S'està cercant, espereu....

2016-11-17 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-11-17

Tornar

Plens:

Data:
17-11-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 27 d'octubre de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 13 de novembre de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 21 i 28 d'octubre, i 4 de novembre de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/85.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de la Comissió de Desenvolupament Humà, Educació, Joventut, Esports i Cultura.
Expediente: E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
0005 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació del règim de sessions ordinàries de la Comissió de Participació, Drets, Innovació Democràtica i Seguretat Ciutadana, Bombers i Intervenció en Emergències.
Expediente: E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa iniciar el procés de consultes i sotmetre a informació pública la Modificació Puntual del Pla Especial Nou Campus.
Expediente: E-03001-2016-000153-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar definitivament la Modificació Puntual del PGOU en l'àmbit de la parcel·la situada en la confluència dels carrers de Muñiz i H. d'Alba i de Berenguer Mallol.
Expediente: E-03001-2015-000234-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la creació del Registre Municipal de Programes d'Actuació, Agrupacions d'Interés Urbanístic (AIU) i Entitats Urbanístiques Col·laboradores.
Expediente: E-03003-2016-000019-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic de reurbanització carrers paral·lels a la mar. El Cabanyal-el Canyamelar, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (Pla PIP).
Expediente: E-03401-2016-000565-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic de reurbanització travessies a la mar. El Cabanyal-el Canyamelar, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (Pla PIP).
Expediente: E-03401-2016-000566-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, el finançament del Projecte d'obra i explotació de l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges, a càrrec del Pla especial de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP).
Expediente: E-01801-2016-004854-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic denominat Centre Cultural Casa del Rellotger. 1a fase de rehabilitació, consolidació i construcció d'edificació de nova planta de l'illa de cases delimitada pels carrers dels Brodadors, la Pujada del Toledà i del Micalet, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (PIP).
Expediente: E-03201-2016-000045-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte bàsic denominat Rehabilitació Edifici Oficina de Pla Cabanyal- Canyamelar, carrer d'Empar Guillem, 4, i sol·licitar de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte (PIP).
Expediente: E-03201-2016-000056-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte de Rehabilitació Edifici Antonio Juan, 19. Centre Veïnat Llamosí Remunta, i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
Expediente: E-03910-2016-000035-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla de rehabilitació del patrimoni municipal de vivendes per llogar al Cabanyal-el Canyamelar, i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
Expediente: E-03910-2016-000034-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte de Rehabilitació del Mercat del Grau i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
Expediente: E-02901-2016-001644-00 - Aprovat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Projecte Excavació, restauració i posada en valor de la muralla islàmica de València, i sol·licitar a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic el finançament de l'esmentat projecte.
Expediente: E-02001-2016-001230-00 - Aprovat
0018 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe del compliment dels principis d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i regla de gasto pels pressupostos inicials consolidats 2017 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents.
Expediente: E-05201-2016-000033-00 - Quedar assabentat
0019 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2017-2019, límit de gasto i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2016-000042-00 - Aprovat
0020 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE, I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposen aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de personal per a l'exercici 2017. (Núm. expedient E 01101 2016 1741)
Expediente: E-05501-2016-000060-00 - Aprovat
0021 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'Acord Laboral del Personal Funcionari 2016-2019.
Expediente: E-01101-2016-001614-00 - Aprovat
0022 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi d'un representant en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0023 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la creació del Comissionat Especial València, Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
Expediente: E-00400-2016-000011-00 - Aprovat
MOCIONS
0024 - Moció subscrita per l'equip de govern per a donar suport exprés a la Plataforma de Víctimes de l'Alvia 04155.
Expediente: O-C1503-2016-000148-00 - Aprovat
0025 - Moció subscrita per l'equip de govern i per la delegada d'Agricultura, Horta i Pobles de València, Sra. Castillo, en defensa dels cítrics valencians.
Expediente: O-C1504-2016-000155-00 - Aprovat
0026 - Moció subscrita pel delegat de Innovació i Gestió del Coneixement, Sr. Peris, sobre Ciutats Educadores.
Expediente: O-C1503-2016-000158-00 - Retirat
0027 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre l'aplicació d'un programa per a donar seguretat a dones víctimes de violència de gènere per mitjà de la utilització de gossos ensinistrats.
Expediente: O-89CIU-2016-000208-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita pel Sr. Giner, portaveu del Grup Ciutadans, sobre la represa de les obres de la línia T-2 de MetroValència.
Expediente: O-89CIU-2016-000210-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la taxa TAMER.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0030 - Moció conjunta subscrita per l'equip de govern sobre el dèficit d'inversió de l'Estat espanyol a la ciutat de València.
Expediente: E-00606-2016-000016-00 - Aprovat amb esmenes
0031 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'escola infantil municipal de Pinedo.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre promoció del voluntariat esportiu.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre sistema de gestió de les escoles infantils municipals.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el desenrotllament dels centres municipals de Joventut.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre apropar l'esport als col·lectius més desfavorits.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, en relació amb la informació als joves sobre itineraris acadèmics, millora de l'ocupació i inserció laboral.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre suport al comerç en les festes nadalenques.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el reconeixement de València com a Capital Mundial de l'Alimentació 2017.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la construcció d'un centre d'acollida municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'ocupació il·legal d'immobles municipals.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre obres en mercats municipals.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les al·legacions del tripartit a la reforma de la V-30.
