S'està cercant, espereu....

2018-04-26 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-04-26

Tornar

Plens:

Data:
26-04-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 26 ABRIL 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 28 de març de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 i 29 de març i 6 i 13 d'abril de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU Centre Cívic i Cultural en C/ Pintor Ricardo Verde, 9 i 11.
Expediente: E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetiment a informació pública de la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit de la Casa dels Bous.
Expediente: E-03001-2017-000225-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 15 de març de 2018, relatiu a la rectificació anual de l'Inventari General de Béns i Drets Reals de la Corporació a 31 de desembre de 2016.
Expediente: E-05303-2017-000001-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Reglament orgànic del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000036-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa rectificar l'acord plenari núm. 7, de 28 de març, i addicionar al Pla municipal normatiu per al 2018 noves previsions d'elaboració de disposicions i reglaments.
Expediente: E-00401-2018-000011-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre resolucions de discrepàncies, omissions i anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici 2017.
Expediente: E-00407-2018-000009-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2018.
Expediente: E-04302-2018-000006-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 1r trimestre 2018 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2018-000005-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000010-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2017.
Expediente: E-00408-2018-000321-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora dels mercats de districte.
Expediente: E-02901-2017-001030-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar a la Generalitat Valenciana la declaració de Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana de la Romeria del Santíssim Crist de la Salut del Palmar.
Expediente: E-01909-2017-000061-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de València a la Xarxa Espanyola de Teatres, Auditoris, Circuits i Festivals de Titularitat Pública.
Expediente: E-01905-2018-000056-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar la creació de l'òrgan denominat Comissionat Especial per a preparar la futura ubicació a València del Centre Mundial per a l'Alimentació Sostenible (World Sustainable Food Centre), de la FAO.
Expediente: E-00400-2018-000005-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS, I CULTURA. Proposa ratificar el Conveni Col·lectiu de Treball del Personal Laboral de l'Organisme Autònom Fundació Esportiva Municipal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-70014-2017-000096-00 - Aprovat
0020 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa l'aprovació definitiva del Reglament del Consell Alimentari Municipal.
Expediente: E-02310-2017-000115-00 - Aprovat
0021 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professora associada al Departament de Sociologia de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-002105-00 - Aprovat
0022 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar les Estratègies Integrals Participatives dels Barris de Benimaclet, els Orriols i Natzaret.
Expediente: E-02301-2018-000071-00 -
MOCIONS
0023 - Moció subscrita pels portaveus dels grups polítics Compromís, Socialista i València en Comú sobre la dotació econòmica per a l'Autoritat de Transport Metropolità de València.
Expediente: O-C1502-2018-000205-00 - Aprovat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els criteris d'admissió en les escoles infantils municipals i el xec escolar.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Rebutjat
0025 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre l'atorgament d'honors i distincions.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aprovació d'un Pla Integral d'eliminació i prevenció de pintades i grafits en el districte de Ciutat Vella.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la creació d'una Mesa de Seguiment de Grans Projectes.
Expediente: O-89CIU-2018-000103-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, i pel i per les portaveus dels grups Compromís, Socialiscia i València en Comú per la inclusió en els PGE de 2018 dels compromisos pressupostaris del Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere.
Expediente: O-C1515-2018-000058-00 - Aprovat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000104-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del soldat Aarón Vidal López, mort en acte de servici.
Expediente: O-89CIU-2018-000102-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació del turisme en Falles amb els programes del Pla de Turisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la promoció de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de despesa dels turistes en Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les vies d'accés dels turistes en Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'impacte econòmic de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000066-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit entre els ajuntaments de València i Torrent sobre el refugi d'animals.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'envasament de 160 kg de mel.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment del Jardí de Vivers.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les inspeccions per l'afecció a zones verdes durant les festes falleres.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les jornades d'apicultura.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura d'aules noves per a xiquets i xiquetes de 2-3 anys en col·legis públics.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'omissió de la fiscalització prèvia en la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Edificant.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses per subministrament de combustible durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses de telefonia durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses pel manteniment d'edificis durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses per la neteja de dependències municipals, col·legis i mercats durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses en energia elèctrica durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reconeixements d'obligació de pagament durant el primer trimestre de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'impost de béns immobles.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la modificació de crèdits per incorporació de romanents de crèdit al Pressupost de 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre abocadors il·legals en l'entorn de l'antic circuit de Fórmula 1.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reintroducció del llobarro a l'Albufera.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la tercera edició de Tastarròs.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre Mundial d'Alimentació Sostenible.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les mesures de protecció adoptades front a la clòtxina zebrada.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre abocadors incontrolats a la Font de Sant Lluís.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'accés a l'embarcador del Palmar.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'extracció de les tovalletes higièniques del col·lector.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de papereres per a envasos.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la web València, capital sostenible.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de banys públics desmuntables al mirador del Pujol.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Incendis del Saler 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors de matèria orgànica.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre sancions a les empreses de neteja.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la col·laboració en temes mediambientals amb la Generalitat durant el 2018.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació i neteja de fonts ornamentals.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre efectes i residus al costat dels contenidors en el carrer del Mestre Rodrigo.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada imparable del preu del lloguer.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la seu de la World Race.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el viatge a Silicon Valley de la primera tinenta d'alcalde.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'agermanament amb la capital de Silicon Valley.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la relació de l'Ajuntament de València amb Airbnb.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Copa Davis.