S'està cercant, espereu....

2015-11-20 - València

 
AVÍS:
Durant els mesos d'octubre, novembre, desembre de 2023 i gener de 2024, se celebrarà en el saló de Plens de la Diputació en l'Edifici o Palau Provincial situat en la Plaça de Manises n. 4 de la ciutat de València.

Retransmissions del Ple i actes institucionals

Retransmissió en directe  (versió html5)Accés als vídeos de Plens i actes institucionals anteriors.

Data prevista pròxim Ple Ordinari

Dimecres 20 de desembre de 2023

Vés enrere 2015-11-20

Tornar

Plens:

Data:
20-11-2015
Hora:
10:30
Òrgan:
00001
Caràcter:
O
Observacions:

Descarregar Orde del dia
Descarregar Acta

ORDE DEL DIA:

0001 - Lectura i aprovació, si és el cas, de l'Acta de la sessió ordinària de 30 d'octubre de 2015.
Aprovat
0002 - ALCALDIA. Dóna compte de les resolucions de l'Alcaldia-Presidència i de les regidories delegades corresponents al període comprés entre el 16 d'octubre i el 15 de novembre de 2015, a l'efecte del que extablix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0003 - ALCALDIA. Dóna compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local en sessions ordinàries de 16, 23 i 30 d'octubre de 2015, a l'efecte del que establix l'art. 46.2, apartat e), de la Llei 7/1985.
Quedar assabentat
0004 - ALCALDIA. Proposta d'acord relativa al tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors. (Ratificar la inclusió, art. 82.3 ROF)
Expediente: O-00201-2015-000055-00 - Aprovat amb esmenes
0005 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la modificació de l'Estudi de Detall en l'av. de les Gavines, núm. 177, el Perellonet.
Expediente: E-03001-2014-000111-00 - Aprovat
0006 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa corregir l'error material en l'Estudi de Detall de l'illa de cases delimitada per l'av. del Mestre Rodrigo i els carrers de Luis Buñuel, Rafael Alberti i Jorge Comín.
Expediente: E-03001-2014-000070-00 - Aprovat
0007 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa denegar la sol·licitud de resolució del Programa d'Actuació Integrada Músic Chapí.
Expediente: E-03001-2000-000287-00 - Aprovat
0008 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa resoldre l'adjudicació del Programa d'Actuació Integrada Riu Bidasoa-Joan Piñol i acordar-ne la gestió directa.
Expediente: E-03003-2015-000012-00 - Aprovat
0009 - DESENVOLUPAMENT URBÀ, VIVENDA I MOBILITAT. Proposa aprovar la suspensió temporal de l'execució Programa de Actuació Integrada de la Unitat d'Execució B Benimàmet.
Expediente: E-03001-1999-000540-00 - Aprovat
0010 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte dels estats d'execució pressupostària i de situació de tresoreria a 30/09/2015.
Expediente: E-04302-2015-000033-00 - Quedar assabentat
0011 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Dóna compte de l'Informe de compliment dels Principis d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i Regla de Despeses pels Pressupostos inicials consolidats 2016 de l'Ajuntament de València, organismes, entitats i empreses dependents.
Expediente: E-05201-2015-000027-00 - Quedar assabentat
0012 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Marc Pressupostari 2016-2018, límit de despesa i fons de contingència.
Expediente: E-04302-2015-000034-00 - Aprovat
0013 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE I GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposen aprovar inicialment el Pressupost general i consolidat de la corporació, els seus organismes autònoms amb personalitat diferenciada i empreses municipals, i la Plantilla de Personal per a l'exercici 2016.
Expediente: E-05501-2015-000049-00 - Aprovat
0014 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar el Pla d'Inversions en la xarxa de distribució d'aigua potable per a l'exercici 2016.
Expediente: E-02701-2015-000703-00 - Aprovat
0015 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa d'aportació, quota de conservació i de manteniment integral de comptadors i quota de connexió per altes en el servici 2016.
Expediente: E-02701-2015-000704-00 - Aprovat
0016 - HISENDA, COORDINACIÓ JURÍDICA, INSPECCIÓ GENERAL I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC SOSTENIBLE. Proposa aprovar la tarifa de subministrament d'aigua potable per a l'exercici 2016.
Expediente: E-02701-2015-000705-00 - Aprovat
0017 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'estructura dels òrgans directius municipals.
Expediente: E-01101-2015-001275-00 - Aprovat
0018 - GOVERN INTERIOR, ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA, PERSONAL I CONTROL ADMINISTRATIU. Proposa aprovar l'autorització de compatibilitat per a activitat pública de professor associat en el Departament de Dret Mercantil de la Universitat de València.
Expediente: E-01002-2015-000333-00 - Aprovat
0019 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar el canvi de representants en el Consell Escolar Municipal.
Expediente: E-02101-2014-000854-00 - Aprovat
0020 - DESENVOLUPAMENT HUMÀ, EDUCACIÓ, JOVENTUT, ESPORTS I CULTURA. Proposa aprovar la gestió directa del Teatre el Musical.
Expediente: E-01905-2015-000150-00 - Aprovat
0021 - MEDI AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC. Proposa aprovar la tala de la palmera monumental amb codi municipal 900/1640 situada a l'av. de Blasco Ibáñez, afectada pel morrut roig.
Expediente: E-04001-2015-000894-00 - Aprovat
MOCIONS
0022 - Moció subscrita per la Sra. Jiménez, del Grup Ciutadans, sobre campanya de sensibilització que contrareste la tolerància cultural respecte al maltractament infantil, en compliment de l'Observació General núm. 8 del Comité de Drets del Xiquet de l'ONU.
Expediente: O-89CIU-2015-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0023 - Moció subscrita pel Sr. Camarasa, del Grup Ciutadans, sobre consolidació d'interins i promoció interna dels empleats públics en l'Ajuntament de València.
Expediente: O-89CIU-2015-000036-00 - Aprovada proposta alternativa
0024 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Ciutadans, Sr. Giner, sobre foment de l'ocupació al barri de Natzaret.
Expediente: O-89CIU-2015-000042-00 - Aprovada proposta alternativa
0025 - Moció subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre una auditoria de les vivendes de titularitat municipal.
Expediente: O-89CIU-2015-000042-00 - Aprovat amb esmenes
0026 - Moció subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre el reforç de la seguretat a la Casa Consistorial.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Rebutjat
0027 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre les tarifes de l'EMT per al 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
