S'està cercant, espereu....

2019-02-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2019-02-28

Tornar

Plens:

Data:
28-02-2019
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 28 FEBRERO 2019

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 de gener de 2019.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 25 de gener, 1, 8 i 15 de febrer de 2019, i en sessió extraordinària de 18 de febrer de 2019, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de l'illa de cases delimitada pels carrers de la Serradora, de Francesc Cubells, del Consol i de Josep Aguirre.
Expediente: E-03001-2018-000147-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública el Pla Especial de la Zona Sud 1 (Natzaret Est) del Port de València, formulat per l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: E-03001-2019-000050-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació puntual del PGOU Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03001-2017-000142-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la fusió per absorció de la mercantil PROALIVAL 2016, SA (societat absorbent), i la mercantil ANALYST INVIERTE 21, SLU (societat absorbida), urbanitzador del Programa d'Actuació Integrada Font de Sant Lluís.
Expediente: E-03001-2003-000564-00 - Quedar assabentat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal del PAI UE-A Benifaraig.
Expediente: E-03001-2001-000487-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 15 de febrer de 2019, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a data 31 de desembre de 2017.
Expediente: E-05303-2018-000001-00 - Quedar assabentat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança d'aparcaments.
Expediente: E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública el Reglament de prestació del servici de transport per mitjà d'autobús de l'EMT València, SAU.
Expediente: E-01801-2018-003029-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP de Ciutat Vella com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2018 i de la cancelació total dels préstecs per a finançar el Pla de Pagaments a Proveïdors.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe anual de l'interventor general municipal de les resolucions adoptades per l'alcalde-president de la corporació contràries a les objeccions efectuades, així com de les anomalies en matèria d'ingressos, durant l'exercici 2018.
Expediente: E-00407-2019-000003-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2019.
Expediente: E-05501-2019-000006-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2019.
Expediente: E-05501-2019-000003-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
0018 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat pública secundària de professora associada en el Departament de Psicología de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-001894-00 - Aprovat
0019 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professora associada a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2018-000825-00 - Aprovat
0020 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el reconeixement de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2019-000265-00 - Aprovat
0021 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar la sol·licitud d'autorització de compatibilitat per a activitat privada.
Expediente: E-01101-2019-000258-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar la delegació de competències del Pla Edificant - CEIP Raquel Payà.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0023 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa rectificar l'error material en l'acord plenari de 20 de desembre del 2018, de declaració com a ZAS del barri del Carme.
Expediente: E-02610-2018-000062-00 - Aprovat
0024 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar el Conveni de col·laboració entre la Generalitat, la Diputació de València i l'Ajuntament de València per a la constitució del Consorci Consell de l'Horta de València, acceptar la proposta d'estatuts i designar representant.
Expediente: E-02310-2018-000449-00 - Aprovat
0025 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual corresponent a l'exercici de 2018 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relacions amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.
Expediente: E-00911-2019-000092-00 - Quedar assabentat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0026 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, contra la ruptura de la Sobirania Nacional.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les persones afectades pel cas iDental.
Expediente: O-89POP-2019-000020-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, per combatre l'ocupació il·legal de vivendes, garantir el dret de propietat, la seguretat de les persones i béns i la convivència social.
Expediente: O-89POP-2019-000020-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, en defensa dels valors constitucionals front als projectes rupturistes de la unitat d'Espanya i les formacions polítiques que els encoratgen.
Expediente: O-89CIU-2019-000053-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel Grup Ciutadans sobre la gratuïtat de l'EMT els dies 17 i 18 de març.
Expediente: O-89CIU-2019-000055-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les deficiències i carències inclusives en museus i biblioteques municipals per a persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2019-000054-00 - Aprovada proposta alternativa
0032 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el cobrament de l'IBI als immobles de l'Esglesia católica.
Expediente: O-89POP-2019-000020-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita per la delegada de Turisme, Sra. Gómez, en el seu nom i en el de l'equip de govern, sobre l'Observatori de l'Oci i Turisme de la Ciutat de València.
Expediente: O-C1502-2019-000030-00 - Retirat
0034 - Moció subscrita per la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, i per l'equip de govern de suport a la Proposició de llei de protecció dels sòls d'alt valor agrològic i de sòls d'interés agrari.
Expediente: E-C1504-2019-000003-00 - Aprovat
0035 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la seguretat en l'av. Jacinto Benavente per al al transport escolar.
Expediente: O-89CIU-2019-000056-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita per la portaveu de València en Comú, Sra. Oliver, sobre la paralització cautelar de l'execució del Pla especial per a la zona d'activitats logístiques del port de València (ZAL).
Expediente: O-C1508-2017-000354-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, i per l'equip de govern amb motiu de les reivindicacions feministes al voltant del 8 de Març, Dia Internacional de les Dones.
Expediente: O-C1515-2019-000031-00 - Aprovat
PREGUNTES
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2019-000040-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de pressupost del capítol 1 de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2019-000040-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els criteris de contractació en la Fundació Pacte per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2019-000040-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Pressupost municipal de 2019.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos del servici alié de prevenció de riscos laborals en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre incentius per a la jubilació anticipada.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del 2018 en Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministrament de combustible en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministrament de telefonia en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per mantenimient d'edificis en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministraments postals en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gasto en energia elèctrica en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de pagament en el quart trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos d'enviament d'una carta informativa en relació amb l'IBI.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els índexs d'absentisme en el 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la web del mercat Central.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les accions promocionals de comerç.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el trimestre habitualment negre per als mercats de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el canvi d'ubicació del mercat de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre transferències de fons del projecte MAtchUP.
Expediente: O-89CIU-2019-000047-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la regulació tributària de les formes de mobilitat personal noves.
Expediente: O-89CIU-2019-000047-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre mesures realitzades en els llocs de treball.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre investigació dels accidents i incidents.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria de gestió del Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estructura del Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la protecció a la maternitat que ha d'oferir-se a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de documentació que ha de disposar el Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la documentació generada en el Servici de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància de la salut del personal treballador.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els equips de protecció individual.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'actuació duta a terme respecte als equips de treball del personal treballador.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la informació al personal treballador en matèria de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les activitats incloses en l'annex 1 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació d'activitats empresarials recollida en l'art. 24 de la Llei de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les mesures d'emergència i evacuació establides pel Servei de Prevenció.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos dels llocs de treball.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el personal treballador especialment sensible que s'ha detectat després de l'avaluació de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'avaluació de riscos laborals realitzada al personal treballador.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la integració de la prevenció de riscos laborals en la línia jeràrquica de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la formació en matèria de prevenció de riscos laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de l'acció preventiva del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el personal destinat en el Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
Expediente: O-89CIU-2019-000046-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a les persones refugiades.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el valor dels béns cedits per a l'exposició La República de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Serveis Socials de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre centres futurs de Serveis Socials a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'antic Convent de Jesús, en Patraix.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el centre cívic al barri de Favara.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre gestió i usos dels equipaments públics.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la diagnosi del Centre Arqueològic de l'Almoina.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre edificació al solar del molí islàmic.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre obres paralitzades a la zona del pont del Real.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exaltacions falleres de 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Sitges de Burjassot.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el VI Centenari de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes a les cases i centres regionals d'Espanya a València.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les celebracions de Carnestoltes a València en 2019.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre obres en el palau seu del Consell Valencià de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la imatge nova de les biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de l'ajuda al Gremi d'Artistes Fallers.
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Portal de Transparència de la Junta Central Fallera (1).
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Portal de Transparència de la Junta Central Fallera (2).
Expediente: O-89CIU-2019-000048-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscirta pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el conveni amb el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els centres docents de titularitat pública EI i primer cicle municipal.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els avanços en matèria d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un solar del carrer de Gaspar Aguilar.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte MAtchUP.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el programa GROW GREEN.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el corredor verd del Túria.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (CEIP).
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Ordenança de la convivència.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els carrils bici durant el mandat.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la condonació del deute de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (IES).
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre altres centres docents de titularitat pública.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner i Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre centres docents de titularitat pública (FP).
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la brutícia en la plaça de Joan Pau II.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi de l'eriçó comú a la Devesa.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la participació dels regants en el Pla Especial de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja al costat de la discoteca de la plaça d'Espanya i zona de Pelai.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la prevenció del botellot i brutícia al costat del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de papereres verdes.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de clapetes antiolor en la xarxa de clavegueram.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el repartiment de contenidors de reciclatge de residus orgànics entre les comissions falleres.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja i conservació dels canals i séquies del llac de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'il·luminació ornamental en monuments.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbratge en les urbanitzacions de la Devesa del Saler i neteja del mont de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre 'De l'horta a la plaça'.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre exposició fotogràfica amb relació a la lluita contra el canvi climàtic.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre projecte d'execució de pou de reg.