S'està cercant, espereu....

2018-02-22 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2018-02-22

Tornar

Plens:

Data:
22-02-2018
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 22 FEBRERO 2018

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 25 de gener de 2018.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 19 i 26 de gener i 2 i 9 de febrer de 2018, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la renúncia al càrrec de regidor presentada pel Sr. Santiago Benlliure Moreno.
Expediente: E-00401-2018-000012-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa crear la Comissió Municipal Tècnica d'Habitatge i determinar les seues funcions, composició i règim de funcionament.
Expediente: E-00406-2018-000003-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori per la qual s'aprova definitivament la Correcció d'Errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-3 Parc i Mestrança d'Artilleria.
Expediente: E-03001-2016-000225-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial Benicalap Nord, Illa de Cases 13.
Expediente: E-03001-2017-000037-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació del Pla de Reforma Interior Modificatiu del Sector Camí Fondo del Grau.
Expediente: E-03001-2016-000281-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa suspendre l'atorgament de llicències per a la implantació de nous usos terciari hoteler en l'àmbit del Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella.
Expediente: E-03502-2017-000028-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a l'EMT la condició de mitjà propi de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-01801-2018-000589-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'art. 7 del Reial decret-llei 4/2012 de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000002-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdits del Pressupost de 2018.
Expediente: E-05501-2018-000003-00 - Aprovat
0014 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar la tala d'una palmera monumental al jardí del bulevard Sud (Phoenix dactylifera, codi municipal 99111012/116).
Expediente: E-04001-2018-000020-00 - Aprovat
0015 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la modificació d'un dels condicionants establits en l'autorització atorgada mitjançant l'acord plenari núm. 17, de 25/05/2017, per a l'execució de les obres corresponents al Projecte Renovació canonada DN 350 des del carrer de les Blanqueríes fins a plaça de Tetuan per canonada FD DN 600. València, en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
0016 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar els Estatuts de la Red de Ciudades por la Agroecología.
Expediente: E-C1504-2018-000002-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar l'adhesió al Consens de Shanghai sobre ciutats saludables.
Expediente: E-02401-2018-000289-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi d'un representant al Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0019 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu d'Intervenció operativa en incendis urbans, en el CIP FP Xest.
Expediente: E-01101-2017-001955-00 - Aprovat
0020 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte de l'Informe anual de l'exercici 2017 de l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions i Relació amb el Defensor del Poble i el Síndic de Greuges.
Expediente: E-00911-2018-000069-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0021 - Moció subscrita per la delegada de Persones Majors, Sra. Gómez, sobre mesures de suport a la revalorització de les pensions i de sostenibilitat del Sistema Públic de Pensions.
Expediente: O-C1502-2018-000074-00 - Aprovat
0022 - Moció subscrita conjuntament pel delegat d'Energies Renovables i Canvi Climàtic, el portaveu del grup municipal Compromís i les portaveus dels grups municipals Socialista i València en Comú sobre el control i gestió pública de l'energia elèctrica.
Expediente: O-C1518-2018-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del grup Popular, sobre la CV-500 i la línia 25 de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, el portaveu del grup municipal Compromís i les portaveus dels grups municipals Socialista i València en Comú, de solidaritat amb el poble saharauí.
Expediente: O-C1517-2018-000063-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del grup Ciutadans, sobre la presència d'intèrprets per a persones amb discapacitat auditiva en els actes festius.
Expediente: O-89CIU-2018-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del grup Ciutadans, sobre l'adscripció en comissió de servicis d'agents de policia.
Expediente: O-89CIU-2018-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita per la Sra. Puchalt, del grup Popular, sobre el compromís per la igualtat d'oportunitats entre dones i hòmens.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel Sr. Novo, del grup Popular, sobre el Monestir de Sant Vicent de la Roqueta.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita pel portaveu del grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre mesures i solucions per a pal·liar l'ocupació ilegal.
