S'està cercant, espereu....

2018-07-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-07-26

Tornar

Plens:

Data:
26-07-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 JULIO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - ALCALDIA. Proposa autoritzar la participació a distància, en la sessió plenària present, de la regidora Sra. Neus Fábregas Santana.
Expediente: E-00401-2018-000052-00 - Aprovat
0002 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de juny de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0003 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 juny de 2018 i el 15 de juliol de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 22 i 29 de juny i 6 i 13 de juliol de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0005 - ALCALDIA I PORTAVEUS DELS GRUPS POLITICS MUNICIPALS. Proposen manifestar el suport a la iniciativa de construir un pavelló esportiu multiusos, davall la fórmula de concessió demanial, en la parcel·la de titularitat municipal que recau als carrers d'Àngel Villena, Bomber Ramón Duart i Antonio Ferrandis (actor).
Expediente: E-00201-2018-000022-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'aprovació definitiva de la modificació del Pla Especial Usos illa de cases Primat Reig.
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la modificació puntual del PGOU en l'àmbit diferit M1 La Casa dels Bous.
Expediente: E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU en el carrer del Doctor Buen, de Benimàmet.
Expediente: E-03001-2018-000068-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del PAI per al desenvolupament de la Unitat d'Execució D del PEPRI de Benimàmet i aprovar la liquidació del contracte.
Expediente: E-03003-2018-000001-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar la denúncia presentada per Expo Grupo, SA, del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de València i la citada mercantil per a l'obtenció amb destinació a zona verda pública de l'immoble conegut com a Solar de Jesuïtes.
Expediente: E-03A01-2011-000029-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la pròrroga de la suspensió temporal de l'execució del Programa d'Actuació Integrada per al desenvolupament de la Unitat d'Execució Benimàmet B.
Expediente: E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procediment de municipalizació per a ampliar l'objecte social de l'EMT.
Expediente: E-01801-2018-001811-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa rebutjar l'Alternativa Tècnica del PAI per al desenvolupament de la UE 1 del Barri de la Seu-Xerea i declarar desert el concurs de programació.
Expediente: E-03502-2007-000266-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria del recurs núm. 1/277/2016, i que declara la nul·litat de l'acord plenari pel qual es va aprovar l'Estudi de Detall de l'illa de cases TER-4, en els carrers d'Emili Baró, Dolores Marquès i Cercle de Belles Arts.
Expediente: E-00501-2018-000277-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Reial decret llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2018.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 juny de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000011-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2018 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000011-00 - Quedar assabentat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la relació de conceptes i subconceptes d'ingressos i despeses creats amb crèdit zero durant el 2n trimestre de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000009-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000022-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000024-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a relació d'expedients de reconeixements extrajudicials de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000021-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2018-000004-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2018-000005-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2018-000006-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2018-000007-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública i custòdia subsegüent d'estos.
Expediente: E-H4969-2018-000008-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2018-000009-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la tasa per utilització privativa i aprofitaments constituïts en el sòl, subsòl o vol de la via pública a favor d'empreses explotadores de servicis de telefonia mòbil.
Expediente: E-H4969-2018-000012-00 - Aprovat
0029 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària.
Expediente: E-02901-2017-001641-00 - Aprovat
0030 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la memòria tècnica i la proposta de declaració del conjunt format per la Bonaigua-Pinar de les Pedreres com a Paratge Natural Municipal.
Expediente: E-04001-2018-000613-00 - Retirat
0031 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Junta d'Usuaris d'Abocaments als sistemes generals de sanejament de l'àrea metropolitana de València (subsistema Pinedo, emissari submarí) en el si de l'Entitat Metropolitana de Servicis Hidràulics i facultar l'alcalde per a la firma del conveni i els estatuts definitius.
Expediente: E-02701-2017-000475-00 - Aprovat
0032 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Federació Estatal d'Institucions Solidàries amb el Poble Sahrauí-FEDISSAH.
Expediente: E-02250-2018-000093-00 - Aprovat
0033 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Casa de la Dona.
Expediente: E-02000-2018-000068-00 - Aprovat
0034 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Cottolengo del Pare Alegre.
Expediente: E-02000-2018-000069-00 - Aprovat
0035 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Coordinadora de Societats Musicals Federades.
Expediente: E-02000-2018-000082-00 - Aprovat
0036 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor de la Plataforma Salvem el Cabanyal.
Expediente: E-02000-2018-000070-00 - Aprovat
0037 - "DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València a favor del col·lectiu #quierocorredor.
Expediente: E-02000-2018-000067-00 - Aprovat
0038 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. José García Poveda, el Flaco.
Expediente: E-02000-2018-000083-00 - Aprovat
0039 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Filla Adoptiva de la Ciutat de València a favor de la Sra. Teresa Meana Suárez.
