S'està cercant, espereu....

2016-01-28 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2016-01-28

Tornar

Plens:

Data:
28-01-2016
Hora:
10:00
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 23 de desembre 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de desembre de 2015 i el 15 de gener de 2016, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions d'11, 18 i 29 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Dóna compte de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local, en sessió de 18 de desembre de 2015, relatiu a la rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets a 31 de desembre de 2014 i la comprovació d'este a 13 de juny de 2015.
Expediente: E-05303-2015-000001-00 - Quedar assabentat
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa sotmetre a informació pública la modificació puntual del Catàleg Estructural de Béns i Espais Protegits: Fitxa BRL Antiga Fàbrica Bombes Gens (av. de Burjassot núm. 54).
Expediente: E-03001-2015-000123-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de la Sentència, del TSJ, estimatòria parcial del recurs PO 1/419/07 interposat contra els Decrets 42/2007 i 43/2007 del Consell de la Generalitat Valenciana i Acord del Consell de declaració del Parc Natural del Riu Túria com a Projecte Ambiental Estratègic.
Expediente: E-00501-2008-000589-00 - Quedar assabentat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar l'autorització municipal a l'EMT per a la concertació de l'operació de leasing amb el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA (BBVA), per import de 9.868.204,00 euros.
Expediente: E-05201-2016-000003-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe corresponent al 4t trimestre 2015 sobre compliment de terminis per al pagament d'obligacions municipals.
Expediente: E-04906-2016-000001-00 - Quedar assabentat
MOCIONS
0009 - Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, relativa a garantir el dret a la vivenda a la ciutat de València.
Expediente: O-C1503-2016-000001-00 - Aprovat
0010 - Moció subscrita pel delegat de l'Àrea de Govern Interior, Sr. Campillo, sobre mesura de protecció a la maternitat i paternitat.
Expediente: O-C1505-2016-000026-00 - Aprovat
0011 - Moció subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la tala de moreres al carrer de l'Ebenista Caselles.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Rebutjat
0012 - Moció subscrita pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre pla de xoc per a la neteja de la ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000016-00 - Rebutjat
0013 - Moció subscrita pels Srs. Novo i Grau, del Grup Popular, sobre adquisició d'immoble en la plaça Tavernes de Valldigna, 4, seu del Centre Excursionista de València.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Rebutjat
0014 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre comissions de Ple obertes a la societat i mitjans de comunicació.
Expediente: O-89CIU-2016-000016-00 - Aprovat amb esmenes
0015 - Moció subscrita pels Srs. Novo i Mendoza, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre actuacions previstes en l'entorn del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Rebutjat
0016 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre la defensa de la valencianitat a través del foment de la música contemporània.
Expediente: O-89CIU-2016-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
0017 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, en relació amb el protocol d'actuació sobre identitat de gènere davant la infància i la joventut.
Expediente: O-89CIU-2016-000016-00 - Aprovada proposta alternativa
0018 - Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre el diàleg de pau a Colòmbia.
Expediente: O-C1503-2016-000009-00 - Aprovat
INTERPEL·LACIONS
0019 - Interpel·lació subscrita per la Sra. Ramón-Llín, del Grup Popular, sobre la millora de la neteja a la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
PREGUNTES
0020 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes del programa Xarxallibres.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0021 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament de personal eventual de confiança i assessorament especial (assessor).
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0022 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la realització de la '35 Marató València Trinidad Alonso'.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0023 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la dinamització del barri de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0024 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de manteniment dels edificis municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0025 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els projectes de rehabilitació i restauració d'edificis municipals catalogats.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0026 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre reformes en col·legis.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0027 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre inversions de millora i reforma en centres municipals de servicis socials.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0028 - Pregunta suscrita por el Sr. Igual, del Grupo Popular, sobre inversions de millora i reforma en centres municipals d'activitats per a persones majors.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0029 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la regidora Glòria Tello referides al Palau de la Música.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0030 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'acumulació de fulles sense recollir.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la campanya de conscienciació ciutadana en matèria de neteja.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el compostatge de residus orgànics.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida dels excrements dels gossos.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el mercat de productes ecològics que tindrà lloc a la pl. de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el pla de xoc de la neteja de la ciutat 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, el sobre projecte Life Seducció Albufera.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la recollida selectiva de matèria orgànica.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les sancions imposades en matèria de neteja viària l'últim semestre de 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Consell Alimentari de València.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la 'crema' de residus.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre cursos per a llauradors de mercadotècnia i publicitat.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la nit de Cap d'Any de 2015.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la Direcció del Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la xarxa de biblioteques municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, en relació amb el Palau de Congressos i el turisme estratègic per a la ciutat.