S'està cercant, espereu....

2017-05-25 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Acte de lliurament d'honors i distincions 2023

6 d'octubre de 2023 

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 24 d'octubre de 2023

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimarts 14 de novembre de 2023

Vés enrere 2017-05-25

Tornar

Plens:

Data:
25-05-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 27 d'abril de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'abril i el 15 de maig de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 20 i 28 d'abril i de 5 i 12 de maig de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del PGOU 'La Ceramo'.
Expediente: E-03001-2015-000177-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament el document de correcció d'errors relatiu al nombre de vivendes en l'àmbit del Sector PRR-9 'Patraix'.
Expediente: E-03001-2017-000009-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Parcial del Sector PRR-6 Malilla Nord 'Centre Sociocultural en parcel·la M-14.2'.
Expediente: E-03001-2017-000016-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consulta i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial 'Usos illa de cases Primat Reig'.
Expediente: E-03001-2017-000010-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa encarregar la redacció del nou instrument de planejament per a l'ordenació urbanística de l'illa de cases en què s'ubica l'edifici municipal de l'Antiga Fàbrica de Tabacs.
Expediente: E-03A01-2002-000052-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública les modificacions introduïdes en el PEP EBIC-3 'Botànic, Torres de Quart, Església Sant Miquel i Sant Sebastià', com a conseqüència del tràmit de consultes, informació i participació pública.
Expediente: E-03502-2016-000009-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la caducitat i resoldre l'adjudicació del PAI de la Unitat d'Execució 'Castellar-Benicàsim'.
Expediente: E-03003-2016-000020-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst en l'article 7 del Real Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al primer trimestre del 2017.
Expediente: E-00407-2017-000011-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de la Intervenció General relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost municipal de l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2017-000014-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general municipal sobre avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat en l'exercici 2016.
Expediente: E-00407-2017-000008-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 5a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions del 2017.
Expediente: E-05501-2017-000021-00 - Aprovat
0015 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 4a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost del 2017. (Pendent de ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 82.3 ROF)
Expediente: E-05501-2017-000022-00 - Aprovat
0016 - SERVICI ECONOMICOPRESSUPOSTARI. Proposa aprovar la 4a modificació de l'annex de subvencions nominatives del Pressupost del 2017. (Pendent de ratificar la inclusió en l'orde del dia, art. 82.3 ROF)
Expediente: E-05501-2017-000018-00 - Aprovat
0017 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa autoritzar l'execució de les obres corresponents al 'Projecte de Renovació Canonada DN 350 des del carrer de la Blanqueria fins a la plaça de Tetuan per Canonada FD DN 600, València', en els àmbits que afecten l'entorn d'arbres monumentals.
Expediente: E-02701-2015-000773-00 - Aprovat
MOCIONS
0018 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre oposició a la construcció d'un nou magatzem de residus radioactius a Cofrents i pel tancament de la Central Nuclear en 2021.
Expediente: O-C1503-2017-000102-00 - Aprovat
0019 - Moció subscrita per l'equip de govern de suport al Dret Civil Valencià després de les sentències del Tribunal Constitucional.
Expediente: O-C1502-2017-000082-00 - Aprovat
0020 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre crisi institucional a Veneçuela.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre seguiment i finalització de les obres del pavelló esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Rebutjat
0022 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reobertura del Col·legi Major LLuís Vives.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Rebutjat
0023 - Moció subscrita pel Sr. Monzó i el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre paralització del canvi de denominació de vies públiques de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Rebutjat
0024 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre atraccions infantils unflables.
Expediente: O-89CIU-2017-000109-00 - Retirat
0025 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre elaboració de plans d'emergència i evacuació en polígons industrials.
Expediente: O-89CIU-2017-000109-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre depuració dels drets pendents de cobrament.
Expediente: O-89CIU-2017-000110-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la llibertat d'ensenyament.
Expediente: O-89CIU-2017-000110-00 - Rebutjat
INTERPEL·LACIONS
0028 - Interpel·lació subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la decisió presa per l'equip de govern respecte a la prohibició de l'aparcament en el carril bus en horari nocturn i les actuacions del Grup Municipal PSPV.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
PREGUNTES
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes València Emprèn.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes València Impuls Econòmic.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre ajudes València Activa Ocupa 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre acord plenari de prevenció d'incendis en la Devesa del Saler.
Expediente: O-89CIU-2017-000105-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre execució del pressupost d'ocupació.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acord de Junta de Govern Local de 10 de juny de 2016.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre abonament d'interessos de demora.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plecs de contractes d'obres de Servicis Centrals Tècnics en els quatre primers mesos de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions a empreses en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos per subministraments postals en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre gastos de prevenció de riscos laborals en el primer trimestre de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'estat societari de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'ocupació del col·legi Lluís Vives.
Expediente: O-89CIU-2017-000096-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accesibilitat dels servicis d'emergència a tots els carrers de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre actuació dels Goes contra les vendes dels 'manters'.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre accesibilitat de servicis d'emergències com a conseqüència de modificacions en carrers de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre bol·lards i testos en carrers.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre inversió en el refugi d'animals.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre nombre de policies locals i d'equips d'intervenció Goes.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre manteniment de Drassanes.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pressupostos de Cultura.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Escala Reial.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre malles de protecció en l'Església del Carme.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pla de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre declaració de festiu recuperable el dia 15 de març.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la Batalla de Flors.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre col·laboradors socials.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre pla estratègic cultural.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la llei de patrimoni cultural.
Expediente: O-89CIU-2017-000100-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre càmeres de control d'accés al Centre Històric.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre campanyes de seguretat viària.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre cotxes elèctrics.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre zones d'estacionament blau i taronja.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en el Cicle Integral de l'Aigüa.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en Agricultura, Horta i Pobles.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre canonada de baixa pressió en el jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reparació del col·lector nord.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre llavors en l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Centre de Fauna el Saler.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en gestió de residus sòlids.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre inversions en Àrees Naturals i Devesa-Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre pasarel·les en Devesa-Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre nou model de gestió de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre actes de 'València, Capital Mundial de l'Alimentació'.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre equipament de la Policia Local.
