S'està cercant, espereu....

2016-12-22 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-12-22

Tornar

Plens:

Data:
22-12-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les actes de les sessions ordinària de 17 de novembre de 2016, extraordinària i urgent de 23 de novembre de 2016 i extraordinària d'1 de desembre de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 14 de novembre i el 15 de desembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 9, 18 i 25 de novembre, i 1 i 9 de desembre de 2016, i extraordinària de 17 de novembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre béns inmobles per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000005-00 - Aprovat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per prestació dels servicis en centre residencial municipal per a persones amb discapacitat intel·lectual per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000012-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les al·legacions formulades i aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d'ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa per a l'exercici 2017.
Expediente: E-H4969-2016-000014-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Pla Tècnic d'Implantació de la Xarxa d'On Tower Telecom Infraestructures, SA, en el terme municipal de València.
Expediente: E-03501-2015-000114-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme de 5 de juliol de 2016, d'aprovació definitiva de la Modificació Pla Parcial Massarrojos Nord (NPR-9).
Expediente: E-03001-2014-000054-00 - Quedar assabentat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la modificació puntual del PGOU relativa al canvi d'ús de l'edifici situat en l'Antiga Senda de Senent, 4.
Expediente: E-03001-2016-000159-00 - Aprovat
0010 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa no admetre a tràmit la modificació puntual del PGOU relativa a la proposta de descatalogació de l'immoble situat en l'av. de Blasco Ibáñez, 16.
Expediente: E-03001-2015-000067-00 - Aprovat
0011 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a la Societat Anònima Municipal Actuacions Urbanes de València (AUMSA) la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-03001-2016-000291-00 - Aprovat
0012 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar el Conveni urbanístic per a la reordenació dels carrers de l'Alcúdia, de Salabert i del Marqués d'Elx, i inmediata obertura a l'ús públic del carrer de Salabert.
Expediente: E-03003-2016-000016-00 - Aprovat
0013 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa desestimar el recurs de reposició interposat contra l'acord aprovatori de la retaxació de càrregues del PAI de la UE-B-B Benifaraig PN-2.
Expediente: E-03001-2012-000041-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 2, estimatòria del recurs PO 341/2014 interposat per Urbem, SA, contra declaració de caducitat del PAI del Sector SUP T-4 Benimaclet i resolució del Conveni Urbanístic subscrit amb el concessionari urbanitzador del sector.
Expediente: E-00501-2016-000297-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2017, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal.
Expediente: E-05501-2016-000060-00 - Aprovat amb esmenes
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
Expediente: E-05501-2016-000059-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02701-2016-000622-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la Xarxa de Distribució d'Aigua Potable per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02701-2016-000644-00 - Aprovat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors, quota d'enganxall i quota per altes en el servici per a l'exercici 2017.
Expediente: E-02701-2016-000643-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord adoptat per l'Assemblea de l'EMSHI el 10 de novembre del 2016 sobre la Memòria d'Inversions en Plantes Potabilitzadores 2017.
Expediente: E-02701-2016-000624-00 - Quedar assabentat
0021 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar les tarifes de l'EMT per a l'exercici 2017.
Expediente: E-01801-2016-005246-00 - Aprovat
0022 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar el Conveni Col·lectiu del Personal Laboral.
Expediente: E-01101-2016-001768-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar un canvi de representant en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0024 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la renúncia de l'Ajuntament de València a la condició de patró de la Fundació COTEC per a la Innovació Tecnològica.
Expediente: E-00202-2016-000047-00 - Aprovat
MOCIONS
0025 - Moció subscrita pel portaveu i els regidors del Grup Popular, que proposa deixar sense efecte l'acord punt 45 adoptat en sessió plenària ordinària celebrada el passat 29 de setembre.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Rebutjat
0026 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Col·legi de l'Art Major de la Seda.
Expediente: O-89CIU-2016-000233-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre adopció de mesures urgents i immediates en l'av. de Baró de Càrcer.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el Parc Oest de Bombers.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del Parc de l'Oest.
Expediente: O-89CIU-2016-000234-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció subscrita pel Sr. Monzó i la Sra. Puchalt, portaveu i regidora del Grup Popular respectivament, sobre diners de butxaca i igualtat de tracte per als usuaris de la Residència municipal La Nostra Casa-Vall de la Ballestera.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Rebutjat
0031 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la mobilitat en la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000235-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre gastos del pressupost de les partides destinades a cooperació i persones refugiades.
Expediente: O-89CIU-2016-000219-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Revitalització i Millora de la Ciutat de l'Artista Faller.
Expediente: O-89CIU-2016-000219-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: O-89CIU-2016-000225-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre colònies de gats en la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000227-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre l'estat de les platges de la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000227-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els servicis de perruqueria i maquillatge per a les falleres majors.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures per a acollir a persones refugiades.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la ruta cultural de Sant Vicent Màrtir.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'atenció a persones sense sostre.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el 0,7 per cent.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó i pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes a famílies.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els cursos de formació per a personal funcionari.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministrament de combustible en el tercer trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de telefonia en el tercer trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses del servici alié de prevenció de riscos laborals en el tercer trimestre de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament dels interessos de demora.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat dels capítols II i VI de Servicis Centrals Tècnics.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'abonament de les subvencions sanitàries.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les primes per a la jubilació anticipada.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el finançament del Conveni subscrit amb l'Associació de Jóvens Empresaris.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el cost de la celebració del Dia Internacional de la Ciutat Educadora.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'obertura de menjadors escolars en Nadal.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre col·legis de la ciutat amb fibrociment.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les condicions de les aules per a xiquets de 2 a 3 anys en col.legis públics de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria municipal d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text i de material didàctic i informàtic per al curs 2016-2017.