S'està cercant, espereu....

2017-07-27 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-07-27

Tornar

Plens:

Data:
27-07-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 29 de juny de 2017 i extraordinàries i urgents de 12 i 24 de juliol de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de juny i el 15 de juliol de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 23 i 30 de juny i de 7 i 14 de juliol de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'Ajust previst en l'article 7 del Reial decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al segon trimestre de 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general, de compliment del principi d'estabilitat pressupostària en l'exercici 2016 per les societats i entitats dependents de l'Ajuntament de València, que no formen part del Sector Administracions Públiques.
Expediente: E-00407-2017-000016-00 - Quedar assabentat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe sobre els estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30 de juny del 2017.
Expediente: E-04302-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 2n trimestre de 2017 sobre el compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de conceptes i subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el 2n trimestre de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000014-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 7a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2017.
Expediente: E-05501-2017-000031-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits del PGOU relativa a la ximenera situada en el carrer de Xeraco núm. 13.
Expediente: E-03001-2016-000123-00 - Quedar assabentat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'Acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 31 de maig del 2017, pel qual s'aprova definitivament la Modificació Puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-03001-2015-000180-00 - Quedar assabentat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la correcció d'errades relativa a l'article 7 de les Normes Urbanístiques del PRIM del Sector Patraix.
Expediente: E-03001-2017-000066-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall en l'illa situada en l'avinguda dels Germans Maristes, cantó amb el carrer del General Urrutia.
Expediente: E-03001-2017-000029-00 - Aprovat
0014 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment el Pla de Reforma Interior Modificatiu de la parcel·la delimitada pels carrers del Miniaturista Meseguer i de Rafael Tenes Escrich, de Benimàmet.
Expediente: E-03001-2009-000157-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat del Programa d'Actuació Integrada del Sector SUP T-4 Benimaclet i resoldre el Conveni Urbanístic subscrit amb la mercantil URBEM, SA.
Expediente: E-03003-2017-000006-00 - Aprovat
0016 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de suspensió temporal de l'execució del PAI Unitat d'Execució D del PRI de Benimàmet.
Expediente: E-03001-2000-000043-00 - Aprovat
0017 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la cessió de la condició d'agent urbanitzador del Programa per al desenvolupament de l'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució del Sector de sòl urbà Avinguda Malva-rosa a favor de la Mercantil Luis Martínez Benito, SA.
Expediente: E-03001-2001-000204-00 - Aprovat
0018 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Poposa prorrogar el termini d'execució de les obres d'urbanització del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d'Execució Palleter.
Expediente: E-03301-2006-000113-00 - Aprovat
0019 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar la Memòria Municipal de Gestió de l'Ajuntament de València 2016.
Expediente: E-00401-2017-000001-00 - Aprovat
0020 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Dóna compte de la publicació del Reglament de Carrera Professional Horitzontal de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-00207-2016-000024-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0021 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, per a renomenar una via pública amb el nom de Miguel Ángel Blanco.
Expediente: O-89CIU-2017-000152-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la concessió del nom d'un carrer a Miguel Ángel Blanco.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moción subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els recursos sanitaris d'urgències a València.
Expediente: O-89CIU-2017-000169-00 - Aprovat
0024 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, de suport al manifest remés per la Federació de Penyes Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Rebutjat
0025 - Moció conjunta subscrita pels portaveus de l'equip de govern, Sra. Gómez, Sr. Fuset i Sra. Oliver, sobre suport a les ajudes autonòmiques per a fer front al copagament farmacèutic i ortoprotèsic.
Expediente: O-00401-2017-000004-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0026 - Interpel·lació subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre les ajudes a les activitats de l'associació cultural Lo Rat Penat.
Expediente: O-89CIU-2017-000165-00 - Contestada
0027 - Interpelació subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la infrastructura de les grades de Vivers durant la Fira de Juliol de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
PREGUNTES
0028 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre centres educatius.