Expediente: O-89CIU-2018-000043-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita conjuntament per la Sra. Jiménez i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment d'embossos i problemes de seguretat vial per als vianants derivats del desmuntatge de les passarel·les de l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000044-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0031 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del grup Popular, sobre les mesures del Govern municipal per a millorar la neteja de la ciutat l'any 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
PREGUNTES
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el centre de majors de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de normes, legalitat i ordenances municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les ordenances municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades per la Policia Local en la Malva-rosa i platja del Saler amb els estacionaments de caravanes.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de les ordenances en matèria de seguretat viària i ocupació ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat que als policies locals que actuen amb persones indigents els acompanyen altres professionals.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el perfil i tipus de professionals que atenen junt amb Policia Local a les persones indigents.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el vehicle utilitzat per a atendre a les persones indigents.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les recents defuncions d'indigents al carrer.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció que dispensa la Policia Local a les persones indigents.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'indigents.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades pels agents que s'encarreguen de la mendicitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els agents destinats a la mendicitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades per la Policia Local de València amb indigents en els carrers.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Parc de Bombers de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els agents que presten servici en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a adoptar per incompliments de normativa i ordenances municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció de l'Ajuntament a la CAPPEPV per a la XXXI Trobada d'Escoles en Valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció de l'Ajuntament a la Fundació Sambori per a la XXXI Trobada d'Escoles en Valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal d'opinió ciutadana de desembre de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració de l'Ajuntament amb la CAPPEPV en la XXXI Trobada de d'Escoles en Valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la subvenció de l'Ajuntament a la Fundació Escola Valenciana per a la XXXI Trobada de d'Escoles en Valencià.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre deficiències en el tanatori municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la situació laboral del cap de la Comissió de la Capitalitat Mundial de l'Alimentació.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el robatori de cablejat.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els columbaris del Cementeri General de València.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri de Massarojos.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri del Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre convenis dels poliesportius municipals.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat al Cementeri General.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'ús i manteniment del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2018-000033-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora corresponent al quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les queixes respecte de les deficiències en la neteja del col·legi Mare Nostrum.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses dels subministraments postals corresponents al quart trimestre 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals corresponents al quart trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació anticipada.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les noves ajudes al sector teatral.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Escola d'Acollida.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a la dona en els barris.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el concurs de Benestar Social de suport a l'autonomia personal.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre estudis en els barris.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre un incendi al barri de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la defunció de dos persones sense sostre en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Trafalgar.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Sant Marcel·lí.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Salvador Allende.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de l'Olivereta.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de la Malva-rosa.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció en el Centre de Servicis Socials de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000024-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els informes de la Policia Local respecte de la retirada de les passarel·les en l'av. del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació del trànsit en l'av. del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de la presència policial en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'afluència de ciutadans a les unitats de districte de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els policies destinats a escortes.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la situació econòmica i laboral dels policies destinats en servici d'escortes.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les plagues de rates.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'augment de la població de coloms.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les zones on més s'ha detectat augment de rates i coloms.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a adoptar a causa de la plaga de rates i coloms.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la climatització del Mercat de Castella.
Expediente: O-89CIU-2018-000020-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'edifici del Temple.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'acord de permuta en el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els blocs portuaris del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els concursos paralitzats per canvi de normativa.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes de mobilitat i urbanisme de les propostes d'inversió.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI Benimaclet Est.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els pressupostos participatius.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els usos de les alqueries de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents ocorreguts en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la regulació dels apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la intensitat del trànsit en l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el baròmetre municipal d'opinió ciutadana de desembre 2017 i la seua comparativa amb el de març de 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les propostes de connexió de la T2.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els tallers provisionals de la T2.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la sanció de Protecció de Dades per l'enquesta fallera.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte Grow Green de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'execució de la sentència de Tabacalera.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els carrils bici inacabats.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els carrils bici de Mestre Rodrigo i Joan XXIII.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació d'operativitat de l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les velocitats mitjanes i els vehicles censats.
