S'està cercant, espereu....

2016-04-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-04-28

Tornar

Plens:

Data:
28-04-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de de la sessió ordinària de 31 de març de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de març i el 15 d'abril de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 23 de març i 1, 8 i 15 d'abril de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificación de designació de portaveu del Grup Popular.
Expediente: E-00401-2016-000010-00 - Quedar assabentat
0005 - "SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la constitució i composició de la comissió no permanent denominada Comissió d'investigació del cas conegut com ""Operació Taula”.
Expediente: E-00401-2016-000009-00 - Quedar assabentat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa atribuir a la Societat Pla Cabanyal-Canyamelar, SA, la condició de mitjà propi i servici tècnic de l'Ajuntament de València.
Expediente: E-03001-2016-000063-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la correcció de l'error material de caràcter gràfic de la Modificació Puntual del Pla Especial d'Ordenació del Passeig Marítim.
Expediente: E-03001-2016-000066-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar provisionalment la modificació del Catàleg Estructural d'Espais i Béns Protegits, que incorpora fitxa de l'edifici Antiga Fàbrica Bombes Gens com a BRL.
Expediente: E-03001-2015-000123-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ per la qual s'estima el recurs d'apel·lació interposat per este Ajuntament contra Sentència del Jutjat de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa núm. 10 i es desestima el recurs PA 641/2011 interposat contra denegació de compatibilitat del seu lloc de policia local amb l'exercici de l'advocacia.
Expediente: E-00501-2011-000700-00 - Quedar assabentat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJCV desestimatòria del recurs contenciós administratiu PO 1/192/2011 interposat contra Resolució del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge pel qual es va aprovar l'Homologació i Pla Parcial de Reforma Interior i contra acord plenari pel qual es va aprovar el PAI de la Unitat d'Execució Castellar-Benicàssim, tenint en compte que el Tribunal Suprem ha desestimat la cassació amb imposició de costes als recurrents.
Expediente: E-00501-2011-000464-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció relatiu a la justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals des del 13 de juny al 31 de desembre de 2015, amb càrrec al Pressupost municipal de 2015.
Expediente: E-00407-2015-000020-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 31 de març de 2016.
Expediente: E-04302-2016-000008-00 - Quedar assabentat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al primer trimestre de 2016 sobre compliment de terminis per al pagament de les obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2016-000004-00 - Quedar assabentat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 3a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000024-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la concertació de dos operacions de préstec a llarg termini a l'entitat pública empresarial Palau de Congressos de València.
Expediente: E-05201-2016-000012-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la creació de subconceptes de gasto amb crèdit zero durant el primer trimestre de 2016.
Expediente: E-05501-2016-000007-00 - Quedar assabentat
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Memòria del Jurat Tributari Municipal corresponent a l'any 2015.
Expediente: E-00408-2016-000219-00 - Quedar assabentat
0018 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar inicialment el Reglament del Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
Expediente: E-02230-2015-000028-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa elevar a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport la sol·licitud per a regularitzar la situació del Museu Faller com a museu.
Expediente: O-C1513-2016-000085-00 - Aprovat
MOCIONS
0020 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre la regulació de l'ús del balcó de la Casa Consistorial.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el condicionament del camp del Club de Futbol Sporting, de Benimaclet.
Expediente: O-89CIU-2016-000075-00 - Aprovada proposta alternativa
0022 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les càmeres de videovigilància ubicades al Servici de Gestió Tributària Integral.
Expediente: O-89CIU-2016-000075-00 - Retirat
0023 - Moció subscrita pel primer tinent d'alcalde, Sr. Calabuig, sobre participació de l'Ajuntament de València en la Xarxa de Ciutats Amigues de les Persones Majors.
Expediente: E-C1502-2016-000001-00 - Aprovat amb esmenes
0024 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre mesures de suport a les famílies d'acolliment.
Expediente: O-89CIU-2016-000077-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre protecció i promoció del camp valencià.
Expediente: O-89CIU-2016-000076-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subscrita per la delegada d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Sra. Lozano, amb motiu del 26 d'Abril, Dia de la Visibilitat Lèsbica.