Expediente: O-89CIU-2017-000141-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la plantilla de la planificació de la Fundació Las Naves.
Expediente: O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació de Joves Empresaris de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi 103.
Expediente: O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre plusvàlues.
Expediente: O-89CIU-2017-000145-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a adoptar contra la proliferació d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre actuacions contra apartaments turístics il·legals.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accions realitzades per la Policia en els arbres del Palau per incompliment d'ordenances.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre habitatges ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre habitatges ocupats de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a prendre per l'Ajuntament en els seus habitatges ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la utilització de mediadors per als habitatges ocupats.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre ordes de desallotjament en habitatges ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre palmeres del Palau com a element per a lligar instal·lacions.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre infraccions per utilitzar arbres per a lligar cables.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre mesures a prendre amb els habitatges ocupats il·legalment.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el procediment selectiu obert per a cobrir unes places de bombers.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre planes d'emergència en el parc del Saler.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre deficiències de l'aire condicionat en el Retén de Policia Local de la Unitat de Districte 5.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les mesures a prendre davant la falta d'aire condicionat en la Unitat 5.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'aire condicionat de la furgoneta d'Atestats.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre despeses en energia elèctrica durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja dependències municipals, col.legis i mercats durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible durant el segon trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'adjudicació del projecte de plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'exposició pública del Pla de la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la tramitació de les llicències d'obra i activitats.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat del nou Mestalla.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el carrer de les Dunes. del Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un possible centre de dia en el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la moció de l'adequació de l'espai urbà delimitat pels carrers de Gayano Lluch, Domingo Gómez, Marco Merenciano i l'avinguda de Joan XXIII.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre vivendes socials al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa d'activitats per a persones majors, curs 2016/2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2017 de la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un desdonament en el carrer de la Corona.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació del Punt de Trobada Familiar.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones empadronades amb el nou procediment d'empadronament.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la instal·lació de muntages elèctrics en l'arbrat durant la Fira de Juliol.
Expediente: O-89CIU-2017-000162-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la destinació del local que ocupava el Banc Solidari d'Aliments.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el lloguer de terrats per a la instal·lació del sistema de detecció d'incendis Dister.
Expediente: O-89CIU-2017-000162-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els menjadors escolars durant els mesos d'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les instal·lacions del Parc Gulliver.
Expediente: O-89CIU-2017-000162-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre actuacions en col·legis.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes al comerç.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre turismefòbia.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la pujada del preu del sòl.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació dels projectes de les Naus de Ribes.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el manteniment del CEIP Rafael Mateu Cámara.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'auditoria dels col·legis públics de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les recomanacions del Síndic de Greuges relatives al Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la possada en funcionament de les escoles infantils municipals de Massarrojos i Mestalla.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria d'ajudes per al finançament d'activitats en matèria de joventut (Conveni INFOJUVE-FEMP 2017).
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els convenis per a la gestió de les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la titulació per a les patrulles que no pertanyen a la Patrulla Verda i a GAMA.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la titulació per a policies de barri.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre funcions en absència de Patrulla Verda.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les entrevistes per a accedir a la Patrulla Verda.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els requisits per a accedir a la Patrulla Verda.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les noves incorporacions a la Patrulla Verda.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els policies de la Patrulla Verda.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'assumpció de funcions en cas que no existisca un equip GAMA disponible.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les entrevistes per a formar part de l'equip GAMA.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els requisits que es van exigir a l'Equip GAMA.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'orde per a participar en el procés per a formar part de l'Equip GAMA en exclusiva.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació dels contractes de gestió d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de l'Equip GAMA com a unitat amb funcions exclusiva.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la dotació de l'Equip GAMA
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre goteres en el Pavelló Esportiu Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Projecte 100 % Youth City 2015-2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els programes d'oci alternatiu per als joves.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les conclusions de l'edició XXV del Fòrum Universitari Joan Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2017-000163-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els retalls de l'EMT i Metro els mesos d'estiu.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les taronges caigudes per tota la ciutat i problemes que se'n deriven el carril bici.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Informe d'AVACU en relació amb la prohibició d'aparcar en el carril bus nocturn.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Tira de Jugar en Mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les dificultats per a prestar el servici en l'EMT i el requeriment de dades respecte d'això.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions del consistori davant del compliment del RD 1/2013, de 29 de novembre, en edificis públics.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el servici d'EMT de la línia 25.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les obres en el Mercat del Grau.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla director de seguretat viària.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els projectes urbanístics pressupostats per a 2017 en barris que no es van a dur a terme.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la fatxada del Mercat de Rojas Clemente.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació del doble sentit en Baró de Càrcer.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les obres en el carril bici entre Blanqueries i els Serrans.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Pla especial per a salvar els comerços històrics.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la rehabilitació d'un edifici al carrer dels Soguers per a vivenda pública i social.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la divisió de les obres de la T-2 en fases i l'emplaçament dels futurs tallers.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els semàfors de vianants intermitents en ambre en els carrers de Xiva, del Pintor Maella i del Mestre Guerrero.
