupost d'inversions en 2019 per districtes.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Impost de Béns Immobles.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació d'activitats empresarials recollida en l'art. 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre activitats incloses en l'annex 1 del RD 39/1997, de 17 de gener.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la informació al personal en matèria de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0182 - Pregunta suscrita por el Sr. Camarasa, del Grupo Ciudadanos, sobre l'actuació portada a terme respecte als equips de treball de personal.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància de la salut del personal.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els equips de protecció individual.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. de Joan XXIII.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del carrer dels Sants Just i Pastor.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes als barris DecidimVLC 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament al Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Casa de les Roques-Museu del Corpus.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies a comissions falleres estes Falles 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de documentació que ha de dispoosar el Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la documentació generada pel Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del General Avilés.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del carrer de Jesús.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Cardenal Benlloch.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. Constitució.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de General Avilés/Mestre Rodrigo.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ofertes d'ús de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2019-000093-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici del passeig Marítim.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de Jesús/Gaspar Aguilar.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el carril bici de la ronda nord.
Expediente: O-89POP-2019-000048-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'emergència i evacuació establides en l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000090-00 - Contestada
0203 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de març per la regidora no adscrita Sra. Jiménez, sobre l'ocupació il·legal de vivendes municipals per famílies amb menors.
Expediente: O-00606-2019-000003-00 - Contestada
0204 - Declaració Institucional de suport a la creació d'un àrea de control d'emissions al mar Mediterrani.
Aprovat
0205 - Declaració Institucional sobre la Marató de València.
Aprovat
0206 - Declaració Institucional sobre el 50 Aniversari de la Universitat Politècnica de València.
Aprovat