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la creació de sinèrgies entre el Palau de Congressos i Fira València.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre l'increment de l'import destinat a màrqueting del Palau de Congressos.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el préstec atorgat al Palau de Congressos.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre els acomiadaments a la Fundació Inndea.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Consell Local de Comerç.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la desocupació juvenil.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Expojove 2015/2016.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre Expojove 2014/2015.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre aspectes financers de Fira València.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre acomiadaments en la Fundació CREA.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Conveni de col·laboració amb la Fundació València CREA i la Fundació de la Comunitat Valenciana Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre fase de priorització de consulta ciutadana d'inversió en barris.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la revisió de les ZAS de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita por el Sr. Giner, del Grupo Ciudadanos, sobre la possible separació de Fira València en dos ens.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les contractacions de la Fundació Inndea.
Expediente: O-89CIU-2016-000010-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la crema de motos, cotxes i mobiliari urbà.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'operatiu de la Nit de Cap d'Any a la plaça de l'Ajuntament.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre reestructuració del Servici de Bombers.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre direcció del Servici de Bombers.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la creació de places de Policia Local i de Bombers.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament de l'EMT per a xiquets.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grupo Popular, sobre l'abonament social de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la borsa de treball de conductors de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'abonament or de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la creació del Consorci de Pilota.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la recuperació dels coberts 4 i 5 del port.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu Juan Antonio Samaranch.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ampliació del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Observatori de la Infància, Adolescència i Joventut.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la situació de les noves escoles infantils municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la paralització de la ZAL.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'enllumenat públic a Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre les noves aules de 2 a 3 anys per al pròxim curs escolar 2016/2017 a la ciutat de València.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les places d'allotjament per a la campanya Operació Fred 2015-2016.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les normes transitòries d'urgència aplicables en l'àmbit del PEPRI del Cabanyal-el Canyamelar.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre l'import de les ajudes d'emergència social de 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la targeta 'València amb Tu'.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la situació del conveni de col·laboració entre la Generalitat Valenciana, el Consell General del Poder Judicial, l'Ajuntament de València i els Col·legis Oficials d'Advocats, Psicòlegs, Diplomats en Treball Social i Educadors Socials de València per a la continuïtat i desenrotllament del Punt de Trobada Familiar de València en 2015 i 2016.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el parc de Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la destitució del gerent de l'Organisme Autónom Municipal Parcs i Jardins Singulars i Escola Municipal de Jardineria i Paisatge.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la reunió del proppassat setembre amb AENA.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans i la Sra. Jiménez, sobre la instal·lació de desfibril·ladors externs automàtics i semiautomàtics a les piscines i poliesportius municipals.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre el Pla d'Ocupació i Emprenedoria.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la oficina municipal antifrau.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les retribucions del personal directiu.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre l'espai d'indústries creatives i culturals de la Farinera.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre les beques 'La meua primera experiència laboral'.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre els videos dels plenaris de les juntes municipals.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre l'aparcament públic de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el canvi de coordinació al projecte de la plaça de la Reina.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre una reunió amb Bankia en relació amb l'alqueria de Julià.
Expediente: O-89POP-2016-000008-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre els ciclistes i els passos de vianants.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'aparcament de la plaça de Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el túnel de l'av. de Pérez Galdós.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el mercat de productes ecològics que tindrà lloc a la pl. de l'Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una expropiació al carrer de Guillem d'Anglesola.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el desplaçament de la rotonda situada a la desembocadura del riu Túria.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0104 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'obertura del circuit de Fórmula 1.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0105 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Palau del Temple.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0106 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Roqueta.
Expediente: O-89CIU-2016-000012-00 - Contestada
0107 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre les ajudes i el conveni amb l'Ateneu Marítim.
Expediente: O-89CIU-2016-000013-00 - Contestada
0108 - Pregunta subscrita pel Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Autoritat Portuària de València.
Expediente: O-89CIU-2016-000013-00 - Contestada
0108 - PRECS I PREGUNTES
MOCIONS URGENTS
0109 - "Moció d'urgència subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, per a la creació d'una comissió d'investigació sobre els fets investigats en l'operació ""Taula"".
Expediente: O-89CIU-2016-000019-00 - Aprovada proposta alternativa