Expediente: O-89CIU-2017-000161-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la relació econòmica entre la contracta del servici de grua i l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la intervenció de la Policia Local en locals varis.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Fundació de la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actuacions de la Policia Local i Bombers amb motiu de la caiguda de branques.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties per soroll en Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Bombers.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els efectius de Bombers destinats en el Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el 10é aniversari de l'America's Cup Valencia 2007.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les actuacions judicials en immobles de propietat municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'anunci de l'alcalde del PAI de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0132 - Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grupo Popular, sobre l'obertura del carrer del Doctor Oloriz.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la Comissió de Seguiment del Procés de Participació Participa Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el contracte per a la redacció del projecte de les obres d'ampliació del Parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Conveni de l'Almoina.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'empedrat en els barris del Cabanyal i de Russafa.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el patrimoni accesible.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la desviació de la CV-308.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'ús indegut de palmeres en la Gran Fira de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el futur del Bloc de Portuaris.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment de l'ermita de Soternes.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la col·laboració amb les festes de Patraix i Sant Marcelí.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre indigents en zones diverses de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el gasto de la redacció de text refós del planejament de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la limitació d'activitats en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la modificació dels plecs de condicions de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el pla per a donar un ús provisional als solars de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el projecte d'horts urbans en el solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre consolidació d'usos provisionals en el solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els solars municipals del Parc Central, Fase 1A UE A4-1.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'arribada de la T-2 a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les travessies fins al mar en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els usos en les naus del Parc Central.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Mesa de la Mobilitat.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pas inferior de vianants en la Gran Via de les Germanies.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el Biciregistre.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els inspectors de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el viatge del regidor de Mobilitat Sostenible a Nàpols.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre dones maltractades.
Expediente: O-89CIU-2017-000164-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el Servici de Llicències Urbanístiques d'Obres d'Edificació.
Expediente: O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la valoració dels mèrits per a accedir a llocs de treball després de la reestructuració.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0163 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria externa de personal.
Expediente: O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
0164 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el sistema de climatització del Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
0165 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la valoració de les actituds en l'Orde de Provisió de Destinacions.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0166 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el procés per a l'adquisició d'un nou piano de gran cua per a concerts en el Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
0167 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre el barem de provisió de destinacions.
