S'està cercant, espereu....

2017-09-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-09-28

Tornar

Plens:

Data:
28-09-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 de juliol de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juliol i el 15 de setembre de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 de juliol, i 8 i 15 de setembre de 2017, i extraordinària de 27 de juliol de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Proposa modificar el règim de sessions del Ple per als mesos de novembre i desembre de 2017.
Expediente: E-00401-2017-000045-00 - Aprovat
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de les comissions informatives del Ple.
Expediente: E-00401-2017-000043-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord plenari de 25 de maig de 2017, per mitjà del qual es resol l'adjudicació del PAI Castellar-Benicàssim.
Expediente: E-03003-2016-000020-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra acord plenari de 27 de juliol del 2017, per mitjà del que es va acordar denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI de la Unitat d'Execució Benimàmet D.
Expediente: E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall per a l'ordenació de volums en l'illa de cases 6.3 del Pla de Reforma Interior Modificatiu de Patraix, situada en la cantonada entre l'av. de José Roca Coll i el c/ de Píus XI.
Expediente: E-03001-2017-000058-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord. Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2.
Expediente: E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial Nou Campus.
Expediente: E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU respecte al Bé de Rellevància Local denominat la Ceramo.
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del Pla Especial Usos illa de cases Primat Reig.
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa revocar la delegació de la facultat expropiatòria a favor de la Conselleria de Territori i Habitatge en relació amb els projectes d'expropiació 5.01 Obertura Nord Bulevard Sant Pere i 5.02 Obertura Sud Bulevard Sant Pere.
Expediente: E-03103-2017-000044-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte del Decret del TSJ que declara acabat el recurs PO 1/560/2016, interposat contra desestimació d'al·legacions i aprovació definitiva de l'Estudi de Detall de l'illa de cases del Pla Parcial PRR-14 Beniferri, delimitada per l'av. de les Corts Valencians i els carrers del Camp del Túria, Còrdova i els Xiprers.
Expediente: E-00501-2017-000253-00 - Quedar assabentat
0015 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Proposa aprovar el Compte General de la corporació corresponent a l'exercici de 2016.
Expediente: E-04301-2017-000129-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels informes IGAV relatius a les actuacions de control en matèria d'ingressos i de control financer, ambdós de l'exercici de 2016.
Expediente: E-00407-2017-000017-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000035-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000033-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 6a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000034-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal general.
Expediente: E-H4969-2017-000009-00 - Aprovat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre béns inmobles.
Expediente: E-H4969-2017-000010-00 - Aprovat
0022 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Expediente: E-H4969-2017-000011-00 - Aprovat
0023 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2017-000012-00 - Aprovat
0024 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la imposició de les contribucions especials pel servici d'extinció d'incendis, i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2017-000007-00 - Aprovat
0025 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per prestació de servicis de sanitat.
Expediente: E-H4969-2017-000013-00 - Aprovat
0026 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per prestació dels servicis relatius a les actuacions urbanístiques.
Expediente: E-H4969-2017-000003-00 - Aprovat
0027 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la imposició de la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per instal·lacions de transport d'energia elèctrica, gas, aigua i hidrocarburs, i l'ordenança fiscal corresponent.
Expediente: E-H4969-2017-000016-00 - Aprovat
0028 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern de l'EMSHI, adoptat en sessió ordinària celebrada el 25 de juliol del 2017, relatiu a l'aprovació de l'Ajust del Pla d'Inversions en Plantes Potabilitzadores per al període 2017-2021.
Expediente: E-02701-2016-000624-00 - Quedar assabentat
0029 - "GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat pública secundària de professor especialista per a la impartició del mòdul formatiu ""Vigilància i intervenció operativa en incendis forestals"".
Expediente: E-01101-2017-001261-00 - Aprovat
0030 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat pública com a professora associada al Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat de València.
Expediente: E-01101-2017-000775-00 - Aprovat
0031 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de Medi Ambient.
Expediente: E-02610-2017-000104-00 - Aprovat
0032 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic de Govern i Administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-02301-2017-000243-00 - Aprovat
MOCIONS
0033 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el reforç de la Policia Local en el centre històric.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
0034 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la cancel·lació de la reestructuració de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000194-00 - Rebutjat
0035 - Moció subscrita pel Govern municipal sobre la taxa de reposició en l'Àrea de Protecció Ciutadana.
Expediente: O-C1505-2017-000417-00 - Aprovat
0036 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la necessitat d'un consens bàsic respecte al model lingüístic educatiu valencià.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
0037 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el compliment de les obligacions de publicitat activa en la web de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
0038 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre declaració del Corpus Christi com a Festa d'Interés Turístic de la Comunitat Valenciana i d'Espanya.