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció als turistes Excellence en el Port de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal del programa de turisme València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les quotes dels socis dels programes de turisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la participació en fires de turisme.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'arranjament escolar.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de la Llei de consells escolars.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els projectes experimentals en activitats econòmiques d'impacte social de les polítiques d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes de formació, orientació i inserció laboral dirigits a col·lectius específics.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació que es desenvolupen com a servei propi.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el finançament de les polítiques i programes d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el personal ocupat amb les polítiques d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes de formació.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Carles Salvador.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Salvador Tuset.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Raquel Payà.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Teodor Llorente.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els centres educatius no inclosos en el programa Edificant.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Desenvolupament Urbà i Vivenda.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea d'Educació, Joventut i Esports.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Mobilitat Sostenible i Espai Públic.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Govern Interior.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Desenvolupament Humà.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Participació, Drets i Innovació Democràtica.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea de Desenvolupament Econòmic Sostenible.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la destinació de la incorporació dels romanents de 2017 al Pressupost de 2018 en l'àrea d'Alcaldia.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Mèdic/Wellness.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Idiomàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Naturalesa.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Film Office.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Shopping.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Cruises.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Sports.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Gastronomia.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme Cultural València.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mesures adoptades per a agilitzar la concessió de llicències.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Convention Bureau.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la turistificació.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost del programa de turisme València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Alquería del Moro.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme Mèdic/Wellness.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme Idiomàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació de la Ceramo.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme Naturalesa.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Centre de Salut de Malilla.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Shopping.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos dels projectes participatius.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Sports.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Film Office.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Cultura.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del programa de turisme València Excellence.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Consell de la Marina.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Sant Josep de Calassanç.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'IES num. 41 de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el CEIP Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els advertiments d'intervenció del xec escolar.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la publicació de la convocatòria de les ajudes del xec escolar.
Expediente: O-89CIU-2018-000095-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions en la Galeria del Tossal.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions en l'Almodí.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les exposicions en les Drassanes.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Sala d'Exposicions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Entitat Pública Empresarial Mostra de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les publicacions de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el refugi del carrer dels Serrans.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa del centre de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el servici de taxis per a persones discapacitades.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a passos de la Setmana Santa Marinera.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs públic per a espais museístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre biblioteques municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Festival Internacional de Circ.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la restauració del sostre del Saló de Cristall.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els pals explicatius de València en la Memòria.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre ajudes als altars vicentins.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre accions de suport al poble gitano.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular d'Abastos.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat dels locals de restauració.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Marxalenes.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Morvedre.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Sant Isidre.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular d'Algirós.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular dels Orriols.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benifaraig.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Poble Nou.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Massarrojos.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Carpesa.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobrela Universitat Popular de Borbotó.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Castellar-l'Oliverar.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de la Torre.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular del Palmar.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular d'Aiora.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Universitat Popular de Cases de Bàrcena.
Expediente: O-89CIU-2018-000094-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'accidents de trànsit el 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les zones de València amb nombre més gran d'accidents.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments de treball (vestuari) de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'entrega de vestuari al Cos de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'última entrega de vestuari per a Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els anoracs d'intervenció de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el període d'entrega de vestuari per a Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos econòmics destinats per a l'adquisició d'equipaments de comunicació.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la compra d'equipaments de comunicació per a la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els equipaments de comunicació per a la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'incident ocorregut en Vivers el dia 11 d'abril.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el vestuari de reposició del Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició de vestuari nou per a Bombers.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la gestió realitzada en la compra d'equipaments de comunicació per a la PLV.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació pressupostària per a la compra d'equipaments de comunicació en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les ajudes a projectes d'educació i foment de la transparència i govern obert.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els centres municipals de servicis socials nous.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els informes municipals en els expedients de la dependència.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la forma de comunicar-se del Cos de Policia en l'exercici de les seues funcions.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la disponibilitat d'equipaments de comunicació o walkies a la PLV durant les Falles.