0028 - Moció subscrita conjuntament pel Sr. Novo i la Sra. Simón, portaveu i regidor respectivament del Grup Popular,sobre el II Pla d'Ocupació i Emprenedoria 2016-2018.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Aprovada proposta alternativa
0029 - Moció subscrita pel portaveu del Grup Popular, Sr. Novo, sobre l'ordenació urbanística de l'antic l'Hospital la Fe, de Campanar.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Rebutjat
PREGUNTES
0030 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre els preus de les matrícules a la Universitat Popular.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0031 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la celebració de la 'Primavera Educativa'.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0032 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de professors del Servici d'Educació i autoritzacions de reducció de sessions lectives concedides.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0033 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre la plantilla de Benestar Social i autoritzacions de reducció de jornada.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0034 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre els agents i oficials de Policia amb dedicació especial i major dedicació.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0035 - Pregunta subcrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre destinació de la reducció del gasto de la Seguretat Social al personal funcionari integrat en el capítol I del Pressupost 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0036 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre vacants per a la provisió per mitjà de nomenament interí en el Pressupost municipal 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0037 - Pregunta subscrita pel Sr. Igual, del Grup Popular, sobre previsió de futures jubilacions del personal al servici de l'Ajuntament al 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0038 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre bonificacions a entitats esportives per a la temporada 2015/2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0039 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la gratuïtat en les instal·lacions esportives per a col·lectius.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0040 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la Unitat Mòbil d'informació nocturna.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0041 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'Oficina Impulsa Jove.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0042 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre el Pla de millora de les Instal·lacions Esportives Elementals.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0043 - Pregunta subscrita pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre la renúncia del procediment obert per a contractar la gestió del servici públic amb execució d'obres de rehabilitació de la Piscina València.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0044 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre pavimentació de carrers.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0045 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciudadanos, sobre el Registre Municipal de Solars.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0046 - Pregunta subscrita pel Sr. Estellés, del Grup Ciutadans, sobre la pròrroga de programes urbanístics.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0047 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la planificació de la futura societat resultant de les fundacions InnDEA i Crea.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0048 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre el nomenament del nou gerent de la Fundació InnDEA.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0049 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió entre la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament en relació amb la redacció d'un nou Pla Rector d'Us i Gestió de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0050 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió entre la Conselleria d'Agricultura i l'Ajuntament en relació amb la crema de la palla de l'arròs.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0051 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el segell de qualitat per als productes de l'horta de València.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0052 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la neteja de solars.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0053 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la captura de coloms en la ciutat.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0054 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el creixent nombre de rates en l'av. d'Aragó.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0055 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el mercat de Nadal.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0056 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la deficient neteja en Abastos.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0057 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre nombroses pintades en Abastos.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0058 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre un arbre mort en Abastos.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0059 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la col·locació de plaques de prohibit gossos en jardins.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0060 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el jardí del carrer de Novetlè.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0061 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre escocells buits a Marxalenes.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0062 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió de la regidora de Medi Ambient i el regidor de Conservació d'Àrees Naturals i Devesa-Albufera amb Demarcació de Costes i l'Autoritat Portuària.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0063 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la regidora d'Educació, Vivenda, Patrimoni Municipal, Joventut i Acció Cultural amb representants del Consell Agrari Municipal.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0064 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre reunió de la regidora d'Agricultura amb el representant de Càtedra Terra Ciutadana.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0065 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la regeneració del cordó dunar del Parc Natural de l'Albufera.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0066 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre el programa de recollida de vidre Porta a porta.