S'està cercant, espereu....

2015-12-23 - València

 

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (Canal GV)

Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors (Canal GVA) Retransmissió en directe  (versió html5)

Ple Extraordinari

Divendres 25 de novembre de 2022


Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dijous 22 de desembre de 2022

 

VideoActes digitals

Enllaç a VideoActes digitals Plens municipals 2015-2019.

 

Vés enrere 2015-12-23

Tornar

Plens:

Data:
23-12-2015
Hora:
09:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de les Actes de les sessions ordinària de 20 de novembre i extraordinària de 23 de novembre de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resoluciones de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 de novembre i el 15 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions de 6, 13, 20 i 27 de novembre i 4 de desembre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - SECRETARIA GENERAL I DEL PLE. Dóna compte de la modificació en la composició de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic.
Expediente: E-00401-2015-000027-00 - Quedar assabentat
0005 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar les reclamacions formulades contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000004-00 - Aprovat
0006 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000011-00 - Aprovat
0007 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa desestimar la reclamació formulada contra l'Ordenança Fiscal Reguladora de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000005-00 - Aprovat
0008 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar parcialment les reclamacions presentades contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ocupació de Terrenys d'Ús Públic per Taules i Cadires amb Finalitat Lucrativa, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000006-00 - Aprovat
0009 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre les reclamacions presentades contra l'Ordenança Reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000003-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa estimar la reclamació presentada contra la modificació de l'Ordenança Reguladora de les Taxes per Utilització Privativa o Aprofitament Especial de Béns de Domini Públic Municipal amb Mercaderies, Materials de Construcció, Llocs, Barracons, Espectacles i altres instal·lacions anàlogues, i aprovar definitivament el text de la dita ordenança per a l'exercici 2016.
Expediente: E-H4969-2015-000030-00 - Aprovat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Ús Privatiu o Aprofitament Especial d'Instal·lacions i Edificis Municipals per a l'exercici 2016, amb l'esmena presentada per l'Alcaldia.
Expediente: E-H4969-2015-000036-00 - Aprovat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar definitivament la modificació de l'Ordenança Reguladora de la Taxa per Prestació del Servici de Cementeris Municipals, Conducció de Cadàvers i altres servicis funeraris de caràcter municipal, amb l'esmena presentada pel regidor d'Hisenda.
Expediente: E-H4969-2015-000015-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa resoldre els escrits i reclamacions presentats i aprovar definitivament el Presupost general i consolidat de la corporació per a l'any 2016, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, així com les bases d'execució, els seus annexos i la plantilla de personal.
Expediente: E-05501-2015-000049-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de la Intervenció General Municipal relatiu als estats comptables anuals i justificació de les aportacions efectuades als grups polítics municipals a càrrec del Pressupost municipal de 2015, fins al 12 de juny del 2015, fi del mandat 2011-2015.
Expediente: E-00407-2015-000021-00 - Quedar assabentat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la proposta de tarifes de l'Empresa Municipal de Transports de València, EMT, per al 2016.
Expediente: E-01801-2015-003238-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la 8a relació d'expedients de reconeixement extrajudicial de crèdits i obligacions 2015.
Expediente: E-05501-2015-000050-00 - Aprovat amb esmenes
0017 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa autoritzar la concertació d'una operació de crèdit a llarg termini del Palau de Congressos de València.
Expediente: E-05201-2015-000031-00 - Aprovat
0018 - "DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla Especial de la Malva-rosa ""Quioscos Restaurants Passeig Marítim"".
Expediente: E-03001-2013-000188-00 - Aprovat
0019 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar definitivament l'Ordenança Municipal de Sanejament.
Expediente: E-02701-2011-000657-00 - Aprovat
0020 - PARTICIPACIÓ, DRETS, INNOVACIÓ DEMOCRÀTICA I SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS I INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES. Proposa aprovar l'estratègia DUSI denominada 'VA Cabanyal - Canyamelar - Cap de França' i sol·licitar el corresponent cofinançament per mitjà d'una subvenció de fons FEDER.
Expediente: E-00202-2015-000440-00 - Aprovat
0021 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa cessar i nomenar nous representants al Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0022 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000341-00 - Aprovat
MOCIONS
0023 - Moció subscrita pel Sr. Jaramillo, regidor delegat de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, contra la corrupció.
Expediente: O-C1517-2015-000024-00 - Aprovat amb esmenes
0024 - Moció subscrita pels Srs. Ribó, Fuset, Calabuig i Peris, en representació del govern municipal, sobre els compromisos de l'Ajuntament de València en matèria de canvi climàtic.
Expediente: O-C1503-2015-000007-00 - Aprovat
0025 - "Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre la defensa de la tradició valenciana ""Bous al carrer"".
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0026 - Moció subcrita conjuntament pels Srs. Novo i Crespo, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular, sobre les places de Policia Local i Bombers.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Aprovada proposta alternativa
0027 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el reconeixement dels drets de les persones en situació de dependència i les seues famílies.
Expediente: O-89CIU-2015-000058-00 - Rebutjat
0028 - Moció subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre promoció de les festes menors de la Ciutat de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000058-00 - Rebutjat
0029 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre l'el·laboració d'una auditoria en matèria d'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en edificis públics municipals.
Expediente: O-89CIU-2015-000060-00 - Aprovat
0030 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre València com a ciutat gastronòmica.
Expediente: O-89CIU-2015-000059-00 - Aprovat
PREGUNTES