Expediente: O-89CIU-2017-000195-00 - Aprovat amb esmenes
0039 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre les contractes de Jardineria.
Expediente: O-89CIU-2017-000196-00 - Aprovada proposta alternativa
0040 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el Col·legi Sant Àngel de la Guarda.
Expediente: O-89CIU-2017-000197-00 - Rebutjat
0041 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la baixada dels impostos municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Rebutjat
0042 - Moció subscrita pel Govern municipal sobre les pensions públiques.
Expediente: O-C1502-2017-000159-00 - Aprovat
PREGUNTES
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els esquers per als rosegadors.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un correu electrònic en relació amb la convocatòria del Patronat de juliol de la Fundació Las Naves.
Expediente: O-89CIU-2017-000172-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de juliol del Patronat de la Fundació Las Naves.
Expediente: O-89CIU-2017-000172-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte de Llei de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el desenvolupament del Pla Estratègic per a la implantació de la PIAE en el Sector Públic Local.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la informació de la Intranet municipal http://valentia/, únicament en la versió en valencià.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el procés de reorganització de Las Naves.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Celebració del 10é Aniversari de la Copa Amèrica de Vela.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Centre Excursionista de València.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment ParticipaReina.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un edifici propietat d'Aumsa en el sector de les Moreres.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'estat de les obres de condicionament de solars per a aparcament en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'Estudi d'Usos per a la utilització parcial provisional del futur Parc de la Desembocadura, en Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la instal·lació del tendal en la plaça de la Mare de Déu.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la muralla àrab.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització en Sociòpolis.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres en el Col·legi Santiago Apòstol per l'obertura del carrer de Dr. Olóriz.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Plec de bases per a la licitació de l'edifici de 20 altures en la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte del carril bici de l'av. de Joan XXIII.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els projectes en el marc de l'EDUSI.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el caos en Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Registre Municipal de Solars i Edificis a Rehabilitar.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la problemàtica en el barri dels Velluters.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació de les alqueries del carrer d'Olba.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la resolució del recurs de reposició contra la Resolució CF-1586.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la revisió de l'acord de permuta de l'Almoina.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la subhasta de motocicletes de la PLV.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la situació del Pla Estratègic de Vivenda.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servici de grúa municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els tallers provisionals de la línia T-2.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Pla Director de Seguretat Viària.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre cursos de gihadisme per a la PLV.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de carril bici en el carrer de l'Institut Obrer.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de carril bici en l'av. del Mestre Rodrigo.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de carril bici en la Gran Via de les Germanies.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el projecte de remodelació de l'av. del Port.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la pacificació del trànsit en el barri de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'obertura dels menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions de la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el cost de les noves funcions en matèria de dependència.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el desviament del trànsit en Massarrojos.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'acollida a València de persones refugiades de nacionalitat siriana.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb la Universitat de València en matèria de mobilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-21.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. del Regne de València.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Ordenança de Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les tarifes de Valenbisi.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en el carrer de la Corona.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els projectes de carril bici en el carrer de Jesús- av. de Gaspar Aguilar i en el carrer de Sant Vicent-la Raiosa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'eliminació dels rastells del carril bici en les zones nord i sud.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una queixa de l'Associació Cultural Casal Bernat i Baldoví al Síndic de Greuges.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri del Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de Torrefiel.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de Patraix.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de funcionament de les juntes municipals de districte.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'adscripció d'un immoble en el carrer de José Orga, 16.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor per a l'activitat La maleta de la ciència, de la Junta Municipal de Russafa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els processos participatius.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la manca de neteja al barri de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el personal de plans d'ocupació destinat al manteniment i conservació de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les obres de la xarxa d'aigua potable a la zona de la Gola del Pujol.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació per a l'autoprotecció dels veïns i les veïnes de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el voluntariat mediambiental de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla de conservació dels camins rurals.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la retirada de jocs infantils a la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la implantació de la taxa turística.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos del servici alié de prevenció de riscos laborals durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de subministraments postals durant el segon trimeste de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics, de maig a agost de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre relació de regidors i assessors que han demanat roaming.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els actes del Nou d'Octubre.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a la confraternització fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la convocatòria de la Generalitat Valenciana de subvencions per a museus i col·leccions museogràfiques.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la gestió didàctica dels museus.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre troballes de restes de la muralla medieval en el carrer de les Blanqueries.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el programa Romed.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Banc dels Magistrats, de la Junta de Murs i Valls.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'increment del parc de vehicles i dades de contaminació atmosfèrica.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació de Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cartell del mercat medieval.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els equips de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el tancament d'un solar usat per a aparcament en Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les activitats que realitza la Fundació de Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la història de la València musulmana.