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0067 - Pregunta subscrita por la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre la reunió del Patronat de la Fundació de la CV Observatori del Canvi Climàtic.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0068 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'extracció d'arena de la Devesa.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0069 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre les emisions de CO2 a l'atmosfera.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0070 - Pregunta subscrita per la Sra. Ramón-Llin, del Grup Popular, sobre l'edifici Casa de l'Aigua.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0071 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Centre de Dia del Menor i la Família d'Aldees Infantils SOS d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0072 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre la celebració del Dia Universal de la Infància.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0073 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el nou model d'ajudes socials.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0074 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre una modificació pressupostària.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0075 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre sol·licitud de contractes firmats.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0076 - Pregunta subscrita pel Sr. Monzó, del Grup Popular, sobre les inversions previstes en el Pressupost de l'Ajuntament de València 2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0077 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el derrocament de l'antiga Fe.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0078 - Pregunta subscrita per la Sra. Puchalt, del Grup Popular, sobre el Reglament de Participació.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0079 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre la reactivació econòmica del Cabanyal.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0080 - Pregunta subscrita pel Sr. Giner, del Grup Ciutadans, sobre les vivendes de propietat municipal.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0081 - Pregunta subscrita per la Sra. Picó, del Grup Ciutadans, sobre el Museu de la Indumentària.
Expediente: O-89CIU-2015-000040-00 - Contestada
0082 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla per a la renovació de voreres al barri de Sant Josep.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0083 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla per a la renovació de voreres al barri de Sant Isidre.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0084 - Pregunta suscrita por el Sr. Novo, del Grup Popular, sobre actuacions de millora de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques en diversos carrers.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0085 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre adaptació d'un parc per a persones amb discapacitat a Nou Moles.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0086 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre la connexió del bulevard de Federico García Lorca amb la V-30.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0087 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre les obres d'urbanització al carrer de Sant Vicent.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0088 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre els noms dels barris.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0089 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el solar de Jesuïtes.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0090 - Pregunta subscrita pel Sr. Novo, del Grup Popular, sobre el Pla de Vivenda Social.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0091 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre servici de bicicletes en la Policia Local.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0092 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el doble sentit de circulació en l'av. del Baró de Càrcer.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0093 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre els treballs en benefici de la comunitat.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0094 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici en l'av. del Cid / plaça d'Espanya.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0095 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'assentament il·legal de persones al terme municipal.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0096 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici entre Porta de la Mar i Blasco Ibáñez.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0097 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el carril bici Ronda Interior.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0098 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre l'activitat dels gorretes.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0099 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre el transport escolar en el curs 2015-2016.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0100 - Pregunta subscrita pel Sr. Crespo, del Grup Popular, sobre molèsties ocasionades pel botellot al carrer del Beat Gálvez.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0101 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la Setmana de la Mobilitat 2015.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0102 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la retirada de vehicles abandonats de la via pública.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
0103 - Pregunta subscrita pel Sr. Mendoza, del Grup Popular, sobre la denúncia de furts a la pedania de la Punta.
Expediente: O-89POP-2015-000012-00 - Contestada
PRECS I PREGUNTES
0104 - Pregunta formulada in voce per la Sra. Simón, del Grup Popular, sobre la publicació en el BOP del Reglament de Transparència i Participació Ciutadana.
Contestada
0105 - Prec formulat in voce pel Sr. Grau, del Grup Popular, sobre l'avantprojecte de decret de la Conselleria d'Educació relatiu al programa de gratuïtat dels llibres de text.
Quedar assabentat
0106 - Prec formulat in voce pel Sr. Benlliure, del Grup Ciutadans, sobre prevenció d'incendis a la Devesa del Saler.
Quedar assabentat
DESPATX EXTRAORDINARI
0107 - Moció subscrita per l'Alcalda-Presidència que proposa el canvi d'hora del ple ordinari de 23 de desembre de 2015, que serà a les 9.30 h.
Aprovat
0108 - Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA.
Aprovat