Expediente: O-C1515-2016-000012-00 - Aprovat amb esmenes
0027 - Moció subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el desenvolupament del II Pla d'Ocupació i Emprenedoria 2016-2018.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre amortització de deute amb càrrec al romanent de tresoreria.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Monzó, sobre el Programa Agent Tutor.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0030 - "Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la situació del programa ""Xarxa Llibres"".
Expediente: O-89CIU-2016-000064-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acord entre la Confraria de Pescadors i el Consorci València 2007.
Expediente: O-89CIU-2016-000064-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre finançament de les activitats extraescolars en els col·legis de la ciutat amb jornada contínua.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la convocatòria de subvencions per a clubs esportius i d'alt nivell de la ciutat de València per a la temporada 2015-2016.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, en relació amb l'Enquesta sobre hàbits esportius.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la construcció d'una piscina en les Naus de Demetrio Ribes.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les obres pendents en el Poliesportiu Juan Antonio Samaranch (antigues naus de Cros).
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el sistema de gestió de les escoles infantils municipals.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Trobada d'Escoles en Valencià.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0039 - "Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el pagament de les ajudes del programa ""Xarxa Llibres"".
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Banc Solidari d'Aliments de València.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les accions municipals per a la inclusió de la població gitana.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre prevenció de maltractaments en persones majors.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre substitució de vehicles per altres més eficients energèticament.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió que va tindre lloc entre el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera i el president d'honor de la Federació Cultural Valenciana de Vela Llatina.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió que va tindre lloc entre el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera i el president del Consell Agrari Municipal de Sueca.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre assistència de la regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic a la reunió regional d'Europa on es va presentar la Plataforma Global pel Dret a la Ciutat.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb l'Associació Valenciana d'Astronomia.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb l'Associació Valenciana d'Agricultors.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió que va mantindre la regidora de Medi Ambient i Canvi Climàtic en relació amb el reciclatge en l'àmbit escolar.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Associació de Municipis del Parc Natural del Túria.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, en relació amb la Campanya de sensibilització a jóvens i escolars sobre els objectius de desenvolupament sostenible, de la Generalitat Valenciana.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de treball que van mantindre el regidor de Govern Interior, Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera, el diputat provincial de Medi Ambient i l'alcalde de Massamagrell.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'Hort de la Botja.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre papereres cremades sense substituir.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre un contenidor trencat al carrer de Bèlgica.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja durant una festa d'estudiants de Medicina.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el dispositiu de neteja en la festa de les paelles universitàries.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les reunions mantingudes amb les associacions veïnals de barris afectats pel botellot.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments llogats il·legalment a la ciutat.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els gorretes.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'organigrama del Servici de Protecció i Extinció d'Incendis.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el voluntariat de Protecció Civil.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els apartaments turístics.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les llicències d'ocupació de la via pública per taules i cadires.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions registrades a motocicletes per mal estacionament.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'estacionament a la rodalia dels estadis de futbol els dies de partit.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre un informe legal sol·licitat per l'equip de govern en relació amb el Grup Municipal Popular.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la regulació de l'estacionament a la via pública (ORA).
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la realització d'una campanya de conscienciació dels usuaris sobre l'ús correcte de la bicicleta.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la possibilitat de reutilitzar les bicicletes abandonades o requisades.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la ubicació de parades de taxi en l'entorn del carril bici de la ronda interior.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre un informe que justifica l'obertura d'expedient sancionador a membres del Grup Popular.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre els pressupostos participatius.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre la concessió de beneficis fiscals en el terme municipal de València.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'assumpció de més competències en matèria fiscal.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre noves propostes per a la Marina Reial.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'ampliació del Jardí Botànic.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre treballs de pintura per a delimitar les terrasses d'establiments d'hostaleria.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la subestació elèctrica de Patraix.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la celebració de l'Any Sant Jubilar i el Sant Grial.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la possibilitat d'implantar una taxa turística per a determinats establiments hostalers.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre delegació d'atribucions de l'Alcaldia per absència del seu titular.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0083 - Pregunta subsctita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el V Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el refugi animal de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici d'Innovació.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici de Transparència i Govern Obert.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre execució de les inversions del Pressupost de 2016 pel que fa al Sector Devesa-Albufera.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el grau d'execució del pressupost del Servici de Tecnologies de la Informació.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels bulevards de la zona sud.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0092 - "Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les beques ""La meua primera experiència laboral 2016"".