Expediente: O-89CIU-2018-000027-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'actual oferta d'habitatge social.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la futura oferta d'habitatge social.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les partides pressupostàries de l'habitatge social.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les contractes vençudes.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre indemnitzacions per expropiacions forçoses.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre reconeixements extrajudicials de crèdit.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit amb la Generalitat per a cobrar multes.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la modificació de l'Ordenança de l'IBI.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el superàvit en el Pressupost del 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el Fons Complementari de Finançament.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els impagaments i morositats de l'ICIO.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reclamació de responsabilitat patrimonial.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Club d'idiomes Guiriguai grups conversa.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació València ja 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Cuina 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Consum energètic i economia domèstica.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Carreter 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Competències clau i informàtica.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Taller de mecànica de bicicletes.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Manteniment bàsic i responsable d'habitatge.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre recaptació per sancions de trànsit el 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació València Inserix 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Mantenidor rehabilitació habitatges 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projectes d'emprenedoria social-Iniciatives locals d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Costura bàsica 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000025-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Obra de paleta 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Ocupació en activitats econòmiques d'impacte social.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Reciclatge i transformació de peces.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Neteja i organització domèstica.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Ocupació de qualitat en sectors econòmics.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Or de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Amb Tu de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Jove de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament Infantil de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els carrils bici.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les campanyes de seguretat viària.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els cotxes elèctrics.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les passarel·les de l'avinguda del Cid.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les obres de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bici.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projecte de foment d'ocupació LAMBDA.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les agressions contra el patrimoni històric i monumental.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'Ocupació dones víctimes de violència gènere.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'ocupació persones amb discapacitat.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'ocupació per a joves aturats.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la compensació de la permuta del solar de Tabacalera.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Pla d'ocupació per a persones immigrants, refugiades i sol·licitants.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la diversitat tipològica de vivendes.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Activitat clau 1 Erasmus Plus.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projecte reactiva.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les Expressions d'Interés de l'Estratègia EDUSI.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació PEU Discapacitat sever SERVEF.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la gentrificació en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Informe de la Sindicatura de Comptes respecte d'AUMSA.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre mesures per a contindre el preu de la vivenda nova.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els pagaments realitzats als redactors de l'EDUSI Va-Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres d'execució dels horts urbans en la Rambleta.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pàrquing per a autocaravanes.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació del percentatge mínim de vivenda protegida.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de la gasolinera ubicada al costat de l'Institut Lluís Vives (2).
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ús públic dels patis interiors en illa de cases.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pavelló nou del València Bàsquet.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els vehicles en la parcel·la del camí de Montcada, 320.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Baixa Exigència en el carrer de María Llácer.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones empadronades el 2017 amb el procediment d'empadronament nou.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones sense sostre mortes en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les queixes veïnals en la zona de l'Albereda-Arts Gràfiques.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de residus i efectes al costat dels contenidors en el carrer d'Almassora.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la cessió d'un ninot a CACSA.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les factures de Cap d'Any.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de bales de palla d'arròs.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació de neteja en Falles.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en Falles.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació de la xarxa d'aigua potable a Benifaraig.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'incompliment del Codi de Bon Govern per part del delegat de Cultura Festiva.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la geolocalització dels mitjans de neteja.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els contractes menors del Servici de Cultura Festiva durant l'exercici 2016.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els ninots de falla fets amb palla d'arròs.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre Mercavalència.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre mesures adoptades per la Junta de Desaigüe de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la poda insuficient de l'arbratge de la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la plaga de la clòtxina zebrada.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre mobiliari fet amb palla d'arròs i restes de xufa.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en dies festius.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reducció de contenidors de RSU.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la utilització de drons per vigilar els camps.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Acció Integral per a la promoció de l'activitat i el territori agrícola.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya Ens estem quedant sense mans.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja dels màrgens del carril-bici del Saler.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el recurs de reposició contra la Resolució GG-540 (marquesines de Tetuan).
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la licitació del contracte d'energia de la Fundació InnDEA (Las Naves).