Expediente: O-89CIU-2017-000160-00 - Contestada
0168 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les negligències en el crematori de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000166-00 - Contestada
0169 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la paralització de les obres del carril bici de l'av. del Cid.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0170 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les retallades de línies de l'EMT durant l'estiu.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0171 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor 'A les balconades', exp. 530/17.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0172 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el contracte menor del servici de manteniment de DecidimVLC, exp. 454/17.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0173 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el el contracte menor de seguiment Participa Reina, exp. 434/17.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0174 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les queixes en relació amb l'abonament Amb tu.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0175 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un reconeixement d'obligació, exp. 477/17.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0176 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors mal ubicats.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0177 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la font de l'av. del Cid.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0178 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja al barri de Soternes.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0179 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre caigudes per falta de neteja viària.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0180 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes europees als ecoparcs.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0181 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre ajudes als jóvens agricultors.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0182 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'eliminació de les mals olors a Natzaret.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0183 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0184 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació de la utilització de tovalletes de WC.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0185 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Fuset.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0186 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'obra d'emergència del col·lector nord.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0187 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Soriano.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0188 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre obres de canonades en Pinedo i el Perellonet.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0189 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Campillo.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0190 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Menguzzato.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0191 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els nous contenidors de recollida de vidre.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0192 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Tello.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0193 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Galiana.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0194 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Jaramillo.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0195 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Ribó.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0196 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Sarrià.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0197 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Girau.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0198 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Lozano.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0199 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Vilar.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0200 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida al Sr. Grezzi.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0201 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Oliver.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0202 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici de Societat de la Informació.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0203 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Gómez.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0204 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0205 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del SerTIC.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0206 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici de Promoció Econòmica, Internacionalització i Turisme.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0207 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0208 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del pressupost del Servici d'Innovació.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0209 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació InnDEA.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0210 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els contractes de la commemoració de la II República, dirigida a la Sra. Castillo.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0211 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el seguiment del grau d'execució de totes les mocions aprovades en comissions informatives i Ple de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0212 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el viatge de l'alcalde a Palma de Mallorca el 30 de juny de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0213 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre ajudes del Servici d'Ocupació.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0214 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre atenció de l'alcalde als representants del Col·lectiu Resistència de Veneçolans en València.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0215 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el bloqueig en la tramitació de llicències d'activitat.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0216 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els contenidors nous de recollida selectiva.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0217 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre llocs de venda en la CV-500.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0218 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució dels jardins en 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0219 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la instal·lació defensiva de la platja de la Creu.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0220 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el tancament de l'accés a l'embarcador del Palmar.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0221 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre plagues en el barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0222 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els arbres talats en el carrer de Joan LLorens.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0223 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre impostos municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0224 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de la plaça de Badajoz.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0225 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat de l'arbratge i els testos en el carrer d'Armando Blanquer.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0226 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en l'av. Píus XII.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0227 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de Jorge Comín.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0228 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer d'Evaristo Crespo Azorín.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0229 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer del Gravador Enguídanos.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0230 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de José Andreu Alabarta.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0231 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de la plaça de Josep Monforte i Tudela.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0232 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en l'av. del Mestre Rodrigo.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0233 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de Sant Xavier.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0234 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat del jardí de l'alqueria del Centre de Servicis Socials de Campanar.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0235 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la manca de poda en el carrer de la Séquia de la Cadena.
Expediente: O-89POP-2017-000060-00 - Contestada
0236 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la manca de coordinació entre Protecció Ciutadana i Mobilitat Sostenible.
Expediente: O-89POP-2017-000061-00 - Contestada
0237 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 29 de juny de 2017 per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les postes sanitàries.
Expediente: O-00606-2017-000006-00 - Contestada
0237 - PRECS I PREGUNTES
0238 - Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre la Policia Local de la zona zero.
Quedar assabentat
0239 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre nucli zoològic.
Contestada
0240 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Marina de València.
Contestada
0241 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre un escrit de l'Associació Cultural Bernat i Baldoví.
A contestar en pròxima sessió
DESPATX EXTRAORDINARI
0242 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 6a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000029-00 - Aprovat
0243 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 7a modificació de crèdits extraordinaris i suplement de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000032-00 - Aprovat
0244 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 5a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000028-00 - Aprovat
0245 - ALCALDIA. Proposa el nomenament de consellera en el Consell Social de la Ciutat.
Expediente: E-00601-2015-000086-00 - Aprovat
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0246 - Declaració Institucional d'adhesió al Manifest de la Xarxa de Ciutats per l'Agroecologia.
Aprovat