Expediente: E-02000-2018-000071-00 - Aprovat
0040 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir el nomenament de Fill Adoptiu de la Ciutat de València a favor del Sr. Avelino Corma Canós.
Expediente: E-02000-2018-000081-00 - Aprovat
0041 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa iniciar actuacions encaminades a concedir la Medalla d'Or de la Ciutat de València al Trinquet Pelayo.
Expediente: E-02000-2018-000084-00 - Aprovat
0042 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa l'adopció de mesures en relació amb el Pòsit Agrícola municipal de València.
Expediente: E-70009-2018-000007-00 - Aprovat amb esmenes
0043 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la tercera fase del Pla Edificant.
Expediente: E-02101-2018-000024-00 - Aprovat
0044 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar definitivament la primera modificació de plantilla de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
0045 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa desestimar una sol·licitud d'autorització de compatibilitat pública per a activitat de professor associat a la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-001657-00 - Aprovat
0046 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa concedir una compatibilitat per a activitat marginal.
Expediente: E-01101-2018-002317-00 - Aprovat
0047 - CONSELL DE DISTRICTE - JUNTA MUNICIPAL POBLES DEL NORD. Proposa deixar sense efecte la prohibició de la celebració del bou embolat i el bou amb corda en els pobles de València.
Expediente: E-05682-2018-000002-00 - Rebutjat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0048 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, en defensa del sector turístic valencià.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Retirat
0049 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procediment obert simplificat DecidimVLC 2018-2019.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Rebutjat
0050 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les resolucions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en Mercavalència.
Expediente: O-89CIU-2018-000188-00 - Rebutjat
0051 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciudadanos, sobre la creació d'una unitat canina a la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000189-00 - Aprovada proposta alternativa
0052 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, per la revocació del veto a la celebració dels festejos de bou embolat i bou amb corda en València.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Rebutjat
0053 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre instar el compliment de les recomanacions del Síndic de Greuges sobre transparència en l'Ajuntament, organismes autònoms, sector públic empresarial i fundacions municipals com Las Naves o l'Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Aprovat amb esmenes
INTERPEL·LACIONS
0054 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre incompliments del Pla Jove 2017/2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000186-00 - Contestada
PREGUNTES
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre queixes veïnals en el Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre renovació del clavegueram en el barri de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte d'implantació de l'Observatori Ciutadà de l'Horta.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de recollida de plàstics d'ús agrícola.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el voluntariat mediambiental de la Creu Roja en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cens d'aus migratòries de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'elaboració d'un catàleg de ceberes.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ceberes en Sociòpolis (la Torre).
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre una paperera trencada en l'embarcador del Palmar.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres del Cicle Integral de l'Aigua en la marginal dreta del jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte pilot de compostatge per a la gestió dels residus de la palla de l'arròs i la resta de residus orgànics.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de restauració i consolidació de l'embarcador de la Gola del Pujol.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el manteniment de l'oferta oficial per a la realització d'un mural al grafiter Elías Taño.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'anàlisi de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a confraries i/o germandats de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Mostra del Cinema del Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb les associacions vicentines.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la millora del programa de teleassistència.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Casa Natalícia de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la intervenció del Servei d'Atenció d'Urgències Socials i Col·laboració de Emergències.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó del Grup Ciutadans, sobre els serveis d'ajuda a domicili.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Curs sobre introducció a la llengua de signes i a les persones sordes.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions per al desenvolupament de projectes d'intervenció en l'àmbit social.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de l'habitatge precari.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els suggeriments o queixes presentades sobre els serveis d'ajuda a domicili.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la llista d'espera als serveis d'ajuda a domicili.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les jornades Escola d'estiu Fem economia feminista 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el certamen de relats curts Beatriu Civera.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les lluminàries instal·lades al Museu Faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les activitats realitzades a l'Espai Dones.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació d'aparells de control de la humitat, temperatura i il·luminació als museus festius.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita conjuntament per la Sra. Picó i el Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'ONG Goals For Freedom.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les plantes autòctones en el marc del projecte la Sequiota.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la compra de la trilladora Tocaio, del Palmar.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la situació de la compra d'accés a l'embarcador del Palmar.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la negociació municipal per a la dotació fixa de l'aigua del Xúquer.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Integral de defensa contra incendis de la Devesa 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'esborrat intencionat del mural de l'artista Elías Taño a la Punta.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la constitució del Consell Alimentari Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la conferència internacional sobre la reutilització i el reciclatge.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'aigualejos, estiu 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la promoció i coneixement del Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi científic del retaule Els set goigs de la Mare de Déu.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Oficina Municipal d'Atenció a Persones amb Discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de pisos per la Fundació Rais.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació de l'escultura de Roc Chabàs.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'avaria de l'aire condicionat al Museu Faller.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina a Castellar-Oliveral Enrique Velarte.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex de piscines del Parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu l'Hípica.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del Complex Esportiu Cultural de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Secció d'Investigació Arqueològica Municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres al xalet d'Aben al-Abbar.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el control dels imports màxims d'adjudicació de contractes menors a un mateix proveïdor.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els informes de la disparada pirotècnica del dia de la Crida en Falles i de la Gran Fira de València (Delegación de Cultura Festiva).