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre les palmeres del carrer de la Serra Calderona.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pont de les Flors.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pla de substitució de l'arbratge en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre personal de l'Oficina Tècnica del Servici de Comerç i Abastiments.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments al barri de Monteolivete.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriture entre la Universitat de València i la Delegació d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre d'acollida municipal.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb l'Associació Moviment contra la Intolerància.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un conveni a subscriure amb el Col·lectiu Lambda.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'Estudi sobre la pobresa energètica en la ciutat de Valencia.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre assentaments en el barri de la Raiosa.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el canvi de cap en la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la renovació i neteja de les fonts ornamentals.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la uniformitat de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la convocatòria de places d'intendent/a principal de la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el personal de la Policia Local destinat a la custòdia de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscritan per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobres les ajudes de Servicis Socials.
Expediente: O-89CIU-2016-000224-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre possibles canvis en la Unitat de Trànsit.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de l'Sporting de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2016-000231-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el compliment de l'Ordenança d'ocupació de domini públic municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000231-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Cavalcada de les Magues de Gener.
Expediente: O-89CIU-2016-000226-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la modificació del Reglament Orgànic del Ple.
Expediente: O-89CIU-2016-000231-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Giner i el Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la fugida d'aigua en Germans Machado el passat mes d'agost.
Expediente: O-89CIU-2016-000225-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'elaboració del nou PEPRI de Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la ubicació del Circ de Nadal.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la restauració dels terrenys d'horta ocupats per l'empresa SDS Spanish Depot Service, SA, a Castellar.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita por el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria de vivendes de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'accessibilitat als locals de pública concurrència.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre obrir comissions de Ple a la societat i als mitjans de comunicació.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la reordenació i remodelació de l'espai públic en l'Eixample i Extramurs.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la transparència dels contractes menors amb omissió de fiscalització prèvia.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'Alqueria de Pallardó.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre un pla per a la conservació de comerços emblemàtics de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla per a la Ciutat Fallera.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els senyals de trànsit només en valencià.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el nou Abonament Transbord AB.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les mobilitzacions dels comerciants del Mercat Central.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el projecte participatiu de 2016 'Quatre Carreres, antic jardí plaça Església'.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pèrdua d'usuaris de Valenbisi.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la situació del barri al voltant de l'antic hospital la Fe.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els projectes d'inversions en barris 2017.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla de Foment de l'Associacionisme.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la Jornada del Consell Alimentari Municipal del 3 de novembre.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita conjuntament pel Sr. Benlliure i el Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la concessió atorgada a l'hotel Sidi Saler.
Expediente: O-89CIU-2016-000228-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el balanç turístic de l'Any Sant Jubilar.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el balanç de les visitas guiades pel Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0104 - Pregunta subsrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els centres de salut de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0105 - Pregunta subsrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla d'Actuacions Capital de l'Alimentació 2017.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'execució de l'acord del Ple que va declarar València como a zona lliure de paradisos fiscals.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Comissionat per a la Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la revisió del catàleg de procediments de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les inundacions del proppassat mes de novembre.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de les estacions de bombeig.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya en relació amb les tovalletes higièniques.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions de renovació i millora en la xàrcia de distribució d'aigua potable en Russafa.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un curs de formació anomenat CATALYST 2016, en les Naus.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la idea guanyadora de la competició internacional Climathon.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de les fulles dels arbres.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la inspecció de la neteja de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la moratòria en les expropiacions que s'han de sol·licitar.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de residus orgànics.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Trobada Euromediterrània de la Solidaritat amb les Persones Refugiades (SOLIMED).
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els acords municipals en relació amb el Moviment Escolta.
Expediente: O-89POP-2016-000073-00 - Contestada
0121 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre celebració del 20 Aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat.
Expediente: O-00606-2016-000001-00 - Contestada
0122 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la contracta de jardins.
Expediente: O-00606-2016-000001-00 - Contestada
0123 - Pregunta formulada in voce en la sessió plenària de 17 de novembre de 2016, pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la seua sol·licitud de l'informe de l'Assesoria Jurídica Municipal en relació amb el canvi de denominació del municipi.
Expediente: O-00606-2016-000001-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0124 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre els convenis d'autogestió dels mercats Central i del Cabanyal.
Contestada
0125 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'entrega de llenya sobrant de la poda a Creu Roja Espanyola.
Contestada
0126 - Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la revisió urgent de l'estat de l'arbrat en general i en especial aquell que hi ha pròxim als centres educatius.
Quedar assabentat
0127 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre acord plenari adoptat fa un any en relació amb la Ciutat de l'Artista Faller.
Contestada
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
0128 - Declaració Institucional sobre instituir la celebració, amb caràcter anual, del Dia de la Devesa-Albufera.
Aprovat