S'està cercant, espereu....

2018-11-15 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-11-15

Tornar

Plens:

Data:
15-11-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 15 NOVIEMBRE 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions extraordinària de 17 d'octubre de 2018 i ordinària de 25 d'octubre de 2018.
Aprovat amb esmenes
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i l'11 de novembre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19, 26 i 31 d'octubre de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el projecte de municipalització de l'EMT, SAU Mitjà Propi, i ampliar el seu objecte social.
Expediente: E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la prestació del servici d'estacionament de vehicles de l'aparcament públic Centre Històric-Mercat Central i encarregar-ne la prestació a l'empresa municipal EMT, SAU, Mitjà Propi.
Expediente: E-01801-2018-003411-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència i Interlocutòria d'Aclariment del TSJ, desestimatòria del recurs PO 1/151/2015, interposat contra Resolució de la Conselleria d'Infraestructura, Territori i Medi Ambient, relativa al Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits de València, tenint en compte que el Tribunal Suprem no ha admés la cassació.
Expediente: E-00501-2018-000367-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ que estima el recurs d'apel·lació seguit per CMF 1945, SL, i revoca parcialment la Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm 2 desestimatòria del recurs PO 5/2015, interposat contra declaració de caducitat del PAI Sector SUP T-4 Benimaclet del PGOU, que resol el Conveni Urbanístic subscrit entre l'Ajuntament i LITORAL DE L'EST, SL, avui URBEM SA.
Expediente: E-00501-2018-000357-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Universitat Popular de l'exercici 2018, finançada amb romanent de tresoreria de l'exercici 2017.
Expediente: E-70008-2018-000063-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris al pressupost de la Fundació Esportiva Municipal de l'exercici 2018, finançada amb romanent de tresoreria de l'exercici 2017.
Expediente: E-70002-2018-000296-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a modificació crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000037-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 9a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000040-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al tercer trimestre de 2018.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el marc pressupostari 2019-2021, límit de despesa i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2018-000018-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms i empreses municipals, la Plantilla de personal per a l'exercici 2019 i demés terminis continguts en la proposta. (Núm expedient 01101 2018 3900)
Expediente: E-05501-2018-000036-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de despesa pels pressupostos inicials de 2019 de l'Ajuntament de València, organismes, ens i empresses depenents municipals.
Expediente: E-00407-2018-000020-00 - Quedar assabentat
0016 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÓNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per al exercici de l'activitat de professor universitari a temps parcial per al curs 2018/2019.
Expediente: E-01101-2018-003730-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment les Normes d'utilització de les instal·lacions del Teatre El Musical (TEM).
Expediente: E-01905-2018-000187-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment les Normes d'ús de les biblioteques municipals de València.
Expediente: E-01905-2018-000188-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el Pla de Servicis Socials de la Ciutat de València 2019-2023.
Expediente: E-02201-2018-000352-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança reguladora de les targetes d'estacionament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.
Expediente: E-02221-2016-000249-00 - Aprovat
0021 - CONSELL DE DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL POBLES DE L'OEST. Proposa aprovar la proposta del Consell en relació amb el grup de treball Entitat Local Menor de la Junta de Districte de Pobles de l'Oest per a impulsar la conversió de Benimàmet en una entitat local menor.
Expediente: E-05683-2018-000005-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les subvencions i el suport a entitats o organitzacions que promouen el separatisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000269-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a la defensa dels valors constitucionals, la unitat d'Espanya i la sobirania nacional.
Expediente: O-89CIU-2018-000283-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el sector automobilístic valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000284-00 - Retirat
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la defensa de la Constitució espanyola en el seu quadragèsim aniversari.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el futur dels Blocs Portuaris.
Expediente: E-89CIU-2018-000013-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció que subscriuen la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives i el portaveu i les portaveus de l'equip de govern sobre l'eliminació de la violència de gènere contra les dones.
Expediente: O-C1515-2018-000115-00 - Retirat
0028 - Moció subscrita per la primera tinenta d'alcalde, Sra. Gómez, en el seu nom i en el de l'equip de govern, per a iniciar els tràmits perquè el feminisme siga declarat Patrimoni de la Humanitat.