Expediente: O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la propietat municipal dels Docks.
Expediente: O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els terminis del nou Reglament de Participació i estratègies integrals en els barris.
Expediente: O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el procés de remodelació de la plaça de Sant Agustí.
Expediente: O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en av. del Mestre Rodrigo.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de la plaça de Benimarfull.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala d'arbres a la plaça de Zumalacárregui.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el retall de tanques en l'av. de Pérez Galdós.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda a les avingudes de Giorgeta i de Pérez Galdós.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la poda en el carrer dels Campaners.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí en plaça de l'Escultor Frechina.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de plaça del Dr. Berenguer Ferrer.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de l'Actor Daniel Benítez.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Marqués de Sant Joan.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre els processos participatius de l'Ajuntament.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre denúncies per furts en l'horta.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la degradació del traçat del circuit urbà de Fórmula 1.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'alimentació escolar sana.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre els horts urbans en l'antic circuit urbà de Fórmula 1.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'accés al cementeri del Grau.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de mobiliari i efectes.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida de vidre dels establiments hostalers del barri del Carme.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'aplicació que regula el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR) en València.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les actuacions en vies rurals i camins del Consell Agrari Municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de manteniment d'edificis del tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses per subministraments postals del tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre les despeses de neteja de dependències municipals, col·legis i mercats del tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la despesa en energia elèctrica del tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els reconeixements d'obligació de pagament del tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els encàrrecs a empreses durant el tercer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la informació de coordinadors i directors generals en el portal de transparència de la web municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el personal subaltern que presta servici en els col·legis públics i municipals.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'informe de Transparència Internacional de compliment de l'obligació legal de publicació de contractes.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació de comptes justificatius dels grups municipals en el portal de transparència.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la designació de València com a Capital Mundial de l'Alimentació en 2017.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el balanç de la Nit de Halloween.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les campanyes preventives de la Policia Local.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'inici de les oposicions de Policia Local i de Bombers.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'adquisició de propietats en Forn d'Alcedo.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Consorci València 2007.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre contradiccions respecte de l'accés nord al port de Valéncia.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres de rehabilitació del cobert núm. 2.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la reforma de la zona de Pérez Galdós - Giorgeta.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el rescat de la concessió de l'edifici dels Docks.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la seguretat en l'aparcament de la plaça de la Reina.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la tramitació del projecte de rehabilitació del xalet del carrer de Abben Al- Abbar.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament únic de transport.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el balanç de la Mesa de la Mobilitat.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'ampliació de la V-30.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el pla de reutilització de bicicletes abandonades a la via pública.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el Pla d'Esterilització Felina (PEF) de la ciutat de València.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'horta de Castellar.
Expediente: O-89CIU-2016-000201-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per a l'exercici 2017.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes per ocupació de terrenys d'ús públic amb taules i cadires.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'execució del pressupost de Policia Local en inversions en l'any 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000026-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pels Srs. Benlliure i Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre mobiliari urbà en el Parc Natural del Saler.
Expediente: O-89CIU-2016-000202-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la Nit de Halloween.
Expediente: O-89CIU-2016-000203-00 - Contestada
DECLARACIONS INSTITUCIONALS
0100 - Declaració institucional amb motiu de l'adhesió a la proposta de la Comunitat de Sant Egidi, fundadora de la Xarxa de Ciutats per la Vida/Ciutats contra la Pena de Mort.
Expediente: E-00201-2016-000051-00 - Aprovat
0101 - Declaració Institucional sobre Ciutats Educadores.
Expediente: O-C1503-2016-000159-00 - Aprovat
0102 - Declaració Institucional de suport a la candidatura de les Falles com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO
Expediente: O-C1513-2016-000160-00 - Aprovat
0103 - Declaració Institucional sobre les aportacions dels cabals d'ús ambiental necessaris per al correcte estat ecològic de l'espai natural protegit de l'Albufera.
Aprovat
PRECS I PREGUNTES
0104 - Prec formulat in voce per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les normes d'imatge i protocol de la Junta Central Fallera.
Quedar assabentat
0105 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre celebració del 20 aniversari de la declaració de la Llotja com a Patrimoni de la Humanitat.
A contestar en pròxima sessió
0106 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre la gestió de la contracta de jardins.
A contestar en pròxima sessió
0107 - Pregunta subscrita in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la seua sol·licitud de l'informe de l'Assessoria Jurídica Municipal en relació amb el canvi de denominació del municipi.
A contestar en pròxima sessió