S'està cercant, espereu....

2016-02-25 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-02-25

Tornar

Plens:

Data:
25-02-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 28 de gener de 2016.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 13, 21 i 29 de gener, i 5 i 12 de febrer de 2016, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa declarar la ineficàcia de l'acord plenari d'aprovació i adjudicació del PAI de la UE del PRI en l'ambit A.5-2 Camí Reial.
Expediente: E-03001-2007-000530-00 - Aprovat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la resolució per mutu acord del Programa d'Actuació Integrada de la Unitat d' Execució Única del Sector M-5 'Drassanes-Grau'.
Expediente: E-03001-2007-000326-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar l'Estudi de Detall de l'Illa Terciària delimitada pels carrers d'Emili Baró, Dolors Marqués i Cercle de Belles Arts.
Expediente: E-03001-2014-000084-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència del TSJ, estimatòria del recurs 1/1036/06 interposat per Salvem Tabacalera contra Resolució del conseller de Territori i Vivenda que va aprovar definitivament la modificació del Pla General de València, en l'àmbit delimitat pels carrers Amadeu de Savoia, Misser Mascó, Naturalista Arévalo Baca i Naturalista Rafael Cisternes, d'una part i Navarro Reverter, General Navarro Sangrán i passeig de la Ciutadella, d'una altra; així com contra acord municipal pel qual es va aprovar el conveni urbanístic que afectava l'àmbit objecte de regulació.
Expediente: E-00501-2006-000415-00 - Quedar assabentat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'informe de l'interventor general sobre l'execució del Pla d'ajust previst a l'art. 7 del Reial Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, corresponent al quart trimestre de 2015.
Expediente: E-00407-2015-000012-00 - Quedar assabentat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a relació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2016.
Expediente: E-05501-2016-000006-00 - Aprovat amb esmenes
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 1a modificació de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit del pressupost 2016.
Expediente: E-05501-2016-000012-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'acord adoptat per l'Assemblea de l'Emshi en sessió celebrada el 3 de desembre del 2015.
Expediente: E-02701-2015-000703-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa modificar la composició del Consell Local de Comerç.
Expediente: E-02901-2015-001314-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la modificació de l'annex d'aplicacions pressupostàries amb subvencions nominatives 2016.
Expediente: E-05501-2016-000003-00 - Aprovat
0014 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa autoritzar la compatibilitat per a l'exercici de l'activitat de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000471-00 - Aprovat
0015 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0016 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposta relativa a 'l'Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible'.
Expediente: O-C1503-2016-000016-00 - Aprovat
0017 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar la creació d'una comissió d'investigació amb la finalitat de determinar les possibles responsabilitats polítiques que s'hagen pogut cometre en el consistori pels membres del Grup Municipal Popular investigats pel cas conegut com 'Operació Taula'.
Expediente: O-C1503-2016-000019-00 - Aprovat
0018 - COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. Dóna compte del balanç anual de suggeriments i queixes tramitades per l'Oficina de Suggeriments, Queixes i Reclamacions durant l'exercici 2015.
Expediente: E-00911-2016-000043-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0019 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre celebració oficial del Dia de la Diversitat Cultural.
Expediente: O-89CIU-2016-000040-00 - Aprovada proposta alternativa
0020 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre espai públic en l'Eixample i Extramurs.
Expediente: O-89CIU-2016-000038-00 - Aprovada proposta alternativa
0021 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre el manteniment dels col·legis públics municipals de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000039-00 - Aprovada proposta alternativa
PREGUNTES
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre els expedients de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'organització de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre l'estratègia de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la programació de la conversió en zona per a vianants de la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la gestió del servici públic de retirada de vehícles de la via pública en el terme de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu Marítim.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0028 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre edició de llibres en el Servici de Publicacions.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre obres de rehabilitació de les alqueries del carrer d'Olba.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre acció social del personal funcionari.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre plantilla ocupada de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre bestretes de nòmina al personal funcionari.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre jornades Transforma, Regidoria de Joventut.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla Estratègic de Pedanies.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Unitat Mòbil d'Informació Nocturna.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre proposta d'àrees d'influència en la ciutat de València a l'efecte d'admissió de l'alumnat per al curs escolar 2016-2017.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre obertura de les instal·lacions escolars per a ús veïnal.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el camp de Beisbol en el tram VI del llit del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre recursos oferits per l'Ajuntament de València per a acollida de persones refugiades.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre creació d'un equip d'Igualtat per a la implantació de les polítiques d'igualtat i detecció de situacions de violència masclista.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre ajudes concedides a persones afectades per un procés de desdonament per a evitar la pèrdua de la vivenda habitual.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre projecte socioeducatiu de la Universitat Popular per a dones en situació de vulnerabilitat social.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre programa 'Coordenadas' de la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre deficiències en el col·legi Fernando de los Ríos.