Expediente: O-89CIU-2017-000188-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la restauració de les alquerías del carrer d'Olba.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la facturació a la Fundació de la Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre si s'ha facturat per alguna activitat a la Fundació de Policia Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre si el gerent factura a la Fundació de la Policía Local de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0134 - Pregunta suscrita por la Sra. Jiménez, del Grupo Ciudadanos, sobre les previsions d'execució pressupostària en el Departament de Bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'adquisició d'equips nous de bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment dels vehicles del parc de bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les campanyes de conscienciació d'accidents de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els plans previstos de campanyes d'accidents de trànsit.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre una campanya de prevenció d'accidents de bicicletes.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la vigilància, control i compliment de la normativa per part dels ciclistes.
Expediente: O-89CIU-2017-000187-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la reparació de la pista esportiva coberta de Castellar.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles esportives municipals, curs 2017/2018.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'execució d'inversions de la Delegació d'Esports.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les escoles esportives municipals, curs 2017/2018, en els col·legis amb jornada contínua.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Universitat Popular en les Naus de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de l'Escola Infantil Municipal del carrer de la Diputada Clara Campoamor.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Especial de Manteniment i Millora de Col·legis Públics.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla nou del Consell de construcció i rehabilitació de col·legis.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres de reparació en el CEIP Pare Manjón.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'inici de les obres del CEIP núm. 103.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de les escoles infantils municipals de Massarrojos i de Mestalla.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'adequació del CEIP 103 i del CEIP Max Aub.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre presumptes injerències de l'alcaldessa del Palmar durant el tancament de la revetla.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte d'hotel en la Marina.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V21.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de la Setmana de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en espais públics.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres i l'accessibilitat de les parades de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reproduccions de fruites i verdures gegants arreu de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre problemes diversos en Velluters i en Ciutat Vella.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Seguretat Viària de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'embós de llicències d'activitat i d'obres.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dades de la Xarxa de l'EMT en els mesos d'estiu.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat dels solars del barri de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reunió de la Federació de Veïns amb la nova regidora de Participació.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la plaça Ciutat de Bruges i el seu pàrquing.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat en edificis públics.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les reunions informatives de l'EDUSI.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita pel Sr. Esellés, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni de col·laboració Generalitat ARRU Cabanyal-Canyamelar. Subvenció 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les bases per a l'acord entre l'Ajuntament i l'Autoritat Portuària sobre el Pla d'Ordenació Urbana de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les comissions de servici en els organismes autònoms municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000185-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el tanatori municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000185-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de la IEE.
Expediente: O-89CIU-2017-000186-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbratge en la plaça de l'església de la Torre.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de l'arbratge en el carrer de Lluís Peixó.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Joan Miró (la Torre).
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un informe tècnic de l'OAM.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda d'una palmera en el carrer de Giménez i Costa (la Torre).
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda de les palmeres del carrer de Federico Alcacer Aguilar.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells del carrer d'Alcalà de Xivert (la Torre).
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells dels carrers de Genaro Lahuerta i de Flora.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la neteja dels escocells del carrer del Riu Bidasoa.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els impostos.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el grau d'execució de les inversons del pressupost de 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000172-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre habitatges en el Cabanyal per a dotacions públiques.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els cursos de la memòria per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2017-000073-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el plec de condicions del servici d'infermeria del tram del Gulliver, en el jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la imposició d'una sanció al Tanatori Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de venda no sedentària.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Ordenança reguladora de mercats de districte.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la desaparició de la gespa en els jardins.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions realitzades per al control de la legionel·la.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les inspeccions realitzades en guarderies.
Expediente: O-89POP-2017-000074-00 - Contestada
0197 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària del 27 de juliol de 2017 pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un escrit de l'Associació Cultural Bernat i Baldoví.
Expediente: O-00606-2017-000007-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0198 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a la mobilitat sostenible.
Quedar assabentat
0199 - Prec formulat in voce per la Sra. Jiménez, del Grup Ciudadans, sobre les seues preguntes en relació amb la 6a i la 7a Unitat de Policia Local.
Quedar assabentat
0200 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la lluita contra la pobresa energètica.
A contestar en pròxima sessió
0201 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el concurs del nucli zoològic municipal.
Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0202 - Declaració institucional per la qual es rendix homenatge a la Policia Local de València.
Aprovat
0203 - Declaració institucional sobre la pobresa energètica.
Aprovat