Expediente: O-89CIU-2018-000096-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'excavació i restauració de la muralla islàmica en l'àmbit de la UE-7.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les activitats previstes en el Molí del Tell.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els plecs per a l'externalització dels tràmits de llicències.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recollida de la taronja amarga.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els escocells de palmeres en el Bulevard Nord.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada de la plaça de Lázaro Cárdenas.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Rafael Comenge.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres en les motes d'un canal de l'Albufera.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre 2a Convocatòria Expressions d'Interés EDUSI i tramitació d'actuacions.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la poda en la plaça d'Ávila.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de les obres del Projecte Centre Sociocultural Plaça del Pilar - Guillem de Castro.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte del Centre Esportiu Marítim, entre Dr. Lluch i Bloc de Pescadors (2).
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament subterrani de la plaça de la Reina.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les restes d'obres en un massís enjardinat de l'av. Alfauir.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'autorització demanial del pàrquing Plaça de la Reina, pendent de formalitzar.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la constitució de Benimàmet com a entitat local menor.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la cessió de solars municipals per a aparcaments provisionals.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada del carrer d'Almassora amb el carrer de Maximilià Thous.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre finançament europeu per a la rehabilitació del Casino de l'Americà.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les gestions amb la propietat del cine Metropol.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els horts urbans en el solar de Jesuïtes (2).
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes relatiu a l'encàrrec a AUMSA del projecte de rehabilitació de la Fàbrica d'Oli de Marxalenes.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la negociació amb els veïns de la Llotja de Pescadors.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les molèsties per l'activitat dels baixos 18, 20 i 22 de l'Arquebisbe Fabián i Fuero.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Sala d'Exposicions del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres dels intercanviadors de l'EMT en Justícia i General Palanca.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la intensitat de circulació en viaris varis de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la nova Ordenança de circulació.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la suspensió del Festival Internacional de Milotxes.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Seguretat Viària.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències ambientals.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la conciliació de les bicicletes i els vianants en el passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció per a obres en edificis protegits per a la implantació o modificació de l'activitat subjecta a comunicació ambiental prèvia.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de caravanes.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma per a la implantació o modificació d'activitat subjecta a comunicació ambiental prèvia.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pintura de la font de la plaça del Real.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la delimitació de les terrasses.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de nova planta per a activitat subjecta a llicència ambiental.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels interins.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb la final de la Copa del Rei de Rugbi.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció en edifici catalogat.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'interins.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma per a activitat subjecta a llicència ambiental.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'ocupació de via pública amb grua torre.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de nova planta o ampliació.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències de nova planta o ampliació per a la implantació o modificació d'activitat subjecta a comunicació ambiental prèvia.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma tipus I.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma per a activitat qualificada subjecta a normativa de comerç.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció per a activitat qualificada subjecta a normativa de comerç.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'obres de reforma tipus II.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de llicències d'intervenció per a activitat subjecta a normativa ambiental.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els set carrers de la Gran Via que no complixen l'Ordenança contra incendis.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ofici de la DGT sobre els senyals de l'anell ciclista.
Expediente: O-89CIU-2018-000091-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre els excrements d'animals en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la poda de les palmeres del Bulevard Sud.
Expediente: O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment del circuit de running del jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
0266 - Pregunta subscrita pel Sr. Bravo, del Grup Ciutadans, sobre la Memòria d'Activitats de 2018 de l'Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89CIU-2018-000098-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'atenció sanitària en el tram del Gulliver.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Turisme.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme a València.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'aplicació informàtica dels contractes menors.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de la contractació i el pagament dels cartells de Falles de 2017.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació dels contractes menors.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el viatge a Silicon Valley de la delegada de Formació i Ocupació.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'informe d'identificació i caracterització d'iniciatives de dades generades per la ciutadania.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre contractes menors.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el servici de retirada de vehicles de la via pública.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la sol·licitud de subvenció a fons FEDER per a carrils bici.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la marquesina de l'EMT en la plaça de Tetuan.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Amb tú.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la plantilla de Bombers.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de l'Escuraeta.
Expediente: O-89CIU-2018-000097-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les oposicions a la plantilla de Policia Local.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els solars vacants.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0284 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Famas Fest.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
0285 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el carril bici compartit amb el transport públic.
Expediente: E-89POP-2018-000001-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0286 - Declaració Institucional sobre l'adhesió de la ciutat de València a l'Observatori Mundial de la Contaminació de l'Aire (Global Urban Air Pollution Observatory).
Aprovat
0287 - Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i la Salut en el Treball.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0288 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les Falles.
Quedar assabentat
0289 - Prec formulat pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre polèmica en el món faller.
Quedar assabentat
0290 - Prec formulat pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la transferència d'edificabilitat a sòl dotacional com a conseqüència del compliment d'una sentència judicial.
Quedar assabentat
0291 - Pregunta formulada in voce pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la renda garantida de ciutadania.
A contestar en pròxima sessió