Expediente: O-89CIU-2016-000034-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre contractació laboral de persones amb diversitat psíquica i física.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de la festa de Sant Vicent Ferrer.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre concerts en la Fira de Juliol.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els museus municipals.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre els horaris dels locals en festius.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la falla municipal de 2017.
Expediente: O-89CIU-2016-000031-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reforços dels servicis de Policia Local.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre creació de places de Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre finançament de l'aparcament de la plaça de Bruges.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre grup de treball entre la Regidoria de Protecció Ciutadana i el Servici d'Activitats.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la figura del 'mediador entre Falles i veïns'.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre línies d'EMT a municipis de l'horta.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre títols d'EMT.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'Agència Municipal de la Bicicleta.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'existència de pla de reutilització de bicicletes abandonades en la via pública.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el mapa escolar aprovat en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000034-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre contractacions en la Fundació Inndea.
Expediente: O-89CIU-2016-000034-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'activitat 'Adopta una planta'.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de les regidories d'Agricultura de València i de Catarroja.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aus protegides mortes en l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte 'Caça solidaria'.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre aplicació per a mòbil sobre cultius.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre neteja de la zona de Gaspar Aguilar.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre maquinàries de reciclatge d'envasos.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de reciclatge en mercats municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de Policia Local d'arreplega d'excrements de gossos.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre vehicles elèctrics en la Devesa-Albufera.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre contenidors en l'avinguda de Maria Cristina.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre campanya de conscienciació de reciclatge en Falles.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre horari de poda.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el pont de les Flors.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre reubicació de portatestos.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre projectes d'inversions en barris.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre accés de gossos a les platges de València.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre beques 'la meua primera experiència laboral'.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la 36a edició de Fitur.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre convenis amb el Parc Central.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre llicències en l'àmbit del PEPRI de Cabanyal-Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre obres en l'antiga Farinera.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre ocupació il·legal de cases en el Cabanyal.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PEPRI de la Muralla.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el PAI 'Pla de Reforma Interior Camí Real'.
Expediente: O-89POP-2016-000015-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre cessió de terreny per a centre hipic.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre servici de manteniment d'edificis e instal·lacions esportives de la Fundació Esportiva Municipal.
Expediente: O-89CIU-2016-000017-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre presentació de nous autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futur del solar del carrer de Rubén Darío.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat de tram del carrer de Sant Vicent.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre futur dels solars en el barri de Benicalap.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat del projecte del Parc Lineal de Benimàmet.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre estat de les voreres en el carrer de la Carda.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pla per a la recuperació de la muralla musulmana.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre discontinuïtats en els carrils bici a València.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre terminis de modificació del carril bici de la ronda interior.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pla especial de protecció de l'entorn del Botànic.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el camp de futbol de Torrefiel.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre cessió de sòls per al Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre foment dels intercanviadors de transport.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre concreció d'usos definitius en la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la comissió tècnica d'apartaments turístics.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre millora de les condicions de conversió en zona per a vianants de l'entorn de la Llotja.
Expediente: O-89CIU-2016-000036-00 - Contestada
0105 - PRECS I PREGUNTES
0106 - Prec formulat pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre el parc Manuel Granero.
Quedar assabentat
0107 - Pregunta formulada pel Sr. Crespo, del Grup Popular, en relació amb l'activitat fallera.
Contestada
0108 - Prec formulat pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre determinades afirmacions en el transcurs del debat polític.
Quedar assabentat
0109 - Prec formulat pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la Fundació InnDEA.
Quedar assabentat
0110 - SERVICI D'EDUCACIÓ. Proposa ratificar l'acord adoptat pel Consell Escolar Municipal de València i sol·licitar que es declare no lectiu en el calendari escolar el 15 de març de 2016.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat