S'està cercant, espereu....

2017-12-21 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-12-21

Tornar

Plens:

Data:
21-12-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:
SESIÓN ORDINARIA 21 DICIEMBRE 2017

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 16 de novembre de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 13 de novembre i el 15 de desembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 10, 17 i 24 de novembre, i 1 de desembre de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el canvi d'ús de les naus municipals 1, 2, 3 i 4 situades en el Parc Central.
Expediente: E-03001-2017-000199-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i informació publica de la Modificació Puntual del PGOU al carrer del Pintor Ricardo Verde, 9 i 11 (Centre Cívic i Cultural).
Expediente: E-03001-2017-000017-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de la Resolució de la consellera d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual s'aprova definitivament la correcció d'errors del Pla de Reforma Interior Parc Central en l'àmbit A.4-2 Enginyers, Magatzem d'Intendència i Servei Militar de Construccions.
Expediente: E-03001-2016-000224-00 - Quedar assabentat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa autoritzar la intervenció en l'entorn dels arbres monumentals situats en la plaça d'Alfons el Magnànim i el jardí de la Glorieta.
Expediente: E-01801-2017-003329-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar inicialment i sotmetre a informació pública l'Ordenança d'aparcaments.
Expediente: E-01801-2016-000410-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Estratègic de Vivenda per a la ciutat de València 2017-2021.
Expediente: E-03910-2016-000002-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'alcalde a atorgar poders de representació processal.
Expediente: E-00501-2017-000356-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades i aprovar definitivament el Pressupost general de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals per a l'any 2018, i la plantilla de personal.
Expediente: E-05501-2017-000038-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 10a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000039-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions i aprovar definitivament la modificación de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns immobles.
Expediente: E-H4969-2017-000010-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa no admetre una reclamació i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2017-000011-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2018.
Expediente: E-02701-2017-000600-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota d'enganxall per altes en el servei per a l'exercici 2018.
Expediente: E-02701-2017-000590-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2018.
Expediente: E-02701-2017-000599-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de l'Assemblea de l'EMSHI, adoptat en la sessió ordinària celebrada el 8 de novembre del 2017, relatiu a l'aprovació del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2018-2022.
Expediente: E-02701-2017-000528-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per al 2018.
Expediente: E-01801-2017-003744-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa l'adhesió a l'Estratègia de promoció de la salut i prevenció en el Sistema Nacional de Salut (SNS).
Expediente: E-02401-2017-003132-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment el Reglament del defensor/a de les persones majors.
Expediente: E-02224-2017-000248-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment la creació del Consell Municipal de Persones Majors i el seu Reglament.
Expediente: E-02224-2017-000271-00 - Aprovat
0024 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar inicialment l'Ordenança del Banc de Terres Agrícoles de València.
Expediente: E-70009-2017-000001-00 - Aprovat
0025 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil Manuel Broseta Pont, de la Universitat de València, per al curs acadèmic 2017/2018.
Expediente: E-01101-2017-001375-00 - Aprovat
0026 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa crear el Consell Alimentari Municipal de València i aprovar inicialment el seu Reglament.
Expediente: E-02310-2017-000115-00 - Aprovat
0027 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el Pla d'Actuació Municipal enfront de riscos forestals de València.
Expediente: E-01501-2017-000501-00 - Aprovat
0028 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS, PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar el model nou de participació ciutadana de la ciutat de València.
Expediente: E-02301-2017-000937-00 - Aprovat
MOCIONS
0029 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular sobre la venda ambulant il·legal.
Expediente: O-89POP-2017-000103-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la crema de la palla de l'arròs a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000103-00 - Aprovada proposta alternativa
0031 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la retirada del Projecte de llei de l'horta de València.
Expediente: O-89POP-2017-000103-00 - Rebutjat
0032 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el xec escolar universal.