Expediente: O-C1502-2018-000378-00 - Retirat
INTERPEL·LACIONS
0029 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de desfibril·ladors a la Policia Local de València i, en concret, la seua distribució en vehícles patrulla.
Expediente: O-89CIU-2018-000278-00 - Contestada
PREGUNTES
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per incompliment de l'Ordenança de parcs i jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0033 - Pregunta suscrita por el Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre denúncies i sancions en terrasses.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre vehicles retirats per la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions de motocicletes.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana respecte al tancament i manteniment de solars.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies, sancions i import recaptat per incompliment de l'Ordenança de neteja urbana el 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions del carril bus.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre expedients i sentències per responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sancions anul·lades.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre denúncies i sancions per consum d'alcohol i estupefaents en la via pública.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0042 - Pregunta suscrita por el Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre llicències de terrasses.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents de trànsit.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre sentències desfavorables per a l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre reclamacions administratives per responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre partida destinada a menjadors escolars en 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre situació de la tramitació del Plan Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de Dinàmica Corporal en la UP.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'obres en col·legis per la Conselleria d'Educació.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de Dansa i Balls en la UP.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la contractació de servicis docents per al desenrotllament de tallers de Dramatització en la UP.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la podridura de la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre torretes d'extinció al Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres d'accessibilitat de la Gola de Pujol.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Oficina d'Energia.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació per a la recuperació del búnquer del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reconstrucció de les motes del carreró del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de reforma a la Casa Forestal del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els embornals taponats per fullaraca i brutícia.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de reparació de l'estació de bombament Eivissa.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els serveis extraordinaris de neteja a la nit de Halloween.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors desbordats al carrer del Palleter.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la presència del gripau d'esperons en l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els serveis de reforç de neteja pel botellot els caps de setmana.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les infraccions per botellot recollides en la redacció de l'Ordenança de civisme.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'augment pressupostari per a l'embós de tovalloletes higièniques en el Col·lector Nord.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració dunar en el Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les mals olors de la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la relació d'horts urbans del Parc Urbà de la Torre (Sociòpolis).
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Antiincendios a la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els abocadors il·legals de residus.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el balanç de pluges en l'Albufera i en les estacions de bombament.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la liquidació d'impostos de la Generalitat Valenciana, els seus organismes i les seues entitats mercantils.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció d'equipament sociocultural.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els danys en instal·lacions particulars per obres en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'execució del Pressupost del Servici de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'excavació arqueològica en Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la finalització de les obres de la 1a fase del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gratuitat de l'AP-7.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els informes i decisió sobre el futur del Bloc Portuaris.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'activitat 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la millora de l'espai públic de l'entorn del Cobert núm. 2.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació de la LOTUP per a incloure la figura de les entitats col·laboradores.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ocupació de l'espai públic per la construcció d'un edifici en Campos Crespo.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la pròrroga fi de termini de l'ARRU Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos en manteniment d'edificis del tercer trimestre 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma d'immobles per Projectes Urbans.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de centres culturals.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis dels barris del Cabanyal i el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis inclosos en l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les reunions de l'OIL EDUSI.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió del projecte d'ampliació V-21.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització de l'entorn de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis en el Cabanyal i el Canyamelar (partida GD660-15220-68200).
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'edificis en el Cabanyal i el Canyamelar (partida GD660-15220-6820001).
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministraments postals del tercer trimestre 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del tercer trimestre 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto en energia elèctrica del tercer trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els expedients tramitats pel Servici de Contractació.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del tercer trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions en els barris i districtes.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de les alqueries de Campanar per a centre d'acollida d'immigrants.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal subaltern que presta servei en els col·legis públics i municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la instrucció donada per a l'elaboració d'un informe per part de la Policia Local relatiu a l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el procés de participació ciutadana per a usos del centre cívic Aiora.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el contingut de l'informe realitzat per la Policia Local de València relatiu a l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'aspecte formal de la petició d'un informe relatiu a l'avinguda del Cid, en la petició a la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la metodologia aplicada en la realització d'un informe sobre l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'opinió que li mereix a la regidora de Seguretat l'informe realitzat sobre l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de policies locals que s'han jubilat durant l'any 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació en comissió de serveis de policies locals a València.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions de jubilacions durant l'any 2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les previsions realitzades en Policia Local davant l'entrada en vigor de la jubilació anticipada.
