S'està cercant, espereu....

2017-03-30 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2017-03-30

Tornar

Plens:

Data:
30-03-2017
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'acta de la sessió ordinària de 23 de febrer de 2017.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 de febrer i el 15 de març de 2017, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 16 i 24 de febrer i 3, 10 i 16 de març de 2017, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - "COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ OPERACIÓ TAULA. Proposa aprovar el dictamen de l'informe final de conclusions de la Comissió d'Investigació del cas conegut com a ""Operació Taula"".
Expediente: E-05642-2017-000003-00 - Aprovat amb esmenes
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa crear la Comissió Municipal d'Unificació de Criteris Tècnics i determinar-ne les funcions, composició i règim de funcionament (dinamització d'activitats i obres).
Expediente: E-00406-2017-000002-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament l'Estudi de Detall de la parcel·la núm. 6 del Pla Especial d'Ordenació del Nou Campus de la Universitat de València.
Expediente: E-03001-2016-000152-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la Modificació Puntual del PGOU per a l'ampliació del Col·legi Públic Primer Marqués del Túria.
Expediente: E-03001-2015-000180-00 - Aprovat
0008 - "DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa estimar el recurs de reposició presentat per ""Nazaret y Desarrollo, SA, urbanitzador del PAI de la UE única del Sector NPR-5 Moreres II contra l'acord plenari de 31 de març del 2016, sobre no sotmetiment a informació pública de la retaxació de càrregues sol·licitada.
Expediente: E-03001-2011-000190-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa acordar l'establiment de nous criteris d'ordenació del sector del Grau.
Expediente: E-03001-2011-000014-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionament la Modificació del PEPRI del barri del Carme en la parcel·la de la plaça de Tavernes de la Valldigna, 4.
Expediente: E-03502-2016-000023-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Junta de Govern Local, de 10 de març de 2017, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2015.
Expediente: E-05303-2016-000001-00 - Quedar assabentat
0012 - SERVICI DE COMPTABILITAT. Dóna compte de la Resolució d'Alcaldia núm. 58, de 28 de febrer de 2017, sobre liquidació del Pressupost municipal de l'exercici 2016.
Expediente: E-04301-2017-000017-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del Tribunal Suprem que declara que no és pertinent el recurs de cassació interposat per Inmobiliaria Guadalmedina, SA, contra Sentència del TSJ que va estimar el recurs contenciós administratiu núm. 1036/2006 interposat per Salvem Tabacalera contra la resolució del conseller de Territori i Habitatge per la qual es va aprovar definitivament la modificació del Pla General.
Expediente: E-00501-2006-000415-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de l'interventor general municipal relatiu al compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financiera i regla de despeses per la liquidació dels Pressupostos consolidats municipals de 2016.
Expediente: E-00407-2017-000007-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment final en l'exercici 2016 del Pla de Reducció de Deute 2015-2019.
Expediente: E-00407-2017-000006-00 - Quedar assabentat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000010-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del Pressupost de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000008-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 2a modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives de 2017.
Expediente: E-05501-2017-000009-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar l'EMT per a la concertació de préstecs a llarg termini destinats al refinançament del seu deute.
Expediente: E-05201-2017-000006-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança reguladora de l'impost sobre construccions, instal.lacions i obres.
Expediente: E-H4969-2017-000002-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal, en representació dels titulars dels centres privats.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal pel sector de pares i mares d'alumnes de centres escolars del municipi.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Dóna compte del Decret 16/2017, de 10 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el canvi de denominació del municipi.
Expediente: E-01304-2015-000001-00 - Quedar assabentat
0024 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT I ESPORTS, I CULTURA. Proposa aprovar el Pla Jove de la Ciutat de València 2017-2018.
Expediente: E-01902-2012-000122-00 - Aprovat
0025 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa modificar la plantilla de personal.
Expediente: E-01101-2017-000443-00 - Aprovat
0026 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament la modificació de la ZAS de l'àmbit urbà delimitat pel carrer de Gascó Oliag i les avingudes de Catalunya, de Blasco Ibáñez i del Primat Reig (ZAS 'Woody').
Expediente: E-02610-2015-000595-00 - Aprovat
0027 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa prorrogar la vigència dels plans d'acció de 2010 fins disposar dels resultats del Mapa Estratègic del Soroll.