Expediente: O-89POP-2017-000103-00 - Rebutjat
0033 - Moció subcrita per la delegada de Cooperació al Desenvolupament i Migració, Sra. Fábregas, sobre el Dia Internacional dels Drets Humans i de les Persones Migrants.
Expediente: O-C1517-2017-000172-00 - Aprovat
0034 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la falta d'ajudes a les famílies més desafavorides a través del xec escolar.
Expediente: O-89CIU-2017-000272-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un grup centralitzat operatiu de Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000270-00 - Rebutjat
0036 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre museus accessibles.
Expediente: O-89CIU-2017-000271-00 - Aprovada proposta alternativa
0037 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el projecte de Llei de l'Horta de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000272-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les partides del capítol 2 d'Educació.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els col·legis amb amiant.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la contracta de la grua municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000259-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Fundació Pacte per l'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Regidoria de Benestar Social.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació de la Regidoria d'Innovació.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les polítiques i programes d'ocupació del Servei d'Ocupació.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el mercat ambulant de Nadal en un entorn BIC.
Expediente: O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els col·laboradors socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els actes amb motiu de la commemoració de les Falles com a Patrimoni Immaterial Mundial de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la previsió de cara al primer aniversari de la declaració de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les atencions a les persones sense sostre en els dies de fred.
Expediente: O-89CIU-2017-000260-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sra. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de les estacions que mesuren la qualitat de l'aire.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el dispositiu de neteja en les festes nadalenques.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre els objectius de la Unió Europea en matèria de medi ambient.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la prevenció i lluita contra el canvi climàtic.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la superfície verda del terme municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les línies estratègiques respecte de la contaminació acústica.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les línies estratègiques respecte de la contaminació atmosfèrica.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la reducció de plagues en l'arbrat.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la recaptació per la venda de paper i cartó recollit.
Expediente: O-89CIU-2017-000265-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'edició d'un calendari de butxaca per a promocionar i difondre les festes de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la necessitat de llicència per a la instal·lació de carpes en Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Pla Estratègic Cultural.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les zones d'afecció arqueològica.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la celebració de la Gala de la Cultura.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de les carpes en Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els mercats ambulants en Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web de la Regidoria de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els plans d'igualtat que han de desenvolupar-se en els organismes autònoms i empreses municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89CIU-2017-000267-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal de Pinedo.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal el Solc.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal la Senyera.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Algirós.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal General Urrutia.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Gent Menuda.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal na Rovella.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratüitat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Sant Pau.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les actuacions del Pla Edificant a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Pardalets.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el reconeiximent a Escola Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat de les places de dos anys a l'Escola Infantil Municipal Minipoli.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Mercat de Nadal en l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2017-000259-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració de la vora marítima del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ERO de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els resultats del projecte 'Aliades en la nit' de rates penades.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el futur de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els horaris comercials.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els resultats de la campanya de conscienciació sobre la neteja.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre turisme.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els barracons del Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la quantitat arreplegada d'excrements de gossos en l'últim mes.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció del Col·legi Sant Àngel de la Guarda nou.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reparació de motes a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la revisió del Pla d'Usos de l'Albufera ( PRUG).
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el col·legi IES núm. 41 Peset Aleixandre (Patraix).
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'asfaltat d'un viari a la Devesa del Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de plataformes al barri de Montolivet.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les obres del Col·legi 103.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0100 - "Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les infraestructures locals destinades a elaborar aliments anomenades ""Obradors compartits"".