Expediente: O-89CIU-2018-000275-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de la Fundació Observatori del Canvi Climàtic en el 3r trimestre de 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000279-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el Projecte Europeu Grow Green i el seu desenvolupament.
Expediente: O-89CIU-2018-000279-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el centre d'acolliment en el Casal d'Esplai de Rocafort.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la licitació del Servei de Teleassistència Domiciliària.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el control dels coloms.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre València, ciutat intel·ligent.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre resultats de la promo Bonica Fest.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el protocol Se+ digital.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una avaria en el mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la inspecció dels apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el pla d'usos del mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servei de Valenbisi 2017 vs 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'actuació promocional per al xicotet comerç en Sant Dionís.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'entrega de llenya a les famílies necessitades.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre goteres en el Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista i relació de l'Ajuntament amb la DGT sobre aspectes a incorporar en la nova Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre subvenciones projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Trànsits 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Russafa 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre multes de trànsit a usuaris de bicicletes i patinets.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Patraix 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de Bruges i l'expropiació d'un edifici en Editor Manuel Aguilar.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Marítim 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un parc provisional a Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Exposició 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme a Ciutat Vella 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de multes a automobilistes, motoristes i vianants.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones a projectes de participació ciutadana de foment a l'associacionisme en Abastos 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'alqueria de la Torre.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els retards al Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el corredor verd en el llit del riu.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les noves estratègies integrals en els barris nous.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre projectes i línies de finançament.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Consell de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat estructural de Blocs Portuaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a monuments fallers en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones d'il·luminació a comissions falleres en2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a col·lectius festers per aniversaris en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a col·lectius festers per aniversaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones a monuments fallers en 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de subvenciones d'il·luminació a comissions falleres en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Ban de Falles de 2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP de la Parreta.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les dependències de la UP de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ependències de la UP de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2018-000277-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre documentació d'expedients de gestió tributària pendent de lliurament al Grup Municipal Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre un informe de la Intervenció General pendent de lliurament al Grup Municipal Popular.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre llicència d'activitat d'hotel i restaurant carrer Abadia Sant Martí núm. 10.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el turisme familiar.
Expediente: O-89CIU-2018-000276-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Contaminació Acústica i Platges.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ICIO.
Expediente: O-89CIU-2018-000280-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost de l'OAM Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Cementeris.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Jardineria.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servei de Drogodependències.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0175 - Pregunta suscrita por la Sra. Bernal, del Grupo Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici de Sanitat i Consum.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos d'art floral.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre adorns nadalencs en zones verdes.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre brutícia en el jardí del carrer de Just Ramírez.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els escocells del carrer del Poeta Iranzo Simón.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els pressupostos de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000103-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la Inspecció Tributària.
Expediente: O-89POP-2018-000104-00 - Contestada
0182 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'octubre pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre si l'equip de govern compartix unes manifestacions de la Sra. Fábregas.
Expediente: O-00606-2018-000004-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0183 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre una moció de 2015 relativa al sistema CORCOM de la Sala 112.
Quedar assabentat
0184 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reducció de les subvencions a l'Associació Ciutat de l'Esperança.
A contestar en pròxima sessió
0185 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, perquè es resolga una petició d'accés a un expedient de gestió tributària.
A contestar en pròxima sessió
0186 - Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, perquè li siga remesa la relació de les persones majors guardonades en la Setmana del Major.
Quedar assabentat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0187 - Declaració institucional de suport al sector automobilístic valencià.
Aprovat
0188 - Declaració institucional sobre el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones.
Aprovat
0189 - Declaració institucional a favor de la declaració del feminisme com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
Aprovat
0190 - Declaració Institucional sobre l'exalcaldesa de València, Rita Barberá.
Aprovat