S'està cercant, espereu....

2018-05-31 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-05-31

Tornar

Plens:

Data:
31-05-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 31 MAYO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de la sessió ordinària de 26 d'abril i de la sessió extraordinària d'11 de maig de 2018.
Aprovat
PART RESOLUTIVA
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 20 i 27 d'abril i 4, 11 i 18 de maig de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de l'entrada en vigor del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000036-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades en les parcel·les 5D i 5G, blocs C i E, de l'Estudi de Detall de la UE-1 del Pla Parcial, Sector NPR-7 Quatre Carreres.
Expediente: E-03001-2018-000071-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual del PGOU en l'àrea dotacional privada ocupada per la Residència Llar Santa Teresa de Jornet.
Expediente: E-03001-2014-000075-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla Especial de Protecció dels Entorns BIC Jardí Botànic, Temple de Sant Miquel i Sant Sebastià i Porta de Quart (PEP-EBIC 03).
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa manifestar el suport al consorci europeu MaaRe (Mobility as a Right for Europe).
Expediente: E-01801-2018-002105-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre de 2018.
Expediente: E-00407-2018-000010-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de compliment, en l'exercici 2017, del Pla de Reducció del Deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2018-000011-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4a Relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2018.
Expediente: E-05501-2018-000015-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 4ª Modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del pressupost 2018.
Expediente: E-05501-2018-000014-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa establir el règim jurídic del Comissionat Especial Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible (World Sustainable Food Centre).
Expediente: E-00400-2018-000005-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar la determinació y règim jurídic d'un òrgan denominat Comissionat Especial per a la Mostra de València Cinema del Mediterrani.
Expediente: E-00400-2018-000002-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa solicitar la regularització de la situació del museu del Corpus-Casa de les Roques com a museu.
Expediente: O-C1513-2018-000070-00 - Aprovat
0016 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment l'organigrama i la plantilla de l'OAM de Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-70010-2018-000046-00 - Aprovat
0017 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la modificació de Plantilla de Personal de 2018.
Expediente: E-01101-2018-001327-00 - Aprovat
PROCEDIMENTS DE CONTROL I INICIATIVES
MOCIONS
0018 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre places de Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Rebutjat
0019 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el calendari de cremes agrícoles.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la situació en el Nucli Zoològic de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000126-00 - Rebutjat
0021 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Barco d'Estibadors del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita conjuntament pels Srs. Giner i Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les funcions de l'Autoritat del Transport Metropolità i la planificació del transport metropolità.
Expediente: O-89CIU-2018-000127-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000127-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern sobre la gratuïtat de l'Autopista del Mediterrani, AP-7.
Expediente: O-C1502-2018-000282-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita conjuntament pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern per una llei electoral més justa, igualitària, democràtica i participativa.
Expediente: O-C1513-2018-000085-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, per a posar en marxa actuacions concretes per a evitar la degradació i la inseguretat de zones concretes de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000128-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita conjuntament per l'alcalde i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern sobre la millora dels intervals de pas dels servicis de Metrovalència.
Expediente: O-00201-2018-000012-00 - Aprovat
0028 - Moció subscrita conjuntament per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, i pel i per les portaveus dels grups que conformen l'equip de govern, de suport a la causa del poble palestí.
Expediente: O-C1517-2018-000164-00 - Aprovat amb esmenes
PREGUNTES
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Arniches.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Arrancapins.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benifaraig.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Beniferri.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Calvari.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Borbotó.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Campanar.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Creu Coberta.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Carme.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Palmar.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Saler.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Fontsanta.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Font de Sant Lluís.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Giorgeta-Carmen Gracia.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors i Centre de Dia per a Persones Majors Dependents l'Amistat.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Torre.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Llum.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Massarrojos.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Montolivet.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Nou Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Orriols.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Poble Nou.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Regne de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Russafa.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Salvador Allende.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Josep.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Sant Pau.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Tendetes.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Trinitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors Vivers.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre Municipal d'Atenció a Persones Majors el Canyamelar-el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre de Dia per a Persones Majors Dependents la Puríssima.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'oferta de serveis de podologia per a persones majors en el Centre de Dia per a Persones Majors Dependents Tres Forques.