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació de l'acompanyament viari de la zona sud.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la convocatòria del Patronat de la Fundació de la Comunitat Valenciana Pacte per a l'Ocupació.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins de barris i places de la zona sud.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0096 - Prgunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació València CREA.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels parcs urbans de la zona sud.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins d'especial protecció de la zona sud.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les obres a la Farinera.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels bulevards de la zona nord.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'Estratègia València VLCi.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació de l'acompanyament viari i residencial de la zona nord.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins de barris i places de la zona nord.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels parcs urbans de la zona nord.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el manteniment i conservació dels jardins d'especial protecció de la zona nord.
Expediente: O-89CIU-2016-000070-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el desplegament d'una estelada independentista catalana a les Torres dels Serrans.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el viatge a París de les falleres majors i membres de la JCF.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el viatge a Còrdova de les falleres majors i membres de la JCF.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0109 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la partida pressupostària destinada a subvencionar l'adquisició de casals fallers.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0110 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la promoció de la candidatura de les Falles de València com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0111 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre adjudicacions de direccions d'obra en el quart trimestre de 2015 i primer trimestre de 2016.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0112 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre l'enquesta de clima laboral.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0113 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
0114 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la cessió de locals municipals a associacions i entitats.
Expediente: O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
0115 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes al lloguer social, cens i estat de les vivendes socials a la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
0116 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Protecció del Jardí Botànic.
Expediente: O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
0117 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'estudi de viabilitat de la prolongació del túnel de la Serradora.
Expediente: O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
0118 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre fons per al Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2016-000072-00 - Contestada
0119 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'ús del balcó municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0120 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'un camp de futbol de Malilla
Expediente: O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
0121 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la reparació d'instal·lacions esportives.
Expediente: O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
0122 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Expediente: O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
0123 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les llicències d'activitats.
Expediente: O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
0124 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre les terrasses de l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2016-000071-00 - Contestada
0125 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI del Grau.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0126 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEP de l'entorn del Jardí Botànic.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0127 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre jocs específics per a persones amb capacitats diferents.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0128 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la contracta de plagues.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0129 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre activitats per a persones amb capacitats diferents.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0130 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el resultat del procés de consulta ciutadana per a inversions als barris de la ciutat.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0131 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer del Filòleg Sanelo.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0132 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre diversos jardins del barri dels Orriols.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0133 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre un jardí de l'av. d'Aragó.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0134 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la jardinera de la mitgera del carrer de Xile.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0135 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la cessió de locals a associacions veïnals.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0136 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el procés de consulta ciutadana per a la inversió als barris de la ciutat.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0137 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el cens de locals de propietat municipal.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0138 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre sancions de trànsit registrades enguany.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0139 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre diverses propietats municipals ocupades per distints col·lectius culturals i festius.
Expediente: O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
0140 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el trasllat dels arbres situats davant la façana de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
0141 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la denegació a la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de permís per a realitzar un acte a la via pública.
Expediente: O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
0142 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el desplegament d'una bandera a les Torres dels Serrans.
Expediente: O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
0143 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Banc Solidari d'Aliments.
Expediente: O-89CIU-2016-000069-00 - Contestada
0144 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la campanya de recaptació de l'IBI d'enguany.
Expediente: O-89CIU-2016-000064-00 - Contestada
0145 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el mapa del soroll.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0146 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre l'Òrgan Gestor de Contaminació Acústica.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0147 - "Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre zones ""agility"" per a gossos.
Expediente: E-89POP-2016-000006-00 - Contestada
0148 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Popular, sobre l'estat dels jardins de Vivers.
Contestada
0149 - Prec formulat in voce pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Pla de Mobilitat.
Quedar assabentat
0150 - Prec formulat in voce pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre les mesures de seguretat viària a la ciutat.
Quedar assabentat
0151 - Pregunta formulada in voce poel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Fira de la Primavera.
Contestada