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les greus irregularitats en la prestació del servici d'assessorament, mediació i intermediació hipotecària.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el cartell de presentació dels servicis de neteja 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la pintura verda de la calçada al carrer d'Emili Baró.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'ús d'aplicacions informàtiques per a la prevenció del fraccionament de contractes.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'evolució del turisme de reunions.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'impacte econòmic del turisme en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Itineraris personalitzats d'inserció per a col·lectius de risc o en situació d'exclusió social.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la proliferació de coloms en Tres Forques.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contaminació atmosfèrica durant el 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les jubilacions en l'OAM Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Programa de recol·locació 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de plagues en Tres Forques.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Itineraris d'orientació laboral per a PLD.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el programa d'ocupació Projecte de foment d'ocupació de dones d'ètnia gitana.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els arbres talats en 2017.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes per al 2018 en el programa d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de neteja de jardins en Falles.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les campanyes d'adopció d'animals.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Xarxa de Ciutats AVE.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes d'enjardinament per al 2018.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la vorera del Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de palmeres en l'av. de Blasco Ibáñez, amb Cardenal Benlloch.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici de Cementeris.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el tendal del Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els tractaments per al control del morrut roig.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0238 - Pregunta subscrita pel la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament en el Servici de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0239 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la retirada de l'amiant als centres educatius.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0240 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'increment de la població de coloms.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0241 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infantil i primària en 2015.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0242 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els contractes menors en el Servici de Cementeris.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0243 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infaltil i primària en 2016.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0244 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infantil i primària en 2017.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0245 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'anul·lació d'escocells al barri de Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0246 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre contractes menors en el Servici de Parcs i Jardins.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0247 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les peticions de manteniment dels centres educatius d'infantil i primària en 2018.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0248 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les subvencions amb concurrència competitiva de projectes de participació ciutadana.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0249 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor Jornada d'usos de centres cívics.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0250 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació del PAI d'Enginyers.
Expediente: O-89CIU-2018-000019-00 - Contestada
0251 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Teodor Llorente per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0252 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Salvador Tuset per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0253 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció del CEIP Sant Àngel de la Guarda per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0254 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els cursos d'idiomes de la Delegació de Joventut.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0255 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la contractació del manteniment d'edificis i instal·lacions de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0256 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers per a l'ocupació del temps lliure.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0257 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció de l'IES núm. 41 de Patraix per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0258 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les escoles infantils municipals públiques.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0259 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Poblats Maritims.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0260 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0261 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Patraix.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0262 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte Interactuem: defenent els drets de l'infància.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0263 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de la Saïdia.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0264 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la construcció del CEIP Fernando de los Ríos per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0265 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüència en el districte de l'Olivereta.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0266 - Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Sant Josep de Calassanç per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0267 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de l'Eixample.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0268 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Jesús.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0269 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les inversions municipals en els col·legis públics.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0270 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte del Pla del Real.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0271 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte d'Extramurs.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0272 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Raquel Payá per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0273 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0274 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Campanar.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0275 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma del CEIP Carles Salvador per mitjà del Pla Edificant.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0276 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Camins al Grau.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0277 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0278 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre noves aules públiques de 2 a 3 anys.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0279 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0280 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte d'Algirós.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0281 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre mobiliari urbà fabricat amb palla d'arròs.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0282 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la seguretat ciutadana al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0283 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Patrulla Verda.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0284 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Pobles de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0285 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Pobles del Nord.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0286 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Grup Gama.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0287 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Pobles del Sud.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0288 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre denúncies de la PLV per mitjà del radar.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0289 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Quatre Carreres.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0290 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja i les seues conseqüències en el districte de Rascanya.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0291 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de la contracta de neteja.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0292 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la presència de la Policia Local en Carpesa.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Contestada
0293 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de geolocalització per a la neteja i recollida de RSU.
Expediente: O-89CIU-2018-000037-00 - Contestada
0294 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Estratègia Integral Participativa al barri de Natzaret.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0295 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Estratègia Integral Participativa al barri de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
0296 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Estratègia Integral Participativa al barri dels Orriols.
Expediente: O-89POP-2018-000016-00 - Contestada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
0297 - Declaració Institucional de suport al sector del taxi per evitar situacions d'instrusisme.
Aprovat
MOCIÓ URGENT
0298 - Moció urgent subscrita pel portaveu del grup Popular, Sr. Monzó, sobre autorització a l'Assessoria Jurídica Municipal perquè actuien en nom i representació d'este Ajuntament en les Diligències Prèvies 1243/2017 del Jutjat d'Instrucció núm. 18 de València.
Expediente: O-89POP-2018-000017-00 - Aprovada proposta alternativa
PRECS I PREGUNTES
0299 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions esportives on entrena el Club Antares.
Contestada
0300 - Prec formulat per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre regulació del toc de campanes.
Quedar assabentat
0301 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Xarxa Llibres.
A contestar en pròxima sessió