Expediente: O-89CIU-2018-000105-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els socis dels programes de turisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme mèdic/wellness.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme idiomàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Naturalesa.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme València Film Office.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme de compres.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Creuers.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Gastronomia.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Cultura.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Esports.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa de turisme Convention Bureau.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Mossén Sorell.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2018-000038-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre dos locals al carrer del Montdúver.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la grua municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en l'av. del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els servicis X-24.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre un basar al carrer d'Alboraia.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics en el primer trimestre del 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de subministraments postals durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses pel servici alié de prevenció de riscos laborals durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el temps d'espera en el servici de atenció ciutadana 010.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici per a oficines del Pla Cabanyal-Canyamelar, en el carrer d'Empar Guillem, 4.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre entitats col·laboradores per a la tramitació de les llicències.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre informe urbanístic per a vivendes turístiques.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els immobles de Poblasts Marítims inclosos en el programa europeu MatchUp.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la llicència d'un hotel a l'av. d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una llicència d'obres de reforma.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les llicències d'obres en tramitació.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les parcel·les dotacionals al carrer d'Alboraia.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Natzaret Est.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació de la Casa del Rellotger.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de rehabilitació per a Centre Veïnal Llamosí-Remonta al carrer d'Antonio Juan, 19.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els resultats de la campanya d'informació sobre els informes d'avaluació d'edificis.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els treballs arqueològics en Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el concurs per al personal de la Gran Fira de Juliol 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el servici de podologia en centres de majors.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la gestió de les xarxes socials del Servici de Comerç.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació, contractació i pagament dels cartells de les Falles 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la política de vivenda.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els correus electrònics de la instal·lació de les grades en Vivers el 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la passarel·la per a vianants de Falles 2017 i 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre d'Acollida Casal d'Esplai de Rocafort.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la tramitació municipal de la renda valenciana d'inclusió.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes d'atenció social a menors en el període estival.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la xarxa de clavegueram en la ronda interior.
Expediente: O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la Campanya 'Tovalletes, no saps el que hi ha allà baix'.
Expediente: O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre l'Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en parcs d'oci infantil i accessibilitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000122-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'hotel previst per la permuta del solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures per al foment de l'edificació.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Marina de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mur de San Miquel dels Reis.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reurbanització de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la línia especial de l'EMT per a persones amb diversitat funcional.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la subestació de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els intercanviadors de la Justícia i Porta de la Mar i el pla de línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de llicències de 2017 i 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de Bruges i el disseny final de la plaça Ciutat de Bruges i l'avinguda de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el funcionament dels últims serveis de les línies de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre Decidim VLC 2018-2019.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat i supressió de barreres en edificis municipals i uns altres.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació de la contracta de la grua.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les inscripcions pendents en el Registre de la Propietat.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la despesa en el sopar de la nit de Cap d'Any.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la despesa en manteniment de la FDM.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Mostra de València-Cinema del Mediterrani.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el concert celebrat el 15 de març per l'Orquestra de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'Institut de Medicina Esportiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic de l'Esport de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el cicle de música electrònica celebrat en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el centre de majors de Borbotó.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mode accessible de la pàgina web de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'acte de Compromís el dia 17 de maig en el mercat de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Carta de la Capitalitat de València
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la regularització laboral en Mercavalència.
Expediente: O-89CIU-2018-000121-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Azorín.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Carles Ros.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Casa de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Carmelina Sánchez-Cutillas.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Carola Reig Salvà.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Clara Santiró i Font.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Constantí Llombart.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal de la Petxina.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal del Mar.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Eduard Escalante.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Francesc Almela i Vives.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Germana de Foix.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Isabel de Villena.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Churat i Saurí.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Joan de Timoneda.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Joanot Martorell.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Joaquim Martí.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Josep María Bayarri.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Lluís Fullana.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el local destinat a l'atenció social en el carrer dels Pescadors.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Gran Fira de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el tapís a la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els preus dels concerts en Vivers.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'equip ambulant de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la interpretació de l'himne d'Espanya en la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració del Dia d'Europa.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les publicacions de la Universitat Popular.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les restes arqueològiques trobades en el pont de la Trinitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca de Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un hostal de València que cobra més per pernoctar a les dones.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació Castellano Comenge.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Vicent Tortosa.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Vicent Casp.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Vicent Boix i Ricarte.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Tomás Vicent Tosca.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Teodor Llorente.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Serrano Morales.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Roís de Corella.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Palau de l'Exposició.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Nova al Russafi.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal Matilde Ramos.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Biblioteca Municipal María Moliner.