Expediente: E-02610-2016-000550-00 - Aprovat
0028 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa iniciar el procediment per a la concessió per part de la Generalitat Valenciana de distincions i condecoracions a membres de la Policia Local de València.
Expediente: E-01404-2017-000032-00 - Aprovat
MOCIONS
0029 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els projectes de mobilitat no executats.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Rebutjat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la creació d'un consell sectorial en matèria de neteja viària i residus sòlids.
Expediente: O-89CIU-2017-000070-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita per la Sra. Lozano, delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la igualtat laboral entre dones i hòmens.
Expediente: O-C1515-2017-000014-00 - Aprovat amb esmenes
0032 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre mesures derivades de les plusvàlues en la transmissió d'immobles.
Expediente: O-89CIU-2017-000071-00 - Aprovada proposta alternativa
0033 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre la modificació dels horaris comercials en les zones de gran afluència turística.
Expediente: E-C1514-2017-000003-00 - Aprovat
0034 - Moció subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la paralització del Decret 9/2017, de 27 de gener, pel qual s'establix el model lingüístic educatiu valencià.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0035 - Moció subscrita pel Sr. Monzó, portaveu del Grup Popular, per a impulsar un acord urgent entre els grups parlamentaris al Congrés dels Diputats per a la tramitació i aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat de 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
0036 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre suport als treballadors i treballadores de l'estiba.
Expediente: O-C1503-2017-000064-00 - Aprovat
0037 - Moció subscrita per l'equip de govern sobre suport a la querella argentina i a les víctimes de la repressió franquista.
Expediente: O-C1503-2017-000063-00 - Aprovat
0038 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la protecció dels tocs de campana.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els convenis i demés acords subscrits per la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'organigrama i la plantilla de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'afecció de les pluges en les instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els protocols d'actuació amb Sanitat, Educació i Justícia en l'àmbit de la intervenció amb menors.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la posada en marxa d'un servei per a atendre problemes d'aprenentatge i rendiment escolar dels menors en risc d'exclusió.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre campanyes de prevenció i sensibilització.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el foment de la cooperació entre serveis municipals per a l'ús dotacions municipals.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les prestacions econòmiques de protecció del menor.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'acolliment familiar en família extensa.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes de menjador escolar.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la formació permanent de personal professional dels CMSS.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi per a avaluar els recursos i mesures de protecció aplicades a menors en risc d'exclusió.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sa. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de les necessitats de la infància en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els acords de patrocini de les Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni subscrit entre la JCF i l'SGAE.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la retransmissió de les Falles en RTVE.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la formació municipal en matèria agrària i alimentària en 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'oferta d'estudis agraris en 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les pràctiques agràries dels estudiants de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els abocadors existents en l'entorn de la Fira de Mostres i el Velòdrom Lluís Puig.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya Vidre a banda.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu especial de neteja en Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de reciclatge en Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb comunitats de pescadors diverses.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la regidora d'Agricultura i Horta amb alcaldes i alcaldesses dels pobles de València per robatoris en l'horta.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre personal agranador sense carret en la mascletà.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja després dels castells de focs artificials disparats en l'Albereda.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió mantinguda entre l'Ajuntament, l'Autoritat Portuària i la Demarcació de Costes.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la delegada d'Agricultura i Horta amb l'empresa que gestiona el Bioparc.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les restes de la mascletà aèria anomenada Nit de l'espolí.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre unes taques aparegudes en la platja de la Malva-rosa.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla integral de defensa contra incendis forestals en la Devesa.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la informació dels expedients disciplinaris.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el seguiment del projecte Va Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre queixes en les juntes municipals pels abonaments or i Amb tu.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç de la campanya de foment de l'associacionisme.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el balanç dels pressupostos participatius d'inversions en districtes/barris 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja de les dependències municipals.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les reformes realitzades en edificis municipals l'any 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la renovació de l'enllumenat públic l'any 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la neteja dels col·legis.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa per subministraments postals en novembre i desembre de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'nici de les obres del CEIP 103.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les deficiències detectades en el CEIP Pare Manjón.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els Pressupostos de 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'existència d'un assentament en el barri de Montolivet.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la titularitat municipal de la Residència La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Servici de Mediació i Intermediació Hipotecària.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments varis en els barris dels Velluters i el Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la subvenció nominativa a la Ciutat de l'Esperança.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els accidents de trànsit en Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000063-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre les actuacions de la Policia Local en Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000063-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre els dispositius i torns de la Policia Local en Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000063-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de vehicles en l'entrada del Palmar.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats de menors desenvolupades per l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les activitats divulgatives de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre els embossos.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici de l'av. dels Tarongers.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la conversió en zona de vianants de l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Mercat de Colón.