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el baix nivell de l'aigua a l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Pràctiques.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació de bosses per als excrements de gossos al barri de Patraix.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de paper i cartró durant les festes de Nadal.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'agranat de fulles als carrers.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els expedients sancionadors a les empresas contractistes de neteja.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els embossos produïts per les tovalletes higièniques en la xàrcia de sanejament.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'informe de mesures de protecció contra la contaminació lumínica.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'estudi de seguiment de la fauna a la CV-500.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'adjudicació de l'elaboració d'un estudi botànic i mapa a la Devesa-El Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre el desglossament del Pressupost municipal 2017 per districtes.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els assentaments de persones sense sostre al barri de Montolivet.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de sancions imposades per venda il·legal en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la quantitat d'articles decomissats procedents de venda il·legal en via pública.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el tipus de material confiscat procedent de la venda il·legal.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les confiscacions realitzades per venda il·legal per districtes.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el destí dels articles confiscats per la venda il·legal.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de reincidències dels venedors il·legals en via pública.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a aplicar contra la venda il·legal en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre d'agents que es dediquen a la lluita contra la venda il·legal en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les plaques inaugurals encomanades per Participació Ciutadana.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'eliminació de places d'aparcament en la Marina de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la petició de noves connexions ciclistes.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, de Grup Ciutadans, sobre els immobles municipals buits o sense utilitzar.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres d'ampliació de voreres als carrers d'Amparo Iturbi i de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres al carrer del Pare Viñas fins a la Ronda Nord.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'EMT i l'informe de la Sindicatura de Comptes.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment del Reial decret legislatiu 1/2013 pel qual s'aprova el text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nové atropellament en l'avinguda de l'Oest en dos anys.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les infraccions esteses per beure en la via pública.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació de l'aparcament dissuasori a l'avinguda de Pius XII i els carrers del Metge Vicent Ferrer i de Godelleta.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió amb 14 associacions sobre el pla d'accés al centre de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els incompliments de l'Ordenança contra incendis al barri de la Gran Via.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la uniformitat de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0135 - Pregunta susbcrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carril bici del Passeig Marítim.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els embossos de trànsit en vespres de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el taller participatiu per a la nova Ordenança de circulació.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobr el control de la venda il·legal.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els talls del trànsit a la plaça de l'Ajuntament de gener a abril de 2018.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les dependències de la Policia Local al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les millores de senyalització viària a la Font d'en Corts.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la 8a Unitat de Districte.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres amb començament previst en el primer trimestre de 2018 i la finalització de les obres començades en 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el cos de ciclistes de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Alemany.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de llicències d'activitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics sense control, l'augment dels preus dels lloguers i les seues consequències al barri de Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la proliferació de grans tendes front al comerç tradicional.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions realitzades a causa del botellot.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els compromisos adquirits per l'Ajuntament de València amb Borbotó.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés del PEP al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Comissió de Patrimoni.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la insalubritat en la desembocadura del llit vell del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la viabilitat del túnel del carrer de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels coberts del port.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de locals municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions al Pla d'Acció Territorial de l'Horta.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la moció aprovada en juliol de 2015 per a la reducció de càrregues tributàries a comerços del Cabanyal i el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions en matèria d'accessibilitat en els edificis de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del solar situat en Gaspar Aguilar, 54.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els convenis entre les universitats i l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la distribució dels locals propietat de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de les propostes d'inversió.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el nombre de locals que queden lliures.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'obertura de queixa pel Síndic de Greuges pel que fa al Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre necessitats pendents en el Centre Municipal d'Activitats per a persones Majors dels Orriols.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre sobre els criteris per a l'adjudicació de locals.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en la plaça d'Ávila.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre locals que abona l'Ajuntament per a associacions, organitzacions, etc.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer de Rafael Comenge.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els locals adjudicats durant els anys 2015, 2016 i 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de la zona enjardinada en el carrer de Luz Casanova.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les places vacants de la plantilla orgànica amb dotació ecònomica i previstes per a ocupar en el 2018.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els proveïdors amb més de tres contractes menors adjudicats al llarg del segon i tercer trimestre del 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del capítol II i capítol IV de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses per subministrament de combustible del tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les reclamacions de millora de neteja de col·legis per al curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el gasto del servici alié de prevenció de riscos laborals del tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la replantació de palmeres en el bulevard Nord.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia del tercer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit durant els anys 2015, 2016 i 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment de les zones enjardinades en la contornada del nou estadi del València, CF.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el manteniment dels tarongers en l'av. de les Corts Valencianes.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit que es troben vigents enguany.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'eliminació de tanques en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la duració i organització de la campanya de prevenció d'accidents de trànsit Cinc sentits.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les sancions a empreses contractistes de jardineria.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els sòls de seguretat en els parcs infantils.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos per a desocupats de llarga durada en l'Escola de Jardineria.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el cost de les campanyes d'accidents de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la gestió dels arbres monumentals.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'Estudi General de Mitjans (EGM).