Expediente: O-89CIU-2018-000118-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de desfibril·ladors per a la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la distribució de desfibril·ladors en les unitats de districte de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la formació de personal de PLV per a la utilització de desfibril·ladors.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Unitat de Cavalleria de la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost del manteniment de la Unitat de Cavalleria.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les condicions que reunix el picador de la Unitat de Cavalleria.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures addicionals que s'han prés en l'av. del Cid com a consequència de l'increment del nombre d'accidents.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls realitzats en la Creu Coberta pel botellot.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els controls als mercats extraordinaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures especials davant l'augment de venedors irregulars en els mercats extraordinaris.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment d'estacionament de caravanes en la Malva-rosa i el Saler.
Expediente: O-89CIU-2018-000119-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la falta de professorat en el CEIP Manuel González Martí, de Benifaraig.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la subrogació dels treballadors de les escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els abalisaments la temporada estival 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els protocols informatius per canvi de denominació de vies publiques.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les noves instal·lacions de rugbi.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la parcel·la escolar del carrer de Sant Miquel de Soternes.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'admisió del passaport per a la sol·licitud del xec escolar.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la Memòria anual de Joventut de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els actes del Dia de Sant Isidre 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el botellot al barri de Favara.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Unió de Llauradors.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les papereres del centre de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de residus al carrer de Totana.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre recollida del fem porta a porta.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Russafa.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la poda en el Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el reciclatge en edificis municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'oli usat i vessat al clavegueram.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre accidents en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la prohibició d'aparcar en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el XV Congrés Ibèric La bicicleta i la Ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la reutilització de bicicletes abandonades.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la confecció del 'mapathon' ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les rutes escolars segures.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla municipal d'actuacions en alqueries en la ciutat de València i pobles de València en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal pròxim.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'afectació del PATIVEL en la ciutat i pobles de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les crítiques de València en Comú a l'alcalde Joan Ribó per la V-21.
Expediente: O-89CIU-2018-000123-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni amb la Fundació Aigües de València.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Conveni amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms en relació amb el Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de vidre.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors nous de recollida de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió Ajuntament-Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la protesta per la canalització de l'aigua en l'horta de Campanar.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els residus al carrer de Sant Ignasi de Loiola.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les runes i fem al costat de Sant Miquel dels Reis.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos municipals.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el refinançament del deute.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions en els barris i districtes.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Exposició per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Marítim per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Patraix per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en les pedanies del Nord, de l'Oest i del Sud per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Russafa per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions per a projectes de participació ciutadana en Trànsits per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió de la tercera consulta ciutadana.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els tallers de participació ciutadana de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0266 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els centres civics.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions dels projectes de participació ciutadana, Abastos de 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions dels projectes de participació ciutadana, Ciutat Vella 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de tinença d'animals.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de contaminació acústica.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del toc manual de campanes i la seua tramitació com a BIC.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres que necessiten els col·legis.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Edificant.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les dades de turisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000115-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el desbrossament en la plaça del Tossal del Rei.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el passeig de la Petxina.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment i neteja en el jardí de la plaça de Santa Mònica.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells en el carrer de l'Entitat Casa Santapau.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni Col·lectiu de l'OAM Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la cessió dels locals municipals en els jardins a entitats privades.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'afecció del morrut roig.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre platges noves per a gossos.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les novetats del Contracte de Salvament i Socorrisme en Platges el 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000043-00 - Contestada
0284 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes d'abril pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la renda garantida de ciutadania.
Expediente: O-00606-2018-000002-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0285 - Declaració institucional amb motiu del Dia d'Europa.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0286 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Policia Local.
Quedar assabentat
0287 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0288 - Prec formulat in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la zona de pescateria del mercat de Russafa.
Quedar assabentat
0289 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la confiscació de marihuana en una vivenda municipal.
A contestar en pròxima sessió
0290 - Prec formulat in voce pel Sr. Galiana, delegat de Comerç, sobre Mercavalència.
Quedar assabentat