Expediente: O-89CIU-2017-000106-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Saïdia.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al Pla del Real.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de L'Olivereta.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de Quatre Carreres.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en el barri de Poblats Marítims.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en el barri de Camins al Grau.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de Benimaclet.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja al barri de Rascanya.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Extramurs.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Campanar.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Patraix.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre concessions a la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en la zona de Jesús.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre concurs per a la concessió del Varador del Port.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja en la zona d'Algirós.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre deficient estat de l'aparcament de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre necessitats de neteja a Benicalap.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre inversions en vivenda.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Parc Central d'Enginyers.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre terminis de reordenació de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre projectes d'inversió.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre regularització de concessions en les platges Llevant i Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre remodelació en la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reocupació de l'edifici dels Docks.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reurbanització dels carrers de la Barraca, de la Reina i del Dr. Lluch.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reurbanització de carrers paral·lels al mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre reurbanització de travessies al mar en el Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'activitat de la mesa de mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió de l'edifici Docks.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre abandó de l'entorn de la Ciutat Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre resultats del procés participatiu de Pla del Remei i Russafa.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2017-000107-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mal estat dels jardins de l'av. dels Germans Machado.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mal estat del jardí del carrer de Mendizábal amb del doctor Álvaro López.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre poda en carrer de Vicent la Roda.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre soques en el carrer de Mendizábal.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mosquit Aedes aegypti.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre tarongers en el carrer de l'Illa de Hierro.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre mal estat de l'arbratge del carrer de Gran Canària.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre escocells bruts en l'av. dels Tarongers.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en la plaça del Llibertador Simón Bolívar.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre jardí en la plaça del Cronista Francesc Momblanch.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre devolució de subvencions.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estratègia Edusi Va Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre modificació del Reglament orgànic de govern i de l'administració de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes d'inversió en barris corresponents a la primera consulta ciutadana.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre reinversió del superàvit.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obres en el pavelló esportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost de gastos 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de manteniment d'escoles de la Diputació de València.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre projecte 100 % Youth City.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre nova seu de la Universitat Popular d'Algirós.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre construcció de nous col·legis públics i IES en la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre reforma dels banys del CEIP Primer Marqués del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre contractes menors de les delegacions per a la gestió de xarxes socials.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre viatge a la ciutat xinesa de Chengdu.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre turisme de congressos.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre sol·licitud de locals municipals a entitats culturals.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre turisme intel·ligent.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre queixes de ciutadans de les Falles 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre presència de la Policia Local en actes de la festivitat de la Verge.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre impacte econòmic del turisme en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació d'expedient d'Alcaldia relatiu al conveni Fundació Escola Valenciana.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació de l'execució del conveni de col·laboració amb la Diputació en matèria de tecnologies de la informació, la comunicació i l'administració electrònica.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre execució de l'acord del ple de gener de 2017 de mesures d'impuls a la transparència administrativa.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'índex Dyntra de transparència municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el ciberatac del virus Ransomware.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre actualització del portal de transparència municipal i nou geoportal municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre actes en la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats, patrona de la Ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Contestada
0147 - "Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el programa ""Housing First'.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació de l'execució de l'acord del Ple 'València com a zona lliure de paradisos fiscals'.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre informació de la contractació per al redisseny de la 'AppValència'.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0150 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre difusió dels actes en honor a la Patrona de València en les xarxes socials de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nou centre cívic i cultural per a persones majors en el barri de Mestalla.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre titularitat municipal de la residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre difusió de les activitats municipals per a les persones majors.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre prohibició d'estacionament en el carril bus.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous centres de dia per a joves.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el parc Oest de Bombers.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0157 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nous centres de dia per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0158 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre Ordenança de convivència ciutadana.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0159 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre seguiment d'inversions en la Delegació de Cooperació al Desenvolupament i Migrants.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0160 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre seguiment d'inversions en la Delegació de Servicis Socials.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0161 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el projecte d'Ordenança de convivència.
Expediente: O-89POP-2017-000041-00 - Contestada
0162 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre execució del Pressupost 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000042-00 - Contestada
0163 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 27 d'abril de 2017 pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la decisió de la Conselleria d'Educació de retirar unitats concertades a alguns centres educatius de la ciutat.
Expediente: O-00606-2017-000004-00 - Contestada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL.
0164 - Declaració institucional de l'Ajuntament de València com entitat Dusi en matèria antifrau.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0165 - Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre integració de tots els servicis d'emergència.
Quedar assabentat
0166 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Contestada
0167 - Prec formulat pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la Fira Alternativa i l'ocupació del tram IX del riu Túria.
Quedar assabentat
0168 - Prec formulat per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre sol·licitud de informació respecte a les fundacions Inndea i València Crea.
Quedar assabentat