Expediente: O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les reclamacions contra l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Expediente: O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre un esdeveniment realitzat en el Palau de Congressos de València per l'Institut Ignasi Vilallonga d'Economia i Empresa.
Expediente: O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la dimissió de dos delegats de la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2017-000059-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la programació de València, Capital de l'Alimentació 2017.
Expediente: O-89CIU-2017-000066-00 - Contestada
0103 - Pregunta susbscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les estratègies del Pla Estratègic de Turisme 2017- 2020.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les al·legacions al Pla Estratègic de Turisme 2017- 2020.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el balanç de les Falles 2017 realitzat per la Policia Local de València.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els vehicles retirats per la grua.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el servicis de Bombers en Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la depuradora de Pinedo.
Expediente: O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el Dia de la Devesa-Albufera.
Expediente: O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la poda de les palmeres del Perellonet.
Expediente: O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el protocol extraordinari de neteja de la setmana de Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000065-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés participatiu decidimVLC.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el nombre de cadires entregades a la falla municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la contractación d'un monitor per a la falla municipal infantil 2017.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'espectacle pirotècnic L'alba de les Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la contractació d'unes plataformes elevadores.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre un contracte amb una televisió estrangera.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'autorització d'activitats falleres a una associació cultural.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la instal·lació d'una passarel·la en l'Ofrena.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la suspensió dels concerts programats en la falla municipal.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la pàgina web dels concerts de Vivers.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'ocupació de la via pública per a la ubicació de taules i cadires.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'històric rètol del Banc de València.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els servicis especials de neteja per Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000016-00 - Contestada
0125 - Pregunta subsrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre una carta remesa per la delegada de Serveis Socials a les persones dependents de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les persones refugiades ateses en 2016.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el balanç de mobilitat i els aparcaments dissuasoris estes Falles.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la solució ferroviària del Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'ampliació de la V-30.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació dels terrenys de la ZAL.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia per a la Marina Reial.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les alternatives tècniques per a la prolongació del túnel de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de la façana del solar dels Jesuïtes que recau a la Gran Via Ferran el Catòlic.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'estat del carrer del Miniaturista Meseguer (Benimàmet).
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el desbrossament en l'av. d'Almassora.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el viatge del regidor Berto Jaramillo a Colòmbia.
Expediente: O-89CIU-2017-000067-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els danys en l'arbratge en Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els servicis especials per Falles.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les restes dels castells de focs artificials en el Jardí del Túria.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp esportiu del tram III del Jardí del Túria.
Expediente: O-89CIU-2017-000054-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el condicionament de solars per a aparcament en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'America's Cup.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les ajudes ARRU.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el canvi de denominació de la Marina Reial Joan Carles I.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la compra d'un immoble a la pl. de Tavernes de la Valldigna, 4, a Bankia.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobrel el deute del Consorci València 2007.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0147 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reversió dels terrenys de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0148 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el nou logotip de la Marina.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0149 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la participació ciutadana en el PEP de Ciutat Vella.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0150 - "Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla #valencia camina del Pla del Remei i Russafa.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0151 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rampa de la Porta dels Apòstols, de la Catedral.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0152 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les autoritzacions de les terrasses.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0153 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el curs Escola de ciutadania per a transformar València.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0154 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els convenis col·lectius de les empreses contractistes del manteniment dels jardins de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0155 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'aplicació de mesures definitives en la ZAS del Carme.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
0156 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mur del Casino de l'Americà.
Expediente: O-89POP-2017-000025-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0157 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja durant les Falles.
Contestada
0158 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre una carta remessa a les persones afectades per la Llei de dependència.
Quedar assabentat
0159 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el reallotjament dels clubs que utilitzaven les instal·lacions del poliesportiu del Saler.
A contestar en pròxima sessió
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0160 - Declaració Institucional sobre València, Ciutat Lliure de CO2.
Aprovat