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els informes de la disparada pirotècnica del dia de la Crida en Falles i de la Gran Fira de València (Delegació de Protecció Ciutadana).
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació dels contractes menors al portal de transparència.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de transparència.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els programes EMCUJU 2018 i EMPUJU 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia del segon trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis del segon trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del segon trimestre 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de subministraments postals del segon trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del segon trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de restauració del búnquer del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del solar al carrer del Pare Lluís Navarro.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la cessió de la Casa Vestidor al Tribunal de les Aigües.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de fem porta a porta als barris de Sociòpolis, Quatre Carreres i Benicalap Sud.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja del solar al carrer del Progrés.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre una zona de socialització canina en el carrer del Músic Ginés.
Expediente: O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre sancions per abandó d'animals.
Expediente: O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre sancions pel maltractament d'animals.
Expediente: O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre animals potencialment perillosos.
Expediente: O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre nuclis zoològics en València.
Expediente: O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla municipal de veterinaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000181-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el servici de menjador i monitors en l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la modificació de la relació de llocs de treball de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de tramitació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat dels camps de futbol municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'edifici de l'antiga Escola de Magisteri.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la sobre recollida de signatures per la Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el botellot.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els voluntaris de Protecció Civil.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici porta a porta de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el reordenament futur de la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre una planta baixa al carrer del Llavador, 34.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Copa Davis.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els contractes menors de la Gran Fira de Juliol.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit amb la Junta Major de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el curs d'arqueologia a València la Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000171-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució d'obres de l'excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'assistència a la Comissió Municipal de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desenvolupament del Pla General d'Ordenació Urbana.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la licitació per a l'elaboració del Pla Especial de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el solar del camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni municipal sense ús.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres d'ampliació del Col·legi Alemany.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Llotja dels Pescadors.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre Excursionista.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el començament d'actuacions del Pla de Seguretat Viària.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos a València per les obres de renovació de canonades en Blanqueries i el tancament de la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat de la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió d'una parcel·la del Cementeri per a les cotxeres de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre treballs viaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Mobilitat Metropolità.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre nou model de participació ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en la línia 25 i en la CV-500.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova web de l'Agència de la Bicicleta i la Mesa de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre compliment dels objetius del fullet (guia) de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de Justícia i de General Palanca.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els comerços del Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la residència de la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del centre esportiu la Creu del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu de la Rambleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex esportiu cultural Abastos.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex esportiu de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del complex esportiu d'Orriols.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de l'Sporting Club de Tenis per a la gestió del poliesportiu Astúries.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de la Federació de Tir Olímpic per a gestionar la Galeria de Tir Olímpic.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració de Cau Rugbi València per a la gestió del camp de rugbi del tram V del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club Beisbol Astres per a la gestió del camp de beisbol i softbol.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Futbol Unió Esportiva Benicalap per a la gestió del poliesportiu de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la neteja dels armaris de maniobra de companyies subministradores de serveis ubicats en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2018-000184-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el club poliesportiu Les Abelles per a la gestió del poliesportiu de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Vela de la CV per a la gestió de l'Escola Municipal de Vela.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació d'Hoquei de la CV per a gestionar el poliesportiu de Beteró Mare de Déu del Carmen.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Natació de la CV per a gestionar el poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarsa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb Prodemon per a gestionar el rocòdrom de la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federación de Natació CV per a la a gestió del complex esportiu cultural la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Natació Delfín per a la gestió de la piscina del centre social de Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club de Pilota Borbotó per a gestionar el Centre Municipal de Pilota Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb la Federació de Tenis de la CV per a gestionar el poliesportiu de Montolivet.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni de col·laboració amb el Club Esportiu Futsal València per a gestionar el Pavelló Municipal de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'optimització dels recursos humans a l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal en el Servei de Llicències Urbanístiques.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal en el Servei de Llicències d'Activitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de personal en el Servei de Benestar Social.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu lúdic de jocs tradicionals.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la piscina del Palmar.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu Joan Antoni Samaranch.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del poliesportiu Marni.