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre visita als itineraris de la Devesa-Albufera 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cens d'ocells migratoris que visiten l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la restauració paisatgística de la Venta del Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'accés a l'embarcador del Palmar.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Trilladora del Palmar.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració del Saler.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidor desbordat al carrer de Vilaragut.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre furts i decomisos de productes hortícoles durant l'any 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència de rosegadors a les zones rurals durant el 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç del Banc de Terres de València durant el 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre obres de conservació de camins rurals durant el 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'activitat Per una Alburafera sense plàstics.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre Mundial d'Alimentació Urbana Sostenible.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de millora de la xarxa d'aigua potable en la zona nordest de València.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Biciregistre.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els cotxes elèctrics.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanyes de Seguretat Viària.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament EMT Infantil.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre EMT Jove.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre EMT Amb Tu.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Abonament Or EMT.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de la xarxa de clavegueram.
Expediente: O-89CIU-2019-000045-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre un contracte menor amb la Federació d'Associacions Animalistes de la Comunitat Valenciana (FEDENVA).
Expediente: O-89CIU-2019-000045-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grupo Ciutadans, sobre els projectes aprovats en DecidimVLC a proposta de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el grup de treball per a l'elaboració d'informes sobre el procediment i tramitació de l'expedient de la Rambleta i sobre els informes tècnics i jurídics de conclusions.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grupo Ciutadans, sobre l'adscripció a Mobilitat Sostenible de huit solars.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Reglament de participació i del Reglament de juntes de districte.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de Suècia.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici de l'avinguda de la Constitució.
Expediente: O-89CIU-2019-000049-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre ajudes al Trinquet de Pelai.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el tancament d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el projecte modificat núm. 2 del pavelló esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractes menors en Jardineria.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tala d'arbres en jardins.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de palmeres.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells anul·lats.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de palmeres en Reus-Ruaya.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre acte en record dels animals de companyia morts.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de la taronja amarga.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grupo Popular, sobre el nucli zoològic.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grupo Popular, sobre els convenis de col·laboració.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre processos participatius en matèria de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre centres de dia nous per a persones majors dependents.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre centres municipals d'activitats nous per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'atenció a persones refugiades.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'acceptació per Conselleria de la cessió d'una parcel·la al carrer de Bernat Descoll per a centre de salut en Malilla.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió Seguiment ARRU Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del parc de la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la creació del registre de demandants únic de vivendes públiques.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la delimitació de terrasses en la via pública en 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes en barris DecidimVLC 2018.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el derrocament de la reixa i mur de l'entrada principal del xalet del carrer d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de plataners.
Expediente: O-89POP-2019-000020-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'execució del projecte de la UE-7 de la muralla islàmica.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia participativa Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi de viabilitat del corredor verd per a la renaturalització del nou llit del Túria.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre mesures aplicades per a complir els objectius del Projecte de Dinamització d'Obres i Activitats.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia participativa Natzaret.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de l'alcalde per al nou llit del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre pàrquing del tanatori municipal.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la redacció i licitació del projecte de remodelació de les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre registres d'activitats i d'obres en desplegament del Projecte de Dinamització d'Obres i Activitats.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la restauració del pont de Castellar, sobre el nou llit del riu Túria.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reunió de la comissió creada per a la convocatòria del concurs d'idees d'ampliació del jardí Botànic.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització del sector Camí Fondo del Grau.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes abandonats en contenidors del carrer de Sant Vicent.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre acumulació de residus i efectes al carrer del Poeta Querol.
Expediente: O-89POP-2019-000019-00 - Contestada
0199 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de gener per la Sra. Bernal, del Grup Popular, en relació amb la resposta a la Plataforma d'Afectats Idental.
Expediente: O-00606-2019-000001-00 -
PRECS I PREGUNTES
0200 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la piscina del Carme.
A contestar en pròxima sessió
0201 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'ús d'un local a l'associació ASPAU.
Quedar assabentat
0202 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el conflicte laboral en l'OAM Parcs i Jardins.
Quedar assabentat
0203 - Prec formulat in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, perquè s'informe en relació amb el les intervencions durant una moció.
Quedar assabentat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0204 - Declaració Institucional sobre l'Observatori d'Oci i Turisme en la Ciutat de València.
Aprovat
0205 - Declaració Institucional sobre l'aplicació de l'IVA cultural als espectacles pirotècnics.
Aprovat
MOCIONS URGENTS
0206 - Moció urgent subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la superació dels límits de contaminació atmosfèrica.
Rebutjada l'urgència