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els treballadors difunts en l'OAM.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les sanciones imposades per incompliment de l'Ordenança de Domini Públic.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'ús de vehicles oficials per part del Sr. Fuset.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'assistència als museus depenents de Cultura Festiva.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'accés nord al port de València.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les conclusions de la campanya de prevenció d'accidents Cinc Sentits.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició d'immobles per a dotacions publiques.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició de l'immoble situat en la plaça de Tavernes de la Valldigna, 4.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la contractació externa dels servicis d'emissió de l'informe previ de validació de projectes i documentació tècnica que hagen de servir de base per a la sol·licitud de llicències urbanístiques o declaracions responsables.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el derrocament de les passarel·les de l'av. del Cid.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació del projecte de Centre de Dia per a Jóvens en el carrer d'Escalante i la plaça del Dr. Llorenç de la Flor.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del Parc Central, 1a fase.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEC Cabanyal-Canyamelar (aparcaments en altura).
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions que s'han dut a terme durant la campanya de prevenció d'accidents Cinc Sentits.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEC Cabanyal-Canyamelar (noves vivendes).
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les pintades en el patrimoni històric valencià.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte de la muralla islàmica en la UE-7.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els projectes d'interés especial municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les concessions administratives en Jardineria.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recomanació del Síndic de Greuges per a la rehabilitació del xalet de Demetrio Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el lloc de treball cap de secció mitjana (TD) en el Servici de Descentralització i Participació Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la regulació dels apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els convenis de col·laboració de les campanyes de prevenció d'accidents de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000262-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la coordinació dels processos participatius.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació del cobert núm. 2.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adhesió de València a codis de bon govern varis.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre decidimVLC, fase de viabilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la remodelació de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els estacionaments en la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les senyals de preferència ciclista.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els accidents mortals de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000268-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cost econòmic del processos participatius.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ús del carril bici per grups determinats.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió en els barris durant la primera consulta ciutadana (2016).
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment dels projectes d'inversió en els barris durant la segona edició dels pressupostos participatius (2017).
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la proposta de creació d'un càmping en el Jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Cid / Plaça d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les activitats en el Jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'obligació d'ús del carril bici per als ciclistes.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la promoció del Sant Calze com a atractiu turístic.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reparació de la reixa del Jardí de Vivers.
Expediente: O-89POP-2017-000102-00 - Contestada
0237 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un informe del Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000247-00 - Contestada
0238 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de personal prevista per al Centre d'Adopció d'Animals.
Expediente: O-00606-2017-000010-00 - Contestada
0239 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària ordinària del mes de novembre per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'exercici del dret d'informació dels regidors i les regidores i les recomanacions formulades pel Defensor del Poble.
Expediente: O-00606-2017-000010-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0240 - Prec formulat in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el conveni col·lectiu de la Fundació Esportiva Municipal.
Quedar assabentat
0241 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la rotulació d'un carrer amb el nom del cartellista Rafael Contreras Juesas, recentment mort.
Quedar assabentat
0242 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-21.
Contestada
0243 - Prec formulat in voce pel Sr. Galiana, del Grup Compromís, sobre les intervencions ciutadanes.
Quedar assabentat
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0244 - Declaració Institucional sobre el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat Funcional.
Aprovat
0245 - Declaració Institucional de suport a les dones afectades pel càncer de mama i les entidades que les recolzen.
Aprovat