Expediente: O-89CIU-2018-000180-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre una bastida en la Gran Via de Ferran el Catòlic, 63.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de places de la borsa de treball d'operadors de sala CISE en el Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la formació que rebran els operadors de sala CISE del Departament de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la borsa d'operadors de sala CISE de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita por la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la repercussió de la incorporació d'operadors a la sala CISE al Departament de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la incorporació d'operadors de la sala CECOR al Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat de crear una borsa d'operadors de sala CECOR al Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els voluntaris de Protecció Civil que realitzen cursets en el Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equips utilitzats pels voluntaris de Protecció Civil.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans i protocols realitzats en la zona del port i la Marina de València davant la gran afluència de persones.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'afluència de persones a la zona del port de València i la Marina durant la celebració d'esdeveniments.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els talls de trànsit en els accessos a la Marina i el port de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conseqüències de fer coincidir diversos esdeveniments en la mateixa zona.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la coordinació realitzada entre delegacions de l'Ajuntament de València i organitzadors d'esdeveniments en la zona de la Marina i el port de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'efectius de Policia que es van activar en la zona del port de València i la Marina els dies 13, 14 i 15 de juliol.
Expediente: O-89CIU-2018-000183-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre de dia per a persones majors en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou centre cívic i cultural per a persones majors al barri de Mestalla.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les atencions a persones refugiades a través de València Activa.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el local nou municipal per a l'atenció de persones immigrants.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes municipals a la Casa de la Caritat.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el seguiment i avaluació del Pla Jove.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el modificat núm. 2 del projecte de l'obra del pavelló esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMCUJU 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMPUJU 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa EMCORP 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0230 - Pregunta subsrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa La Dipu et beca 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'import de l'IBI en locals comercials de 2015 a 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els acomiadaments en Las Naves.
Expediente: O-89CIU-2018-000182-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques municipals d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000185-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la figura del Síndic de l'Oci.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre contractacions amb diferents empreses i proveïdors.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el plec tècnic en relació amb el servei d'instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge d'infraestructures.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la modificació del Reglament de transparència.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colònia de gats del carrer de Ruaya.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbrat en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la presència de rates al parc de Jesús de Medinaceli.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'expedient 235/2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el solar per a colònies de gats entre l'av. d'Aragó i l'av. del Port.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colònia de gats en la zona del Port-Duana-Naus de la Copa Amèrica.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els solars municipals per a colònies de gats.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la colònia de gats en la carretera de Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els horts urbans.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el solar per a gats en l'av. del Port, 28.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el canvi en la zona de socialització de gossos del carrer del Músic Ginés.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cost de les esterilitzacions en el PEF.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés del projecte urbà de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbrat en la Petxina.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els problemes amb la degradació de la platja del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la denegació de la subvenció Associació de Veïns de Polo I Peyrolon.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal d'Abastos en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la recaptació per ingressos per via d'impostos per al pressupost de 2019.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Ciutat Vella en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal d'Exposició en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el problema del soroll dels avions a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el solar de propietat municipal al districte de Rascanya.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Marítim en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el plec tècnic en relació al servei d'instal·lació, muntatge, manteniment i desmuntatge d'infraestructures.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvenciones per a projectes de participació ciutadana a la Junta Municipal de Trànsits en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0266 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de les inversions de 2018 en jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Russafa en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en la Junta Municipal de Patraix en 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics al Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ARRU del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la connexió entre els aparcaments de les places de Ciutat de Bruges i de Joan de Vilarrasa.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la contaminació ambiental en l'av. de l'Oest.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la distribució de les places d'aparcament del pàrquing a la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estudi de les parcel·les municipals adscrites a la Delegació de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la inconstitucionalitat de la Llei per la funció social de la vivenda i el Pla Estratègic de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del projecte de reordenació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'immoble municipal al carrer del Pare Lluís Navarro, 170.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de la Llotja de Pescadors, la Casa dels Bous i la zona de tenyidors en Eugènia Viñes.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció de vivendes de demostració de consum energètic quasi nul en el solar del carrer dels Àngels, 47.
Expediente: O-89POP-2018-000065-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de la ZAL del port de València.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos provisionals en propietats municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rampa d'accés al pàrquing de la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la permuta amb la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar per a crear finques de vivenda social.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0284 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regularització de la parcel·la per al centre de salut a Malilla.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
0285 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte GrowGreen a Benicalap.
Expediente: O-89POP-2018-000064-00 - Contestada
DESPATX EXTRAORDINARI.
0286 - Moció urgent subscrita pel portaveu i la regidora del Grup Ciutadans, Sr. Giner i Sra. Jiménez, sobre l'eliminació del mural del solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89CIU-2018-000190-00 - Rebutjada l'urgència
0287 - Moció urgent subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la dimissió de l'alcalde d'Ontinyent.
Expediente: O-89CIU-2018-000190-00 - Rebutjada l'urgència
0288 - DECLARACIONS INSTITUCIONALS.
0289 - Declaració institucional en defensa d'un model turístic de consens.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0290 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre un informe relatiu a la sinistralitat en l'av. del Cid.
Quedar assabentat
0291 - Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cessament de l'alcalde pedani de Forn d'Alcedo.
Quedar assabentat