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al club esportiu 'Sala d'Armes'.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al club esportiu Handbol Marítim.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre ajuda al València Club d'Halterofília.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre la constitució d'una comissió en relació amb el poliesportiu ubicat al carrer de l'Arxiprest en Vicent Gallart.
Expediente: O-89CIU-2015-000035-00 - Contestada
0035 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la decoració del carrer del Poeta Querol i adjacents.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el pressupost destinat a residus i neteja.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de l'horta al Forn d'Alcedo.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja en el centre de la ciutat en la Nit de Cap d'Any.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Pla Integral per a la Promoció de l'Espai Agrícola Municipal.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el Banc de Terres.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el projecte de la Casa de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les accions del Consell Agrari en relació amb el fong dels arrossars.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el conveni subscrit amb Ecoembes.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les rases per als contenidors de residus soterrats al voltant de la Llotja i del Mercat Central.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del regidor de Devesa-Albufera amb els pescadors del Palmar.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les necessitats de neteja als barris.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'addenda al conveni amb Ecovidre.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre l'estat d'execució del Pressupost 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'alqueries del parc de Benicalap.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la rehabilitació d'alqueries al cami històric de Ricós, a Campanar.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització del PAI de Guillem d'Anglesola.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el trasllat de les gasolineres de la ronda interior.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el tancament al trànsit de la plaça de l'Ajuntament el diumenge 27 de desembre.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la urbanització del carrer Berenguer Mallol.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els funcionaris d'altres administracions adscrits en comissió de servici.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre el pressupost executat del capítol I de personal 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre permisos de reducció de jornada sense reducció d'havers.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos per subministrament de combustible.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de telefonia.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els gastos de subministraments postals.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el PAI del Grau.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la revisió del PGOU.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudatadans, sobre l'IBI de propietats de la Generalitat Valenciana.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el pressupost de 2016 per a supressió de barreres arquitectòniques.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la Mesa de la Mobilitat.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre el Parc Central.
Expediente: O-89CIU-2015-000054-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives sense assignar.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les subvencions nominatives a fundacions del mateix Ajuntament.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el Fons de Contingència.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les fitxes de gastos.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció d'escoles.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la construcció de vivendes.
Expediente: O-89CIU-2015-000055-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el fòrum universitari Joan Lluís Vives.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre subvencions nominatives a Esports del Pressupost de 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la inversió en instal·lacions esportives.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'ampliació del poliesportiu de Benimàmet.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre les sales d'exposició del Palau de la Música.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés al carrer de Martí Grajales des del carrer de la Serradora.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'accés d'animals als autobusos de l'EMT.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre l'aparcament de la plaça Ciutat de Bruges.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la neteja del carril bici.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre les denúncies per ús del carril bus.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la inseguretat al barri de la Fontsanta.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0084 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre la Patrulla Verda.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el conveni entre el Col·legi d'Economistes i la Junta Central Fallera.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre la situació del Banc d'Aliments.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el cartell de felicitació de l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la Fundació COTEC.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Benimarfull.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Félix del Río.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la campanya de Nadal en relació amb els animals de companyia.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre el jardí de Manuel Granero.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre la recollida de taronges dels arbres de la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000026-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre l'Associació Valenciana de Trastorns de Personalitat.
Expediente: O-89CIU-2015-000056-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0095 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, en relació a les pintures que decoren el despatx del regidor delegat de Comerç.
Contestada
0096 - Pregunta formulada in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el poliesportiu de Nou Moles.
Contestada
0097 - Prec formulat in voce per la Sra. Bernal, del Grup Popular, sobre arreplega de llenya de la poda per a fins solidaris.
Quedar assabentat
0098 - Prec formulat per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre declaracions de la delegada de Policia Local en la sessió.
Quedar assabentat